1 Korintus 5

1Eho aiha um dam Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam labe uho meidavat fa damat ostame filoholi ot vaidam dam ziti lahi ziti ame dam zi laba vi tau git modehe bake damat ahate vàlu vou vameateomna eho aiho. Ame da labe aba aho faina modehe bak lamti dam Ala bake tu vuzehem vab dam labe ibi iho faina meedam bak lamti bisi vafozi faina modeheda dat ba tau modeheda am bak. Eho aiha uho meidavat am aiat ba vaha nam bako vou godam bak ehemu em abo àvodehe bak. 2Lahamnàme uho amu neha, "Im ba meit iba im vahokem vabak," lahame labi it daetbadam damat modem labe uho vedi um neàna meedam damat mode tiba. Lahana um ame da labe lab modehe bak lam um ahu faidi ladem vaba? Um ahu faidi ladi um ba fa vahe vaheme Ala bake vou baedalo modem di labe ame da lam nasi im vahokedume mali gagu veiom vaba? Uho gi labihasu geàmu vahe vahedam bak lahasdam bak lam em abo àvodeha. 3Em soabo uho aam vabake mode? Ne, em it uba lab bak. Làhàmu im Boehàda Yesus eba gagu em fa im dedateli em gi uba laba tau vahi duzuhunali ame dat git modeheda lam eho ab ozome mali gagu veioham bak. Labihàmu em it uba lab labe uho dam vazisi vahe vaheme neàdi Im Boehàda Yesus uba modi vizi teudi im dedamalehe labe uho ame da lam mu veioi Iblis bake ub lole. Neham bak. Im Boehàda Yesus ba fa li damat meedaha im ozobohudi fahedam di labe ame da labe am it Alat fa soat vausu fa vei neàdem bak laba ozome Iblis bake ub lole. Labi ub lom labe ame da labe am so fà vàhàdedume geàdàmu fa aba aho faina modehe bak lam fa ab voomam tame. 6Uho vedi nehame it daetbadam damat modem bak. "Im abo Kristus bake tu vuzehi im Abada meedam dam aabo im am bak," lahame gagodam damat modem bak. Lahana uho lab it daetbadume gagodam damat akati dat git modeheda lam uba tau vahi meedam bak lam uho malem vaba akati gi tau vahi meedam lahasdàla? Lam abo faite. Um ozom vaba? Uho roti modem bak laba vi ozodale. Roti ahubu modi deili fikidemna ragi lam ve fa roti ahubu gàhàda laba vi tau valihem labe ame roti ahubu gàhàda lam modi deili fikidem bak lam um ozobohuna taia? Labi um laha. Uho vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam labe um meida labe git modehe bak lam uho malem vaba vahi meedam labe gi um dam ahebu ame bak lam uba vizedume dualedam bak um ozodam vaba? 7Uho gi fa nehale. Yahudi dam ahamda labe iho Paskah vi ozome na modeme àidam di labe damat ame roti ahubu modi deili fikidemna vekehe zoho lam im numa esum mali fihasi voedam bak laba uho vi ozodume ame dat git modeheda lam nasi mu veiole. Uho ame da lam veiom labe ame faina modehe bak lam uba vizi um faidem vabak am tame. Abo Yahudi dam ahamda labe iho ame roti ahubu modi deili fikidemna vekehe zoho lam voedume fa roti ahubu fa gàhàdi roti deili fikidem vabak lamti uloholi um gi neà bakta meedale. Nehaha bak. Alat gi amu di iube neha, "Um im vamdesu meedam dam um am bak," lahame Aho fet ozome um ab vame Am damaleham bak. Lahana um akati ba fa git meedàla? Ame Paskah modeme àidam bak fum di Yahudi damat ame Mesir damat iba Yahudi dam ahamda simtedi vuusdam bak lam Alat fa vi zizi im vi vietohona ozoemom bak laba vi ozome iho domba adatea oteme àm bak laba vi ozodale. Kristus laha ame domba lamti uloholi, "Am damat otem neàte," lahame Aho ahit uledi damat oteme vasea veàtoho labe ibi iho faina meedam bak lam Aho fa faamome Alat iba beom bak lam Aho iba soat vausuhu labe im fa neàdedam bak lam