ROOM 9

1M sòoǹ ibaamɔn kii Kriisitoo yɔu nín máaǹ kí sòoǹ puee ní, maa mɔ́ntí, Unimbɔti Fām mun sòoǹ m-pɔbil poon yii an sá tiŋman, 2yii m-pɔbil poon gbí kunimbaakpaaŋŋu ní m yáliŋkí baabadal, 3m yaan ŋūǹ Unimbɔti ń ŋá-mi fam, man nì Kriisitoo ń yàkatī tɔbin, m-nabiyaamu man nì bin pēēmmaalee ń ŋmā kí ká difiilee, m bàà là. 4M-nabiyaamu gbanti di sá Israyeel yab bin Unimbɔti lútì bí nīn sá u-biyaamuee, ní u nì u-walfiŋu nìn kɔ́ò bi-kansikin, ní u ŋá nnyɔɔpee nì bi, ki tīī-bi marab ki dàkā-bi min ní bi dàá nīn jáaḿ-uee, ki pɔ̃oǹ-bi ipoon. 5Bi-naanjab sá Jaakɔb biyaamu saalaa nì mulee ní, a yaa kpēētinitanee, Kriisitoo mun sá bi-maaliŋu poon, Kriisitoo un di tɔ́kɔ́ tikɔkɔ nì tikɔkɔ pu ki sá Unimbɔti un máaǹ inyɔŋki baabadal kí nīn péēcá jaanjaanee! Ameen. 6Israyeel yab nín kaa fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee, an kaa dàkà yii Unimbɔti poondi ŋá fam. Di sá yii an kaa sá bin kɔkɔ nyánní Israyeel maaliŋunee di sá Israyeel yab páaa, 7ní bin kɔkɔwoooo nyánní Abraam maaliŋunee kaa sá u-biyaamu páaa, kii Unimbɔti nín nìn sòon̄ nì Abraam puee, yii: “See Isaaki biyaamu baba di dàá fɔ̃ɔ̃ a-yindi.” 8An dàkà yii an kaa sá mmaal ŋun ti nyí nee di màal̀ Unimbɔti biyaamu. Abraam naantiibi bin Unimbɔti nìn pɔ̃oǹ ki tīīyee baba di sá bimɔntiibi, 9kii Unimbɔti nín nìn pɔ̃oǹ-u puee yii: “Ŋyunti ŋun m yɔ́oǹee yaa bāańee, m dàá dāan̄, ní a-nimpuu Saaraa ń màal̀ kibininjabiki.” 10- 12Tibɔŋmantikaal tiba mun gítī sò: di sá ti-naanja Isaaki nimpuu Reebeeka nìn cáá atab ní. Kí wàatī ú màal̀ mbiyaamu gbantee, baa láá nyáń ki ŋá tiŋanaaan, kaa láá ŋá ikpiti, ní Unimbɔti tùkū Reebeeka yii: “Ukpil di dàá dāá nīn bí kiwaai taapu,” án ŋmā kí nɔ́ɔ́ nì Unimbɔti nín lēēki síiǹ u-ban puee. Míǹ ní u yíì binib, kaa kpèé bi-tūntɔtam pu, 13kii an nín ŋmàn̄ puee, yii: “M néeń Jaakɔb, kaa néeń Eesayu.” 14Ti yaa kpēēan bɔti, ti dàá lì yii Unimbɔti kaa sá ibaamɔndaanaaan? Aayee, kpataaa! 15Di sá u nìn tùkū Mooisi yii: “M dàá sɔ̄ un m là kí fīīyee saai, ní kí ŋá tiŋan bin m là kí ŋá tiŋanee.” 16Mimmee, an kaa nyēeń unil nín là pueeyaaa kaa nyēeń u-pɔ́ɔǹtam pu, Unimbɔti di sūǹ unil saai kí fīī udaan. 17Unimbɔti takaldau poonee, ti kāntí yii Unimbɔti tùkū Eejipiti bɔtiu yii: “Kun pu m baasii kāaǹ-si dibeelee di sá ḿ dī a-pu kí dàkà m-pɔŋŋu kí yàntī ntimu kɔkɔ ń béé m-yindi.” 