DILEEDAKAL 9

1Ní ntūun ŋŋmooŋmootee búń ŋu-kantándi, ní m ká uŋmalbija ubɔ nyánní yilpu ki lítì kitiŋ ní bi dū mbookpaan saafiiu ki tīī-u. 2Ní u cúú mbookpaanee ki pīitì, ní ŋŋminyiim nyēeń poon tikpil tikpil ali kii kipaai kikpaŋkpaaŋŋinee, ní ki dūu bīiǹ ŋwìiń pu ki kpáaǹ kubuŋu mun pu. 3Ní inaakitoon nyánní ŋŋminyiimee poon ki kpátìi gbí kitiŋ pu, ní Unimbɔti tīī-i mpɔn í nīn júntí binib án nīn wàlfī kii inoomee; 4ní ki tùkū-i yii í taa jú kumoou, kí taa jú nsuwaamu kí taa jú isukpaan, ama í nīn júntí binib bin kaa cáá Unimbɔti daaŋku bi-yigbeeŋi puee; 5ní ki bí-i yii í taa nín̄ júntí ki kù binib, ama í nīn júntí-bi bi yáliŋkí ali iŋmal iŋmoo. I-looti weeni sá kii unoom yaa jú unil an nín wù u yáliŋkí puee ní. 6Iwiin gbantee, binib dāa nyàab̀ ŋkúm ń dāá kpò-bi, baa làá dāá ká-mì, ŋkúm ní bi dāa néeń ama ní ŋkúm dàá dāá sāǹ kí wàatī-bi. 7Inaakitoonee bimbim náań nì kii itaamu in bi bɔ́ntì i cá kujaauee ní, ní i cáá tiba i-yiliŋ pu an náań nì sindaariya beefuuliiki, ní i-nimiin náań nì binib nimiin, 8ní i-yikpiti fòkò kii binimpoobi yikpitee ní i-nyiŋŋi náań nì gbikinti nyiŋŋi. 9Ní i cáá ajanjabɔkuti i-biŋŋi pu an náań nì tikúti. I yaa ŋàaǹee, i-feeni bintindi bí kii itaamu kupaau nín dátí tɔrkub ki sáń ki jáà kujaau puee bintindi ní. 10I-juuŋi nì i-looti bí kii inoomee ní i cáā júntí binib kí tin cáá sāā iŋmal iŋmoo. 11I-bɔtiu di sá ntūun ŋun kā kubookpaaŋŋun bi yíì-ŋu Eebru soonin yii Abadɔn, ní Greekib yíì-ŋu bi-soonin yii Apooliyɔn. (An taapu di sá yii: un nàantée.) 12Mbusupeepeekaa dɔ́miń ki ŋá ki jítì, an kíǹ mbusub bili mun ń dāan̄ kí ŋá. 13Ní ntūun nluluuti búń ŋu-kantándi, ní m gbìl̄ nneen ŋubɔ nyánní iyin inaa in nìn cɔ́ sindaariya saraafaŋŋu ŋun yú Unimbɔti nimiinee ni. 14Ní nneenee lī ntūun nluluuti ŋun ŋúb́ dikantándee yii: “Cùú gbìntī itūun inaa in bi bɔ́ob́ i kā dimɔɔl din bi yíì Eefratee kí líí.” 15Ní bi gíiǹ itūun inaa in bɔ́ntì ki cí i-kúlku, nì i-wiiŋŋu, nì i-ŋmaliu, nì i-bindi din bi dàá líí-i í lēēduulnya poon binib yaa yākatì mitee diba pu kí kpòee ki líì ŋyunti ŋun bi yɔ́oǹee deedee. 16Ní m gbìl̄ bi lī yii i-soojab bin kā itaamu puee sá miliyɔmbi kulaafaau ní. 17M nín ká i-soojab bin kā itaamu puee nín bí puee sèé: bi-janjabɔkutiŋ máǹ kii ŋŋmee, ní iba yaŋ jìl̀ kii ataŋkpamɔnti ŋin bi yíì iyasintee, ní iba yaŋ bòǹ kii kunaaluŋuee, ní iba yaŋ bí kii kpalkuee. Itaamu yiliŋ bí kii gbikinti yilee, ní ŋŋmi nì nnyiim nì farwata nyēēi-nyɔmmun. 18Ŋŋmi nì nnyiim nì farwata un nyēēi-nyɔmmunee di sá ditafadaaldi din bi dūu kūū duulnya nib yaa yākatì mitee dijandi dibee. 19Di sá itaamuee pɔŋŋu kā i-nyɔmmun nì i-juuŋin ní, ní i-juuŋi náań nì ikoobu, ní i cáá ayil, an ní i cáā ŋáań binib asaluu. 20Binib bin kíǹ, ditafadaaldee kaa kūū-bee, baa dū bíǹ bi-ba nín ŋá tiŋyee ki fá, bi gbíntì ki jáaḿ arasiniibi nì awaa ŋin bi dū sindaariya nì animil kúti nì tasa kúti ki mɔ́ɔ́yee, nì ataŋkpee nì isufi, tin kaa wāĺ, kaa gbìl̄, kaa ŋūǹ kí còom̀ee. 21Baa dū bi-nikpaakooŋŋu, nì bi-nyɔɔjil, nì bi-laakpaati nì bi-naayufii ki fá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\