ROOM 1

1Man Pɔɔl un sá Yeesu Kriisitoo tɔntɔnliu, Unimbɔti yíiń-mi ki gāntì ḿ nīn sá Yeesu kpambal kí sòoǹ u-bɔmɔntiitee di jáaḿ-ni. 2Dooooyee ní Unimbɔti nìn dī u-bɔnaatiliibi pu ki pɔ̃oǹ-ti u-bɔmɔntiiti gbanti ki ŋá u-takaldau poon ki síiǹ. 3U-Jipɔɔn ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo pu ní tibɔtee sòoǹ. Ti yaa làá kpèè tinitanee, u nyánní ubɔti Dafiidi maaliŋu poon ní. 4Ti yaa làá kpèè u-Fām min sá circiree jandi puee, Unimbɔti nín fīkitì-u ditaŋkpiilinee, u dàkā yii u sá u-Jipɔɔn mpɔndaan. 5U-pu ní ti ká diyimɔɔl kí nīn sá u-kpambaliŋ, an nín dàá ŋá pu tí yàntī atimbun kɔkɔ nib ń fɔ̃ɔ̃ kí kíí kí nīn kíǹ ki ŋáań min min Unimbɔti lèe, ní u-yindi ń ká tinyool. 6Nimbi Room yab bin Unimbɔti yíiń ní nīn kíǹ ki sá Yeesu Kriisitoo yabee mun kútì poon. 7Nimbi ní m ŋmàn̄ takalda nee, nimbi bin kɔkɔ Unimbɔti néeń ki yíiń ní nīn sá u-yabee. Ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi! 8Mpeekaaminee, m dī Yeesu Kriisitoo pu ki jáaḿ m-Nimbɔtiu ni-kɔkɔ pu, kun puee bi sòoǹ ni nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔti ki kíí puee ajan kɔkɔ pu. 9M téetí ni-pu múlmul m-wimmeem poon. Unimbɔti un m nɔ́ɔ́ nì m-pɔbil kɔkɔ ki sòoǹ u-Jipɔɔn bɔmɔntiitee nyí yii tin m lèe sá ibaamɔn. 10Baabadal m-wimmeem poonee, m bàlfī Unimbɔti yii an yaa sá u-lammi, ú pɔ̄-mi nsan ŋyunti nee ḿ dāan̄ kí màntì ni-pu, 11kun puee m-nimiliŋ máǹ ḿ dāan̄ ni-cee kí cáań-ni Unimbɔti Fām pɔ̄kaati tiba tin ŋūǹ kí kūtì-ni mpɔnee. 12M nín dàá lì puee di sá tí ŋmā kí dū ti-fookiiu un ti-kɔkɔ cáá Unimbɔti puee kí tīī tɔb kunyannyaau. 13Nnabiyaamu, m là ní béé yii m mākafì miŋa nì miŋa kí bàà dāan̄ ni-cee, ama nìn din maa ká nsan. M bàà là yii m-tundi ń lòoǹ abil ni-cee kii dì nín lòon̄ atimbun ŋin kíǹee cee puee. 14An sá-mi dipɔndi ní ḿ sòoǹ Yeesu bɔti kí tùkù báà ŋma, bin nimiliŋ ŋúbitèe nì bin nimiliŋ kaa ŋúbitèe, bin nyí iciinee nì bin kaa nyí tibee. 15Míǹ pu ní m-nimiliŋ máǹ ń dāan̄ kí sòoǹ tibɔmɔntiil gbanti kí tùkù nimbi bin bí Roomee mun. 16An kaa cáá-mi icoo ḿ sòoǹ tibɔmɔntiil gbanti, kun puee tì sá Unimbɔti pɔŋŋu ki fìil̄ bin fòol̄-tì ki kíikée. Mpeepeekaamee, Juuda yab, ní boonee ki dāa nín kpáaǹ bin kaa sá Juuda yabee mun. 17Tibɔtee dàkà-ti nsan ŋun Unimbɔti dì ki kpántí unil deedeedaan u-nimiinee: an sá unil ń fɔ̃ɔ̃ kí kíí ní. An kífí nì fookii ní kí tin kúntí nì fookii, kii an nín ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon puee, yii: “Deedeedaan kāntí dimaŋfal u-fookiiu pu ní.” 