ROOM 3

1A yaa sá Juuda yɔuee, a gítī cáá diyimɔɔl dibaaa? Àá digiil sá tiwammɔntiilaaa? 2Tiŋman, bi-yimɔɔl jítiǹ bin béeyee yal kpataaa. Diyimɔɔpeepeekaal di sá Unimbɔti nín dū u-bɔti ki ŋúbiǹ Juuda yabee. 3Ama bi-kansikin biba kaa ŋúń ki yúl̀ deedee. Mimmee, bi nín kaa yúl̀ deedeeyee puee di dàá yàntī Unimbɔti deedeeu ń ŋá famaaa? 4Aayee, kpataaa! Unimbɔti di dàá nīn péēsá deedeedaan, ní binib kɔkɔ dàá nīn sá binyimɔndambi, kii Unimbɔti takaldau nín lī puee, yii: “Binib yaa láā bālfì sii Unimbɔti tin a ŋée taapuee, see á sòoǹ kí líí-bi, bí ká yii a cáá ibaamɔn.” 5Ti nín ŋáań ikpiti iŋyee yaa dàkà yii Unimbɔti sá umɔntee, mimmee u nín dátí ti-tafaliŋ ti-kpitii puee, waa bí deedee deeyaa! (M sòoǹ nniyaamin ní). 6Aayee kpataaa! Unimbɔti yaa kaa bàà bí deedee, waa ŋūǹ kí sòoǹ duulnya bɔti. 7Mimmee, m-nyimɔni yaan ŋūǹ kí yàntī Unimbɔti baamɔni ń nyā mpaampiin pu bí wāl̀ kí tīī-u tinyoolee, ba pu ní bi dàá gítī sòoǹ kí kpò m-bɔti, yii m sá unikpiti? 8Míǹ puee, tí lìí ti sòoǹ yii: “Tí nīn ŋáań ikpiti, an dàá dāá kpántí tiŋanaa!” Míǹ ní bin mɔ́ntí nnyimɔn ki tūntí ti-puee lì, bin sòoǹ ti-pu mimmee máaǹ ditafadaaldi. 9Mimmee, timbi Juuda yab jítiǹ binib bin kíǹeeee? Aayee, kpataaa! Kii m nín bàà péēlī puee, Juuda yab nì bin kaa sá Juuda yabee kɔkɔ bí ikpitin. 10Kii Unimbɔti takaldau nín lī puee, yii: “Unil báà ubɔ kaa bí ki bí deedee, báà ubaanti, an kpá. 11Ubɔ kaa bí ki cáá iciin. Ubɔ kaa bí ki nyàab̀ Unimbɔti. 12Bi-kɔkɔ yīntiǹ-u ki wáŋkì, báà ubɔ kaa bí ki ŋáań tiŋan, báà uniseen, an kpá. 13Dikaakul din wāā ki núùyee, míǹ ní tibɔti tin bí bi-neenee bí. Bi cáá bi-limbiliŋ ki kíiĺ binib, bi-nyinculiŋ nín tábití ki sòoǹ tiŋyee sá tilool kii ukoowaati lootee ní. 14Bi-nyɔmmu poon gbí mbusu nì ntuntun. 15Bi yáb̀ nnikpaakoon pu. 16Laakin kamaa bi yaa cūtèe, see bí cáá bi-timbiilii nì falaa niin. 17Baa nyí ŋgbansɔŋfi saŋŋu. 18Baa fàŋkí Unimbɔti báà fiii.” 19Ti nyí yii marab nín sòoǹ tiŋyee kɔkɔ, bi sòoǹ ki tìì bin bin Unimbɔti nìn tīī u-marabee ní. Míǹ puee, ubɔ kaa dāa cáá kinyɔkɔ kí wàan̄ kí tīī nnaakpal, kitiŋ pu yab kɔkɔ dāa béetí yii bi sá binikpitib Unimbɔti nimiin. 20Di sá yii unil nín ŋúb̀ marab mmɔntiimin puee kaa ŋūǹ kí yàntī ú nīn bí deedee Unimbɔti nimiin, kun puee marab tundi di péēsá bí dàkà binib kun di sá ikpitee. 21Ama kɔŋkɔnnee, Unimbɔti dàkā min ní unil ŋūǹ kí dī kí kpántí deedeedaan u-nimiin kí taa dī marab puee: Mooisi takaldab nì Unimbɔti bɔnaatiliibi mun nìn sòon̄ an bɔti pu. 22an sá ti nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu Kriisitoo ki kííyee pu ní Unimbɔti kpántì-ti deedeedambi u-nimiin. Unimbɔti kaa gàntī binib, an sá ki tīī bin kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee, 23kun puee báà ŋma ŋá ikpiti ki dátiǹ Unimbɔti nyooti. 24Unimbɔti ŋáań-ti tiŋan ki yàntī ti kpántí deedee nib u-nimiin faalaa, Yeesu Kriisitoo nín dū u-ba ki fīī-ti ki líìyee pu. 25Úǹ ní Unimbɔti yɔ̃oǹ ki lēē-ti saraa, u-fatikuu ń pítí bin kɔkɔwoooo fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee kpitii, bi nì Unimbɔti kansikin ń ŋāŋkì. Unimbɔti ŋá míǹ kí dàkà u nín sá deedeedaan puee ní. Di sá yii dooooyee u nìn jíń kimɔtii kaa nìn dátí binikpitib tafaliŋ bi-kpitii pu. 26Ama kɔŋkɔnnee, u dàkā binib u-deedeeu: u-deedeeuee di sá u dū Yeesu ki pàn̄ ti-kpitii pɔndi, ní ki yíì bin kɔkɔ fòol̄ Yeesu ki kíikée deedeedambi. 27Mimmee, unil cáá nsan kí dàkà u-baaa? Aayee, nsan kaa bí báà fiii. Ba pu ní a ká difiil? A nín nɔ́ɔ́ Mooisi marabee puɔɔɔ? Aayee, an sá a nín fɔ̃ɔ̃ ki kííyee pu. 28Ti nyí yii unil un fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee di kpántí deedeedaan Unimbɔti nimiin, an kaa sá marab bin u nɔ́ɔ́yee pu. 29An yaan sá marab puee, mimmee, Unimbɔti bàà sá Juuda yab ŋmaniŋma Nimbɔtiu naa! Waa bàà sá bin kaa sá Juuda yabee mun Nimbɔtiu. Ama u sá báà ŋma Nimbɔtiu. 30Di sá yii u péēsá Unimbɔtibaanti ní, ki dàá yàntī Juuda yab bin gíí ki fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee nì bin kaa sá Juuda yab, kaa gíí, ki mun fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee kɔkɔ ń kpántí deedeedambi u-nimiin. 31Mimmee, an dàkà yii ti yaa fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee, taa ti dù marab kí yíiń tiba deeyaa? Aayee, an kaa sá míǹ. Ŋyunti gbanti ní ti nín tīī marab mpɔn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\