ROOM 16

1M dū ti-niisal Fooyibee un tūǹ ditundi Kriisitoo nikitil din bí Saŋkreeyee kansikinee ki ŋá ni-ŋaan. 2Fɔ̃ɔ̃maan-u ti-Dindaan pu kii Unimbɔti nib nín máaǹ kí nīn fòol̄ tɔb puee, ní ajan ŋin kɔkɔ poon an bàlfī ní tūtuǹ-uee, ní tūtum̀maan-u. Míǹ ní ú mun jòoń binib tikpil, ki kpáaǹ man m-ba. 3Ní jāam̀ Prisiil nì Akilaasi, m-tɔntɔnjutiib Yeesu Kriisitoo tundin, 4bin kíǹ fiii kí kpú kí ŋmā kí fīī-mee. An kaa sá man baba di dàá jāam̀-bi an pu, Kriisitoo nikitiŋ ŋin kaa sá Juuda yabee kɔkɔ mun dàá jāam̀-bi. 5Ní jāam̀ Kriisitoo yab bin kpáfí bi-dumpuee mun. Ní jāam̀ Eepayineeti, m-bɔɔ un m néeńee, un péé péé ki fɔ̃ɔ̃ ki kíí Asii tiŋkinee. 6Ní jāam̀ Maarii un túń ditundi tikpil ki tīī-nee. 7Ní jāam̀ Androoniku nì Juniyasi, man nì bin pēē kubaabinaatoou ki pēēsarka muee. Yeesu kpambaliŋ kansikinee, bi tɔ́-bi tikpil. Bíǹ péeǹ man ki fɔ̃ɔ̃ Kriisitoo ki kíí. 8Ní jāam̀ Ampiliyatu, m-bɔɔ un m néeń ti-Dindaan puee. 9Ní jāam̀ Urbanu, ti nì un kpáfì ki tūǹ ditundi Kriisitoo puee, kí jāam̀ m-bɔɔmɔnti Sitaku mun. 10Ní jāam̀ Apeeleesi, un jíń falaa Kriisitoo pu, kaa lítèe. Ní jāam̀ Ariistoobul diiku poon yab. 11Ní jāam̀ Eeroodiyoon, man nì un pēēyee. Ní jāam̀ Naasiisi diiku poon yab bin sá ti-Dindaan yabee. 12Ní jāam̀ Triifeeni nì Triifoosi, bin tūǹ ditummɔntiil ki tìì ti-Dindaanee, kí jāam̀maan ti-niisalmɔnti Peersiidi un túń atummɔnti tikpil ki tīī ti-Dindaanee. 13Ní jāam̀ Rufusi un ti-Dindaan lútì ú tɔ̄ u-tundee, kí kpáàā jāam̀ u-na un kpántì man mun nee. 14Ní jāam̀ Asiŋkilitu, Fleegɔn, Eermeesi, Patrooba, Eermasi, nì ti-nabiyaamu mun bí bi-ceeyee. 15Ní jāam̀ Filooloogu nì Julii, nì Neeree nì u-niisal, Oolimpa nì Unimbɔti yab bin kɔkɔ bí bi-ceeyee. 16Ni-kɔkɔ ń jāam̀maan tɔb kí tīī tɔb tiŋan kii nnabiyaamuee. Kriisitoo nikitiŋ kɔkɔ jáamiń-ni. 17Nnabiyaamu, m kpáafí-ni ní nīn nyí nì ni-ba nì bin fá tibɔmɔntiil tin bi dàkā-nee ki cāabìń diyakatil, ki yàntī binib lítée. Sútí kí wàatīmaan bidambi. 18An nibee kaa nɔ́ɔ́ ti-Dindaan Kriisitoo, bi nyàab̀ bi-ba jim ní, ní ki sòoǹ anyɔɔbummɔɔn ki kíiĺ binib, ki yàntī bin nyil kaa náaǹee lítí. 19Báà ŋma nyí ni nín tɔ́ ti-Dindaanee, an puee, m-pɔbil sòm̀ ni-pu. Ama m là ní nīn sá bin nyí ki ŋáań tiŋanee, kí nīn sá bin bí circir, kaa là ikpitee. 20An kaa làá yúntí, Unimbɔti un tìì nsɔŋfee dàá yàntī ní tāā kí mátí Sitaan. Ti-Dindaan Yeesu ŋanti ń nīn bí ni-pu! 21M-tɔntɔnjuti Tiimootee jáamiń-ni. Lusiyusi, Jasɔn, nì Soosipatee, man nì bin pēēyee, mun jáamiń-ni. 22Man Teetiyu un ŋmàn̄ takalda neeyee mun jáamiń-ni ti-Dindaan pu. 23Gaayusi un dumpu m kɔ́òyee, nì un dumpu Kriisitoo nikitil kɔkɔ kpáfée, jáamiń-ni. Eelasitu un ŋúb́ bi-tiŋki nimiliŋee, nì ti-nabiki Kaartusi, jáamiń-ni. [ 24Ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ŋanti ń nīn bí ni-kɔkɔ pu. Ameen.] 25Tí nyɔ̄ŋkìmaan Unimbɔti! Nì tibɔmɔntiil tin m sòoǹ Yeesu Kriisitoo puee, Unimbɔti cáá mpɔn kí báań-ni inyaan nnimbɔtisan poon. Doooo ŋyuntikpikee, tibɔtee nìn bí dibalin, Unimbɔti kaa nìn dáá bīitì ti-pu, 26ama kɔŋkɔnnee u nyántì-tì mpaampiin pu. U dī takaldab bin u-bɔnaatiliibi ŋmàn̄ ki nāatì u-bɔtee pu ki yāntì atimbun kamaa nib béè ti-pu an nín dàá ŋá pu bí fɔ̃ɔ̃ kí kíí kí nīn kíǹ ki tɔ́ Unimbɔtee. Jaanjaan Nimbɔtiu nín là puee dee. 27Míǹ puee, Unimbɔti un baba sá uciŋfitee ń ká tinyool Yeesu Kriisitoo pu kí nīn péēcá jaanjaan! Ameen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\