ROOM 8

1Kɔŋkɔnnee, bin bin nì Yeesu ŋá ubaantee, dibɔkpil diba kaa ti dɔ̄ ki cí-bi. 2Kun puee Unimbɔti Fām min tīī-ti dimaŋfal ti nì Yeesu Kriisitoo nín ŋá ubaantee pu, u-Fām gbanti pɔŋŋu nyántì-ti ikpiti nì ŋkúm pɔŋŋun. 3Di sá yii Mooisi marab kaa nìn ŋúń ki ŋá míǹ, kun puee binib bí iwɔfin, kaa ŋūǹ kí nɔ́ɔ́ marabee. Ama ní Unimbɔti dū úǹ u-ba Jipɔɔn ki túnní, u dɔ́miń ki cáá tiwumbaantiil kii timbi bikpitibee, ki ŋúń ki lēēikpiti. Unimbɔti ŋá míǹ ki kúntì mpɔn ŋun ikpiti cáá binib puee. 4Mimmee, timbi bin kaa nɔ́ɔ́ mbimbikpitim ama ní ki nɔ́ɔ́ Unimbɔti Fām nín kpòotī-ti puee, ti kpántí deedeedambi kii marab nín là puee dee. 5Bin bin nɔ́ɔ́ mbimbikpitimee nyàab̀ kí nīn ŋáań tin fáatì-bee ní, ní bin nɔ́ɔ́ Unimbɔti Fāmee mun nyàab̀ kí nīn ŋáań tin Unimbɔti Fām lèe. 6Mbimbikpitim nín là tiwan tiŋyee di cāabìń ŋkúm. Unimbɔti Fām nín là kun kuŋyee di cāabìń mmaŋfafɔkɔn nì ŋgbansɔŋfi. 7Bin nɔ́ɔ́ bi-bimbikpitim nín là puee sá Unimbɔti nannanliibi, kaa sìntīǹ bi-ba ki tìì Unimbɔti marab, kaa péēŋūǹ gba. 8Bin nɔ́ɔ́ bi-bimbikpitim nín là puee kaa ŋūǹ kí fáatíǹ Unimbɔti. 9Ama nimbee, nimbi kaa nɔ́ɔ́ ni-bimbikpitim nín là puee, min min Unimbɔti Fām lèe, míǹ ní ni nɔ́ɔ́, kun puee u-Fām kɔ́ò ni-ni. Un yaa kaa cáá Kriisitoo Fāmee, kaa sá u-yɔu. 10Kriisitoo yaa bí a-ni, nì min kɔkɔ ikpiti puee a-wunti dàá kpúee, Unimbɔti Fām dàá tīī-si mmaŋfafɔkɔn kun puee a bí deedee. 11Unimbɔti un fīkitì Yeesu Kriisitoo ditaŋkpiilinee Fām yaa kɔ́ò a-nee, Unimbɔti gbanti un fīkitì Kriisitoo ditaŋkpiilinee dàá dāá yàntī u-Fām min kɔ́ò a-nee ń tīī a-wunti tin kúùyee dimaŋfal. 12Mimmee, m-nabiyaamu, taa ti cáá ti-bimbikpitim dipɔndi diba, kí nīn ŋáań mi nín là puee. 13Ni yaa gbíntì ki ŋáań min ni-bimbikpitim lèe, ni kúù ní. Ama Unimbɔti Fām pɔŋŋu puee, ni yaa kūū tin ni-bimbikpitim là ní ŋée, ni kāntí dimaŋfal. 14Di sá yii bin kɔkɔwoooo Unimbɔti Fām kpòotēe sá Unimbɔti biyaamu ní. 15Mimmee, naa ti máaǹ kí nīn gbíntìi fàŋkí kii iyumbuee, kun puee ni fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Fām min yāntì Unimbɔti fɔ̃ɔ̃-ti ti yíì-u yii ti-Baayee, 16ní Unimbɔti Fām mi-ba tùkù ti-pɔbiliŋ poon yii ti sá Unimbɔti biyaamu. 17Ti nín sá u-biyaamu puee, ti fòol̄ u-gaajawanti. Ti nì Kriisitoo di dāa fòol̄-tì. Ti yaa kpáfì ki jīǹ falaayee, boonee ti nì u di dāa tí fòol̄ tinyool. 18M nyí yii falaa un ti bíī jīǹ ti-yuntiŋu nee kaa wīikí ki bàn̄ Unimbɔti nyooti tin u dàá dāá tīī-tee. 19Unimbɔti nín náań tiwan tin kɔkɔee jìkì ki cí ŋwiin ŋun Unimbɔti dàá dāá tīī u-biyaamu tinyool báà ŋma ń kée. 20Di sá yii yilpu nì taapu ŋá fam, kaa sá yii bi là, Unimbɔti di yāntì an ŋá míǹ. Nì min kɔkɔ bi kpántì famee, bi máká yii 21bi dàá dāá nyā ntimbiil gbanti yuŋkun kí kpāfì nì Unimbɔti biyaamu kí tɔ̄ bi-ba ní kí fɔ̃ɔ̃ tinyool. 