ROOM 10

1Nnabiyaamu, m-pɔbil poon nín là miŋyee nì tin tin m mèé Unimbɔti Israyeel yab puee di sá bí ká difiil. 2M ká bi-pɔ́ɔǹtam dinimbɔtinoolin, ama, bi-pɔ́ɔǹtam gbantee, baa béè ki dɔ́ò. 3Di sá yii baa béè min ní Unimbɔti dì ki kpántí binib deedeedambi u-nimiinee, ní ki bíī nyàab̀ bi-ba saŋŋu ŋun bi dàá dī kí kpántí deedeedambee. Bi yíì, kaa sīntì bi-ba taapu Unimbɔti ń kpántí-bi deedeedambi. 4Kriisitoo di dɔ́miń ki kúntì marab dītam. Kɔŋkɔnnee, bin kpántì deedeedambee di sá bin kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ Kriisitoo ki kííyee. 5Mooisi nìn ŋmàn̄ marab dītam nín cāabìń deedee uŋyee, yii: “Un yaa nɔ́ɔ́ marab deedeeyee kāntí difiil bi-pu.” 6Ama deedee un nyēeń fookiinee nín sá puee sèé. Unimbɔti takaldau sòoǹ yii: “A-pɔbil poonee, taa lì yii, ŋma di ŋūǹ kí jɔ̄m̀ yilpu?” (Taapu sá yii bí jɔ̄m̀ kí cáań Kriisitoo), 7kí taa tí lì yii: “Ŋma di ŋūǹ kí sìntī taapu ditaŋkpiilin?” (Taapu sá yii bí nyāntiń Kriisitoo ditaŋkpiilin.) 8Mimmee, tí lì yii ba? Unimbɔti takaldau lī yii: “Dinyɔɔbundi gbanti bí ki kɔ́ĺ-si, ki bí a-nyɔkɔn nì a-pɔbilin.” Dinyɔɔbundi gbanti di sá fookii bɔti tin ti sòoǹee, yii, 9a yaa lī binib cee yii Yeesu sá a-Dindaan ki yaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí a-pɔbilin yii Unimbɔti fīkitì-u ditaŋkpiilinee, a dàá ká difiil. 10Di sá yii un kamaa yaa fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí u-pɔbil poonee, kpántí deedeedaan u-nimiin, ní un yaa lī u-nyɔkɔn yii u fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee, udaan kāntí difiil, 11kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee, yii: “Un kamaa yaa fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan ki kííyee, icoo kaa jīǹ udaan.” 12Mimmee, digàntil kaa bí un sá Juuda yɔuee nì un kaa sá Juuda yɔuee kansikin. Bi-kɔkɔ Dindaan sá ubaanti ní, úǹ ŋáań bin kɔkɔ yíì u-yindi ú fīī-bee tiŋan tikpil, 13kii an nín ŋmàn̄ puee, yii: “Un kamaa yaa yíiń ti-Dindaan yindee kāntí difiil.” 14Ama, bi yaa kaa fɔ̃ɔ̃-u ki kíí, bi dàá ŋá mana kí yíiń-u? Bi yaa kaa gbìl̄ u-pu, mana ní bi dàá fɔ̃ɔ̃-u kí kíí? Ubɔ yaa kaa bíī sòoǹ u-pu, mana ní bi dàá gbìl̄? 15Unimbɔti yaa kaa túnní binib, mana ní bi dàá sòoǹ-tì? Kii an nín ŋmàn̄ puee, yii: “Bin sòoǹ tibɔmɔntiilee nín dòoń bi-taaŋi ŋānní puee.” 16Ama bi-kɔkɔ kaa fɔ̃ɔ̃ tibɔmɔntiilee ki kíí, kii Eesayi nín lī puee, yii: “Ti-Dindaan, an kaa sá binib fiii di fɔ̃ɔ̃ ti-bɔti ki kííii?” 17Mimmee bi gbìl̄ ní ki nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí ní tin bi gbìl̄ ki fɔ̃ɔ̃ ki kííyee sá Kriisitoo bɔti. 18Míǹ puee, Israyeel yab kaa gbìl̄ tibɔmɔntiilee naaan? Bi gbìl̄-tì. An nɔ́ɔ́ nì min an ŋmàn̄ee dee, yii: “Kitiŋ kɔkɔ gbìl̄ bi-neeni pu, ní tibɔti tin bi�20sòoǹee bàn̄ kitiŋgbeennyɔkɔ.” 19Mimmee, Israyeel yab kaa gbìl̄ tibɔtee taapu naaan? Mooisi nín nìn péé ki sòon̄ min bi-puee sèé: “Man Unimbɔti dàá yàntī binib bin kaa bí tibanee ń nīn jīǹ mmɔn, ní án nīn wù nimbi, kí yàntī ní fɔ̃ɔ̃ diŋuul binib bin kaa nyí iciinee pu.” 20Ní Eesayi mun sòon̄ ki cántì yii: “Bin bin kaa nìn nyàab̀ man Unimbɔtee ká-mi, ní m cáá m-ba ki dàkā bin kaa bālfì m-puee.” 21Ama tin u sòon̄ Israyeel yab puee sèé: “M tāntì m-ŋalii kutaafaau ali kujoou ki yíìń bin kaa tɔ́-mi, bi-yiliŋ pɔ̄ɔ̄yee.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\