Meedaha Im 22

1Paulusat aho neha, "Im Yahudi dam busaoda im ozobohu dam zi lamti labi Yahudi dam giida totbaho zi lamti laham dam oa, eho uba veibadalo modem im nim um ahebu nasi aidale." 2Lahame gagoha ame Yahudi dam zi labe Paulusat gi im Aram daet faasi vameadaha bak aihemu àvodi dae vabali seti ab vi aidamam. Lahaha bak lam Paulusat aahemu neo nehame susume vi vameada. 3"Em abo Yahudi dàt modem bak. Em abo Kilikia bak labe am num debu meida Tarsus laba em oiat em laba faaha bak. Labi em kota Yerusalem niba oiat gi koena vou li budualehe bak. Labihaha bak. Labi im tai ahamda Musat aho im Yahudi damat im fihamda ziti im fiham vabda ziti laham Im Feàna lam aho toedume fihasi esuhu im lam abo im tai ahamda vou vahoke usehe im lam ame guru feàda Gamaliel labe aho eba dihasi vahokeda. Dihasi vahokeda. Labihadam labe ame Im Feàna lam em ba meida biem vaba abo ahebu ozobohu bak. Ame Im Feàna lam ahebu eho aime vuzehi iademe meedam bak. Labi Alat uba gagohona uho aime vuzehi keàtedi iademe meedam bak lam em laha ame baket meedam bak. Ba uhumo meedam vabak. 4Em labihamda modem labe amu di iube dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam lam eho vabidume fai bak tadedaha bak. Labi ame dam totbaho lam eho gagome oddaha bak. Labi ame dam totbaho lahi modeo, dam abo modeo, laham dam lam eho siàdume bes botehà niz visoi dam lam im anekehà laba vààumahedume meit faina modehemu si oumahedam num sel laba vou ladume oumahedaha bak. Em amu gi labihadam dàt modem bak. 5Em etei lab gagoho bak lam em ba giomim gagom vabak. Abo imbo gagoho bak. Damat Ala Bake Lomna Ve Vua Vahudam Tohe Dam Zi Labe Im Bisi Boehàdatebo lamti labi im Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu lamti laham dam eeda zi labe eho amu meedaha im lam ozobohudi neàdi tau gagodam bak. Nehaha bak. Ame dam labe amu eba neha, ' "Oho num debu Damsik laba le dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam lam im alihi aameam làhà oho siàdume fa kota Yerusalem niba vou ledume iho uloodume aime neàdi modi itaholi ozobohudedase," laham bak lam oho modem neàte,' lahame toeme oluhu sunit lam lu oluhuda em ame da am bak. Labi ame sunit lam eba lu eho fa ve Damsik laba vou le Yahudi busaoda totbaho laba lolo ab vou ladamam. Ame Damsik Yahudi dam busaoda zi labe eho le meedam bak lam malem bak labna zohàme sunit fisi aame ozobohudelo ab vou ladamam. 6Labi eho vou ladume ala tomaleha Damsik laba fuseo vabalehe di labe na fako iedemna fauha meo Alat azihi asum ahoba iube nom ilu eho ladam bak laba ab fauhaleham. 7Labi fauhali modeha em bake ab subteham. Labi bak laba biti bisdameam aiha ame na so aaha vabna labe eba nehame gagodam bak ab aidamam. 'Saulus, om akati Eba vabidàla?' 8Lahame eba labi gagohemu eho vabi vi ailo fa gago, 'Boehàda, Oho amat mode?' Lahahat ame na dae labe fa eba neha, 'Em Boehàda Yesus amu Nazaret laba azihida oho vabidamda Em am bak,' lahame gagohona eho ab vi aiham. 9Labi eba tau ladam dam lam ame na fauhalehe bakta aa. Lahana ame na eba im vameadamna dae lam, 'Ana daet modela?' lahame ba vi aime ozobohudehe vabak. 10Labi eho neo vabi vi ailo ab gagoham. 'Boehàda, làhà em akati mode?' Lahahat Boehàda labe eba neha, 'Nasi usai oho lam bake num debu Damsik laba ladume lafule. Labi lafusi, "Om ba ana modela?" laham bak om biem bake Alat amu oba modelo ozome ahumtedehena lam damat ba oba gut vameadam bak ehete,' laham im lam eba gagu modeha ame eba im vameadamna lam gi ab seteham. 11Labihàmu eho na fauha laba aasdaha baket fako aibuli usai modeha em fako na aam ab bieham. Labihàmu eba tau ladam dam labe em anekehà vuusu num debu Damsik laba vou ladume ab lafuham. 