ROOM 14

1Ní fɔ̃ɔ̃maan ni-kansikin bin kaa láá ká mpɔn Unimbɔti saŋŋu poonee, kí taa nín̄ kpākantí bi-landɔkɔi. 2Ubɔ máká yii u yaa jīǹ tikɔkɔ an kaa ŋáań-u tiba, ama un kaa láá ká mpɔn nnimbɔtisan poonee kaa là, ní ki jīǹ nnyim ŋma. 3Sii un jīǹ tikɔkɔ nì tikɔkɔee ń taa kpèè un gàntī ki jīǹee fam, ní sii un gàntēe ń taa bīil̀ un jīǹ tikɔkɔ nì tikɔkɔee, kun puee Unimbɔti fɔ̃ɔ̃-u. 4Sii di sá ŋma ní ki sòoǹ ubɔ tɔntɔnliu bɔti ní? U yaa yúɔɔɔ, u yaa tí lítàaa, an sá u-kpiliu bɔti, an kaa sá a-yati. Ama u dàá nīn yú, kun puee ti-Dindaan cáá mpɔn kí tíkiń-u. 5Biba dàkafī yii iwiin iba sá ikpaan ki jítiǹ iba, ní biba mun dàkafī yii iwiin kɔkɔ sá ibaanti ní. Báà ŋma ń nīn nyí u-ban yii min u ŋáańee di máaǹ. 6Un gàntī iwiin iba yii i sá ikpaanee ŋáań míǹ ti-Dindaan pu ní, ní un jīǹ tikɔkɔ nì tikɔkɔee mun jīǹ míǹ ti-Dindaan pu, kun puee u jáaḿ Unimbɔti tijin gbanti pu ní kí nín jī. Un mun jīǹ nnyimee, ti-Dindaan pu ní u jīǹ míǹ, ní ki jáaḿ Unimbɔti. 7Ubɔ kaa bí dimaŋfalin ki tīī u-ba, ubɔ kaa tí kúù ki tīī u-ba mun. 8Ti yaa báaa, ti bí ki tīī ti-Dindaan ní; ti yaa tí kpíìyaaa, ti kpíì ki tīī ti-Dindaan ní. Ti yaa báaa, ti yaa tí kpíìyaaa, ti sá ti-Dindaan yab ní. 9Di sá yii Kriisitoo kpíì ki fīkitì kí ŋmā kí nīn sá bin kpíìyee nì bin bée kɔkɔ Dindaan. 10Kin ba pu ní sii sòoǹ ki bíiĺ a-nabiki? Ní si mun, ba pu ní a kpèé a-nabiki fam? Ti-kɔkɔ dàá dāá cù Unimbɔti nimiin ibɔsoon, 11kii an nín ŋmàn̄ puee, yii: “Ti-Dindaan bí yii: Man Unimbɔti bí. Báà ŋma dàá dāá gbàan̄ man nimiin, alimbil kamaa dàá dāá nyɔ̄ŋkì man Unimbɔti.” 12Míǹ ní ti-kɔkɔ dàá dāá sòoǹ ti-ba yil pu bɔti Unimbɔti nimiin. 13Tí gbèen̄ kí taa ti nín̄ sòom̀maan tɔb bɔti, ama á dàkafì min ní a dàá ŋá a-nabiki ń taa gbéetáaa kí taa lítí ikpitinee. 14Ti-Dindaan Yeesu yāntì m béè ki nyí ibaamɔn yii tijin tiba kaa bí ki kɔ̄ntí unil tijɔkɔndi Unimbɔti nimiin. Sii ubɔ yaa dàkafī yii tiba kaa ŋān̄ee, tì lafun kpántì tin kaa ŋān̄ee sii cee ní. 15Tijin tiba pu ní a yaa yāntì an páb́ a-nabikee, mimmee, aa ti yàntī dineendi kpòotī-si dee. Tijikaal tin a jīǹee puee, taa yàntī un pu Kriisitoo kpíìyee ń wāŋkì. 16Tin ŋān̄ a-ceeyee ń taa gítī pɔ̄ nsan bí nīn sòoǹ tikpitil. 17Di sá yii Unimbɔti beel kaa sá tijikaal nì tinyɔkaal bɔti, an sá deedee nì nsɔŋfi nì dipɔɔpindi din u-Fām tììyee ní. 18Un yaa nɔ́ɔ́ Kriisitoo mimmee, fáatí Unimbɔti, ní binib mun lèekī u-mɔ́ɔŋŋu. 19Mimmee, tí nyàab̀maan tin dàá cáań dipɔɔsɔŋkil ti-kansikinee nì tin dàá tūtuǹ ti-nabiyaamu bí báań inyaan nnimbɔtisan poonee. 20Tijin puee, taa gbá kí kpìtī Unimbɔti tundi. Tikɔkɔ ŋān̄ ki tīī bí jī, ama an kaa ŋān̄ tijikaal tin a jīǹee ń yàntī a-nabiki ń lítí. 21Tin ŋān̄ee di sá á taa ŋmɔ́ tinan kí taa nyò ndaam kí taa ŋá tiba min ŋūǹ kí yàntī a-nabiki ń lítée. 22Sii nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí ki nyí tiŋyee, dūú kpāafì a-ban Unimbɔti nimiin. Án nīn mɔ̄ǹ un yaa lēēmin ŋān̄ u-cee u-pɔbil kaa máfée. 23Ama un yaa bíī jīǹ tiba ní u-pɔbil máfée kɔ́ tibɔtin, kun puee u-pɔbil tùkù-u yii min u ŋáańee kaa máaǹ ú ŋá. A yaa ŋá tiba ní a-pɔbil máfée, an sá ikpiti ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\