ROOM 5

1Mimmee, ti ká yii ti nín fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee pu ní ti kpántì deedeedambi Unimbɔti nimiin, ní ti nì Unimbɔti kansikin ŋáŋkì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo pu. 2Yeesu Kriisitoo puee ní ti ŋúń ki jéetì diyimɔɔl din poon ti bí nee, ti nín fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee pu. Ní kun mɔ̄ǹ-tee di sá ti cɔ́tí yii ti dàá kɔ́ Unimbɔti nyootin. 3Ali gba, ti nín jīǹ falaa puee, an mɔ̄ǹ-ti, kun puee ti nyí yii falaa di yàntī unil ń pɔ́ɔǹ u-ba, 4ní dipɔɔndi ń yàntī unil ń ŋmā kí já kí nyā diniminaamandin, ní ki kíǹ ki kā ki cɔ́tí yii Unimbɔti nín lī puee u dàá ŋá míǹ. 5Taa cɔ́tí fam, kun puee Unimbɔti pú-ti u-Fām min min gbēentí ti-pɔbiliŋ Unimbɔti neendee. 6Ti nín nìn dáá bí iwɔfin ki ná Unimbɔtee, ní ŋyunti ŋun u yɔ́oǹee bāań, ní Kriisitoo kpíì binikpitib pu. 7An pɔ̄ɔ̄ unil ń kíí kí kpú deedeedaan pu, an yaa yíì ní ni kāntí ubɔ ń kíí kí kpú unimɔnti pu. 8Ama Unimbɔti dàkà-ti u nín néeń-ti min bulfee di sá yii, ŋyunti ŋun ti dáá sá binikpitibee, Kriisitoo kpíì ti-pu. 9U nín kpíìyee, ní u-fatikuu yāntì ti kpántì deedeedambi Unimbɔti nimiin. Kin, an dàá ŋá mana ní kɔŋkɔnnee waa làá ŋmā kí fīī-ti tí taa kɔ́ Unimbɔti ŋuulin? 10Dooooyee, ti nìn dáá sá Unimbɔti nannanliibi ní, ní u-Jipɔɔn kúm di ŋáŋkì ti-kansikin, ní ti kpíikì. Kɔŋkɔnnee, ti kpíikì ki dɔ́ò, ní u-Jipɔɔn bí dimaŋfalin, kin, an dàá gítī ŋá mana ní taa làá ká difiil? 11Tiba mun gítī sò: ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yāntì ti nì Unimbɔti kansikin ŋáŋkèe, ní ti bí ki fàal̀ Unimbɔti pu. 12Unibaanti Adam pu ní ikpiti dī ki kɔ́nní duulnyan, ní ikpitee cáań ŋkúm, ní báà ŋma kúù, kun puee báà ŋma ŋá ikpiti. 13Dooooyee, kí wàatī Unimbɔti ń nìn tīī Mooisi marabee, ikpiti nìn péēbí kitiŋ pu dee. Míǹ ní marab yaa kpá, baa ŋūǹ kí lì yii unil ŋá ikpiti. 14Nì míǹ kɔkɔee, kí yòon̄ Adam yuntiŋu kí dāá sāā Mooisi yuntiŋuee, ŋkúm di nìn jíń báà ŋma, ki kpáaǹ binib bin kaa ŋá ikpiti kii Adam nín ŋá puee. Adam nìn sá Yeesu un dāa dɔ́miń boonee naŋku ní. 15Ama Adam yìntitam nín cáań-ti tiŋyee kaa pēē nì tin Unimbɔti pūǹ-ti faalaayee. Tiŋman, binib kupaau kpíì unibaanti Adam yìntitam pu, ama Unimbɔti nín ŋáań binib tiŋan puee, ní u dū diyimɔɔl bulfi ki pú binib kupaau unibaanti Yeesu Kriisitoo pu. 16Unimbɔti pɔl nín tūǹ ditundi diŋyee nyáń di-ba nì unibaantee kpitii tundi. Unibaantee kpitii nín cáań-ti kun kuŋyee di sá ŋkúm. Unimbɔti ŋanti tin u pú-ti faalaayee nín cáań-ti kuŋyee di sá, a-kpitii yaa yāntì ki wīikí min kamaa, see ú dūú pɔ̄-si. 17Tiŋman, unibaanti yìntitam pu ní ŋkúm jíń báà ŋma. Ama Yeesu Kriisitoo ubaanti pu ní binib fɔ̃ɔ̃ tiŋan tin bulfi Unimbɔti ŋée. U pú-bi bí nīn bí deedee u-nimiin, bidambi ń nīn cáá mmaŋfafɔkɔn kí jī dibeel. 18Kii Adam baba kpitii nín cáań nnibiyaamu kɔkɔ ŋkúm puee, Yeesu Kriisitoo tundi din u túń nì deedeeyee yāntì nnibiyaamu kɔkɔ ŋūǹ kí kpántí deedeedambi kí ká mmaŋfafɔkɔn. 19Kii unibaanti yìntitam nín kɔ́ǹ binib tikpil ikpitin puee, míǹ ní unibaanti nín tɔ́ Unimbɔti puee di cāntì binib tikpil dàá kpántí deedeedambi. 20Mara úǹ dɔ́miń ikpiti ń wíiǹ ní. Ama ikpiti yaa yāntì ki wīikí min kamaa, Unimbɔti ŋanti wīikí ki jítiǹ-i. 21An di yì-tì ní, kii ikpiti nín nìn jíń báà ŋma ki cáań ŋkúm puee, Unimbɔti ŋanti kíǹ ki jīǹ mpaan binib ń kpántí deedeedambi kí fɔ̃ɔ̃ dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\