Lukas 7

1Labi Yesusat Aho Am im lam ahebu ame dam zi laba vahokedume neàdi fa num debu Kapernaum laba ab laham. 2Ame di labe Roma meo dam seratus zi meida labe im boehàda labe am na meedamda aba bisi deeleheda ame num debu Kapernaum laba gaili abo elolo vabali bisda. 3Labi Yesusat meedaha im lam ame boehàda labe amu aime ozobohudehe labe Yesusat Kapernaum niba lehe bak aihemu aho Yahudi dam bake vuusu im vameame faheme modiam dam busaoda totbaho laba gagu Yesus bake ab oluham, "Uho Yesus bake le aile. 'Em na meedamda nim Oho li modi fa neàdem neào?' laham bak uho Yesus bake le gagu aile," lahame ab gagu oluham. 4Labi ame boehàda labe labi gagohemu aho gagu oluhu dam labe Yesus bake le ab faasi vameadamam. "Im boehàda labe am na meedamda gaili abo elolo vabali bisdalo. Oho iba tau le aame modi fa neàdem neào? Ame boehàda lam abo iba Yahudi dama deeli vuusdam meoda am bak. Am abo im Yahudi damat ihimo fihasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num lam am dam gagome mome iba loho bak. Am abo neàda am tame. Labiham bake aho gagoho im lam Oho aime modem neào?" lahame ame im lam Yesus bake vameadume neàdi Yesusat uledi ame dam laba ab tau ladamam. Labi ladameam num bake fuseo vabali aaha ame boehàda labe amti ot deeliame vuusdam dam totbaho neo gagome doait ab oluham. "Uho Yesus bake doait le gagole. 'Boehàda oa, Om bisi feàda em numa olem di em ladem bak. 7Labi em laha Oba ahate fum ladem bake feidate. Om bisi feàda labe gi Obo Oho lab duzuhu bak labet bak bohulana gagomeam em na meedamda nim gi modi fa ab neàdemam bak. 8Em nehi ozo. Eba vuusdam boehàda labe eba na im gagom di em aime meedam bak. Labi em laha em meo dam niba eho na im gagom di ame dam labe laha aime meedam bak. Neham bak. Ebe eho vuusdam dam niba eho da meida laba neha, "Iuba lale," lahame gagom di ame da labe lam meo bak. Labi eho laha dat meida amomoi laba neha, "Lele," lahame gagom di ame da labe lem meo bak. Labi em na meedam dam meida niba gago, "Na nim modele," lahame gagom di ame da labe modem meo bak. Em fota boehàdateli labihasu meedam bak. Lahana Oho meedam bak lam bisi feàda Om am bak. Labiham labe Oho gi laba duzu, "Em da nim fa neàdele," lahame Oho labi gagomeam làhà em da nim gailehe bak modi fa ab neàdemam bak,' laham bak lam uho doait le Yesus bake gagole," lahame ame dam laba labi vameadume neàdi Yesus bake doait ab oluham. 9Labi le Yesus bake doni laba ot tahiame ame im lam vameadume modeha Yesusat ame im lam aime ab àvodeham. Àvodi Am fa vaktesi dam duada Aba vi tau godam dam laba ab gagoham. "Aa làhà! Ame da labe etei lab gagoho bak lam abo imbota imbot. Lahana Eho etei uba gagolo modem im nim laha imbo imot modem bak. Nasi aimale. Ame Romada abo Yahudi dàt modem vabda vàmtea nimota Eba bisi tuhudatebo am tame. Em Israel dam totbaho ahebu ba dat lada vàmtea labe aba aho lab bisi Eba tu vuzehehe bak lamti ulohoda Em ba aam kaio," lahame ab gagoham. 10Labi gagu neàdi dam doait gagome oluhu dam nibe fa im boehàda am num bake ab laham. Le ame dat gaili bisdamda nim fa neàdehe bak ab le aaham. 11Labi Yesusat num debu Kapernaum laba azibe ba neo num debu Nain laba ab laham. Labi Aba Aho vahokedam im ozobohudelo vi tau meedam dam ziti dam amomoi zi lamti tau vulada. 12Ladaha labe num debu Nain bàhàgo obe laba fuseo vabali aaha dam koei ileba esu vou ledam bak ab aaham. Koei labe am oi lam dat amu eloi setehena maboet moz. Lahana am adat gi vàmtea faahana neo eloi medda. Làhàmu Nain dam amomoi zi labe nam laba vi tau vule koei baumsulo vulada. Labihadamna modehe labe Yesusat ab aaham. 