Efesus 2

1Amu uho Yesus bake tu vuzehem vab di iube uho gi Ala bake tu vuzehem vab dam labe ibi iho faina meedam bak laba vi tau meedume baleàhà damat modem bak. Uho gi Alam im aim mu gi voedam damat modem bak. Labi laha na im iudu ium modi faideda. Na im iudu ium modi faideda. Labihadam damat modem bak. Labihàmu um gi elohona ozohomu modesdam damat modem bak. Abo Ala bake vaitesu Aba Aho gagohona aime meedaha vaba gi ailahigeàmu modesdam labe fa Iblisit aba aho gagohona lam uho gi uledi meedam damat modem bak. Ame da Iblis lam abo asum doni beaba laba azim meona zi vuusdam boehàdatebo am am bak. Abo dam etei bada nibe iho na im Alat gagohona mu voedam dam laba vizi meedam boehàdatebo am bak. Labihadamda labe aba aho gagohona lam uho gi uledi meedam damat modem labe um gi elohona ozohomu modesdam damat modem bak. 3Im ahebu amu laha vabili ame dam na im Alat gagohona mu voedam dam laba vi tau meedam damat modem labe iho vedi vabi gi im ahu nibe faina modelo àhàki meedume baleàlehe bak laba vi ozome meedam damat modem bak. "Iho gi nehasu meedase. Nehasu meedase," lahame ozome ahu gukeme vàhàdem di fa neàdem vabili gi ame bak lam uledi meedam tadem damat modem bak. Labihàmu im gi dam bakda labe ibi iho Alat gagohona mu voedam dam totbaho lamti uloholi meedàmu Alat iba laha faki beolo modem bak lam gi ahole modelo modem bak. 4Alat iba labihasu modelo modemnàme Aho bisi meia duana deeli aame faobekedam bak lam Aho ab modi tombaleham bak. Nehaha bak. Iho na im Alat gagohona mu voedàmu im gi Ala bake vaitesu gi elohona ozohomu modesdam damat modemnàme Alat ozahit duana deeli meedam Alat modem labe Aho Kristus eloho bak labet modi fa ahedehe di labet im laha fa ahedi gàhàdehena ozomoho bak. Mahate ozomale. Aho gi iba ozahit deeli im neà bak modi esuidam Alat modem labe iba soat vausu fa vei neàdedam bak. 6Iho fa Kristus Yesusti vou ali ahu vàmadehemu Alat amu Kristus eloho bak labet fa ahedi tom vousai asum ahoba iuba modesuhu di labe iho gi elohona ozohomu modesdam damat modem labe Aho iba laha modi Kristusti vahi fa ahedi tom vousai asum ahoba iuba vahi modesdamna ozomom bak. Labiha labe iho Aba tau fa na ahebu nom vuusdam bak ab modeham bak. 7Neham bak. Kristus Yesus labe Aba Aho meedaha bak labet modi Alat meia ozahit deeli faobekesi im neà bak modi esuidam bak lam, "Ba koena modem vaba abo duana meedam bak," laham bak lam ba diamut, "Damat fà ozobohudidam bohu meedase," lahame Alat ahit iba modi Kristusti fa vahi tom vousai asum ahoba iuba vahi modesdam labe iho Aba tau fa na ahebu ab vuusdamam bak. 8Alat nasi meia ozahit deeli im neà bak modi esuidam Alat modem labe uho Yesus bake tu vuzehedàmu Alat uba soat vausu fa ab vei neàdedaham bak. Ame bak lam Alat Ahamo uba teo modehe bak. Ba ubu uho na im meedaha bak labet ame baket meedaha vabak. 