Meedaha Im 23

1Labi Paulus vou duzu neàdi ame Yahudi dam eeda zi labe im dauha laba Paulusat fako ladehe vaba gi dam laba fako zisu im ab vameadamam. "Em Yahudi dam totbaho oa, em amu di iube git modehe vaba gi iademe vou mode ledume etei ab vou fuham bak. Alat ba em vabiem vabak. Ozobohu bak." 2Lahame labi gagoha Damat Ala Bake Lomna Ve Vua Vahudam Tohe Dam Zi Labe Im Bisi Boehàdatebo Ananias labe Paulusat lab gagoho bak lam aihemu faki ozo, "Paulus akati amota bisi, 'Neà dàt moz,' lahame it daetbadà?" laham bak ozome am dam totbaho Paulusam obe laba dozeaha dam laba vi gago, "Da lam am aha laba taho fole." 3Làhàmu damat foha Paulusat meoli Ananias bake ab gagoham. "Oho etei eba foholahit Alat oba laha fom bak. Oho neha, 'Imo dat ahamda Musat aho toedume fihasi esuhu Im Feàna zi laba ulohodesu iademe vi ozome Paulus bake uloome vi aime ozobohudi neàdi im vahokedume modi itaholedase,' lahame modelo modem dàt ame Im Feàna lam, 'Meia fu im vahokedale,' lahame gagoho vabna akati oho meia gagu em fohela? Om gi ahi ahobat neàdi meedam dàt moz. Ame Im Feàna lam om iademe vuusu meedam vab dàt vedi meia gagu em foho bak." 4Lahame Paulusat labi gagu im vahokeha dam aba netàdi dozeadaha dam labe alamdi fa Paulus bake im vahokelo ab gagoham. "Aa! Om akati Damat Ala Bake Lomna Ve Vua Vahudam Tohe Dam Zi Labe Im Bisi Boehàdatebo laba labi gagu feàtàhela? Ba a labi gagomule." 5Lahame aba labi mali im vahokehemu Paulusat fa gago, "Um em dam totbaho oa, 'Etei amat akatihasu modem dàt gagoho imot modela?' laham bak em mahate vi ozome neàdehe vab dàt nasi git vi gagoho bak. 'Damat Ala Bake Lomna Ve Vua Vahudam Tohe Dam Zi Labe Bisi Boehàdatebo mode,' laham bak eho ozoho vab dàt git vi gagoho. Dat ahamda Musat aham di iube nehame toeme esuhu im ehete. 'Dam uba vuusu im vahokedamda boehà dam laba a meoli feàtàmule. Gi vahi iademe meedale,' lahame labi toeme esuhu labe eho ozom, eho git vi gagoho." 6Lahame Paulusat labi gagu neàdi aho fakot ahamo vi nabiteme aaha ame Yahudi eeda etei vahe vahedaha dam zi lam dam totbaho Saduki dam debut moz. Labi dam totbaho Farisi dam debut moz. Labihadaha bak ab vi aaham. Ame Saduki dam nehame ozom dam debut moz. Dam elodam di ba fa ahededume usnadam vabak. Labi Alat Am im vou usem dam laha vabak. Labi dam elom di ba it oazi lam vabak. Lahame ozom dam am. Lahana Farisi dam labi ozom kai. Gi ame na lam ahebu ehe bak. Lahame ozodam dam am. Labiham dam laba Paulusat vi aahemu bisteat dae teuna ame Yahudi dam eeda zi laba ab vameadamam. "Um em dam totbaho oa, um em Farisi dam debu modem bak. Labi laha em vou faat lehe bak gi Farisi dam debut modem bak. Labiha labe dam elodam di Alat modi fa ahededume usnadam bak lam, 'Imbote,' lahame eho vi ozome tu vuzehe bak lam uho eba uloome vi ailo em si niba ab vou leham bak." Lahame Paulusat lab gagoho bak lam gi koena gagoha ame Yahudi dam zi labe aime ab otesi otesidamam. Imo Farisi dam ihimo fàsi bakamta dozeada. Labi Saduki dam laha ihimo fàsi bakamta dozeada. Labihadase. Lahame amu valiheme meedam bak lam dam otesi otesidam labe ab fahedaham. 