13Labi Yesusat Aho ame nam labe lab meddam bak lam aahemu faobekesi ab gut gagoham. "Oi, a mebule," lahame ab gagoham. 14Labi gagu afoezobe Yesusat lab lehe labe koei ileba laba netàdi ulasi modeha dam ab odoham. Dam laba odosi Yesusat koei niba ab gagoham. "Baseà om fat ahedi usale." 15Lahame gagoha koei lam fat ahedi usai ileba nusu im ab faasi vameadaham. Labi Yesusat fa ame da labe am oi bake gago, "Om adatti nasi fa om num bake vou lale," lahame ab gagu oluham. 16Labi modeha dam laba dozeadaha dam zi labe ab aame àvodi anekehàso ab gaadamam. Abo àvodi fa Ala bake vou baeda. "Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada abo feàda etei iba ab lehame? Alat iba Am Yahudi dama taulo etei iba ab nom oluhame?" lahame Ala bake ab vou baedaham. 17Labi ame im lam Nain bak labe ab vou fidet ladaham. Vou fidet laha labe Yudea bake azim damti Yudea totobe esuhu damti ahebu ab vou fidet lame uloholeham. 18Labi Yohanesat aba aho vahokedam im ozobohudelo vi tau meedam dam labe laha ame Yesusat meedaha im lam ahebu aime fa Yohanes sel ousdam num laba vou le Yohanes bake ab vameadaham. 19Labi Yohanes ame im lam aihemu ozoho vabamu aho aba vi tau meedam dam meida behàsuta gagome ab leham. Li duzu neàdi Yohanesat ame dam behàsu laba nehame vameame Yesus bake ab oluham. "Uho Yesus bake le gagu aile. 'Dam ahamda iube neha, "Alat ba diamut Aho Gagu Fihasi Vimteme Olulo Modem Dat Boehàda olu tame," lahame fet gagu vou vamea useheda Om ame Da ameo? Om ame Da modem vabameam làhà iho gi fa dat amomoi ba olum bake vou faodào?' laham bak lam uho Yesus bake le gagu aile," lahame vameadume neàdi Yesus bake ab oluham. 20- 21Labi ame dam behàsu labe Yesus bake le lafusi aaha Yesusat gi im nehasu meedam bak ab aaham. Dam fota gailehe dam lamti dam elolo vabalehe dam lamti Aho modi fa neàdeda. Labi dam setan oli veimahada zi lam Aho laha setan laba gagu futodume ilida. Labi fako faidi na aam biem dam lam Aho laha modi fako fa na aam neàdeda. Yesusat labihasu meedam bak lam dam behàsu labe ab le aaham. Bak lam aadahemu Yesus bake ab gagoham. "Yohanes Mei Vuu Valo Baptis leiamda labe iba neha, 'Oba li gagu aile. "Dam ahamda iube neha, 'Alat ba diamut Aho Gagu Fihasi Vimteme Olulo Modem Dat Boehàda ba gagu olu tame,' lahame fet gagu vou vamea useheda Om ame Da ameo? Om ame Da modem vabameam làhà iho gi fa dat amomoi ba olum bake vou faodào?" laham bak Oba li gagu aile,' lahame iba gagu im oluho," lahame ame im lam Yesus bake ab vameadaham. 22Labi vameadume neàdi Yesusat fa ame dam behàsu laba ab gagoham. "Uho etei li aaha bak nimti labi Eho vameadaha im uho aihi bak nimti labihasu fa le Yohanes bake vameadale. Eho nehasu meedam bak: Dam fako faidi na aam biem dam labe im fako fa neàdedume na aada. Labi dam nao zoho nutabedehe dam lam laha fa neàdedume usnada. Labi dam sokba faidi vàhàdem bohu vuusdam dam lam laha modi fa neàdeda. Labi dam dogoi faidi ulaihàbulehe dam laha modi fa im aim neàdeda. Labi dam elodaha dam laha modi fa ahededume usnada. Labi laha Ebe Eho meedaha Im Neàna lam Eho li vameadam bak lam dam na vab dam labe iho aida. Eho labihasu meedam im zi lam uho fa Yohanes bake vou le laha vameadale. 