22Ti nyí yii yilpu nì taapu kɔkɔ bí falaan ali ki dāa sāā díǹ kii upɔdaan nín yáliŋkí imatiŋween puee. 23An kaa sá bíǹ baba, ki kpáaǹ timbi bin Unimbɔti tìì u-Fām min yāntì ti dáká tin bí ki dòońee, ti mun bí ki yáliŋkíǹ ti-ba ki cí ŋyunti ŋun ti dàá kpántí Unimbɔti biyaamu mbaamɔminee, an dàkà yii ŋyunti ŋun u dàá dāá fīī ti-wunti mun kí lííyee. 24Mimmee, ti ká difiil, ama ní an dáá nín bí dimákalin. A yaa ká kun kun a mákée, an kaa ti sá dimákal, kun puee tiwan tin a fɔ̃ɔ̃yee, a gítī ŋūǹ kí nīn máká ti-puɔɔɔ? 25Ti yaa máká tin taa láá kée puee, see tí jī kimɔtii kí nīn kpèé nsan pú. 26Míǹ mbaantiim ní Unimbɔti Fām bí ki tútuǹ timbi biwɔfib, kun puee taa nyí min máaǹ tí mèèyee, ama u-Fāmee mi-ba yáliŋkí ki jítiǹ anyɔɔbun nín ŋūǹ kí sòoǹ tibɔti tiŋyee ki mèé Unimbɔti ti-pu, 27ní Unimbɔti un wāĺ binib pɔbiliŋ poonee béetí kun u-Fām lèe, kun mi mèéyee nɔ́ɔ́ nì kun Unimbɔti là kí tīī u-yabee ní. 28Ní ti nyí yii tin kɔkɔ péēbàń bin néeń Unimbɔtee, Unimbɔti cáā kpántí tiŋan ní ki tìì-bi. Bíǹ ní u bɔ́ntì ki lēēki síiǹ yii bí nīn sá u-yab. 29Bin u gāntì dooooyee ní u lēēki yɔ́oǹ bí kpántí kii u-Jipɔɔn nín bí puee, an nín dàá ŋá pu u-Jipɔɔnee ń nīn sá ukpil u-nabiyaamu mun sá kunipaauee kansikinee. 30Bin bin u lēēdooooyee ki yɔ́oǹee, u yíiń-bi. Bin u yíińee, ní u yāntì bi kpántì deedeedambi Unimbɔti nimiin, ní bin bin u yāntì bi kpántì deedeedambee, u kɔ́ǹ-bi u-nyootin. 31Ti dàá gítī lì tibɔti nee pu yii ba dee? Unimbɔti yaa yú ti-boonee, ŋma di gítī ŋūǹ kí ŋá-ti tiba? 32Timbi pu ní Unimbɔti kaa tāaǹ úǹ u-ba Jipɔɔn ki dū-u ki ŋá saraa, mana ní u ŋūǹ kí yíí kí taa tīī-ti tikɔkɔ kí kūtì u-Jipɔɔnee pu? 33Unimbɔti bí yii bin u lútèe sá deedeedambi, kin, ŋma di gítī ŋūǹ kí ká tikpitil tiba bi-pu kí sòoǹ? 34Yeesu Kriisitoo un kpíì ki kpáàā fīkitì mun ki kā Unimbɔti ŋaŋgiil púee bí ki mèé ki tìì-ti; kin, ŋma di gítī ŋūǹ kí kpò ti-bɔti? 35Dineendi din Kriisitoo cáá ti-puee, tiba ŋūǹ kí yàkatī ti-kansikinaaan? Falaa di ŋūǹ kí yàkatī-taaa, diniminaamandaaa, disaandaaa, ŋkùmaaan, disoolaaa, mbusaaa, ŋkúm? 36Kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee yii: “Sii ti-Dindaan pu ní, kí yòon̄ kutaafaau kí dāá mɔ́-kuee ti tūŋkí ŋkúm, ní bi ŋáań-ti kii ipii in bi cáǹ kí kpòee.” 37Tíǹ kɔkɔ poonee, un néeń-tee tútuǹ-ti ti jáà ki jīǹ ki kúntí tikɔkɔ. 38M nyí ibaamɔn poon yii tiba kaa ŋūǹ kí yàkatī dineendi din bí timbi nì ti-Dindaan kansikinee: ŋkúmaaan, dimaŋfalaaa, Unimbɔti tūuniaaa, an yaa tí sá abeedambi bin baa wāĺeeyaaa, tin tin poon ti bí kɔŋkɔnneeyaaa, tin bí ki dòońeeyaaa, mpɔndambaaa, 39an yaa sá tin bí yilpuee nì tin bí taapueeyaaa, an yaa tí sá tiwannáaŋkaal tin kɔkɔ kíǹeeyaaa, báà tiba nì tiba kaa ŋūǹ kí yàkatī timbi nì dineendi din Unimbɔti dī ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo pu ki dàkā-tee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\