9Labi fahedume otesi otesidam labe dae teuna beàdam labe dat ahamda Musat toedume fihasi esuhu Im Feàna zi ozobohudi fa dam bake vahokedam guru abo ame Farisi dam labe im dam totbaho labe meit usai duzu Saduki dam laba beàda. Labi meit usai duzu Saduki dam laba beàda. "Uho gagoho bak lam imbo kaio," lahame beàdam labe vedi fa Paulus bake tauhu labe ab gagoham. "Iho ozoha, da nim ba fai bak kaio. Neà dàt moz. Alat Am im gagu vou usemda modeo, dam elohona it oazehena modeo, aba li vameaha zoaha. Im mahate ozom kaio. Làhà lahame neà bak. Ba fai vabak," lahame ab gagoham. 10Lahame labi gagoha dam lam ba neàdem vab. Gi otesi otesidam labe dae feà bak fusi beàda. Labi modeha ame meo dam boehàda aabo labe ame duzu duzuiame zisiamna ahoba laba duzu nom vi aasu vou faodamda labe ozo, "Dam labihadahit Paulus gi faati fegube beolo meedamna ozomo?" lahame ozoho labe am meo dam gagome usdume nom emoeme vule Paulus neo tet si vietoi vuusu fa amu lehe bake ame meo dam labe im numa fa ab vou le ousu ab disiham. 11Labi ame aibu labe Yesus im Boehàda labe Paulus sel laba aidam obe laba lehe bak ozoho vabna ab li duzuham. Labi Yesus labe Paulus bake vabededam labe im nehame ab vameadamam. "Om a bedemule. Mahate ahu teudele. Om etei kota Yerusalem niba Eho amu meedume vou esmoho im lam oho dam bake ahate vou vameatedaha bak lam om laha num debu Roma laba azim dam laba ba neo gi ame baket meedam bak ehete. Dam nasi om oteme elom vabak. Mahate ahu teudi bohu vuusdale," lahame Yesus aba duzu vabededam labe im vameadume neàdi fa ab seteham. 12Labi izi dihasi dihambe ame Yahudi dam labe im ahu gukeme vàhàdehemu ihimo vahi neha, "Imo Paulus oteme vasea veàtoi neàdi ba na àda. Labi vao udda. Labihadase," lahame im aa odoadume ahu vàmadi neàdi ab esuham. 13Ame lab aa odoadaha bak lam Yahudi dam lam abo empat puluh ehet. Laham damat im aa odoadume ab esuham. 14Ame im aa odoadaha dam zi labe fa damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda zi laba vuusu im vameame faheme modiam dam lamti Yahudi dam bake vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda zi lamti laham dam laba le gago, "Im Paulus oteme vasea veàtoi neàdi ba na àda. Vao udda. Laham bak lam im aa odoadume neàdeho. Im ahu gukeme vàhàdehe labe ame da Paulus lam ab beolo modemam tame. Oteme neàdi ba na àdam bak. 15Labihàmu uho abo im Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu labet modem bak lam fa ot vai im dedamali fa ame meo dam labe im boehàda aabo laba le gagole. 'Im Paulus debu modehe bak mahate iademe aime neàdem kaio. Neo uloome vi aim bake Paulus iba laha neo vi olule,' lahame ahi neà damali ame boehàda aabo laba le gagu aho aime neàdi Paulus fà iba oluse. Labi iho doni bak laba audume vou faobe Paulus ledamzobe otese. Labi ba niba fum vabak am tame. Gi laba oteme setese," lahame ame Yahudi dam busaoda zi totbaho laba im aa ab odoadume esuham. 