TIITI 2

1Ama sii ń dàkà tibɔŋman kii tì nín sá puee, 2kí tùkù bijaŋkpilib ń ŋúb́ bi-ba binib ń nīn tɔ́-bi, bí nīn cáá iciin, bi-neendi nì bi-mɔtiiki nì bi-fookiiu ń nīn pɔ̄ɔ̄. 3Míǹ ní kí tùkù binimpucikitikaabee yii bi-bimbim ń nīn sá binib bin bí circiree bimbim. Baa máaǹ kí nīn sòoǹ ki bíiĺ binib, kí taa nín̄ sá ndaam yumbui; ama bí nīn sá bin tìì isaŋkimɔntee, 4an nín dàá ŋá pu bí ŋmā kí dàkà binimpupɔmbee bí béé bi nín máaǹ kí nīn néeń bi-calib nì bi-biyaamu miŋyee, 5kí nīn cáá iciin kí nīn ŋúb́ bi-ba, kí nīn nyí kudii poon tundi tiŋan, kí nīn sá bilaŋaŋfitiibi, kí nīn tɔ́ bi-calib, binib ń taa ká bi-pu ikpiti iba kí nīn cáā sòoǹ ki bíiĺ Unimbɔti bɔti. 6Míǹ mbaantiim, á sāŋkì binaacimpɔmbi yii tikɔkɔ poonee bí nīn cáá mbimbimɔntiim. 7Sii a-ba ń ŋá atummɔnti kí dàkà báà ŋma bí mun ń nīn ŋáań míǹ, a-dàkatam ń nīn sá mbaamɔn ki kítì. 8Á nīn sòoǹ anyɔɔbummɔnti ŋin pu baa ŋūǹ kí kpákaǹ-see, ní icoo ń cúú ti-nannanliibi, kun puee baa làá ká ti-pu ikpiti iba kí sòoǹ. 9Á sāŋkì iyumbu í nīn tɔ́ i-dindambi tikɔkɔ poon, kí nīn ŋáań tin ŋān̄ i-dindambi ceeyee, kí taa nín̄ lì min kaa fáatì-bee. 10Í taa yò i-dindambi wanti báà tiba, ama i máaǹ kí nīn dàkà i-deedeebitam mmɔntiimin iyunti kɔkɔ, kí ŋmā kí tīī Unimbɔti ti-Fiiliu bɔti tin bi dàkèe tinyool an kɔkɔ pu. 11Unimbɔti ŋanti tin cáań binib kɔkɔ difiilee nyáń mpaampiin pu. 12U-ŋantee di dàkà-ti tí fá ti-bimbikpitim nì duulnya doo nimitaataam, ŋyunti ŋun poon ti bí nee, tí ŋmā kí nīn ŋúb́ ti-ba, kí nīn bí deedee ki nɔ́ɔ́ Unimbɔti mmɔntiimin, 13kí nīn cí dipɔɔpindi wiiŋŋu ŋun pu ti cɔ́tée, ŋwiin ŋun ni Yeesu Kriisitoo, ti-Nimbɔtiu un sá-ti upkaan ki sá-ti ufiilee, dàá dāá nyāntí u-nyootee. 14Úǹ di dū u-ba ki tīī ki dá-ti ki nyántì ikpiti kɔkɔ poon, ní ki dū-ti ki kpántì dinikitil din sá úǹ baba yal, ki bí circir, ki cáá difaŋgiil, ki ŋáań atummɔntee. 15A nín máaǹ kí dàkà miŋyee dee, kí tīī-bi kunyannyaau, kí kpìin̄-bi nì mpɔn, kí taa yàntī ubɔ ń kpèè kí sìŋkiǹ-si.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\