18Di sá yii doooo yilpu ní Unimbɔti dàkà u-ŋuul nnibiyaamu lakasikpitib pu. Baa tɔ́ úǹ Unimbɔti ní ki ŋáań ikpiti. Bi-tuŋkpitiŋ kaa yàntī ibaamɔn ń tɔ̄ i-tundi bi-ni. 19Kun pu ní Unimbɔti dàá dáaĺ bi-tafaliŋee di sá bi wál̀ kun unil ŋūǹ kí ká kí béé Unimbɔtee, an sá Unimbɔti di nyántì ki dàkā-bi. 20Di sá yii, doooo Unimbɔti nín náań yilpu nì taapuee, atuun ŋin u túńee ŋūǹ kí yàntī unil ń béé u-ban Unimbɔti bimbim min baa wāĺee an dàkà yii: u-pɔŋŋu ŋun kaa kúntée nì Unimbɔtiiti. Mimmee unil kaa ŋūǹ kí ká nnaakpal yii waa nyí-u. 21Bi nyí Unimbɔti, ní kaa pàkà-u, kaa jáaḿ-u u-ŋanti pu min máaǹ bí jāam̀-uee. Bi fá-u, ki nɔ́ɔ́ bi-landɔkɔi in kaa bí deedeeyee, ki kpántì bigbaambi, ní bi-pɔbiliŋ kɔ́ dibɔmbɔndin. 22Bi bí ki gà bi-biŋŋi yii bi cáá iciin, kaa nyí yii bi wáatì ní. 23An nín bàà sá bí nyɔ̄ŋkì Unimbɔti tinyooldaan un kaa kúùyee puee, ní bi nyɔ́ŋkí tiwan tin bi kpítì ki nántiǹ unil un kúùyee nì inoon nì tiwaŋkuti nì tin fù kitiŋee mun. 24Kii bi-pɔbiliŋ poon bi nín lēēkí nīn ŋáań tijɔkɔndee puee, Unimbɔti dū-bi ki líiǹ tijɔkɔndi, bí nīn bíiĺ bi-ba. 25Bi dū Unimbɔti bɔti tin sá ibaamɔnee ki fá, ki yɔ̃oǹ inyimɔn, ní ki nɔ́ɔ́ ki tòotī tiwan tin Unimbɔti náańee ní ki fá unaanli u-ba, un máaǹ bí nīn nyɔ́ŋkí-u baabadal kí nīn cée! Ameen. 26Míǹ pu ní Unimbɔti dū-bi ki líiǹ kukpeeu kun kɔ̄ntí-bi icooyee. Di sá yii an nín bàà sá binimpoobi ń mɔ̄ǹ bininjabee, ní bí fàtīí dūú mɔ̄ǹ bi-nimpujutiibi. 27Míǹ mbaantiim, bininjab kaa ti là binimpoobi, ní ki kíǹ ki là tɔb ŋmaniŋma tikpil ki dò nì tɔb. Bi-tuuŋŋi gbanti cáań ditafadaaldi din sá bi-paati tin máaǹ-bee ki tɔ́ bi-pu. 28Kii bi-landɔkɔi nín sá yii Unimbɔti kaa máaǹ bí béé-uee puee, Unimbɔti dū-bi ki líì, ní bi-landɔkɔi gátì, ní bi kíǹ ki ŋáań min kaa máaǹ bí ŋée. 29Bi kpántì binikpitib mbaamɔm, ki ŋáań min kaa ŋān̄ee, ki cáá nnimitaataam, nì ntoom, ki cáá kináŋ nì nnikpaakoon tikpil, ki néeń kujaau, ki ŋmàtíǹ tɔb, ki kíiĺ tɔb, ki sòoǹ ki bíiĺ tɔb, 30ki sìí tɔb. Bi sá Unimbɔti nannanliibi, ki sɔ́kò binib, ki yòontí bi-ba yilpu, ki dàkà bi-ba, ki nāantí isampɔɔn ki dì ki ŋáań ikpiti, ní kaa tɔ́ bi-nab nì bi-baabi. 31Baa cáá iciin, bi yaa pɔ̃oǹee, baa ŋáań tin bi pɔ̃oǹee. Baa cáá dineendi, kaa sūǹ bin kíǹee saai. 32Nì min kamaa bi baasii nyí tiŋan yii Unimbɔti bí yii bin bin ŋáań ikpiti gbantee máaǹ ŋkúmee, bi gbíntì ki ŋáań ikpiti gbanti. Tin gítī lákatèe di sá bi bí yii bin ŋáań ikpiti gbantee di ŋáań min kítèe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\