Meedaha Im 6:5

5Lahame gagohemu etei lab vameadaha im lam dam totbaho ahebu ab aime uledeham. Labi uledehemu dam neham dam ab fime vadamam. Stefanus ame. Ame da Stefanus abo Yesus bake tu vuzehi Alam Aha Nutabe Neànat aba modi vizi teudeheda damat ab fime vaham. Labi neo dam nehamda ab vaham. Filipus ame. Labi Prokorus ame. Labi Nikanor ame. Labi Timon ame. Labi Parmenas ame. Labi Nikolaus abo num debu Antiokia labe leheda ame. Ame da Nikolaus lam Yahudi dàt modem vabda am. Lahana Yahudi damat meedam im feàna lam vi tau meedamda moz. Laham dam tujuh lam ab fime vaham.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1253 Languages.

Learn More