ROOM 6

1Mimmee, tí lì yii ba? Tí nīn gbíntìi ŋáań ikpiti ní Unimbɔti ŋanti ń wíiǹaaan? 2Aayee, kpataaa! Timbi bin kpíì ikpiti jandi puee, mana ní ti gítī ŋūǹ kí nīn bí ki ŋáań ikpiti? 3Naa nyí yii, timbi bin kɔkɔ bi fùl̄ Unimbɔti nyim ti ŋá ubaanti nì Yeesu Kriisitooyee, ti kpáfì ki kpíì u-kúm min u kpíìyee níiin? 4Kii bi nín fùl̄-ti Unimbɔti nyim puee, bi síb́-ti tí nīn bí ŋkúmin nì Yeesu dee, ní kii ti-Baa Unimbɔti nín dū u-pɔŋkpaaŋŋu ki fīkitì Yeesu Kriisitoo ditaŋkpiilin ki fātìi gíiǹní-u dimaŋfalin puee, mimmee, ti nì u kɔkɔ di kíǹ ki bí dimaŋfapɔndin. 5Di sá yii timbi nì u yaa kpáfì ki kpíì u-kúmee, míǹ mbaantiim ní ti nì u kpáfì ki fīkitì difìkitibaantiil. 6Tí béémaan yii, ti nín nìn bí min min dooooyee, ti-bimbim gbanti kpíì nì Yeesu ndɔpuntikaa pu. Mimmee ti-bimbikpitim kpíì dee, tí taa ti nín̄ sá ikpiti yumbui. 7Di sá yii un yaa kpíìyee, úǹ nyáń ikpiti ŋaan dee. 8Ti nì Kriisitoo yaa kpáfì ki kpíì, ti nyí yii ti nì u dàá kpāfì kí nīn tí bí dimaŋfalin. 9Ti nyí yii, Kriisitoo nín kpíì ki fātìi fīkitèe, waa ti bí kí kpú ŋwiin dal, ŋkúm kaa ti cáá u-pu mpɔn. 10U nín kpíìyee, u kpíì diba pu ki kúntì ikpiti, ní kaa ti dàá kpú jaanjaan. Kɔŋkɔnnee, u nín bí dimaŋfalinee, u bí ki tīī Unimbɔti ní. 11Míǹ mbaantiim, ni nì Yeesu Kriisitoo nín ŋá ubaanti puee, ni mun ń nīn nyí yii ni kpíì ikpiti jandi pu, ki kíǹ ki bí ki tīī Unimbɔti. 12Mimmee, ikpiti ń taa ti jī ni-wunti tin bí ki dàá dāá kpúee-ni mpaan, ní taa nín̄ nɔ́ɔ́ ni-landɔkɔkpitii nín là puee. 13Ní taa ti dū ni-wunti jaŋŋi kí tīī ikpiti ń nīn cáá-ŋi ki ŋáań min kaa bí deedeeyee; dūmaan ni-ba kɔkɔ kí tīī Unimbɔti, kii binib bin kpíì ki fīkitèe, ú nīn cáá ni-wunti jaŋŋi ki tūǹ atuun ŋin bí deedeeyee. 14Di sá yii ikpiti kaa ti máaǹ kí nīn jīǹ ni-pu mpaan, kun puee marab kaa ti cí-ni, Unimbɔti ŋanti di kíǹ ki cí-ni. 15Mimmee, tí lì yii ba? Tí nīn gbíntìi ŋáań ikpiti kun puee marab kaa ti cí-ti, Unimbɔti ŋanti di kíǹ ki cí-tee puɔɔɔ? Aayee, kpataaa! 16Naa nyí yii a yaa sīntiǹ a-ba taapu ki tīī unil ki tūǹ u-tundee, a kpántì uyumbu ní ki tīī udaan un a sīntiǹ a-ba ki tīīyeeee? A ŋūǹ kí sìntīǹ a-ba kí tīī ikpiti in dàá cáá-si ŋkúminee, ki tí ŋūǹ kí sìntīǹ a-ba kí nīn tɔ́ Unimbɔti kí kpántí deedeedaan. 17Ama tí jāam̀maan Unimbɔti kun puee ni nìn sá ikpiti yumbui dooooyee, ní kɔŋkɔnnee ni sīntiǹ ni-pɔbiliŋ kɔkɔ ki tīī ibaamɔn in bi dàkā-ni kii bi nín dàkà an kɔkɔ puee. 18Ni nyáń ikpiti yuŋkun ki kɔ́ deedee tuuŋŋi yuŋkun dee. 19Ni nín kaa gbìl̀ tibɔti taapu malaayee pu ní m dū kuyuŋu bɔti tin tin binib nyée ki dūu ŋá tibɔŋmantikaal. Di sá yii, dooooyee, ni nìn dù ni-wunti jaŋŋi ní ki tìì tijɔkɔndi, ki ŋáań min kaa kítèe ní ki mɔ̄tìi kɔ́ diyintilin. Kɔŋkɔnnee, ní fàtīí dūmaan ni-wunti jaŋŋi kí tīī deedee tuuŋŋi kí kpántí circir nib. 20Dooooyee, ŋyunti ŋun ni nìn sá ikpiti yumbuiee, ni nìn tɔ́ ni-ba tiba kaa páb́-ni ní ŋá min Unimbɔti lèe. 21Ba biliŋ ní ni nìn lòoǹ ní? Atuun ŋin ni nìn ŋáaǹee, díǹ pu nee ŋi cáá-ni icoo, atuunee di cāabìń ŋkúm. 22Kɔŋkɔnnee, ni nyánní ikpitin ki kpántì Unimbɔti yumbui. Abil ŋin ni lòoǹ niinee di sá circir tuuŋŋi, ní boonee, dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee dɔ̄ ki cí-ni. 23Tipaal tin ikpiti pèe di sá ŋkúm, ama tin tin Unimbɔti pūǹ faalaayee di sá á ŋá ubaanti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo kí ká dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\