16Labi ame lab aa odoadaha im lam Paulusam gaeda labe ahamo gi lab godam labe dogoit ahamo ab vi aiham. Aihemu ame meo dam labe iho azim num debu laba le gago, "Em abi Paulus bake tàlo mozo," lahame gagu aime neàdi am abi bake le gago, " Abia, Yahudi dam om otelo aa odoadam bak eho aa vi aiho." lahame Paulus sel laba aidahit ab le fideham. 17Labihàmu Paulusat am gaeda labe aba li im fidehemu Paulusat ame meo dam seratus laba vuusu im vameadamda boehàda donida laba, "Lele," lahame vi buteme anekehà veguamdi ab leham. Li duzu neàdehezobe Paulusat ab gut gagoham. "Em gaeda nim oho ve boehàda aabo laba vou lale. Am im vameamna ehete." 18Làhàmu ame boehàda donida labe Paulusam gaeda ve ame meo dam labe im boehàda aabo laba ab vou laham. Vou le lafusi gago, "Iho si sel niba ousuhuda Paulus labe eba buteme, 'Eho li dabosi nim ve oba vou lale,' lahame eba gagohemu eho ve oba ab vou leham tame. Im oba vameamna ehete." 19Lahame labi gagohemu ame meo dam labe im boehàda aabo labe ame dabosi lam am anekehà vuu vihitoi vou le vaitesu ihimo ahim duzu vastehebeat ab gagoham. "Oho eba gagolo modem im akete? Nasi gagole." 20Lahame labi gagohemu Paulusam gaeda nibe fa gago, "Yahudi dam totbaho labe neha, 'Imo ahi neà damali ame meo dam labe im boehàda aabo laba le nehi gagose. "Paulusat debu modehe bak lam im mahate iademe aime neàdem kaio. Neo Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu labe iho avaelaha laba vou duzu uloome aim bake Paulus iba dihasi laha neo olule," ' lahame ahi neà damali oba le gagom bak ozome ahu vàmadehe bak em aiho. 21Labihàmu ame Yahudi dam labe oba li gagomeam om a uledi em abi Paulus olumule. Dam lam gi oba ahi neà damali li vage tame. Dam lam gi doni bak laba audume vou faobe abi ledamzobe otelo oba ahi vagedam bak tame. Abo dam empat puluh zi lamti dam amomoi zi lamti laha dam labe nehi gagoda, 'Im Paulus oteme vasea veàtoi neàdi ba na àda. Vao udda. Im ahu gukeme vàhàdehe labe ame da Paulus nasi oteme neàdi na àdalo mozo,' lahame ahu vàmadi im aa odoadume vameadamna eho aiho. Ame dam labe gi oho gagom bak ailo vou faodam bak. Laham bak lam oho a nasi uledi olumule," lahame Paulusam gaedat ame meo dam labe im boehàda aabo laba ab fet vameadume fideham. 22Labi vameadume neàdi ame boehàda aabo labe fa ame dabosi lam olulo modem di labe nehi vi gagoda. "Om etei eba li lab vameadaha bak lam ba meia a vameadamule. Em ab aime neàdeham bak. Ame bak lam ba modem kaio," lahame vi vameame neàdi ame dabosi lam fa ab oluham. 23Labi ame dabosi lam fa olu neàdi ame meo dam labe im boehàda aabo labe am im ot vai meedam dam boehàda donida behàsu laba gagome li duzu neàdi ab gagoham. "Uho nasi meo dam ee vabda dua ratus zi lamti labi meo dam tujuh puluh kuda toha nusu lalo modem dam zi lamti labi dam dua ratus foso vuusu vou lalo modem dam lamti labihasu gagome vahe vahedume neàdehezobe eho um num debu Kaisarea laba aibu nibe jam sembilan olulo modem bak. 24Labi Paulus ahe neà vou le Gubernur Feliks bake vou fum bak laba ozome aho nusu vou lam kuda totbaho lamti laha vame ahumdele," lahame ab vameadume olulo meedamam. 25Olulo modem di labe ame Gubernur Feliks, "Damat ana modi Paulus aba vou lehela?" lahame ozom biem bake ame meo dam labe im boehàda aabo labe sunit nehame toeda. 