9Uba soat vausu fa vei neàdedaha bak lam ba ubu uho na im neà bak meedaha bak labet modi ame baket meedaha vabak. Labiha labe uho ba it ozome daetbadam vabiem bak. 10Neham bak. Im Am damali gàhàdehe bak lam ihimo modehe vaba gi Alat Ahamo modehe bak. Amu di iube Alat nehi ozo, "Aho iba modi Am damali fa im neà bak mei im neà bak meime fà bohu vuusdase," lahame amu fet ozome esuhu labe iho Am Adat Kristus Yesusti vou ali ahu vàmadi meedam labet modi Aho iba ab modi Am damali im ab gàhàdeham bak. 11Um Yahudi damat modem vab dam oa, ubu uho amu lab meedaha bak laba vi ozomale. Yahudi dam modeo, Yahudi damat modem vab dam modeo, iho Kristusti vou ali vàmadehe labe Alat iba lab modi Am damali gàhàdehe bak lam gi etei ba modi im fa ab vazisiham bak. Lahana amu di iube vazisi nib modehemom vabak. Um gi Yahudi damat modem vab dam debut modem labe um amu laso aubehà sokba ukboho vabak. Labiha labe Yahudi damat uba neha, "Im laso aubehà sokba ukboho labe im Yahudi damta Alam damalehe bak. Lahana um laso aubehà sokba ukboho vab dam lam um ba Alam damalehe vab damat modem bak. Um gi dam mei laham bak," lahame uba labi gagodam bak. Lahana ame bak lam ba im ahu ad laba modehe vaba gi damat ihimo im ai ahamda gagu baleàlehe bak labet im so laba auet modehenat modem bak. 12Labi laha ame di lam Alat Yahudi dam bake olulo gagohoda Kristus lam um Yahudi damat modem vab dam lamti ba vou ali vahem bak vabak. Um amu di ium gi vei vabi esdam damat modem bak. Gi Alat Aho fihasi gagu vadaha Yahudi dam debu abo Israel labe aba aho vou faat ledaha dam debu lam um tau modem vab labe gi, "Dam mei debu," lahadam bak. Alat ba uba tau vuusu vabiedam vabak. Labi laha Alat amu Aba Aho fihasi gagu vadaha dam lam abo Yahudi dam debu laba Aho neha, "Eho neà bak nehasu meeda tame. Neà bak nehasu meeda tame," lahame amu fet ot vameaidume ahu vàmadi ahumdehe im lam Alat ba umti vameame ahumdehe vab labe ame neà bak lam ba uba modehe vabak. Labi laha ame di labe uho ame Yahudi dam labe ibi iho vou baedam Ala imboda lam um gi vabilehe labe ba, "Alat iba vuusdam bak," lahame tu vi ozodam vab damat gi vabi bak niba goom bak. 13Lahana uho amu Alat Aba Aho ozoho bak lam ozome meedam vab labe um Am damalehe vaba gi Alati ot vaitesuiame aidam bak lam fa seti etei nim uho Kristus Yesusti vou ali vàmadehe labe fa Alam damali Amti ot netàdiame ab vahedaham bak. Ba, "Dam mei," laham vabak. Abo Kristusat Aho ahit uledi damat Am ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dome Am vasea veàtoho bak labet labihaha bak. 14Nehaha bak. Im Yahudi dam lamti um Yahudi damat modem vab dam lamti im amu gi ot fakiame abo natà ausi ot vaitesuiame modesdam bak lamti ulohona modehe bak. Lahana Kristus labe Aba Aho meedaha bak labet modi ame ot fakiame ot vaitesuiame meedaha bak lam gi fa faamome ab seddaham bak. Abo im dam debu ahilehena modi fa vàmadi ab ot vazisiaham bak. 15Nehaha bak. Dam amuda labe nehi ozo, "Iho ame fihasi gagu vàmadi esuhu Im Feàna lam vuzehi meedam labe Alat im vame Am damalem bak am bak," laham bak lam fa veimdi Yesusat ahit uledi damat Am ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dome Am vasea veàtoho labe fa Alat im vam bak ab vei gàhàdeham bak. Gi Kristus labe Aba Aho meedaha im laba iho tu vuzehi im Abada meedam labe Alat im vame Am damalem bak ab modeham bak. Aho gi nehi fet ozome esuhu labe labihaha bak. "Im Yahudi dam nimti um Yahudi damat modem vab dam lamti iho Kristusti vou ali ahu vàmadehe labe im dam debu ahilehena ozomom bak lam fa faamome debu vàmadi ot deeliame vazisi gàhàdese," laham