Meedaha Im 21

1Labi laba lazi Paulusti im aba vi tau gohatem dam totbaho nimti ame iheba ziddalo modem di labe Efesus dam busaoda zi laba, "Neàte. Iademe aidale," lahame it vameadume neàdi dam lam vou esmozi ame ihe sue baa vààsu nutabet vou lam ihe buduada laba ziddume Miletus vou esmozi fa Kos touha laba lam bak ozome ahu vàmadi vitasu ab bioham. Labi laba biou izi dihasi neo Rodos touha labe labohoti neo ladume itea feàna labe am valau obe modesuhu num debu Patara laba ab zituham. 2Labi Patara laba zitu aaha sue baa vààsu nutabet vou lam ihe buduada meida Fenisia bak laba lalo modem ihe aahemu iho neo ame ihe laba ab ziddaham. Labi ziddume neo ab ladamam. 3Labi ladam labe aaha Siprus touha gi im soi tot nibe bak bohulana vi aahemu ame touha ba totbaho labe labohoti Siria bak laba lam bak ozome neo lada. Labi neo ladume biou ame itea feàna labe am valau obe modesuhu num debu Tirus laba iho ziddaha ihe laba ab tuham. Ame ihe dedam labe iho vou laha nazoh doit ot loiam bak ozome Tirus laba valame vahedalo modemu im gi laba ab usdaham. 4Iho Tirus laba usdume dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam, "Ana numa azihela?" laham bak aalo zooedume nabidume aaha ame dam vi aahemu iho ame dam labe im num laba vahi im vameadam labe usi tujuh ab foleham. Ame dam lam Alam Aha Nutabe Neàna labe iba amu modi vizi figatehe labe, "Paulus kota Yerusalem laba lameam damat aba modem im ehete," laham bak nasi fet ozobohudi Paulus bake ahate gut gagu ab fideham. "Om kota Yerusalem laba a lamule! Damat oba modem im ehete," lahame Paulus bake ab gut gagu maleham. 5Ame dam labe iba labihadamnàme iho ozo, "Im ibida vameame neàdehemu im ab lam neàdeham bak," lahame labi ozohemu ame usi tujuh lam foli im gi ailahigeàmu ibi iho kota Yerusalem lalo modem bake ab usnadamam. Labi im usnadume lalo modem labe ame dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam labe im lahiti im datati ahebu laha iba vi tau vule ame num debu bak vou esmozi ladume itea feàna labe am obe kebe fauha baa laba lazi im ahebu Ala bake tom gagolo modemu ogomaladume Ala bake ab tom gagodamam. 6Labi tom gagodume neàdi im ahebu fa usnadume ab ot gagoi ot gagoidamam. Meit neha, "Neàte. Om iademe ladale," Labi meit fa neha, "Lo, neàte. Om iademe aidale," lahame ot gagoi ot gagoidume neàdi im sue baa vààsu nutabet vou lam ihe buduada laba ab ziddaham. Labi ame dam labe im lahiti im datati fa im num bake ab ladaham. 7Labi im ame iheba ziddume neàdi Tirus vou esmozi ibi iho kota Yerusalem lalo modem bak ozome neo ladume itea feàna obe modesuhu num debu Ptolemais doni bak laba neo ab lafuham. Laba lafusi vao auobe laba tu iho ihe labe usdume Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam laba tàhi, "Neàte," lahame vahi im vameadume usi vàmade. 8Labi izi dihasi im neo iheba ziddume Ptolemais vou esmozi neo ladume itea feàna obe modesuhu num debu meida Kaisarea laba neo le lafusi laba ab tuham. Labi iho usdume Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam dam bake vou vameatedamda Filipus labe am num laba ab ladaham. Ame Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam labe iho amu kota Yerusalem laba na faheme na vabdate lodam bak ozome fime vadaha dam tujuh lam meida Filipus am. 9Labi ame da Filipus labe am adnamat soaona abo empat ehet. Ame lahi soao empat lam aa modem vab lahi soao am. Labi Alat modi vizi figatehe labe Am im dam bake ahatet fidesi vou vameatedam meo lahi am. Laham lahi labe im aiam num laba iho Paulus giidati ab le tau aziham. 10Labi iho Filipusam num niba li tau azi usi tamehodehe vabna aaha dat ee gagom Agabus lahamda labe Yudea bak labe fa ibi iho etei li tau esdam num debu Kaisarea niba iba lezi ab fuham. Ame da Agabus lam Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada meida am. Lahamda labe Yudea bak labe Kaisarea niba ab lezeham. 