Meedaha Im 24

1Labi Gubernur Feliks labe am meo dam gagome Paulus ve am num feàda zoho laba ousu faobe vou aasdume usi auoholehezobe dam Paulus bake vàlu meedam dam kota Yerusalem laba azim dam labe ba Kaisarea niba ab vulezeham. Dam nehamda debu vuleze. Damat Ala Bake Lomna Ve Vua Vahudam Tohe Dam Zi Labe Im Bisi Boehàdatebo Ananias ame. Labi Yahudi dam bake vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda totbaho ame. Labi ame Yahudi dam labe ibi iho im aime vameadam neàda toheda Tertulus ame. Labihasu vahi ba Kaisarea niba ab vulezeham. Labi vulezi neàdehezobe Gubernur Feliks am meo dam gagome Paulus sel labe ab vou futoham. Labi vou futoi Gubernur Feliks lamti dam etei kota Yerusalem labe lehe dam zi lamti laham dam labe iho avaelaha laba ab vou duzuham. Vou duzu neàdi ame Yahudi dam zi labe Gubernur Feliks aho avaesdam laba dozeadume, "Paulus git modeho," lahame vàlu gubernur bake im faasi ab vameadamam. 2Amu Gubernur Feliks labe Tertulus vi gagome netàdi duzu afoezobe, "Ame im debu akete?" lahame gagohemu Tertulus ame Yahudi dam labe ibi iho Paulus bake vàlu modem im lam ab faasi vameadamam. Keobaedam labe nehada. " Gubernur Feliks oa, om abo feàte. Oho iba vuusdam bak abo neàna bohu vuusdam bak. Dam ba ot faki ot fakiame fahem vabak. Abo gi ahebu ot deeli ot deeliame vahi meedam bak. Labi laha im Yahudi dam ahebu oho vuusdam labe iho ba bak faina azim bak labna zohàme oho nasi fet ozobohudi iba faobekesi vabiedam labe iho azihi num debu ahebu gi im gàhà bak tadehe bak. 3Oho meedaha im zi lam im ahebu ozobohu bak. 'Na nim oho modeme vahedaha bak,' lahame iho labi gagodam bak. Ba biem vabak. 'Om abo neàte,' lahame im labihasu ozodam bak. Etei ozo. Ba ozo. Gi labihadam bohu gagodam bak. 4Lahana om na meedam bakti lahaha bake om vanamam zohàme em bisi im bohulana vamealo modem kaio. Im da nibe aho modehe im koena nim oba taho gagu oho vi aime voose. 5Ame da nim aho meedaha im neha. Aho gi meia modi meoliam dàt moz. Aho im Yahudi dam labe ibi iho esuhu num debu meida laba le im vameadume modemeam dam labe faki meoli dahobueda. Labi neo num debu meida iuba le ame baket neo meeda. Am gi labihadam dàt moz. Ame da nim laha Dat num debu Nazaret labe leheda Yesus labe Aho amu vahokeme vou esmoho im lam vuzehi meedam dam laba im vameame faheme modiamda am bak. 6Labi ame da nim laha Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe Yahudi dam abo dam aabot ihimo olem zoho laba aho Yahudi dàt modem vabda lam ame num zoho laba vou oli ame num vàhàdelo modemu iho aame si veioho. [Iho si, 'Ibi iho Yahudi damat im fihamda ziti im fiham vabda ziti Alat aham di iube im tai Musa bake gagu aho toedume fihasi esuhu Im Feàna lam aho ailahigeàmu vooheo?' laham bak uloome aime neàdi modesome modeha vedi ame meo dam seribu vuusdume im vameadamda boehàda aabo Lisias labe am meo dam zi totbaho lamti vahi li Paulus si ab vietoi ab vou laham bak. 8Si vietoi vou lahemu ibi iho modelo modem bak modem bili Lisias aho iba neha, 'Paulus bake vàlu meedam dam oba lale,' lahame iba labi gagu im oba ab leham bak.] Labiha labe iho etei oba, 'Paulus git modeho,' lahame ame da niba lab vàlu vameadaha im nim, 'Imbo?' laham bak ohomo da niba uloome vi aile." 9Lahame Tertulus im lam Gubernur Feliks laba vameadume modeha ame Yahudi dam aba tau lezehe dam zi labe laha vi tau, "Imbote," lahame Paulus bake neo vàlu Gubernur Feliks bake vameada. Meit Paulus bake vàlu im vameada. Meit Paulus bake vàlu im vameada. Labihada. 10Labihadume modeha ame da Tertulus labe aho lab vàlu vameadaha im lam Gubernur Feliks labe aho aime neàdehemu aho neo Paulus bake, "Im Paulusbada aho aise," lahame aubehà vimteme ao ab vi loham. Làhàmu Paulusat im abada ab faasi vameadamam. " Gubernur Feliks oa, oho im Yahudi dam vuusu im vahokedaha bak tahun abo dualehe bak. Im Yahudi dam iho na im meedam di oho bisi uloome vi aime neàdi gagu modidamda om am bak. Labihàmu dam nibe eba vàluhu bake em ba oba veibam iedem vabak. Eho veibalo modem im nim oho vi aime neàdi gagom bake em abo deeleho. 