ROOM 13

1Báà ŋma ń nīn tɔ́ biyidambi bin cáá mpɔn ki kpòotī kitiŋee, kun puee uyidaan ubɔ kaa bí Unimbɔti kaa kāaǹ-u, Unimbɔti di yāntì ní biyidambi kɔkɔ bí. 2Míǹ puee, un yaa yíì biyidambee jáaǹ mara un Unimbɔti yɔ́oǹee dee. Bin yíití biyidambee dátiń ditafadaaldi ki tòɔ́ bi-ba pu ní. 3Di sá yii bin bin ŋáań tiŋanee kaa fàŋkí biyidambi, bin ŋáań tikpitilee di fàŋkí-bi. A yaa là biyidambi ń taa nín̄ cáá-si tifaandee, nín̄ ŋáań tiŋan, bi dàá pàkà-si. 4Bi bíī tūǹ Unimbɔti tundi ní, ki téekí-si á ŋá tiŋan. Ama a yaa ŋá digaŋgam, see á fàŋkì, kun puee an kaa sá fam ní bi cáá mpɔn ki dátí binib tafaliŋ. Bi yaa bíī dátí ubɔ tafalee, bi bíī tūǹ Unimbɔti tundi ki dàkà u-ŋuul din u cáá digaŋgandambi puee dee. 5Míǹ pu ní an máaǹ yii tí nīn tɔ́ biyidambi, kí taa fàŋkì ditafadaaldi ŋmaniŋma pu, tí nīn nyímaan yii míǹ di ŋān̄. 6An pu ní ni pà lampoobee, bí ŋmā kí tɔ̄ ditundi gbanti mbaamɔmin, kun puee bi sá Unimbɔti tɔntɔnliibi. 7Pàmaan un sá kamaa kun ni máaǹ kí pà-uee: pàmaan lampoo kí tīī un an sá ní pà lampoo kí tīīyee, kí tīī bin gífí patanti bi pèe bi-nimiliŋ, kí fàŋkì bin bin sá ní fàŋkèe, kí nīn tɔ́ bin bin sá ní nīn tɔ́ee. 8Ní taa nín̄ jīǹ báà ubɔ nì ubɔ apɔɔn, dipɔndi din ni cááyee di sá ní nīn néeń tɔb. Sii un néeń a-jutiibee, sii ŋá min mara lèe kɔkɔ dee. 9Di sá yii marab bin lì yii: “Á taa ŋá tilaakpaal, á taa kpò unil, á taa yò, á taa nín̄ cáá nnimitaataamee” nì marab bin kíǹee kɔkɔ taapu sá marabaanti nee ní yii: “Á nīn néeń a-juti kii sii a-bee.” 10A yaa néeń a-jutee, aa ŋáań-u tikpitil. A yaa néeń binibee, a bíī ŋáań min mara lēe kɔkɔ dee. 11Míǹ puee, ní nīn néeḿmaan tɔb míǹ, kun puee ni nyí ŋyunti ŋun poon ti bí nee nín sá ŋuŋyee. Ŋyunti ŋun ti máaǹ kí fìntī ŋgeeminee bāań, di sá yii Yeesu gítintam sútì ki pìl̄iń-ti ki jítiǹ min min ti nìn péé péé ki fɔ̃ɔ̃ ki kííyee. 12Kunyeeu mɔ́ ki síitì, kutaa tɔ́ob́ diwuntil. Mimmee, tí fá dibɔmbɔndi poon tuuŋŋi kí nīn cáá mbimbimɔntiim kí jáǹ ikpiti. 13Tí còom̀maan min kítèe, kii bi nín còom̄ ŋwìiń pu puee, kí taa jī kí lákatí ti-ba pu, kí taa gbí ndaam, kí taa ŋá tilaakpaal, kí taa ŋá tijɔkɔndi, kí taa nín̄ jáà, kí taa nín̄ cáá tɔb pu kudòŋu. 14Ní dūmaan ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo bimbim kí pèen̄ kii tijanjawanee, kí taa fàtīí tɔ̄ ni-bimbikpitim kí ŋá mi nín là puee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\