11Ame da Agabus iho azihi num Filipusam num niba oli Paulus bake li gagome am kemohode fegeamdem sue lam footoi Agabus bake lo. Labi aho ve damat aasdahit aho am naba ahimti am anekehà ahimti ahamo naedat it giame neàdi iba gago, "Alam Aha Nutabe Neàna labe eba nehaho. 'Ame kemohode fegeamdem sue deda nim kota Yerusalem laba le ame num debu laba azim Yahudi damat am si nehasu giame fa Yahudi damat modem vab dam laba ub lo tame,' lahame Alam Aha Nutabe Neàna labe eba modi vizi figatehe labe em nasi fet ozobohudi uba li ab vameadaham bak," lahame ab vameadaham. 12Ame da Agabusat aho lab gagu fidehe im lam im aihemu im Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam Kaisarea laba azim dam totbaho lamti im ahebu Paulus vou faovoi ab vameadamam. "Paulus, om kota Yerusalem laba a lamule," lahame mali ab vi vameadamam. 13Lahame mali vi vameadàmu Paulusat fa vi gago, "Vabà! Um akati bisi eba vou faovoi meddàla? Em ba uho lab mali meddamnàme em kota Yerusalem laba lam mom vabak. Gi ozahit lam neà bak. Damat em si sel laba ousu teudemeam làhà em ba iedem vabak. Modem neà bak. Em abo Yesus im Boehàda labe Aho gagoho im aime meedamda modemu kota Yerusalem laba azim damat em otemeam làhà em ba iedem vabak. Modem neà bak. Um akati bisi iedi vou faovoi meddàla?" 14Lahame iho gagu malehe bak Paulusat ailahigeàmu kota Yerusalem laba lalo àhàki meedàmu im ba vi tau mali gagom bak ab moham. Mu gago, "Làhà im Boehàda Alat Aba Aho ozoho baket fà meedase," lahame gagu ab moham. 15Labihazobe iho Kaisarea laba neo fota azibehamdi kota Yerusalem laba lam bak ozome im nazoh ateme neàdi ab laham. 16Labi dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam Kaisarea laba azim dam totbaho labe iba vi tau kota Yerusalem laba ab laham. Labi laba lafusi iba vi tau lehe dam labe im vou le dat ee gagom Manason lahamda labe am num laba im vou le oumaheme ab esuham. Ame da Manason nibe aho Siprus touha labe fa kota Yerusalem niba li azihi dàt moz. Labi laha ame da labe amu Yesus bake tu vuzehi meedam dàt moz. Lahamda labe am num laba vou le oumaheme ab esuham. 17Iho kota Yerusalem laba lafuhu di lam imti vahi Yesus bake tu vuzehi meedam dam totbaho laba esuhuda labe iba ab gut deeli meedamam. 18Labi izi dihasi im fa vahi Paulus bake vi tau Yakobusam num laba ab laham. Yesus bake tu vuzehi vahi kota Yerusalem laba meedam dam laba vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda meida Yakobus am. Ame da lamti labi dam im vameame faheme modiam dam busaoda totbaho lamti laham dam labe iba faodamna im ab lafuham. 19Labi lafusi iho, "Neàte," lahame ot vameaidume neàdi Paulusat Alat amu aba modi vizi teudehe labe aho Yahudi damat modem vab dam labe im num debu meida iuba le Alat Aho gagoho im meeda. Labi num debu meida iuba le neo ame baket meeda. Lahaha im lam ba im meida vekehe vaba ahebu dam laba ab vameadaham. 20Paulusat lab vameadaha im lam ame dam zi labe aime deeli Ala bake, "Om abo feàte," lahame Ala bake ab vou baedamam. Labi Ala bake vou baedaha vabamu ame dam busaoda meida labe fa Paulus bake ab vameadamam. "Paulus oa, oho iuba le godaha di labe damat omozit kota Yerusalem niba meedaha bak om biem bake eho etei oba nehi vamealo modem im nim om aile. Im kota Yerusalem niba esuhu Yahudi dam totbaho labe iho Yesus bake tu vuzehi meedam dam abo feàte. Lahana ame dam labe dat ahamda Musat aho toedume fihasi esuhu Im Feàna zi lam mu voedam kaio. Abo lab vi aihi bak labet vou mode ledam lahasuho. 21Lahaha dam niba oho amu iuba la. Iuba la. Lahame le meedaha im lam meit li git vameadahana ahum lam ame Yahudi dam nibet nehi aiho. Yahudi dam fa Yahudi damat modem vab dam laba tau vahi azim Yahudi dam laba oho amu laha di lam oho nehame vameadamna ame dam nibe aihi bak. 