Meedaha Im 8

1Labi Saulusat laha neha, "Ahole oteho," lahame ab deeleham. Labi Stefanusam koei lam dam Ala bake tu vuzehi am dae aime keàtedi meedam dam totbaho labe ve ab baumsuham. Labi koei baumusuhu dam labe im ahu faidi feà bak fusi ab vou meb azidamam. 2Labi Stefanus otehe digat labe faasi dam Yesus bake tu vuzehe vab dam labe fa dam Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam kota Yerusalem laba esuhu dam laba vabidam bohu ab faasi meedamam. Labiha labe Yesus bake tu vuzehe dam totbaho figoaitoi ilime Yudea bak lamti Samaria bak lamti ahebu iuba la. Iuba la. Lahadume ab lailaiame seddaham. Lahana Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam ba figoaitom kai. Gi kota Yerusalem laba esda. 3Labi ame da Saulusat aho ozo, "Ame Yesus bake tu vuzehi vahi meedam dam laba eho vabidume dam lam fa Yesus bake tu vuzehem bak fa mu voose," lahame ozoho labe dihasi vabida. Dihasi vabida. Gi labihasu meona bohu vuusda. Ba vaitom vaba aho gi nehada. Ame Saulus labe aho mei numa oli Yesus bake tu vuzehi meedam dam lahi modeo, dam modeo, tet si vou kea lame vou futo. Labi neo num meida iuba neo oli mei neo tet si vou kea lame vou futo. Labihadume am dam fa gagome ame dam zi lam vou le meit faina modehezobe si oumahedume teudem num laba oumaheda. Labihadamda am. 4Labi ame Yesus bake tu vuzehi meedam dam figoaitoi seddaha dam labe ibi iho ilime esdam bak laba azim dam labe im nehame vameada. "Ame Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam Yesus ame Da am tame," laham Im Neàna lam iuba le vameadume fideda. Labi ame dam totbaho labe laha ibi iho ilime esdam dam laba ame Im Neàna lam neo vameadume fideda. Gi labihada. 5Labihadam di Filipus laha Samaria bak labe am num debu meida laba le, "Ame Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam Yesus ame Da am tame," laham Im Neàna lam laha laba le vameadume fideda. 6Labi ame dam duada labe Filipusat lab vou li vou vameatedaha im lam damat aida. Labi aho dam giida labe, "Ala abo feàte," laham bak damat biem bake aho damat fet aame àvodi ozobohudemna abo na damat ihimo modem biem im feàna lam aho meedam bak lam damat aada. Labihadàmu ame dam dua totbaho labe Filipusat aho vou li vameadaha im lam aime uledi ab vuzeheham. 7Labi laha ame da Filipusat mei ahu oli veimaha setan laba, "Om taho futoi da nim vou esmozi itale," lahame ootedam di ame setan lam aime geme futodume itaidam meot. Labi aho laha dam nao zoho nutabedeheda zi lamti dam ouha faideheda zi lamti aho modi fa neàdedam meot. Labiha labe dam dua totbaho labe vahi Filipusat lab vou vameatedaha im lam ab aime tu vuzeheham. 8Labihadam labe ame num debu laba azim dam ahebu ab deeli esdamam. 9Ame num debu laba dat ee gagom Simon lahamda lam laha laba azi. Ame da Simon lam abo bisi aha daebu feàna meedamda am. Gi amu di iube faasi koba feà vou mode ledume Samaria dam ahebu aame àvodi meeda. Am laha dam bake neha, "Em bisi feàda am bak," lahame it daetbadam labe dam bake vameada. 10Labihasu meedam labe dam ahebu ee ehe damti ee vab damti labihasu Simon im vameadam di uledi abo iademe aidam meot. Labi laha damat vedi nehame gagodam meot. "Alat ame da Simon laba modi vizi abo teudehe labe ame im feàna lam meedam bak. Am Abo Im Modem Feàda am bak," lahame git ozome Simon bake vou baedam meot. 11Ame da Simon aho aha dae mome dam fa neàdeda. Labi neo mome dam modi eloda. Gi labahana bohu vuusdam labe dam ahebu gi dihasi aame àvode. Dihasi aame àvode. Labihada. Labihadàmu ame dam labe aba tu vuzehi aho gagom im ule neàt aidume meedam bak. 12Lahana Filipusat ame dam laba neha, "Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam Yesus ame Da am tame. Uho Aba tu vuzehemeam làhà Alat uba deeli vame Am damali Aho vuusu im vahokeda tame," laham Im Neàna lam dam bake ba vameadume fidedume modeha dam ziti lahi ziti iho amu Simon bake tu vuzehe bak lam fa mu voou fa Filipusat etei lab vameadaha im lam aime uledi Yesus bake ab tu vuzehedaham. Labi ame dam labe iho Yesus bake tu vuzehe bak lam dam giida labe biem bake Filipusat vuu valo ab baptis leidamam. 