bak fet ozome esuhu labe labihaha bak. 16Abo Kristus damat Am ve ut tetehesuhunaso laba esu paku dome eloho labe im Yahudi dam nimti um Yahudi damat modem vab dam lamti iho amu ot fakiame ot vaitesuiaha bak lam ahebu fa ab faamome seddaham bak. Labi laha im dam debu ahili Ala bake vaitesuhuna ozomom bak lam Aho laha fa ab faatoi debu vàmadi fa Ala bake vou netàdi Amti ab vaheham bak. 17Neham labe labihaha bak. Kristus amu ahe lahasu bak niba godam di um Yahudi damat modem vab dam abo Alati ot vaitesuiaha dam laba Aho uba li neha, "Um fa Alati vahem bak ehete," lahame ame Im Neàna lam uba le fidesi vameadaha bak. Labi laha Aho im Yahudi dam abo amu Alati fota ot netàdiaha dam niba Aho laha iba li nehasu vameada. "Im fa Alati vahem bak ehete," lahame ame Im Neàna lam iba laha fidesi vameadaha bak. 18Neham bak ehe labe labihaha bak. Ame Da Kristus labe Aba Aho tohedateli meedaha bak labet im dam debu behàsudehenàme Alam Aha Nutabe Neàna Vàmtea labe iba modi vizehe labe iho etei fa vahi im Ai Alati im ot vameaidam bak lam ab tombali modesu iho ab meedamam bak. 19Labihahemu um Yahudi damat modem vab dam laba meit uba neha, "Um Alat vuusum kaio," lahame amu gagodaha bak lam etei fa seti uho fa iho Kristus bake tu vuzehi vahi meedam dam nimti fa vazisi ab Alam damaleham bak. Ba nehi ozome gagodam bak vabak. "Um bahagikida gi bak iubet li tau azihi damat modem bak," laham bak lam ba gagom vabak. Gi dam totbaho labe ibi iho Alat Am damali amedamalehe bak laba um ab tau meedamam bak. 20Iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam nim im gi Alat num molo modem ut zi totbaho ozomomda im am bak. Neham bak. Bao zisime teudem bak lam abo dam Kristus labe Aho amu Am im vameadume esmozi laiamda zi lamti labi dam Alam Aha Nutabe Neàna labe vizi Alat gagohona ozobohudi figatei fa dam bake ahate vameadam dam zi lamti labihasu Alat num molo bao zisime teudedaha dam am bak. Labi ame num mom ut totbaho zi lam um ahebu laha am bak. Neham labe labihaha bak. Iho amu Kristus labe Aba Aho meedaha Im Neàna lam iho ahamte ozobohudi faasi vou vameatedam labe num ahamte aauleheda im am bak. Labi ame num mom di ohut ahamte zisu teudehe zoho laba aame fa neo num zoho lam mom di gi ame baket uloholi modem bak. Labiham bak lam num ohutso amu zisu teudeheda lam Kristus am bak. Neham bak. Iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam ahebu iho na im meedam di gi Kristus labe Aba Aho lab meedaha bake vi ozome uloholi meedam tadem bak. Labihaha bak. 21"Fihasi Ala bake vou baedam num mose," lahame meit ut totbaho lam vame fa ame num ohut ahamte zisu teudeheda laba tau modealadume numalem bakti ulohona iho Kristus bake vou ali ahu vàmadi meedàmu Alat ahit Am damali modi fa debu ab vàmadedamam bak. 22Labi um Yahudi damat modem vab dam labe uho Kristus bake vou ali ahu vàmadi meedàmu Alat laha um vame fa iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam totbaho ahebu nimti vazisi fa ab debu vàmadedamam bak. Labihadam labe iho Kristus bake tu vuzehi fa vazisi meedam dam nim Alam Aha Nutabe Neàna labe iba vizi meedam labe Alat fa imti vou ali vàmadi meedam bak am bak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\