1 Korintus 6

1Um Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam labe uhumo um ahulat ot odosiaha im ehe di um akati ladem vaba vedi bisi meia im uloome aime neàdi gagoiam debu abo Ala bake tu vuzehem vab dam iuba le, "Fa modi ame im lam neàdese," lahame bisi le gagu modidàla? Ame dam lam Ala bake, "Am abo feàte," lahame ahu adat iedi gagom vab dam lam uho akati bisi im ubuda le gagu aime modidàla? Um ozom vaba? Ame im lam bisi modi neàdem bak lam gi um Alam damali im vamdesu meedam damat uhumo modi neàdem dam um am taia? 2Um ozom vaba? Im Alam damali im Abada vamdesu meedam dam nibe iho ba diamut dam bak niba esuhuda totbaho ahebu ibi iho meedaha im lam, "Ame dam labe git meedào? Neàna meedào?" laham bak lam im Alam damaleheda nibe ihimo ame dam laba ba uloodume aime neàdi gagodam bak lam um ozom vaba? Um ba diamut im feàna lam modem bake etei nim um akati um ahulat ot odosiaha im koenabe lam gi uhumo uloodume ozobohudi gagu vàmadem neàna um akati bisi iuba le meit git meedaha bak uloodume aime ozobohudi gagu vàmadem debu iuba bisi le gagoidàla? 3Ee làhà! Um labihalahit im nidi nim laha um fa vabilehe? Iho ba diamut Alat Am im gagu vou usem dam labe ibi iho meedaha im lam im Alam damaleheda nibe iho laha uloodume aime neàdi gagu vàmadem bak lam um laha fa vabilehe? Ame im behàsu lam abo im feàna iho modemna akati uho um ahulat ot odosiaha im koenabe lam uhumo uloodume ozobohudi gagu vàmadem neàna uho akati modem vaba modela? Ame im lam gi beena ihimo modem neàna modem bak. 4Labihàmu um akati um ahulat ot odosiaha bak ehe damat uhumo uloodume ozobohudi gagu vàmadem neàna vedi dam mei abo Kristus bake tu vuzehi meedaha vab dam laba le, "Uloodume aime neàdi gagu vàmadese," lahame ame im lam bisi vou le vi gagoidàla? Ame dam lam ubu uho Kristus bake tu vuzehi vahi meedam bak laba vi tau meedaha vab labe ba im dedateli vameadam vabiem bak. 5Eho gi ahit, "Um fa ozome ladi fà ozobohudese," lahame im lam uba toedume oluhu bak. Uho um ahulat ot odosiaha im ehe di um dam meidavat abo bisi im ozobohuda labe fa tohedateli ame im lam vi uloodume aime neàdi gagu vàmademda vàmtea buà vaba? 6Lahana uho meit vedi neha, "Umti vahi Kristus bake tu vuzehi meedamda meida labe aba amti ot odosiahada lam, 'Da nim uloome aime neàdi modi itaholi fà neàdese,' " lahame meia uloome aim debu laba vou le ame dam laba ub lodam meo damat modem bak. Gi lada lamota faidehe vabak. Abo gi uhumo modeme neàdem neàna uho vedi Ala bake tu vuzehem vab dam laba neha, "Uho da nim modi itaholi fà neàdese," lahame bisi ame dam laba vou laidam bak. 7Ame uho lab meedam bak lam em abo aime àvodehe bak. Um dam Kristus bake tu vuzehi vahi meedam damat uhumo uho lab ot odosiadam bak lam um vi ozome ladem vaba? Eho vi ozoha, um fa vei faidi ubu uho Kristus bake tu vuzehi vahi meedam bak lam gi ab vàhàdeme seddalo modemam bak. Um gi neham vaba? Meit uba fai bak meedameam làhà uho gi aalahigeàmu fa vei neàdem vaba? Meit uba ahi vageme na ubuda teo vam di um gi ozahigeàmu fa vei neàdem vaba? Lam bisi neà bak modem bak am bak. Bisi meia uloome aime neàdi gagodam debu laba vou le, "Fà modi itaholi fako buese," laham bak lam ba bisi neà bak modem vabak. 