2 Korintus 12

1Eho ozoha, ebe eho etei lab it daetbadam bak lam ba eba modeo, dam amomoi modeo, ba meia modi fa neàdem biem imot modem bak. Lahana em gi ozahit nehi it daetbadalo mozo. Abo eho amu biem im lam Alat fa eba modi ozobohudi figatehe im lamti Alat eba modi eho edehesi fako bakamta aasdam labe aadaha im lamti labihasu eho etei vi ozome it daetbadam labe uba vi vameadalo mozo. Neha: 2Em Kristus bake tu vuzehi meedamda nim Alat amu di iube em nom visoi fa vousai asum ahoba tom novaha bak iuba abo Aho azihi bak iuba vou tom ilu azibe fa neo vou nom ilu bak niba aidume etei vou fuhu di nim empat belas tahun lehe bak lam em ozobohudi uba vameadalo modem bak. Lahana ame im lam meedaha di lam em so lam Alat vou tom iluheo? Laham vaba gi em itot ahamo laheo? Laham bak lam em bieho. Ala Am Naedata ozobohu bak. Lahana neham bakta em ozobohu bak. Alat em nom visoi fa vousai asum ahoba iuba abo Firdaus bak neà bak laba vou tom iluhu bak lam em naedata ozobohu bak. Labi em vou tom ilu Ala bake netàdi vou duzu eho aiha iho bak damat amu aihi vab dae alimna lam abo ba dam bakda labe ve fa dam amomoi bake vi vameadume modi figatem malem im lam eho ab aiham bak. Labi aime fa ab vou nom iluham bak. 5Ebe eho lab meedaha bak lam eho vi ozoha, feà imot modemu gi vou it daetbadam neà bak. Lahana eho ozahigeàmu moho bak. Eho fa gi, "Em teu vaba gi alihi nemahudam dàt modem bak," lahame labi it ozome ahate vameadam bak. 6Lahana ebe eho lab meedaha bak lam eho vi ozom di em it daetbadam bak modelo àhàkemeam làhà em ba ahusobuli git meedam vabak. Ame it daetbadam im lam ba giomimnat modem vaba abo imbo imot modem bak. Lahana eho gi ahit it daetbadam moho bak. Neham bak. Eho lab meedam bak lam vi ozome it daetbadameam làhà dam fa neo eba vou baedam bak labna zohàme em it daetbadam moho bak. Gi ebe eho meedam bak lam damat aam di modeo, gi ebe eho vameadaha im lam damat dogoit aim di modeo, labihamta dam labe im ahulat vi ozome eba neha, "Oo làhà! Paulus gi labiham dàt mode?" lahame labi gagomta neàte. 7Eho amu ulem bakti ulohona edehesi fakot aame ozobohudehe im lam abo Alat eba modi figatehe bak lam eho bisi vi ozome it deeli vou baedam bak labna zohàme Alat ahit eba modi geàdamna ab modesuham bak. Ame bak lam gi àsà mot eba belu zisdam bakti ulohona eba modi alihi nemahusi geàdamna am bak. Abo Iblisit am im gagu oluhuda eba olu, "Fà eba modi geàdase," lahame ozomomnat modem bak. 8Ame na eba modi geàdamna lam eho Ala bake tom gago, "Ai Ala oa, oho eba tau eba beohona nim oho modi fa setele," lahame gi labihasu Ala bake tom gagoho làteladehe bak. 9Lahana Alat ba uledem vabak. Aho vedi fa nehi eba gago. "Ame na lam Eho ba modi setem moho bak. Ebe Eho oba ozahit deeli im neà bak meedam bak lam gi labaha bohu vi meedam bak ehe labe gi labihasule. Om teu vaba alihi nemahusi meedam di lam Em feàna lam oba modi vizi teudem di am bak," lahame Alat eba labi fa gagohemu em ba ebe eho lab meedaha im lam ba vi ozome daetbadam vabak. Eho fa gi ule neàt, "Em teu vaba alihi nemahudam dàt modem bak," lahame labi it ozome deeli ahate gagodam bak. Eho gi neham bak ozoho labe labihadam bak. Em teu vaba alihi nemahusi meedam di lam Kristus labe Am feàna lam fa eba modi vizi teudi tombalem di am bak. Labihaha bak. 10Labihàmu em alihi nemahusi meedam di lam em ba mom vaba gi deelehe bohu vuusu meedam bak. Abo eho Kristus labe Aho vameame esuhu im lam eho meedam di