'Ibi iho Yahudi damat im fihamda ziti im fiham vabda ziti Alat aham di iube im tai Musa bake gagu aho toedume fihasi esuhu Im Feàna lam im Yahudi dam fa mu voom neàte. Labi ibi iho Yahudi damat im daboseà faam di im laso aubehà sokba ukbodam bak lam feidam neàte. Labi ibi iho Yahudi damat modem bak ahebu voedase,' labihasu ahebu oho Yahudi dam laba vahokedam bak lam Yahudi dam nibet aiho. 22- 23Oho amu labihasu vahokehe bake dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam kota Yerusalem niba azim Yahudi dam nibe om etei niba lehe bak vi aimeam oba ab fakemam bak. Labiha labe oho ozom, im akati mode? Làhà, imo gi nehase. Damat oba git vàlum bak laba ozome ohomo naedat, 'Imbo kaio,' lahame damat aame ozobohudemna oho nasi modele. Labi damat fà aame ozobohudese. Iho etei oba gagolo modem im nim oho aime modele. A voomule. Neha. Etei dam empat nibe amu Ala bake neha, 'Iho nehame mode tame,' lahame amu Ala bake nasi fet gagu esuhu dam empat iba tau azihida ehete. 24Ame dam empat nibe ibi iho Yahudi damat meit faidem diat meedam baket abo vaot itatame neàdem baket modelo modem bak lam uho vahi Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba le ame im lam meedale. Labi ame dam empat nibe iho amu Ala bake fet gagu esuhu baket, 'Iho modeme neàdeho,' laham bak lam dam giida labe aame ozobohudem baket laha meedale. Abo ame dam lam im ohuta audam bake Paulus oho doi oboda ve damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda laba lu aho ve meia na fiho vame oddume vahudase. Labi ohuta ba audase. Labi dam giida labe aame ozobohudem bak am tame. Oho labihasu meedameam làhà Yahudi dam kota Yerusalem niba azihi dam nibe fa ame bak lam aam labe fa nehi ozobohudem bak. 'Làhà, Paulusat aho amu iuba la. Iuba la. Lahadam di labe meedaha im lam meit iba li git vameadahe? Aho ibi iho Yahudi damat modem bak lahasuhu dàt mode? Im tai ahamda Musat toedume fihasi esuhu im fihamda ziti im fiham vabda ziti laham Im Feàna lam voou veimdehe vaba abo meedam lahasuhe?' laham bak lam Yahudi damat fa aame ozobohudem bak am tame. Dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam kota Yerusalem niba azim Yahudi damat oba fakem bak labna zohàme iho oba labi gagoho bak. 25Lahana Yahudi damat modem vab dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam abo bak iuba esu. Bak iuba esu. Laham dam laba iho Yahudi dam busaoda kota Yerusalem niba esuhu dam nibe iho amu kota Yerusalem laba bakamta vahe vahedume im vameadume neàdi vàmadehe im lam iho amu sunit gi nehame toeme olu neàdehe bak. 'Im tai ahamda Musat toedume fihasi esuhu im fihamda ziti im fiham vabda ziti laham Im Feàna lam ahebu bisi a meedamule. Gi im nidi nimota fihasi meedale. Damat, "Ala am tame," lahame ostamna it modi vou baedamna laba vou baedalo na fiho otemna zoho lam a ve àmule. Labi laha na vasea a udemule. Labi meit na otem di na vasea ad laba bekehedabu lam a àmule. Vasea veàtoi folemda lam àm neàte. Labi laha ostame filoholi ot vai ot vaidam bak ahebu a meedamule.' Iho gi Im Feàna lada lamota Yahudi damat modem vab dam laba, 'Fihasi meedale,' lahame amu gi sunit toeme oudume neàdehe bak. Dam lada labe ibi iho modem bak am. Lahana iho amu oba gagoho bak lamota oho meedale," lahame ab vameadaham. 