TIITI 3

1Á téetí-bi yii bi máaǹ kí sìntīǹ bi-ba kí tīī bikpilib bin sá gɔmina nì biyidambee, bí nīn tɔ́-bi, ki yáb̀ atummɔnti kɔkɔ pu. 2Bí taa nín̄ sòoǹ ki bíiĺ binib, kí nīn sá ŋgbansɔŋfi nib, kí nīn ŋáań tiŋan, kí nīn mɔ̄ báà ŋma cee. 3Kun puee, dooooyee ti mun nìn sá bin kaa nyí tibee, ní kaa nìn tɔ́ Unimbɔti, ki yìntī, ní ti-nimitaataam nì min ti fáatèe nìn cúú-ti kuyuŋu. Ti nìn cáá ntoom nì inimidiki, ki ná ti-jutiibi ní bí mun ná-ti. 4Ama Unimbɔti ti-Fiiliu dàkā-ti tiŋan nì dineendi din u cáá timbi binib puee, 5ki fīī-ti, kaa sá yii ti ŋá atunnyaan aba, an sá isaa ní u súń ti-pu. Bi nín fùul̀-ti Unimbɔti nyim puee di dàkà min u-Fām fātì ki màl̄-ti mpɔm ki tīī-ti dimaŋfapɔndi diŋyee. 6Yeesu Kriisitoo ti-Fiiliu puee, Unimbɔti tīiń-ti u-Fām tikpil tikpil, 7tí ŋmā kí kpántí deedeedambi Unimbɔti nimiin u-ŋanti pu, kí fɔ̃ɔ̃ dimaŋfal din pu ti máká, dàá cáá dikuntilee. 8Tibɔti tin m sòoǹ nee sá ibaamɔn ní. M là á nīn cɔ́ tibɔtee pu tikpil, an nín dàá ŋá pu bin fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kííyee ń dū bi-ba kí tīī atummɔntee. Tin ŋān̄ ki kèetī binibee dee. 9Ama bí taa nín̄ kpákà tibɔfan pu ki kàaǹ bi-naanjab yiŋŋi an kaa kúntí, kí taa nín̄ kpákà ki jáà Juuda yab marab pu. Tíǹ sá tibɔfan ní kaa kèetī. 10Á kpāafì un cāabìń ni-kansikin kunikpɔŋkpɔkɔuee mili, boonee, u yaa kaa gbìl̄ee, á nyāntí-u; 11kun puee a nyí yii an niliuee fá nsammɔnti ki ŋá unikpiti, ní u-kpitiiyee dàkà yii u gáatì. 12M yaa láā dū Arteemasi àá Tiisiiki ki túnní a-cee u bāań-see, á pɔ́ɔǹ a-ba kí kíntiń-mi Nikoopoolii, kun puee niin ní m là kí dāá nīn bí kuseeun. 13Á pɔ́ɔǹ a-ba kí tūtuǹ Seena un sá umaranyilee nì Apooloosi, an nín dàá ŋá pu tiba ń taa lɔ́ɔ́-bi bi-saŋkindi poonee. 14Án máaǹ ti-yab mun ń dū bi-ba kí tīī atummɔnti ŋátam, an nín dàá ŋá pu tiba yaa bāań ki páb́ee, bí ŋmā kí tūtuǹee; bí taa nín̄ kā, kaa kèetī diba. 15Man nì bin kɔkɔ bí dooyee jáaḿ-si. Á jāam̀ bin fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí ki néeń-tee. Kriisitoo ŋanti ń nīn bí ni-kɔkɔ pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\