8Lahana uho vedi neà bak modehe vaba fa bisi fai bak nehame meedam damat modem bak. Uho vedi umti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba fai bak meeda. Labi laha im nazoh ahi vageme teo vada. Um gi labihasu meedam damat modem bak. 9Um ozom vaba? Dam Alat Aba Aho ozoho bak abo im vamdesu meedam vab dam lam ba diamut Alat vuusu Am damali im vahokedam vabak. Uho vedi neha, "Dam im nehasu meedam dam lam Alat vuusu Am damali im vahokedam dam am bak." Lahana um gi uba it vagedam bak. Dam im nehasu meedam dam lam ahebu ba Alat vuusu Am damali im vahokedam vabak. Damat modeo, lahit modeo, ostame filoholi ot vaidam dam zi ame. Labi na ostamna laba, "Im Ala am tame," lahame vou baedam dam ame. Labi dam im nam ehena fa nam meibada vam dam ame. Labi lahi im dat ehena fa dat meibada vam lahi ame. Labi dam aabot ihimo fihasi ostame filoholedume doi vadam dam ame. Labi ihimo fihasi ot modidam dam ame. Labi mei na aa vadam dam ame. Labi damat neha, "Na lada lam eho neo vi vadase," lahame soat ziemausi vadam dam ame. Labi vao meona uddume ahusobulem dam ame. Labi meia feàtàdam dam ame. Labi meia vageme mei na ahit fa fetehesu vi vadam dam ame. Labihasu meedam dam lam ahebu ba Alat vuusu Am damali im vahokedam vab dam am bak. 11Eho etei lab gagodaha im zi lam um dam totbahota amu gi labihadaha bak. Lahana etei nim ubu uho faina meedam bak lam Alat fa faamome ab vei neàdedaham bak. Labi laha Alat uba modi Am damali uba neha, "Um gi im Abadata fà meedase," lahame ahit gagu ab fihasi esuham bak. Labi laha Aho uba ozodam di, "Um gi faina meedaha vaba gi im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ab ozome esuham bak. Neham labe labihadaha bak. Im Boehàda Yesus Kristus Aba Aho ahit fai Dateli ut tetehesuhunaso laba eloho bak lamti Alam Aha Nutabe Neàna labe um ahu laba modi vizi teudehe bak lamti labihasu meedam labe um fa vei neàdedaha bak. 12Eho amu uba neha, "Ame Im Feàna lam eba ootedam bak lam vaitoi ehemo ab duzuham bak," lahame eho amu uba lab gagoho bak lam uho aime vedi fa nehi gagoe moio? "Làhà Alat malehe vabna ahu ibida uledemeam làhà ame na modem neà bak tadehe taia?" lahame uho labi gagodameam làhà eho fa uba nehi gagom bak. Uho lab gagoho bak lam imbota imbot. Lahana Alat mali gagoho vabda totbaho ahebu lam iho vedi vi meedameam làhà ba iba modi fa neàdemna vabak. Labi laha uho lab gagoho bak lam, "Alat malehe vabna ahu ibida uledemeam làhà ame na modem neà bak tadehe taia?" lahame lab gagoho bak lam imbota imbot. Lahana ame im labe eba modi akili vàhàdemeam eho ba fa voom biemna zohàme emota ahit moho bak. 13Labi laha um dam totbahot vedi neha, "Na àmna lam damat àme dedem bak laba ozome Alat ahit na àmna lam modi esuhu bak. Labi zu lam laha na nu vahem bak laba ozome Alat ahit im zu modi esuhu bak. Lahana ame lab modehe bak behàsu lam Alat ba diamut gi modi fa vàhàdeme setelo modemu im etei nim gi ostame na duana àdam neà. Ostam vao uddam neà. Lahadam bak." Lahame uho lab gagoho bak lam imbota imbot. Lahana uho im nidi nim git vi tauidume dualehe damat modem bak. Uho vedi ame bak labet im dam modeo, lahi modeo, vedi neha, "Alat ahit