26Lahame ame dam busaoda meida labe Paulus bake im labihasu vameadahemu Paulusat aime ab uledeham. Uledi izi dihasi Paulus ame dam empat lam tau vahi Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba vou le aho faidehe bak amu nasi vaot itatame neàdem bak ozome le ahamte faam bak nasi ab modeham. Labi Paulusat neo ame damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda laba le gago. "Em amu Yahudi damat modem vab dam laba tau vahi azihi labe faidehemu oba li gagu esmozi fa fihasi le aidume usi tujuh folehezobe fa fiham bak neàdehezobe le tame. Labi dam empat nibe iho amu Ala bake fet gagu esuhu im lam laha amediat modeme neàdehezobe vahi oba fa le tame. Labi oba fa li eba vaot itatame neàdi em fa neàdem bak lamti labi dam empat nibe iho amu Ala bake fet gagu esuhu im lam modeme neàdem bak lamti laham bak laba ozome fa oba neo doi vou li lu oho na fiho auohole meia vame neàdi Ala bake lolo oddume vua vahudam bak meedam bak. Eho labiham bak ozome oba nasi fet vameame esulo mozo," lahame Paulusat ame damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda laba fet ab vameadume esmozi fa ab laham. 27Labi le azibe fiham bak seti ame usi tujuh folehe di labe Paulusti ame dam empat lamti vahi Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba ab laham. Laba le Paulusat aho faidehe bak vaot itatame neàdem bak lamti labi ame dam empat labe iho amu Ala bake fet gagu esuhu bak lam iho modeme neàdi im ohuta audam bak lamti laham bak laba ozome damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda laba Paulusat doi lu ame da labe ve meia na fiho vame neàdi oddume ab neàdedalo meedamam. Labihadam di labe Asia bak labe amu kota Yerusalem niba lehe Yahudi dam labe ame num zohobe niba li odosdamna modehe labet vi aaha Paulusat Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe Yahudi dam labe dam aabot ihimo olem bak tomba zoho laba duzuhuna ab vi aaham. Vi aahemu faki fa dam duada zi totbaho laba gago, "Imo da nim beose," lahame ootedume dam meoli Paulus ab siham. 28Si vuusu dae meot vameada. "Neàdeho. Im Yahudi dam totbaho oa, um nasi li iba tau imo da nim beose. Ame da nim aho amu iuba la. Iuba la. Lahadam di labe nehame meedaha bak. Iba Yahudi dama feàtàda. Labi ibi iho Yahudi damat im fihamda ziti im fiham vabda ziti Alat aham di iube im tai Musa bake gagu aho toedume fihasi esuhu Im Feàna laba tozome nehada. 'A fihamule,' lahame tozome feàtàda. Labi Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu nim, 'Feà kaio,' lahame feàtàda. Labi ame da nim laha Yahudi damat modem vab dam aho vame fa ame Num Vàmteabu niba im Yahudi dam labe dam aabot ihimo olem bak tomba zoho laba vou oli vàhàdeda. Labihasu meedam dàt modem bak. Si beom neà bak," lahame Paulus bake vàlu dae meot ab vameadamam. 29Ame Asia bak labe amu kota Yerusalem niba lehe Yahudi dam labe neham bak aaha labe Paulus bake fake. Amu num debu Efesus labe leheda Trofimus abo Yahudi dàt modem vabda lam Paulusti vahi kota Yerusalem laba tau gohatem bak aaha labe vedi vabi Paulusat laha neo ame da lam etei ve ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe am maem zoho laba neo vou oli modehe tiba vi ozome faki giomim vàlu ab gagoham. "Ame num bak tomba zoho vàhàdeho," lahame ab gagodamam. 30Labi dam kota Yerusalem laba azim dam duada zi totbaho abo Asia dam labe damat etei Paulus bake lab vàlu vameadaha im lam aime ozobohudi ab dahobuli guhugadamam. Làhàmu Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba iube le. Iube le. Lahadume valadume ame num maem zoho laba ab le omsuham. Le omsume Paulus tet si vou keadam di labe damat meit fo meit fo lahadume ame num maem zoho vou esmozi ab vou futoham. Labi vou futoi neàdehezobe ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu lam vou aasdam dam labe ame num doo maemda lam ahebu ab it baguamdedaham. 