12Ame num debu Damsik laba dat Yesus bake tu vuzehi meedamda meida ee gagom Ananias lahamda num meida laba aida. Ame da Ananias labe ibi iho Yahudi damat im fihamda ziti im fiham vabda ziti Alat aham di iube im tai Musa bake gagu aho toedume fihasi esuhu Im Feàna lam bisi aime vuzehi iademe meedamda am. Labi laha Yahudi dam Damsik laba azihi dam ahebu ame da laba, 'Am abo feàte,' lahame ahu adat iedi vou baedamda am. 13Lahamda labe eba li em obe laba duzu eba ab gagoham. 'Saulus oa, om fako fa na aam neàdele,' lahame gagoha em fako na aam bak fa vei neàdi ohu vousai aaha ame da Ananias lam am alihi ab aaham. 14Labi ameda Ananias labe eba nehame vameada. ' "Oho nehasu meedase," lahame im Yahudi dam tai ahamda zi labe ibi iho vou baedam Ala labe Aho ahit oba ab modi itaholi om ab fime vaham bak. "Ala labe Aho ozome ahumdehena lam oba modi ozobohudi figatedam bak ame. Labi laha Yesus abo Iademe Ahu Vamdesu Meedamda lam oho aam bak ame. Labi Aho oba ba vameadam im oho aim bak ame. Labihasu meedase," lahame Alat ahit om ab fime vaham bak. 15Labiha labe oho etei Yesus aaha bak lamti Aho oba vameadaha im oho aihi bak lamti ba oho iuba la. Iuba la. Lahadume damat esuhu bak ahebu oho vou vameatedume fidetedalo modem bak. 16Ame im ab vameame neàdeham bak. Om ana vou faoda? Nasi usale. Eho om vuu valo baptis lese. Labi oho faina meedam bak lam Alat oba ba beom vaba mu voolo modem bake oho nasi Yesus bake geme tom gagodale,' lahame Ananias eba labi gagohemu eho ame baket ab modeham bak. 17Labi ame bak lam modeme neàdi eho kota Yerusalem niba fa ab leham. Labi li aidam di labe eho digat meida labe Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu niba oli tom gagoda. Labi tom gagodam di labe Alam Aha Nutabe Neàna labe eba modi vizi eho edehesi fako bakamta aasda. 18Aasdameam aaha im Boehàda Yesusat Aho em obe li duzu eba im nehasu vameadamna eho ab aaham. 'Paulus oa, om kota Yerusalem taho vou esmozi itale. Dam niba azim Yahudi dam nibe ba Eho meedume vou esmoho im oho vou vameatedam di dam ba aim vabak. Gi mu tozome mom bak.' 19Lahahat eho vi ozo, 'Dam nim akati modi eho vameadam im aim moe?' lahame vi ozoho vabamu mu fa ab vi gagoham. 'Boehàda oa, lahana eho amu meedaha im lam dam nim ozobohuna taia? Dam nibe modem bakti eho modem bakti gi ulohona meedam bak. Ba eho im amomoi meedam vabak. Eho amu Yahudi damat ihimo fihasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num zi laba oedume eho dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam alihi aadam di eho fa siàdume meit faina modehemu si oumahedam num laba oumahedam bak lamti eho ame dam lam beodam bak lamti dam nim ozobohuna taia? 20Labi laha Stefanus im Oho meedahada ahate vou vameatedamda lam damat amu si kebut beome otehe di lam em laba tau doudahit dam labe im sue soa dumda vihilame eho doudam bak laba voedume beiladam di eho gi sue lam vou aasdaha bak. Labi em ba dae buhu vabak. Em gi neha, "Ahole oteho," lahame ozoho bak. Laham bak lam ahebu dam nim laha ozobohuna taia? Labihalahit dam nim eho etei meedam bak fa veimdi gàhàlehe bak damat aime àvodi em im aime uledem bak. Ba akati im ebeda mu tozoe?' 21Lahame eho lam bak mu labi gagoha Yesus im Boehàda labe neo eba nehame vameada. 'Vabà! Gi ozahit taho lale. Em abo om bak bohulana laba Yahudi damat modem vab damat azim num debu laba olulo modem bak,' lahame Yesusat eba labi gagohona eho ab aiham. Eho labihasu aime modeha ame na ab seteham," lahame Paulusat ab vameadaham. 