11Eho amu nehaha bak. Em Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba le Ala bake, 'Am abo feàte,' lahame ahu adat iedi Ala bake vou baedalo modemu eho kota Yerusalem laba le eho vou mode leme niba fuhu usi dua belas ehete. Eho etei lab gagoho bak, 'Imbo?' laham bak oho Tertulus modeo, dam amomoi bake modeo, laham dam laba gagu aimeam, 'Imbote,' laham bak aim bak. 12Eba vàlu vameadam Yahudi dam nibe amu eho Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba olehe di lam ame dam labe vi tau oli aaha ba em dam bake beàdamna aaha vabak. Labi eho Yahudi damat ihimo fihasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num modeo, kota Yerusalem labe num meida modeo, num meida modeo, lahaha bak laba eho le dam bake im vou vameatedume dam lam meoli dahobuedam bak ame dam labe laha ba aaha vabak. 13Ame Yahudi dam nibe etei eba vàluhu bak lam giomim vàlu vameadam bak. Ame na aame ozobohudemna vabak. Ame na aam vabna ba akati, 'Imbote,' lahame eho oba gagoe? 14Lahana im imbona eho modeheda gi nehaha bak. Im Boehàda Yesus Aho amu vahokedaha im lam ame Yahudi dam nibe neha, 'Giomim vahokedalo,' lahame mu tozome moho Im Neàna lam eho aime vuzehi meedam im am bak. Lahamnàme im Yahudi dam nibe im tai ahamda vou baedam Ala bisi feàda lam eho laha, 'Am abo feàte,' lahame ahu adat iedi vou baedam bak. Labi em laha Musat lab toedume fihasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lamti dam ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam zi lamti iho toedume esuhu Alam im lam lamti laham Alam im lam eho vooho vabak. Abo vuzehi ozome meedam lahasuhu bak. 15Labi dam ahe diat iademe ahu vamdesu meedam dam lamti ahu kibuli fai bak meedam dam lamti laham dam ahebu ba elodume seddaha dam lam Alat ba uloodume aime neàdi gagolo modem bake Aho ame dam zi ahebu ba fa ahededume usnadam bak lam ame Yahudi dam nibe vi ozome ozobohudi esdam bak lam em laha vi ozome ozobohudi esdam bak. 16Alat ba labihalo modemu eho gi nehadam bak. Alat Am ahu deelem bak laba ozome em gi Aba Aho ozoho im lamota meedam bohu meeda. Labi laha damat eba, 'Em git modeho,' lahame ba vàlu gagom vabake eho gi iademe meeda. Em gi labihadam bak. 17Nasi aima. 'Eho kota Yerusalem niba ana modelo lehela?' laham bak eho etei oba vameadalo modem bak. Em tahun amu zoho ium ame Im Neàna lam num debu bak ahebu vou vameatedume uloholedaha bak. Labi kota Yerusalem niba ba lehe bak. Eho em Yahudi dam totbaho Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam na vab dam niba eho amu iuba le ame im lam vou modetedaha di vadaha doi lam vou li lolo ozome kota Yerusalem niba ab leham bak. Labi laha em Yahudi dàt fa Yahudi damat modem vab damat azihi bak laba tau vahehe labe faidehemu eho doi vou le damat Ala bake lomna ve vua vahudam toheda laba lu aho ve fa dam bake na fiho ve oteme vua vahusu fa neàdelo modem bak modelo eho kota Yerusalem niba ab leham bak. 18Labi eho ame doi lam kota Yerusalem niba vou li Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu labe am ad oli aam bak tomba laba vou oli ame na meedameam ame Yahudi dam labe em alihi aaha di em gi ame bak lam meedamna aaha bak. Di lam im Yahudi dam nibe ibi iho faidehemu fa vaot itatame neàdem bak lam eho modeme neàdehena damat em alihi aaha bak. Labi laha di lam dam duada eba tau ame bak modehe vabak. Gi ehemo modehe bak. Labi eho ame di lam laha dam duali im vameadume meoledume dahobuedaha vabak. 19Ame dam zi labe meoledume dahobuedam bak lam debu eho modem kaio. Yahudi dam Asia bak labe lehe dam zi labe ihimo meedume dahobuedaha bak. Lahana dam lam akati taho lem vaba mode? 