31Labi ame dam labe Paulus bake beodam lahasuhu di labe meit emoeme meo dam labe iho esum num netàda laba le lafusi meo dam seribu zi duada laba vuusu im vameame modiamda boehàda Klaudius Lisias laba ab le gagoham. " Kota Yerusalem laba azihi dam ahebu meoli dahobuli meedam labe uho dae lam ab aidamam tame," lahame ab le gagoham. Ame da Lisias lam Kaisarleheda labe aba amu gagu ame meo dam kota Yerusalem laba azim meo dam seribu zi duada lam vuusu im vameame faheme modiam boehàda am. 32Lahamda laba le gagu modeha ame boehàda aabo labe àvodeha fa am im aime ot vai meedam dam donida totbaho lamti am meo dam zoho lamti gagome vihitoi vazisi vou emoedume damat dahobuedam bak abo ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe am bak tomba gutehe zoho laba ab le omsuham. Le omsuhu di labe dam Paulus beodam dam labe ohu vousai aaha dat boehàda aabo labe am meo dam ziti le omsuhemu Paulus bake beodam bak ab moham. 33Labi ame boehàda aabo labe li Paulus si am meo dam gagome bes botehà niz bohu ame dam labe iho vou lehena behàsu labe Paulus anekehà tot laba vààsu. Labi meida anekehà tot laba vààsu. Labi zoho lam meo dam labe im anekehà laba vààuda. Labihadume neàdi Paulus donibu laba ab vou duzuham. Labi vou doudam di labe ame boehàda aabo labe fa dam duada zi laba ame im modehe debu vi ailo ab vameadamam. "Da nim ana dàt modela? Labi aho ana im modi faidehe bake uho beodàla?" 34Lahame labi gagoha ame dam duada zi labe vedi iademe dat vàmtea vi gagom vaba vedi meit im abada bisteat vi gago. Meit im abada bisteat vi gago. Labihadume ab dahobuleham. Labihàmu ame boehàda labe dam dahobuli damat debu modehe bak aim biehemu am meo dam laba ab gagoham. "Imo da nim ibi iho azihi num laba vou le iademe uloome ame im debu aise," lahame labi gagohemu ame meo dam labe ibi iho esum num laba Paulus ab vou ladamam. 35Labi vou ladume ame Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu lamti ame meo dam labe im num lamti ot odosuiahana vou duzu duzuiame zisiamna adba laba fusi ziddasome modeha dam duada zi labe Paulus bake faki feà bak fuhemu neo vi folo àhàki mei soa odosi veimodam bak tadehemu dam duada zi labe Paulus neo vi fomeam elom bake mali ame meo dam behàsu labe Paulus visoi im giaha ot odosiame Paulus nom ousu im num bake ab vou ladamam. 36Labi ame dam duada zi labe vuedam lahasuhu labe dae duali vi oote leda. "Da lam nasi oteleee. Taho oteleee," lahame vi oote leda. 37Labi ame meo dam labe Paulus im numa vou fusi ame vou duzu duzuiame zisiamna labe vou ziddume ab vou zizeham. Labi ahoba laba vou zisi neàdi ame meo dam labe im num vou olelo vabalehe di labe Paulusat ame meo dam laba im vameame modiamda boehàda aabo laba ab gagoham. "Em im koena oba gagose." Lahame labi gagoha ame boehàda labe àvodi gago, "Aa làhà! Om Yunani dae em dae ozobohuo? Eho vedi om em dae vabiem dàt mode tiba. 38Làhà, om labihalahit Mesir da amu gi im nehasu meedamda om ame da ame moio? Amu Kaisarleheda labe ame da laba im gagom di am gi ailahigeàmu tozoidam bak. Labi tozoidam labe aho fa dam empat ribu abo, 'Meit fà iedese,' lahame gagoiam dam debu zi laba gagome meoledume iho im nazoh meona ahebu visomoame aho vihitoadume bak aotba baa bohu dam vaba alim bak vou lahada om ame da mode moio? Om ame da modem vabameam làhà eba taho gagole." 39Lahame labi ostame àvodi gagoha Paulusat fa vi gago, "Vabà! Em ame da modem kaio. Ame da lam em vabiem bak. Em gi abo Yahudi dàt modem bak. Em Kilikia bak labe am num debu meida Tarsus tombuda laba faahada em am bak. Lahana dam eba fakemda zi nibe eho im it gagu veibadam neào?" 40Lahame labi gagohemu ame boehàda labe uledi gago, "Lo, nasi vameamale." Làhàmu Paulusat ame vou duzu duzuiame zisiamna ahoba laba duzu, "Fa dam duada zi laba am im nom gagose," lahame anekehà ab baedamam. Baedam labe gago, "Um dae vabalele. Em im vameadase," lahame gagoha dam zi labe dae ab vabaleham. Dae vabali neàdehezobe Paulusat ame Yahudi dam zi laba am Aram dae ozobohu dàt modehe labe im ab faasi vameadamam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\