13Labi ame da Simon laha vi tau Yesus bake tu vuzehi valo ab baptis leham. Labi valo baptis li neàdi gi Filipus bake akili tau goda. Filipusat aho dam giida labe, "Ala abo feàte," laham bak damat biem bake aho damat fet aame àvodi ozobohudemna abo na damat ihimo modem biem im feàna lam Filipusat ame im modem meo dàt modemu aho àvodi da laba akili bak iuba lào? Bak iuba lào? Gi laba ab vi tau vou godamam. 14Labi Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam totbaho kota Yerusalem laba esdam labe iho aiha Samaria bak laba azim dam dua totbaho Yesus Aho amu meedume vou esmoho im abo Alat vameadaha im lam ule neàt aime tu vuzehe bak aihemu Petrusti Yohanesti utasi laba ab oluham. Dam etei tu vuzeheda im vule vi vahokeme esulo ame dam behàsu lam ab oluham. 15- 17Amu oluhu vab di iube ame Samaria bak laba azim dam abo Yesus bake tu vuzehe dam lam Alam Aha Nutabe Neànat modi vizi teudehe vabak. Gi, "Iho Boehàda Yesus bake tu vuzehi Am damalehe dam ame?" laham bak dam giida labe ozobohudem bake valo baptis ledaha bak lamota mode. Làhàmu Petrusti Yohanesti ame dam behàsu labe Samaria dam niba li im anekehà fa dam nibe im ohu laba odotlame ab tom gagodamam. "Ai Ala oa, Oho Om Aha Nutabe Neàna dam niba modi nom ilu vizi teudedale," lahame tom gagodume modeha Alam Aha Nutabe Neàna labe nom ilu dam laba ab modi vizi teudedaham. 18Labi Simonat vi aaha, "Yesusat Aho gagu olu Am im vameadume esmozi laiam dam labe im anekehà meia odosu tom gagu Alam Aha Nutabe Neàna nom ilu meia vizi teudem meote," lahaha bak vi aahemu ame im feàna doit valo Petrusti Yohanesti dam ahim laba ab gagoham. 19"Uho meia ulasi vizi teudemna lam eba modi vizi fa anekehà ebedat neo meia laha odosu tom gagodam di Alam Aha Nutabe Neàna labe ame da laba nom ilu modi vizi teudese." 20Lahame gagoha Petrusat fa gago, "Seee. Alat om doiti ve vua elum sutem gikina bohu laba nom voole! Om abo git ozoho. Alat Ahamo ozome Am Aha Nutabe Neàna lam meia modi vizi teudemna lam gi teo modemna oho vedi doit valo gagoho bak lam om git ozoho bak. 21Alat ozoha, om ahu iademe vamdesu meedaha vab dàt modem labe ibi iho meedam bak lam ba oho vi taum meedam biem bak. 22- 23Iho ozoha, iho meedam im lam oho abo ahu adat teidi duana faki meedam bak. Labi laha na im fai bak lam oho vedi ahu vàmadi vi ozodam bohu meedam bak. Labihàmu oho faina lab meedaha bak lam nasi voou fa ahu neà bak vàmadi Boehàda bake tom gagodale. Labi om ahu git ozoho bak lam Alat gi ozahigeàmu fa faatoi oba beolo modem bak lam fa vei mu neàdem bak Aho uledeo? Uledem vabao? Laham bak em vabileho. Gi ozahit tom gagodale." 24Lahame labi gagoha Simon fa gago, "Làhà. Uho etei lab gagoho bak lam eho git modehemu Alat eba beom bak labna zohàme uho fa Boehàda bake tom gagodale," lahame ab gagoham. 25Labi Petrusti Yohanesti iho amu Yesus bake tu vuzehe bak lam ame num debu laba azihi dam laba ahate vameada. Labi neo im Boehàda Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam vi vameadume fideda. Labihasu meedume neàdi num debu lada lam vou esmozi fa kota Yerusalem laba ab ladamam. Labi fa ladam di labe ame Samaria bak laba modealadaha sii laba ame Im Neàna lam neo vou vameatedume fideda. Labiha ladume kota Yerusalem laba ab lafuham. 