ROOM 4

1Mimmee, ti dàá sòoǹ diyimɔɔl din timbi Juuda yab naanja Abraam nìn kée pu yii ba? 2An yaa sá Abraam tunnyaaŋŋi pu ní Unimbɔti yíiń-u deedeedaanee, u bàà ŋūǹ kí nīn dàkà u-ba. Ama waa ŋūǹ kí dàkà u-ba Unimbɔti nimiin. 3Unimbɔti takaldau poon lī yii ba ní? Yii: “Abraam nìn fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí, ní Unimbɔti ká u-fookiiu un u cáá u-puee ní ki yíiń-u deedeedaan.” 4Unil un túń ditundee, bi yaa pàn̄-uee, baa lì yii bi pú-u fam, ama u-tundi paati ní u fɔ̃ɔ̃. 5Un kaa ŋá diba, ama ní ki fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti un di yàntī binikpitib kpántí deedeedambee ki kííyee, Unimbɔti yíì udaan deedeedaan u-fookiiu pu. 6An di yāntì ní Dafiidi nìn lī yii un bí dipɔɔpindinee di sá unil un Unimbɔti yíiń deedeedaan an kaa sá u-tuuŋŋi puee. 7“Bin bin Unimbɔti dū bi-yìntitam ki pú-bi ki pítì bi-kpitiyee bí dipɔɔpindinaaaan! 8Un ní ti-Dindaan kaa ti lì yii u ŋá ikpitee bí dipɔɔpindinaaaan!” 9Mimmee, dipɔɔpindi gbanti sá ki tīī Juuda yab bin gífèe ŋmaniŋma, kaa sá ki tīī bin kíǹeeee? Ti dáá ká yii: “Abraam nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kííyee pu ní Unimbɔti yíiń-u deedeedaan.” 10Ŋyunti ŋulɔŋu ní Unimbɔti yíiń-u deedeedaan ní? U nín gíí ki dɔ́òyeeyaaa u nín kaa láá gííyee? An kaa sá u nín gíí ki dɔ́òyee ní u lī, an sá min waa láá gííyee ní u nìn lī. 11Boonee ní Unimbɔti bí Abraam ń gíí án nīn sá kudaaŋŋu yii u sá deedeedaan u-fookiiu pu. Míǹ puee, bin kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí, kaa gífì ki sá deedeedambi Unimbɔti nimiinee, bi-baa di sá Abraam, 12ní u sá bin gííyee mun baa, kaa sá bi nín gííyee ŋmaniŋma pu, an sá bi nín fɔ̃ɔ̃ ki kííyee pu, kii ti-baa Abraam mun nín nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí pu, kaa láá gííyee. 13Unimbɔti nìn pɔ̃oǹ Abraam nì u-naantiibi yii u dàá dāá dū duulnya kí tīī-bi. An kaa sá Abraam nín nìn nɔ́ɔ́ marabee pu ní u nìn pɔ̃oǹ-u míǹ, an sá u nín nìn fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí Unimbɔti yíì-u deedeedaanee pu. 14An yaa sá tí nīn tɔ́ marab ní kí fɔ̃ɔ̃ tin Unimbɔti pɔ̃oǹ-tee mimmee fookii ŋá fam dee, ní Unimbɔti poondi kaa ti bí tiban. 15Di sá yii marab cāabìń ditafadaaldi ní, ní laakin marab kpée, marab yìntitam mun kpá. 16Mimmee, ti ká yii ti nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kííyee pu ní ti fòol̄ tin u pòontí-tee. An sá Unimbɔti ŋanti pu ní an bí míǹ ki tīī Abraam maaliŋu kɔkɔ. An kaa sá ki tīī bin tɔ́ Mooisi marabee ŋmaniŋma, an sá ki kpáaǹ bin kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí kii Abraam nín nìn fɔ̃ɔ̃ ki kíí puee. Timbi bin kɔkɔ fɔ̃ɔ̃ ki kííyee baa di sá Abraam. 17Unimbɔti lī u-takaldau poon míǹ ní yii: “M dū-si ki kpántì atimbun tikpil baa.” Unimbɔti un fìkitī bitaŋkpiibi ki wāĺ tin kaa láá bée kii tì bée, Unimbɔti un pu Abraam nìn mákée yāntì u sá ti-baa. 18Abraam nìn nyí yii tiba kaa bí ki dàkà yii u dàá màal̀ kibiki, ama ní ki fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔti ki kíí, ki máká yii u dàá màal̀, ní ki lafun dūu kpántì atimbun tikpil baa, kii Unimbɔti nín nìn péē tùkū-u puee yii: “A-maaliŋu nín dàá nīn wīikí min nyɔkɔmee dee.” 19U nìn púĺ ki bàn̄ abin dilaataal. U yaa kpēē u-bee, u-wunti pēefì, ní u yaa tí kpēēu-nimpuu Saaraayee ú mun kpántì unimpunaati, bi-liitil jítì mmaal pu, ama ní u-mákal dáá gbíntìi pɔ̄ɔ̄. 20Waa fá u-mákal kí dàkafì yii Unimbɔti kaa ŋūǹ kí ŋá tin u pɔ̃oǹee, ama u-mákal tīī-u mpɔn ní u nyɔ́ŋkì Unimbɔti, 21ki béè u-pɔbilin yii, ibaamɔn, Unimbɔti cáá mpɔn ki dàá ŋá min u pɔ̃oǹee. 22An pu ní Unimbɔti yíiń-u deedeedaan. 23An kaa sá úǹ baba pu ní an ŋmàn̄ yii Unimbɔti yíiń-u deedeedaan, 24an sá ti mun pu, kun puee Unimbɔti kpèé-ti yii ti mun sá deedeedambi dimákal din ti cáá úǹ Unimbɔti un fīkitì ti-Dindaan Yeesu ditaŋkpiilinee pu. 25Ti-kpitii pu ní Yeesu kpíì, ní ki fīkitì, ti mun ń ŋmā kí kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\