'Eho git modeho,' laham bak ame im, 'Imboo?' laham bak akati dam lam taho li oho avaesdam niba dozeadume eba vàluhuna taho li ahate oba vameadam vaba mode? Akati seti mode? 20Ame Asia labe lehe Yahudi dam Kaisarea niba lehe vaba setehedaleàmu oho fa Yahudi dam nidi nim etei vulehe dam niba oho nasi gagu aimale. 'Paulusat amu kota Yerusalem laba Yahudit Ibi Iho Modem Im Gagu Vàmadi Esum Dam Debu labe iho avaelaha laba duzu ame dam labe aba uloodaha di lam, "Am faideho," lahaha bak lam uho aihi bakvat eheo?' lahame oho gagu aimeam ba làhàme aim vabak. 21Eho gi nehame bisteat gagodamna lamota damat aihida am bak. Eho amu neha, 'Dam elodaha bak labe Alat modi fa ahededume usnadaha bak lam eho vi ozo, "Imbote," lahame eho tu vuzehe bak lam uho eba uloome vi ailo meo damat em si uho avaelaha niba ab vou li uloodamam bak,' lahame eho bisteat labi gagodamna lamota damat aihi labe fa oba gagom im vàmtea am bak. Ba im amomoi damat eba vàluhuna oba gagom bak vabak," lahame Paulusat Gubernur Feliks bake ab vameadaham. 22Labi ame da Feliks labe aho dam Yesus bake tu vuzehi meedam dam labe, "Iho ana im tu vuzehi meedàla?" laham bak lamota ozobohut. Làhàmu Paulusat lab vameadaha im lam aime neàdi aho dam laba ab gagoham. "Em ozobohuna ahum Paulusat aho ab vameadume neàdeham tame. Neàde. Yahudi dam im ibida imbodeheo? Im Paulusbada imbodeheo? Laham bak lam eho nasi ozome gagom vabak. Em ozom biehedaleàmu gi teohe novai esulo mozo. Faobe ame meo dam labe im boehàda aabo Lisias kota Yerusalem labe fa Kaisarea niba lehezobe ba uloome vi aime ozobohudi neàdi gago tame." Lahame vameadume neàdi dam zi lam gagome ab futodaham. 23Labi Feliks aho ame meo dam labe iba vuusdam boehàda donida laba gago, "Om meo dam gagome Paulus neo vou aasdale. Lahana a bisi mali vou aasdamule. Gi fota aasdale. Paulusti vou alem dam labe aba aho ozome vamna li lodam neàte," lahame gagome ame baket ab meedamam. 24Labi fota izi vou faozidameam Gubernur Feliks iuba lahada am nam Drusila lamti fa Kaisarea niba neo ab leham. Ame nam lam Yahudi namet moz. Laham nam lamti fa ab leham. Fa li Feliks ame da Paulus vou aasdam dam laba gagome Paulus vou futoi, "Am namti iho avaelaha laba vou duzule," lahame gagohemu ame dam labe Paulus vou futoi vou lehe labe Feliks am namti iho avaelaha laba ab vou duzuham. Duzuhuzobe, "Dam akatiham bake Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda abo Yesus bake tu vuzehi meedàla?" laham bak ailo Paulus bake gagu Paulusat fa ab vameadamam. Labi Feliks gi dogoit aida. 25Labi Paulus ame im lam vameadume neàdi im nehamda neo vi vameada. "Im dam bakda iho akatihasu iademe ahu vamdesu meedàla?" laham bak lam vameada. Labi neo, "Im git meedam bak iho akatihasu im ahu fa it vou faovoi mali meedàla?" laham bak lam laha vameada. Labi neo, "Ba diamut Dam Bake Uloodume Aime Ozobohudi Neàdi Fime Fahedam Digat fum di akatihasu meedàla?" laham im lam vameada. Labihasu ahebu Paulusat vameadume modeha Feliks aime udovai iedi gago, "Lo, neàde. Nasi lam neàde. Om ba neo li eba im vameadam neà laham bak lam ehemo ba ozome oba gago tame," lahame gagu neàdi am meo dam neo gagome Paulus fa sel laba ab vou le ousuham. 26Ame di lam Feliks nehi vi ozoda. "Eho Paulus gagu isi olumeam làhà Paulus am doi eba lom bak," lahame vi ozodam labe aho am meo dam ahit gagome Paulus sel labe vou futoi aba netàdi im ot vameaida. Labi neo dihasi ame baket neo mode. Gi labihada. Lahana ame Feliks labe aho ozodam bak lam ba modehe vabak. 27Gi labiham im lamota meedume dua tahun ab foleham. Labi dua tahun foli modeha dam ahebu vuusdam boehàdatebo Kaisarleheda labe aho Feliks gubernur li meedaha bak lam faatoi fa Perkius Festus bake gagu gubernur gàhàda ab modeham. Lahana Feliks faatoi fa dat gàhàda ot vai modelo modem di lam Feliks ba Paulus isi oluhu vaba Yahudi damat aba fakem vaba fa aba deelem bak ozome Paulus gi sel laba ousdam lahasuhuna esmo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\