18An dàkà yii Unimbɔti yaa là kí fīī binibaaa, u yaa tí là kí nyìŋfì bi-pɔbiliŋaaan, an bí úǹ cee ní. 19An yaa yíì, ubɔ ŋūǹ kí bàlfì-mi yii: “Kin mimmee, ba pu ní Unimbɔti gítī wòoǹ nnibiyaamu? Di sá ubɔ kaa yíití min Unimbɔti lèe.” 20M dàá kíí udaan yii: “Unil, a sá ŋma ní ki kpākantí Unimbɔti? Tiwan tin bi máńee kaa ŋūǹ kí tùkù un máń-tèe yii: 'Ba pu ní a máń-mi yéè?' ” 21Uyɔɔmaati ŋūǹ kí dū kuyɔkɔu kí mā kun kun u yaa lèe: u ŋūǹ kí dū kí mā dibɔmɔntiil, kuyɔkɔbaantiiuee, u tí ŋūǹ kí dūú mā kinyinsaŋ. 22Kin, Unimbɔti faa? U cáá nsan kí gíí diŋuul kí dàkà binib u-pɔŋŋu. U jíń kimɔtii tikpil bin bàà máaǹ ditafadaaldi ki ŋmāntì bí kúntí-bee pu, 23ní ki kpáàā là kí dàkà u-nyooti nín wīikí pu tikpil tikpil ki tīī bin bin u fīī ki bɔ́ntì ki yɔ́oǹ bí kɔ́ u-nyootinee, 24timbi bin bin u lútì ki yíiń Juuda yab nì bin kaa sá Juuda yabee kansikinee kɔkɔ. 25Míǹ ní u lī Oosee takaldau poon yii: “Bin kaa nìn sá m-nikitilee dàá dāá nīn sá m-nikitil, ní m dàá nīn kíǹ ki néeń bin maa nìn néeńee, 26ní laakin bi nìn tùkū-bi yii baa sá man nikitilee, niin ubaanti ní bi dàá yíiń-bi man Unimbɔti un bée biyaamu.” 27Ní Unimbɔti bɔnaatiliu Eesayi mun báakì ki sòon̄ Israyeel yab bɔti, yii: “Báà Israyeel naantiibi yaa wīikí kii dibul din bí tiŋku gbandee, bi-kansikin binib fiii di dàá kíń kí ŋmátí, 28kun puee ti-Dindaan dàá ŋá tin tin kɔkɔ u sòon̄ ki síiǹ yii u dàá ŋá kitiŋ puee malaa.” 29Eesayi gbanti di nìn gítī sòon̄ tibɔti nee ki yɔ́oǹ dooooyee, yii: “Ti-Dindaan ipɔn kɔkɔ daan yaa kaa bàà kíǹ-ti ti-maaliŋu poon binib bibee, ti bàà kpántì kii Soodɔm tiŋki nín nìn bí puee, ki bàà náań nì Goomɔɔr tiŋki mun nín kúntì puee.” 30Tibɔti tin ti sòon̄ee, ti dàá kúntí-tì yii ba? Bin kaa sá Juuda yab, kaa nìn nyàab̀ kí nīn bí deedeeyee, di kpántì deedeedambi Unimbɔti nimiin, kun puee bi fɔ̃ɔ̃-u ki kíí; 31ní Juuda yab bin nìn nyàab̀ kí nɔ́ɔ́ marab kí ŋmā kí kpántí deedeedambee kaa ŋúń ki ŋúb́ marab gbanti. 32Ba yì-tì? Kun puee bi dàkafī yii bi-tuuŋŋi pu ní bi ŋūǹ kí nīn bí deedee, kaa nyàab̀ kí fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti kí kíí kí nīn bí deedee. Bi gbéetì ditaŋkpal 33din pu Unimbɔti takaldau nìn ŋmàn̄ee, yii: “Kpèè, m bíl̀ ditaŋkpagbéetikaal Siiyɔn, ditaŋkpal din líikí binibee. Un yaa fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee, icoo kaa làá jī udaan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\