lam naat eba modi em alihi nemahudam di modeo, damat eba feàtàdam di modeo, damat eba vabidume modi geàdam di modeo, eho modem vabiemna meedam di modeo, em gi labihasu ozahit labaha bohu vuusu meedam bak. Neham bak. Em teu vaba alihi nemahusi meedam di lam Kristus labe Am feàna lam fa eba modi vizi teudi tombalem di am bak. 11Ebe eho lab meedaha im lam vi ozome daetbadaha im zi lam um Korintus dam labe uho meit vi aidam di neha, "Paulusat gi ahusobuli it daetbadam dàt modem bak," lahame eba vi ozome gagodam bak ehe bak lam em ozobohu bak. Lahana debu uho modeho. Neham bak. Um dam totbaho labe neha, "Im abo Kristus labe Aho gagu Am im vameame esmozi laiam dam totbaho im am bak," lahame giomim gagodam dam labe um vou faodahit eba vi ozome neha, "Paulus bisi feà vabak. Bisi feàda im am bak," lahame eba feàtàdaha di lam uho em ee vousai vou baedaha vab labe ehemo vedi it deeli vou baedaha bak. Em feà vabak lam em naedata ozobohu bak. Lahana ame giomim meedam dam lam ba eba vafozi bisi feà damalehe vabak. Em laha Kristus labe Am im vameame esmozi laiamda meida em am bak. 12Eho amu uba tau azihi di lam eho nehi meedaha im lam uho vi ozodale. Em abo Kristus labe Am im vameame esmozi laiamda nim Alat eba gagu oluhu bak lam, "Imbote," laham bak lam, "Uho fà àvodi ozobohudese," lahame Alat eba modi vizi eho fet aame ozobohudemna zi lamti damat ihimo modem biem im feàna zi lamti uho vou faodahit eho meedaha bak. Uho eba momnàme em gi ozahit keàtedi gi ame im lam vi modidam bak. 13Làhà eho uba lab vi tau meedaha bak lam uho vi ozom di eho dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam abo dam zi mei dam zi mei lahadam dam laba eho meedaha bak lamti eho uba meedam bak lamti uloho vaba? Dam lada lam eho bisi neà bak meedà? Labi eho uba gi fota neà bak meedà? Eho labihadà? Vabà! Gi ulohodesu meedam bak. Làhà giomim meedam dam labe iho ame Im Neàna lam uba vou vameatedaha di lam uba neha, "Ame bak gohali modi doi vadase," lahame gagome doi vada. Lahana eho uba ame bak gohalem bake doi gagome vadaha vabake uho eba labi vi ozome gagohe? Làhà eho git modehe bake uho eba labi vi ozome, "Em fà ladese," lahame eba labi gagodà? Lahana em ba uba vi meedume vanamadam vabak. Ba akati uho eba faki eba labi ozodà? 14Um nasi aimale. Eho kehàm vaba uba fa neo le im vi vameadam bak làteladelo modem bak lam eho ab vi ozome ahumdi esulo modemam bak. Labi eho etei ba uba lalo modem di nim em ba uba neha, "Ebe eho ozome valo modemna lam eho vam biem bake uho eba vi tau doi lodale," lahame ba labi uba gagodam vabak. Um doi em moho bak. Em gi, "Uho eba deeli ebe eho uba le lab vahokedaha im lam uho mahate aime tu vuzehi ahu vàmadi meedase," lahame eho uba lalo modem bak. Neham bak. Data labe im ai modeo, im oi modeo, nazoh vabalem bak labna zohàme ba vou faovoi ozome meedam vabak. Gi im aiat modeo, im oiat modeo, im data vou faovoi ozome doi modeo, nazoh modeo, labihasu vi ozome lodam bak. Labiha labe eho um aiat modemna ozomomda modem labe ba uba gagome nazoh vadam vabak. 15Em um aiat modemna ozomomda modemu um neàdem bake em gi ozahit doi ebeda modeo, nazoh ebeda modeo, eho meedume vanamai em vasea vabalehe bak modeo, labihasu uba vi tau meedam bak lam em ba malem vaba gi ilabdi ule neàt uba vi taui vi tauidam bak. Eho uba labihasu duana deeli meedamnàme um akati eba gi koena deeli meedàla? 16Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, eho amu uba tau azihi di lam em ba uba modi vanamamna meedaha vabak. Lahana um dam zoho labe em ohuset eba nehi voeme vastem dam ehe bak. Ame dam zoho labe neha, "Paulusat iba li tau azihi di lam iba modi vanamamna meedaha vabak lamota imbot. Lahana aho gi ahobat neàdi ahi vageme im na aa vadaha bakvat ehe bak," lahame eba labi voeme vastem dam ehe bak. Lahana giomimot modem bak. Em ba labiham vabak. 17Uho ozom, eho etei uba gagome oluhu dam lam uba le ahobat neàdi uba ahi vageme um doi vame fa eba modi em neàdem bakvat ehe? Vabà! Um git ozo. 18Labi laha eho Titus bake neha, "Oho Korintus dam bake le im vameadale," lahame eho amu amti dat meida abo imti vahi Kristus bake tu vuzeheheda meida lamti gagu uba oluhu di lam ame da Titus lam ahobat neàdi uba ahi vageme um doi aa vadaha bakvat ehe? Vabà! Labihaha vabak. Em ahuti Titusam ahuti gi uloho labe iho na im meedam di gi ulohona meedam bak. Ame bak lam um ozobohuna taia? 19Uho ozom, eho etei sunit nim uba lab toedume oluhu im zi nim, "Iho uba git meedam kaio. Iba a faki vàlumule," lahame uba labi veibalo toedume uba oluhe? Vabà! Um git ozoho bak. Ibi iho uba im vi vahokedaha im ahebu lam uba vahokedam di lam im gi Kristusti vou ali ahu vàmadi meedam labe Alat iba vou aasdahit ame im lam uba vahokedam bak. Ibi iho meedam im lam ahebu gi ubu uho Kristus bake lab tu vuzehi meedam bak lam, "Uho mahate keàtedi laodoamsu meedase," laham bak vi ozome ame im lam meedam bak. 20Eho gi neham bak vi ozome uba labi gagoho bak. Eho uba ba le lafum di lam ebe eho ozoho bak lam uho meedam vaba fa veimdi im meidi meedam bak eho le aam bak modeo, laham vabameam ubu uho ozoho bak lam eho meedam vaba fa gi uba dae meona im vahokedam bak lam uho vi aim bak modeo, labiham bak labna zohàme em iedi vou faovoi ozodam bak. Uho neham bak meedamna zohàme em iedi vou faovoi ozodam bak. Uho daet ot modi ot modiam bak ame. Labi laha ubu uho valo modemna meit vahemu ot fakiame teidedam bak ame. Labi laha meit im duana gagoho vabna gi kehàm vaba faki feà bak fusi meedam bak ame. Labi laha meit ahamo amota neàdem bak ozome meedam bak ame. Labi laha meia ot feàtài ot feàtàidam bak ame. Labi laha meit modehe im lam aaha vabna fa meia le fidem bak ame. Labi laha meia neha, "Mit ahea! Eho modem modem bak," lahame it daetbadam bak ame. Labi laha ostam im ahala modidume dahobuli meedam bak ame. labihasu uho meedam bak eho uba le aame em ahu faidem bak labna zohàme em iedi vou faovoi ozodam bak. 21Uho labihasu im zi lam meedam lahasuhuna eho uba neo lafusi aameam ebe eho vou baedam Alat Aho eba modi fa ladem bak labna zohàme em iedi vou faovoi ozodam bak. Neham bak. Eho uba lafusi nehi aameam, "Oo làhà! Dam nibe ibi iho amu faina meedam bak lam ba voedume fa ahu neà bak vàmadi meedam vaba vedi meedam lahasuhe?" lahame le aameam em ahu ba koena faidem vaba abo gi duana faidi mem bak. Neham bak. Ubu uho amu ahate modem bak ba ladem vaba aam ahasbeam im meedam bak ame. Labi damat nam meibada vam bak modeo, namet dat meibada vam bak modeo, ostame filoholi ot vaidam bak ahebu meedam bak ame. Labi laha damat gagu fihasi esuhu bak ehelahit ahole meedam vaba uho vedi neha, "Iho faina meedahe?" laham bak naedat it ozom vaba ahusobuli ostame la modi le modidam bak ame. Labihasu uho voedume fa ahu vei neàdehe vaba gi amu meedam bak lahasuhuna eho le aameam làhà em ahu faidi medda tame.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\