26Boehàda Alat Am im gagu vou usemda meida labe Filipus bake nom ilu gago, "Om nasi ba totbaho laba lale. Labi kota Yerusalem labe labohoti fa num debu Gaza laba lam zie labe lale," lahame vi vameadume ab oluham. Ame zie lam gi bak aotba baa bohu dam vaba alim bak modesum ziet moz. Labiha labe dam mahate gohatem vab ziet moz. 27- 28Làhàmu Filipus aba gagoho baket ab modeham. Samaria bak labe usai fa kota Yerusalem labe labohoti Gaza laba lam zie labe ab ladamam. Ame di labe Etiopia bake azimda laha ame zie labe am bake fa lada. Ame da lam abo ee ehe dàt modem bak. Labi laha Etiopia dam vuusu im vahokedam boehà nam, "Kandake," laham nam labe bak gohali lom doi ahebu ame da laba gagu ot vai vou aasdamda am bak. Lahamda labe kota Yerusalem laba le Fihasi Ala Bake Vou Baedam Num Vàmteabu laba oli dam laba tau, "Ala Om abo feàte," lahame ahu adat iedi Ala bake vou baedume neàdi am kuda vààsu vi vulam kereta laba zisi nusu am bake fa lada. Labi aho ladam di labe nusu Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Yesaya labe aho aham di iube toedume esuhu im lam aho aame gago lada. 29Labihadam di labe Alam Aha Nutabe Neànat Filipus bake neha, "Om taho kuda t vààsu vou lamna kereta laba nusu ladam da laba taho vule vi fusi netàdele." 30Làhàmu Filipusat vi emoeme ame kereta laba zisi ladamda laba ab vi fuham. Labi vi fusi aiha ame da labe gi dat ahamda Yesayat toedume esuhu im lam aame gagodam bak ab vi aiham. Vi aihemu gago, "Oho lab aame gagodam im lam om it ozobohudi figateheo?" 31Lahame labi gagoha ame Etiopia azimda labe fa gago. "Vabà! Meit eba vahokeme figatehe vabna eho ba akati modi ozobohudela? Em biem bak," lahame labi gagu neàdi fa Filipus bake ab gagoham. "Làhà om eba nasi zile," lahame gagohemu Filipusat zisi ab vi tau nusu ladamam. 32Ame da labe aho Alat Vameadaha Im Toedahana abo dat ahamda Yesayat toedume esuhu im nehamda aame gagoda. "Ame da lam damat otelo modemu si vou ladam bak lamti domba meit otelo si vou ladam bak lamti ulohote. Labi domba gàhàda meit am tau aum di gem vabna gi ilabdehena tau aum bak lamti ame da lam otem bakti ulohote. Ame da lam otelo modem di gi dae vabnabu otem bak. 33Labi ame Da lam damat feàtàme keha dou gagoidam di labe, 'Aho modeho,' laham bak damat uloome aime neàdi gagoho bak aim vabna gi ostame vàlu feàtàda. Labi ame Da lam laha duzubehamdehe vaba gi gàhàna otehe labe Aho vou faat ladam dam debe gagom bie," lahame Yesayat aham di iube toedume esuhu im lam aho aame gago lada. 34Labi ame im lam ame Etiopia bak laba azihida labe ozom biehemu Filipus bake ab vi ailo gagoham. "Oho ozom, Yesayat lab toedume esuhu im lam, 'Ame Da lam domba ti ulohote,' lahame toehe bak lam aba aho modem im it vameadaheo? Fa dat amomoit modem im vameadaheo? Oho ozome ozobohudi eba gagomale." 35Lahame labi gagohemu Filipusat ame da laba ab faasi vameadamam. "Ame Yesayat lab toedume esuhu im lam aho gi Yesusat ba meedam im fet nasi ozobohudi toedume esuhu bak," lahame Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam ahebu aho gi ame da Yesayat toedume esuhu im labe faasi Alat Vameadaha Im Toedahana im mei im meime ab vameadume fidedaham. 36Labi ame Etiopia bak laba azimda labe aho vi aaha zie obe vao ab aaham. Vao aahemu Filipus bake ab gagoham. "Iumeee! Vao ium tame. Oho ozom, oho em vuu valo baptis lem neào?" [ 37Lahame labi gagoha Filipusat fa gago, "Om Yesus bake tu vuzehehe bak imbodemeam làhà om eho valo baptis lem neà bak." Lahame labi gagoha ame da labe fa gago, "Lo, em tu vuzeheho. Ame Da Yesus lam Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda abo Alam Adat am tame."] lahame ab gagoham. 38Làhàmu ame da labe am nusu vou ladamna lam duzu ame dam behàsu lam bake usi ame vao laba lazi bu duzu Filipusat ame da lam vuu valo ab baptis leham. 39Labi da lam deeli zitu modeha Boehàda Ala labe Am Aha Nutabe Neànat Filipus visoi ab alimdi seteham. Labi ame Etiopia azimda labe ba Filipusam alihi ba aam kai. Aho laha bak gi vabile. Labihamnàme am gi ozahit deelehat fa na laba zisi fa aba aho lam bake neo ab laham. 40Labi Filipus aba zoho labe am lehe bak ozoho vabna gi num debu Asdod laba duzuhuna ahamo ab aaham. Labihahemu Filipus fa neo Asdod vou esmozi Yesus Aho amu meedume vou esmoho Im Neàna lam num debu doni bak laba labe dam bake vameadume fidesi neo la. Labi num debu doni meida laba labe dam bake neo ame Im Neàna lam vameadume fidesi neo la. Labihadume num debu Kaisarea laba ab fuham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\