ROOM 15

1Timbi bin ká mpɔn Unimbɔti saŋŋu poonee, ti máaǹ kí tūtuǹ bin kaa láá ká mpɔnee kí jī kimɔtii bi-pu, kí taa nín̄ nyàab̀ min dàá nīn fáatiǹ-tee. 2Báà ŋma ń nyàab̀ min dàá tūtuǹ u-jutee mmɔntiim ú báań inyaan. 3Di sá yii Kriisitoo kaa nìn nyàab̀ kí ŋá min fáatì-uee, ama, kii an nín ŋmàn̄ puee yii: “Asiibil ŋin bi nìn sìí sii Unimbɔtee, lítì man pu.” 4Di sá yii tin kɔkɔ bi nìn ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon dooooyee sá kí dàkà-ti tí nīn cáá kimɔtii nì kunyannyaau, kí nīn máká Unimbɔti pu. 5Unimbɔti un di tìì kimɔtii nì kunyannyaauee ń tūtuǹ-ni ní ŋá ubaanti kii Yeesu Kriisitoo nín là puee, 6ni-kɔkɔ ń ŋmā kí kpāfì kinyɔɔbaantiii kí nyɔ̄ŋkì Unimbɔti un sá ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo Baayee. 7Míǹ puee, kii Kriisitoo nín fɔ̃ɔ̃-ni puee, ní nīn fòol̄maan tɔb án tīī Unimbɔti tinyool. 8An taapu sá yii Kriisitoo dɔ́miń Juuda yab kansikin ki túń ditundi ki ŋá min Unimbɔti nìn pɔ̃oǹ ki tīī bi-naanjabee ki dàkā yii Unimbɔti sá deedeedaan, 9ní ki dɔ́miń bin kaa sá Juuda yabee mun ń nyɔ̄ŋkì Unimbɔti u-saasɔl pu, kii an nín ŋmàn̄ puee, yii: “An pu ní m dàá nyɔ̄ŋkì-si atimbun kansikin, kí gāā ilan kí pàkā a-yindi.” 10An gítī ŋmàn̄ yii: “Atimbun, fàal̀maan nì dinikitil din Unimbɔti lútèe!” 11An gítī tí ŋmàn̄ yii: “Nimbi atimbun kɔkɔ nyɔ̄ŋkìmaan ti-Dindaan, ní anibul kɔkɔ ń pàkà-u!” 12Eesayi mun nìn lī yii: “Jeesee naantiiu ubɔ dàá dāan̄, u dàá dāá yīkì kí jī atimbun kɔkɔ pu dibeel, ní atimbunee kɔkɔ dàá dāá nīn máká u-pu.” 13Unimbɔti un tìì dimákalee ń gbéeǹ-ni dipɔɔpindi nì dipɔɔsɔŋkil mmɔntiimin ni nín fɔ̃ɔ̃ u-bɔti ki kíí puee, an nín dàá ŋá pu u-Fām pɔŋŋu ń yàntī ní nīn cɔ́tí u-pu tikpil tikpilee. 14M-nabiyaamu, man m-ba nyí yii ni sá binib bin tiŋan gbí ni-pɔbiliŋ, ki nyí tin kɔkɔ ni máaǹ kí nīn nyée, ki ŋūǹ kí nīn sáŋkí tɔb muee. 15Nì míǹ kɔkɔee, m ŋmàn̄ ki cántì ajan aba, kaa fāŋkì, kí fàtīí téetí-ni tin ni nìn nyí dooooyee. M yaa ŋmàn̄-ni mimmee, an sá diyimɔɔl din Unimbɔti pú-mi 16ḿ nīn sá Yeesu Kriisitoo tɔntɔnliu bin kaa sá Juuda yabee ceeyee pu. Unimbɔti dū tibɔmɔntiil disoondi ki ŋúbiǹ-mi, an ŋmàǹ kii bisaraaŋaliibi tundi ní m bíī tūǹee, ḿ ŋmā kí dū bin kaa sá Juuda yabee kí tīī Unimbɔti, u-Fām ń yàntī bí nīn sá saraamɔnti un dàá fáatí-uee. 17Man nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo nín ŋá ubaantee puee ní m ŋūǹ kí nīn gàafī nì ditundi din m tūǹ ki tìì Unimbɔtee pu. 18Maa làá wàan̄ kí lì tiba an yaa kaa sá tin Kriisitoo dī m-pu ki ŋá, ki cáań binib bin kaa sá Juuda yabee ń nīn tɔ́ Unimbɔtee. Kriisitooyee di yāntì m sòon̄ anyɔɔbun ki ŋá atuun 19nì tidaandi nì maamaacib, nì Unimbɔti Fām pɔŋŋu. Míǹ ní m sòon̄ tibɔmɔntiil tin sá Kriisitoo yatee an kɔkɔ, ki yɔ̃oǹ Jeerusaleem ki dāa sāā Iliirii tiŋki. 20M pɔ̄ɔntí m-ba kí sòoǹ tibɔmɔntiilee laakin binib kaa láá gbìl̄ Kriisitoo puee, an nín dàá ŋá pu ḿ taa mā kí tɔ́kɔń laakin biba nìn kíĺee. 21Míǹ ní m ŋá kii an nín ŋmàn̄ puee, yii: “Binib bin cee baa sòon̄ u-puee dàá dāá ká-u, bin bin kaa nìn gbìl̄ u-puee dàá dāá gbìl̄ taapu.” 22Ditundi gbanti pu ní m mākafì miŋa nì miŋa kí dāan̄ ni-cee ní kaa ŋúń. 23Kɔŋkɔnnee, maa ti cáá ditundi diba ntimu gbanti poon, kí wàatī muee, abin kupaau sèé nee, m dàkafī kí dāá màntì ni-pu. 24M yaa làá cù Eespanyee, see ḿ dīń ni-cee, man nì ni ń kàl̄, ní kpáàā tūtuǹ-mi ḿ cù kitiŋ gbantin. Mimmee m dàá ŋmā kí kàl̄ ni-cee ŋyunti ŋubɔ fiii an mɔ̄ɔkiǹ-mi. 25Kɔŋkɔnnee, m dá láá cá Jeerusaleem kí tɔ̄ ditundi diba kí tīī Unimbɔti yab bin bí niinee. 26Kun puee Kriisitoo yab bin bí Maseeduaan nì Akayee kpáfì ki tɔ́ animil kí tūtuǹ Unimbɔti yab bin bí Jeerusaleem ki sá bisoodambee. 27Bíǹ bi-ba di lēēyii bi dàá ŋá míǹ, ní an lafun máaǹ bí ŋá-bi míǹ, kun puee Kriisitoo yab bin bí Jeerusaleemee dū tibɔmɔntiil ki yākatì nì bi, míǹ puee, an máaǹ bí mun ń dū bi-wanti kí tūtuǹ-bi. 28M yaa dū inannakan in bi nākaǹní-mee ki dūu tīī-bi, ki kpēētibɔti gbanti ki dɔ́òyee, m dàá dīń ni-cee, ní kí nín nìkī Eespanyi. 29M nyí yii Kriisitoo dàá bìin̄ m-dāantam ni-cee an nīn mɔ̄ tikpil. 30Ama, nnabiyaamu, m mèé-ni ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo nì dineendi din Unimbɔti Fām tììyee pu, ni-nimiliŋ ń nīn máǹ ŋwimmeem pu, ní nīn mèé Unimbɔti ki tútuǹ-mi, 31ḿ ŋmā kí nyā Juudee yab bin kaa fɔ̃ɔ̃ ki kííyee ŋaan, Unimbɔti yab bin bí Jeerusaleemee mun ń fɔ̃ɔ̃ nì dipɔbil diba ditutundi din m cáǹ kí tīī-bee. 32Míǹ ní, Unimbɔti yaa kíí, m dàá ŋmā kí bàń ni-cee nì dipɔɔpindi man nì ni ń kàl̄ ḿ ŋùŋfì. 33Unimbɔti un tìì nsɔŋfee ń nīn bí ni-kɔkɔ cee. Ameen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\