22Lahame Paulusat lab vameadam im bohu lam ame Yahudi dam zi labe gi ule neàt vi aidume modeha Paulusat ba, "Alat am Yahudi damat modem vab dam laba oluhu bak," lahame gagohemu dam lam fa ab fakeham. Faki dae duana bisteat ab buddamam. "Um da lam beom vabda akati mali mode? Taho belu seti bak alim tadese." 23Lahame buddume faki meedam labe neo im sue sona ahoba dusuhuda vihilame fa tom voeda. Labi ke taho visom vabilehemu gi bak itabe fau meit visoi Paulus bake dou figoaito. Meit visoi dou figoaito. Labihada. 24Lahadam bak lam ame meo dam zi labe im boehàda aabo labe vi aisome modeha dam lam gii mei dae Ibrani dae vameadam labe boehàda labe aim biehemu am meo dam gagome Paulus neo vuusu Paulus bake uloome ailo im num laba ab vou olelo modemam. "Paulus im akatihasu modehe bake Yahudi dam labe bisi aba faki beolo àhàki buddàla? Ame im taho gagu ame dam labe aime ozobohudese," lahame na fiho sokba faheme nasbedi na eimeona laba vàluhuna labe fu vi ootedume gagoidalo modem bak ozome am meo dam gagome Paulus ab vou oleham. 25Labi vou oli Paulusam anekehà ahim si tom vamdesu utso laba taasu giame am so kidadesu neàdi fom bak fusi modeha ame meo dam seratus vuusu im vameadam dat boehàda donida Paulus am obe duzuhuda laba Paulusat ab gagoham. "Em laha Kaisarleheda labe aho vuusdam dam meida em am bak. Em umti uloho bak. Lahana eho faidehe bak uho eba uloome aime neàdehe vabna akati nasi eba fideam bak ozome mode? Uho ozom, Kaisarleheda labe aho vuusdam dam laba uho labihasu modem neào?" 26Lahame Paulusat lab gagoho bak lam, "Am laha Kaisarleheda labe aho vuusdam dam meida am am bak," lahame gagoho bak lam ame boehàda donida labe aihemu àvodi aba im vameadam boehàda aabo laba Lisias bake le ab gagoham. "Im git meedam damat modem bak. Da lam laha Kaisarleheda labe aho vuusdam dat meida imti uloho bak. Lahana oho akati iba, 'Foadam neàte,' lahame iba gagohela?" 27Lahame labi gagoha Lisias ame boehàda aabo labe àvodi Paulus bake li gago, "Imbo? Om laha Kaisarleheda labe aho vuusdam dat meida mode? Làhà, eba taho gagoma. Em aise." Lahahat Paulusat fa neha, "Lo, imbote. Em ame da meida am bak." 28Lahahat ame meo dam boehàda aabo labe aho neo vi gago, "Lahana em abo Kaisarleheda labe aho vuusdam datelehe bak lam am im ot vai meedam dam laba, 'Eba uledi vase,' lahame em doi feàna dam laba lu em ba vi tau aho vuusdam datelehe bak." Lahame labi gagoha Paulusat fa gago, "Lahana em ba labiham dàt modem vabak. Em oiat em faaha di labe faasi Kaisarleheda labe aho eba vuusdam bak." 29Lahame Paulusat lab gagoho bak lam ame meo dam zi labe aihemu udovai iho da lam foadalo ozoho bak lam fa mu vi vihitoi dozeadume ozoda. Labi laha ame meo dam boehàda aabo labe Lisias laha àvodi iedi meeda. "Iho Kaisarleheda labe aho vuusdam dat meida iho iademe uloome aime neàdehe vabna anekehà giaha bak lam im git modeho," lahame iedi duzu vi ozoda. 30Labi ame boehàda aabo labe, "Ame Yahudi dam labe akati modi Paulus bake bisi faki vàlu meedàla?" laham bak aime ozobohudelo àhàkehemu izi dihasi dihambe am meo dam gagome Paulus bake vààudaha bes botehà niz lam ab fiskeamoham. Labi fiskeamome neàdi ame boehàda aabo labe aho neo damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti abo ame Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu totbaho lamti ahebu ab gagoham. "Ubu uho im vameadam num tom fihaba laba vahe vahedale. Paulusat modehe im debu uloome ailo mozo," lahame labi gagohemu ame baket ab modeham. Ame Yahudi dam eeda zi labe ibi iho im vameadam num tom fihaba laba vahe vaheme neàdi ame meo dam boehàda aabo labe am meo dam gagome Paulus neo vuusu vou futoi vou laha labe ame Yahudi dam zi labe iho avaelaha laba ab vou le duzuham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\