ab modi tombali esuham bak. 8Labihàmu im Kristus bake tu vuzehehe dam nibe imo Kristusat Aho iba lab meedaha bak laba vi ozome gi labaha bohu deelehat vuusdam labe meedase. Iho ame bak lam meedam di iho meia faki, "Mei fà beose," lahame bisi fai bak la modi le modidam bak iho ba koena a vi tau meedamule. Imo gi fa ahu vàmadi gi im neà bakta abo Yesusat Aho gagoho im imbona lamota meedase. Abo Yahudi dam ahamda labe iho ame Paskah modem diat otem domba àme neàdi Alat iba beoho vaba fa vi zizi vi vietohona ozomom bak laba vi ozome iademe roti ahubu modi deili fikidemna vekehe zoho lam voedume fa gi roti ahubu fa gàhàdi roti deili fikidehe vabna àidam bak lam gi labaha bohu deeleha meedam bak lamti ulohona meedase. 9Eho amu uba nehi gagoho bak. "Damat neha, 'Iho Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam im am bak,' lahame gagodam dam labe vedi ostame filoholi ot vaidam dam ziti lahi ziti ame dam zi laba tu meedam dam laba um a tau vahi na meedamule. Gi fitateme ahala modiale," lahame labi sunit toeme uba amu oluhu bak. 10Lahana eho amu uba lab toeme oluhu im lam um git ozohomo? Di labe em ba uba nehi toeme oluhu vabak. Uho bak damat Ala bake tu vuzehem vab dam labe im nehasu meedam dam lam abo ostame filoholi ot vaidam dam ziti lahi ziti laham dam zi lam modeo, labi damat neha, "Na lada lam eho laha neo vi vadase," lahame soat ziemausi vadam dam lam modeo, labi meia vageme ahi fa na fetehesu vi vadam dam modeo, labi na ostamna laba, "Ala am tame," lahame vou baedam dam modeo, labihasu meedam dam abo Ala bake tu vuzehem vab dam laba, "A tau vahi meedamule," lahame eho labi toeme uba oluhu vabak. Eho uba labi gagomeam um ba faheme vaitesu esum biem bak. Gi elom dita um bak lam vou esmom di am bak. 11Eho gi neham bak ozome uba amu sunit lam toeme oluhu bak. Damat neha, "Em Kristus bake tu vuzehi meedamda em am bak," lahame gagomda labe vedi fa im nehasu meeda: ostame filoholi ot vaidam dam ziti lahi ziti ame. Labi damat neha, "Na lada lam eho laha neo vi vadase," lahame soat ziemausi vadam dam ame. Labi na ostamna laba, "Ala am tame," lahame tu vuzehi vou baedam dam ame. Labi meia feàtàdam dam ame. Labi vao meona uddume ahusobulem dam ame. Labi meia vageme ahi fa na fetehesu vi vam dam ame. Im labihasu meedam dam laba, "Um Kristus bake tu vuzehi meedam dam labe a tau vahi meedamule," lahame eho amu labi ozome sunit lam toedume uba oluhu bak. Labi laha, "Abo gi ame dam na àdam di a vazisi àdamule," lahame eho labi ozome sunit toedume uba oluhu bak. 12- 13Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Imti vahi Kristus bake tu vuzehi im Abada meedam vab dam labe ibi iho git meedam bak lam iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam nibe iho ame dam labe, "Git modeheo? Neà bak modeheo?" laham bak lam iho ba uloodume ozobohudi fa gagom vabiem bak. Lada lam Alat Ahamo fa ame dam laba ba modem bak. Lahana umti vahi Kristus bake tu vuzehi im Abada meedam dam totbaho labe fa git meedam di uhumo uloodume ozobohudi fa gagom neà bak. Labihàmu uho gi meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehe bak laba vi ozodume ulohona modele. "Umti vahi meedamda meidavat bisi fai bak meedamda lam mali gagu veiole." Lahame labihasu toehe bak lam uho gi ame baket meedale. Ame dat faina meedamda lam uho vahi Ala bake vou baedam bak lam fa mali veioi mu voole.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\