ROOM 2

1Ŋma ní a sá, sii un sòoǹ bin béeyee bɔti yii bi nín ŋáań puee kaa ŋān̄ee, aa cáá nnaakpal ŋubɔ kí dāá kpáĺ, kun puee, sii un bíī sòoǹ bin béeyee bɔti yii bi nín ŋáań puee kaa ŋān̄, ní ki ŋáań míǹ a-bee, a bíī kù a-ba bɔti dee. 2Ti nyí yii Unimbɔti nín sòoǹ ki kù bin ŋáań an tuuŋŋee bɔtee, u cáá ibaamɔn. 3Mimmee, sii un kù bin béeyee bɔti ki mun ŋáań míǹ mbaantiimee, a dàkafī yii a dàá nyā Unimbɔti bɔsooni naaan? 4Unimbɔti niti tin u cáá tikpilee, nì u-mɔtiiki, nì u nín ŋmí ki kpèé-ti puee ní a cáā kpèé famaaan? Aa nyí yii Unimbɔti nín ŋáań-si tiŋan puee, u là kí tūtuǹ-si á kpántí a-bimbim níiin? 5Di sá yii a nín pɔ́ɔkí a-pɔbil pu ki yíití, kaa là kí kpántí a-bimbimee, ní a mòtīi kútí a-ba ditafadaaldi din a dàá fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ŋuul wiiŋŋu dalee, ŋyunti ŋun Unimbɔti dàá dū ibaamɔn kí sòoǹ binib bɔtee. 6Yaadal ní u dàá pà báà ŋma u-tundi paati. 7U dàá dū mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa cáá dikuntilee kí tīī bin pɔ̄ɔntí ki ŋáań tiŋan ki nyàab̀ tinyool nì ipampaka nì dimaŋfal din bí kaa kúntée. 8Bin yíì, kaa là kí nɔ́ɔ́ u-baamɔni ki là kí nīn nɔ́ɔ́ tin kaa ŋān̄ee, u dàá dāá fɔ̃ɔ̃ diŋuul bi-pu kí dáaĺ bi-tafaliŋ. 9Falaa nì diniminaamandi dɔ̄ ki cí bin kɔkɔwoooo ŋáań tin kaa ŋān̄ee. Juuda yab tafaliŋ ní Unimbɔti dàá péé péé kí dáaĺ kí wàatī, ní kí dāá nín dáaĺ bin kaa sá Juuda yabee tafaliŋ. 10Ama, tinyool nì ipampaka nì ŋgbansɔŋfi dɔ̄ ki cí bin kɔkɔwoooo ŋáań tiŋanee. Juuda yab ní bi dàá dāá péé kí tīī kí wàatī, ní kí nín tīī bin kaa sá Juuda yabee. 11Di sá yii Unimbɔti kaa gàntī binib. 12Bin kaa béè marab bin Unimbɔti tīī Mooisee, ní ki yaa ŋá ikpitee dàá wāŋkì, ama marabee ní baa làá dūú sòoǹ bi-bɔti. Ní bin kɔkɔ nyí marab gbanti ní ki ŋáań ikpitee, marabee ní bi dàá dūú sòoǹ bidambi bɔti. 13Kaa sá bin pílfí marabee di sá deedeedambi Unimbɔti nimiin, an sá bin bin ŋáań marabee nín lī puee, bíǹ ní bi dāa yíì deedeedambi. 14Mimmee, bin kaa sá Juuda yab, kaa nyí Mooisi marab puee, bi-pɔbiliŋ yaa yāntì bí ŋmā kí ŋá min nɔ́ɔ́ nì marabee, báà bi yaa kaa nyí marab, bi nyí tiŋan diŋal kii marab nín lī puee. 15An dàkà yii marab tuuŋŋi taapu ŋmàn̄ bi-pɔbiliŋ poon. Min máaǹee dòoń bi-neenin, ní bi-landɔkɔi tùkù-bi ŋyunti ŋubɔee, tin bi yaa ŋá an ŋān̄ee, ní ŋyunti ŋubɔ muee, tin bi yaa ŋá an kaa ŋān̄ee. 16Ŋwiin ŋun Unimbɔti dàá yàntī Yeesu Kriisitoo ń bìitī nnibiyaamu tuuŋŋi ŋin bí dibalinee pu kí sòoǹee, tin tin báà ŋma dàá dāá kée dee, kii tibɔmɔntiil tin man Pɔɔl sòoǹee nín lì puee. 17Ama sii un bi yíì Juuda yɔu, a máká Mooisi marab pu, ki dàkà a-ba yii a nyí Unimbɔtee, 18ki nyí u nín là puee, marab dàkà-si á lēē laakin ŋān̄ee, 19a nyí a-ba yii a ŋūǹ kí kpòotī bijɔfub kí nīn sá ŋwalfi kí tīī bin bí dibɔmbɔndinee, 20ki là kí nīn dàkà bin nimiliŋ kaa ŋúbitèe nì bin kaa nyí tiba nnimbɔtisan poonee, kun puee a béè marab ní marabee dàkā-si iciin nì ibaamɔn kɔkɔ. 21Ba ŋá ní sii dàkà bin kíǹee, ní kaa dàkà a-ba ní? Ba ŋá ní sii un sòoǹ ki tùkù bin kíǹee yii bí taa yòee, yù ní? 22Sii un lì yii an kaa máaǹ bí ŋá tilaakpaalee, ba ŋá ní sii ŋáań tilaakpaal ní? Sii un ná awaayee, ba ŋá ní a kɔ́ò awaadiin ni ki yù tiwan ní? 23Sii un gà a-bindi yii a nyí marabee, ŋyunti ŋun a yìntīǹ marab gbantee, Unimbɔti yindi ní a bíī bíiĺ, 24kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee, yii: “Nimbi Juuda yab pu ní bin kaa sá Juuda yabee sòoǹ ki bíiĺ Unimbɔti yindi.” 25A yaa tɔ́ marabee, ní digiil din a gííyee ŋān̄ ki tīī-si, ama, a yaa yìntī marabee, nì min kɔkɔ bi gíí-see, an sá fam ní. 26Unil un kaa gííyee yaa kpáafí marabee, nì min kɔkɔ baa gíí-uee, Unimbɔti kpèé-u kii u gííyee ní. 27Un baa gíí, u nɔ́ɔ́ marabee dàá dāá jīǹ sii un gíí ki cáá marab takaldau ki gítī yìntī marabee ibaamɔn. 28An kaa sá un bi wāĺ yii u sá Juuda yɔu, bi gíí-u, u cáá kudaaŋŋu u-wunti puee di sá Juuda yɔu baamɔn: 29un sá Juuda yɔu baamɔnee di sá un sá Juuda yɔu u-pɔbil poonee. Bi gíí-u nì digiil din sá Unimbɔti Fām gíitamee, kaa sá marab takaldau nín lī puee gíitam. Unimbɔti di pàkà an niliuee, an kaa sá binib di pàkà-u.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\