26" Gubernur Feliks oa, om abo feàte. Sunit nim eho Klaudius Lisias toeme oba oluho. Oho ve aale! 27Labi laha sunit nimti ame da Paulus nimti oba oluhu bak. Ame da Paulus nim Yahudi damat si otelo modemu eho em meo dam gagome im vahi le vi si vietoho. Da nim laha Kaisarleheda labe aho vuusdam dat meida imti ulohoda modemu iho vi si vietoho. 28Da nim 'Ana modehe bake Yahudi dam labe aba bisi faki vàlu meedàla?' laham bak em biehemu eho em meo dam gagome neo si fa ame Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu labe iho avaelaha tot laba vou le duzu uloome ailo vameadaha 29da nim aho git modehe vab labe ba sel ousum bak gagom vabile. Labi, 'Beome elose,' laham bak laha gagom vabile. Labihaha bak. Damat vedi neha, 'Dat nim dat ahamda Musat aho toedume fihasi esuhu Im Feàna zi lam abo ame Yahudi dam labe ibi iho vuusu meedam im lam da nibe mu vooha,' lahame vàluhu labe beolo meedam bak. 30Labi ba ame Yahudi dam labe, 'Iho Paulus otese,' lahame im aa odoadaha bak meit fidehena eho aihi bak. Lahana ame im lam eho ailahigeàmu vou faodameam da nim damat beomna zohàme eho em meo dam gagome da nim ve oba nasi ab oluham tame. Labi Yahudi damat aba vàlu meedam dam nim eho ba neo gagome vi olulo modem bak. Labi dam lam oba lafusi dam labe im im lam dam ihimo oba gagolo modem bak. Oho aile. Sunit nim eho Klaudius Lisias oba oluho. Neàde." Lahame ame meo dam labe im boehàda aabo labe sunit labihasu toeme ame meo dam seratus vuusu im vameadamda behàsu laba vi lu gago, "Sunit nim Gubernur Feliks bake vou le lole," lahame gagome ab vi loham. 31Labi vi lu ame meo dam labe im boehàda aabot iba gagoho baket ab modeham. Dam vahe vahedume afoezobe Paulus gagome sel labe vou futoi kuda toha laba zisi nusu neàdi aibut kota Yerusalem vou esmozi ab vou ladamam. Gi aibut vou ladume num debu Antipatris laba ab vou fuham. 32Labi laba fusi izi dihasi dam kuda ziddaha meo dam labe Paulus vou Kaisarea laba ab ladaham. Labi ladume seddahazobe meo dam naot lahada zi labe fa im num kota Yerusalem niba fa ab ledaham. 33Labi kuda ziddaha dam labe Paulus vou ladume Kaisarea laba ab vou fuham. Labi iho vou lehe sunit lam visoi Gubernur Feliks bake ab loham. Labi sunit lam lu neàdi, "Ame da Paulus neam tame," lahame ab vi gagoham. 34Labi Gubernur Feliks labe ame sunit ve aame adnahet gagome neàdi Paulus bake ab gagoham. "Om adi bake faaha dàt modela?" Lahahat Paulusat fa gago, "Em Kilikia bak laba faaha dàt modem bak." 35Lahame labi gagohemu Gubernur Feliks ozobohudi Paulus bake neo vi gago, "Oho modehe im debu eho nasi oba uloome aim kaio. Faobe dam, 'Oho git modeho,' lahame oba vàlu meedam dam labe vuli neàdi eho ba iademe uloome aime neàdi gago tame." Lahame gagu neàdi neo am meo dam laba ab gagoham. "Paulus neo si eho azim num feàda nim abo Boehàda Herodes amu moho num misiana eho etei azihi num niba ousu doo teudi vou aasdale," lahame am meo dam gagome ame baket ab modeham. Paulus ve ab ousuham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\