ROOM 12

1Nnabiyaamu, kii Unimbɔti nín dàkā-ti u-saasɔl puee, m mèé-ni yii ní dū ni-wunti kí tīī Unimbɔti kii saraa un bí circir kaa kpíì, ki fáatì-uee. An di dàá nīn sá-ni dinimbɔtinoobaamɔndi din máaǹ ní nɔ́ɔ́yee. 2Taa dūmaan ni-ba kí nántíǹ waanee bimbim, ama ní yàntī Unimbɔti ń pɔ̄-ni ilandɔkɔpɔɔn kí kpántí ni-bimbim. Míǹ ní ni ŋūǹ kí béé min ní Unimbɔti lèe, min ŋān̄ ki fáatì-u ki sá mmɔntiimee. 3Diyimɔɔl din Unimbɔti pú-mee puee ní m ŋūǹ kí tùkù ni-kɔkɔ yii ní taa nín̄ yòontí ni-ba yilpu min kaa máaǹee, ama nín̄ cáámaan ilandɔkɔ in kítì ki nɔ́ɔ́ nì fookii un Unimbɔti yākatì ki pú báà ŋmee. 4Kii tiwun nín sá tibaantiil ki cáá ajan tikpil, ŋi-tuuŋŋi kaa pēēpuee, 5míǹ mbaantiim, ti nín wīikí min nee, Kriisitoo di kpáfì-ti tiwumbaantiil, ní báà ŋma túkú u-laŋki u-laŋki. 6Unimbɔti pú-ti diyimɔɔl ki yākatì báà ŋma u-pɔl, tí nīn cáā tūǹ atuun ŋin bí aba abee. Míǹ puee, sii un u-Fām tìì tibɔti a nàatēe, nín̄ nàatī án nīn nɔ́ɔ́ nì u nín tīī-si fookii uŋyee. 7Sii un u yaa tīī á nīn sá bin kíǹee tɔntɔnliuee, á nīn tūǹ ki tìì-bi. Sii un dàkèe, á dū a-ba kí tīī a-dàkatam. 8Sii un tìì binib kunyannyaauee, a mun ń dū a-ba kí tīiǹ kunyannyaau ditiil. Sii un pūǹ tiwanee, á nīn pūǹ nì dipɔbil diba. Sii un kpòotēe, á nīn kpòotī nì difaŋgiil. Sii un tútuǹ bifalaadambee, á tūtuǹ-bi nì dipɔɔpindi. 9Ni-neendi ń taa nín̄ cáá mpoonnyoon. Ní nīn ná ikpiti, kí dū ni-ba kí nákaǹ tiŋan mmɔntiim. 10Nín̄ néeḿmaan tɔb tiŋan kii nnabiyaamu nín néeń tɔb puee, kí péé kí nīn tɔ́maan tɔb. 11Ní nīn tūm̀maan atuun kí taa nín̄ sá biwutijoodambi, kí nīn pɔ̄ɔntí ki tūm̀maan ti-Dindaan tundi nì ni-pɔbiliŋ kɔkɔ. 12Án nīn mɔ̄ǹ-ni dimákal din ni cááyee pu, kí jīmaan kimɔtii falaa poon, kí nīn mèé múlmul. 13Tūtum̀maan biwɔfib bin nɔ́ɔ́ Unimbɔtee kí nīn fòol̄ binicambi bin kɔ́ò ni-puee nì mmɔn. 14Mèèmaan yii Unimbɔti ń ŋá bin sàantí-nee tiŋan: yii, ú ŋá-bi tiŋan kí taa tɔ̄-bi mbusu. 15Bin yaa bí dipɔɔpindinee, ní kūtì bi-pu, ni-kɔkɔ ń fàal̀maan, bin yaa tí bíī sūǹee, ní kūtì bí mun pu, ni-kɔkɔ ń sɔ̄. 16Nín̄ mɔ̄maan tɔb ceeni. Ní taa nín̄ sá bin néeń timɔnee, nín̄ sìntīmaan ni-ba taapu, kí taa dàkafìmaan yii ni sá biciŋfitiibi. 17Ubɔ yaa ŋá-ni tikpitilee, ní taa dū tikpitil kí téeǹ-u. Pɔ́ɔm̀maan kí ŋá min kítèe binib kɔkɔ nimiin. 18Ni yaa ŋūǹ, ni nì báà ŋma ń nīn bí dipɔɔsɔŋkilin, tiba ń taa nyānní ni-cee. 19M-nabineeŋkaamu, ní taa tòmaan ni-ba ipɔntoon, yàntīmaan Unimbɔti ŋuul ń tɔ̄ di-tundi, kun puee an ŋmàn̄ yii: “Ti-Dindaan bí yii: Man di dàá dāá tò ipɔntoon, man di dàá dāá pà bi-tuuŋŋi paati. 20Ama, ŋkùm yaa cáá a-nannanliu, á tīī-u tijin ú jī, nnyinnyoo yaa tí cáá-u, á tīī-u nnyim ú nyò. A yaa bíī ŋáań mimmee, an bí kii amɔsuŋkoon ní a cáā pāantí u-yil puee.” 21Ní taa yàntī tikpitil ń pɔ̄ɔkiǹ-ni, nimbi dūman tiŋan kí pɔ̄ɔkiǹ tikpitil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\