iho ot modidam bak nim ahit dam modi esu. Labi lahi modi esu. Labiha labe iho gi ostame filoholi ot vaidam bak ahebu meedam neà bak tadehe bak," lahame uhumo git ozodume meedam damat modem bak. Alat ame bak lam ozome damti lahiti modi esuhu vabak. Am gi iho im Boehàda Yesus labe im Abadata iho aime tu vuzehi meedam bak lamota ahit damti lahiti modi esuhu bak. Labiha labe im so nim Aho naedat modem labe iba na gagomda Am am bak. 14Alat gi im lada lamota modi esuhu vabak. Am laha feà labe im Boehàda Yesus Aho eloho bak labet modi fa ahedi usaha bak. Labi ba diamut Alat laha iba gi ame baket modem bak. Iba laha modi im elodaha bak labet Aho modi fa ahededume usnadam bak. Labiha labe uho lab nehame gagoho bak lam, "Im so nim ba gi vàhàdeme setemna im etei gi ostam im ahebu meedam neà bak," lahame labi gagoho bak lam um git gagoho bak. 15Um ozom vaba? Uho Kristus bake tu vuzehi Amti vou ali ahu ulohodesu fa ahu Abadati vàmadehemu um so lam gi Kristus labe Am soat modemna ozomomna modem bak. Im lada lam labi gagohemu uho ozom, im Kristusat naedatele dam nibe nam filohona laba fa taasu modem neà? Vabà! Um git ozoho bak. Im Kristus bake tu vuzehi meedam dam nim im ba labiham vabak. 16Dat am namti ot taasuiame meedam bak lam uho meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehena nim vi ozodale. "Dat am namti ihimo ahim labe gi fa nubu ab vàmadeham bak." lahame labihasu toehemu uho meit nam filohona laba le ot taasuiame modemeam làhà uho gi ame nam filohona lamti umti nubu vàmadi ahu ab ulohodesu vàmadeham bak. 17Lahana meit im Boehàda Yesus laba vou ali ahu vàmademeam làhà ame da lamti Yesusti gi ahu ab ulohodesu vàmadeham bak. 18Labihàmu dam ostame filoholi ot vai ot vaidam bak ahebu uho vi tau meedam bak labna zohàme um ahu mahate it vou faovoem bohu vuusu meedale. Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Ibi iho faina meedam bak totbaho lam im alihi uladdume iba modi faidi vàhàdem vabda ehet. Labi im alihi uladdume iba modi faidi vàhàdemda ehet. Ibi iho faina meedam bak lam bisi im alihi uladdume iba modi faidi vàhàdemda lam gi neham bak. Damat ostame ot modidam bak ahebu laba vi tau meedam bak am bak. 19Uho vedi neha, "Im na ahebu modem neànabu," lahame labi gagodam dam labe um im nidi nim abo Alat Am Aha Nutabe Neàna uba olu um ahu laba vizi modesdam bak lam um fa vabilehe? Eho ozoha, um ba vabilem vaba gi ahit meedam damat modem bak. Um ozom vaba? Damat neha, "Ala bake vou baedam num laba Ala ehet," lahame labi gagodam bakti ulohona Alat Am Aha Nutabe Neàna um so ad laba modesdam bak. Labiha labe um so lam uhumo um naedamalehe vabak. Gi Alat Ahamo Am naedatelehe bak. 20Nehaha bak. Alat um vadume Am damalehe di lam abo na feànat vaha bak. Uho faina meedam bak lam Am Adat Yesus Kristus fa ot vai fai Dateli, "Damat Am otem neàte," lahame ahit uledi eloho bak lam um gohali vahana am bak. Labiha labe im so nim meit ihimo ostame filoholi ot vaidam bak lam a vi tau meedamule. Gi im Alat uba deelemda lamota iademe fihasi meedale. Uho labi meedam labe uho, "Ala Am abo neàte," lahame ahu adat iedi vou baedam bak am tame.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\