23Labi uho im nidi nim neo Yohanes bake vou le vameadale. Meit nehame ozo, 'Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lem di im nehasu meedam bak,' lahame aba aho ozoho bak lam Eho meedam vabnàme gi ozahit Eba tu vuzehemda lam Alat gi im neà bak modi esuiamda am bak." 24Lahame labihasu vameadume neàdi ame dam behàsu lam fa Yohanes bake ab oluham. Labi olu neàdi Yesusat fa neo dam duada zi laba, "Yohanes ana dàt modela?" laham bak lam ab faasi vahokedamam. "Uho neha, 'Imo le Yohanesam im aidase,' lahame bak aotba baa bohu dam vaba alim bak laba lalo ladaha di lam um baka ana aalo ladahela? Uho gi ket et nutabet ulasi vou lai vou laidam bak aalo ladaheo? Vabà! Um ba labi ozome laha vabak. Yohanes abo meit vameadam im aim di ket et labe fizuhusi bedem bakti uloho vabak. Am abo meit aba neha, 'Im nehasu meedale,' laham di am ba fa veimdem vab labe gi aba baket daetesu labaha bohu meedam dàt modem bak. Am abo teuda am bak. 25Làhà um labiham vabameam baka ana aalo ladahela? Uho gi meit sue bisi neàna dusuhu bak aalo ladaheo? Vabà! Um ba labihaha vabak. Dam nazoh duada labe iho sue bisi neàna dusuhu dam lam ba bak aotba baa bohu dam vaba alim bak laba azim vabak. Dam lamohoda gi boehàda labe im num neàna bisi feàda lamota azim damat modem bak. Yohanes ba sue lamohoda dusu num feàda laba azim vabak. 26Làhà labiham vabameam um baka ana aalo ladahela? Uho gi Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahadate aalo ladahe? Lo, imbote. Uho le aalo modemda abo ame da am bak. Lahana ame da Yohanes lam gi ame bak lamota modehe vabak. Abo ame bak labe vafozi bisi feàda am am bak. 27Eho etei lab gagohoda lam Alat Vameadaha Im Toedahana meida nim Yohanes bake nehasu vàlu gagoho bak ehe bak. Alat Am Adat Yesus bake neha: 'Eho Em im le vameadamda nasi dam bake olu neàdi Om ba olu tame. Damat Om ule neàt gut vam bak laba ozome ame da labe nasi le duzu zie vueme neàdehena ahum Om ba vula tame,' lahame dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Maleaki labe aho fet toeme esuhu im lam ab imbodi Yohanes ame baket ab faasi meedaham bak. Labiha labe Eho uba neha, 'Ame da lam ame bak labe vafozi bisi feàda am tame,' lahame uba labi gagoho bak. 28Lo, lamota imbot. Lahana Eho etei uba neo gagolo modem im imboda nidi nim laha nasi aima. Dam ahamda iumti dam bada nimti abo dam bakda ahebu fa vazisi Alat ozodam di bisi feàda vàmtea Yohanes Mei Vuu Valo Baptis leiamda am bak. Lahana dam etei Eba tu vuzehi Alat deeli vame Am damali vuusu im vahokedam dam lam abo damat neha, 'Feà kaio,' lahame gagodam damat modemnàme Alat ozom di ame dam labe iho fa Yohanes vafozi feà damalem dam am bak," lahame ab vahokedaham. 29Lahame labihasu vahokedume modeha dam duada totbaho labe Yesusat lab vahokedaha im lam aime uledi Ala bake ab vou baetedamam. "Lo, imbote. Alat Aba Aho meedam bak ahebu gi ahole meedam Alat modem bak," lahame Ala bake ab vou baetedaham. Ame dam labe ihimo ame bak lam modehe vabak. Dam abo meia gagu gi vi vaiam doi zoho pajak lam atem dam totbaho lam laha ame baket tau meedaha bak. Ame dam zi labe amu Yohanesat, "Nehame modele," lahame vahokedaha im lam aime uledi Yohanesat im vuu valo baptis leidahemu Ala bake ab vou baetedaham. 30Lahana Farisi damti dat ahamda Musat toedume fihasi esuhu Im Feàna zi lam ozobohudi fa dam bake vahokedam guru zi lamti laham dam zi labe amu Yohanesat, "Nehame meedale," lahame vahokehe im lam ailahigeàmu moho labe ba neham bak gagom kai. "Im oho valo baptis lele," laham bak lam gagodam moho labe etei fa Yesusat vahokehe im lam, "Alat uba soat vausu tame," lahame Yesusat lab vahokehe im lam neo laha aim mouda. 31Labi Yesusat im meida neo ab vi vahokedamam. "Dam etei bak niba esdamda ibi iho meedam bak lam Eho, 'Akatiham bakti ulohote,' lahame vouhome vameadàla? 32Làhà Eho gi neham bak vouhodase. Um dam bada nim gi data num bak tomba laba nusualadume dam busaot modem baket vouhom datati uloho bak. Ame data labe iho sikilo modem im lam fa data totbaho laba gagoha data lada labe mouda. Làhàmu ab faki tozodamam. 'Ea. Iho neha, "Imo bo foadume umti kuguidase," lahame gagohat um akati mohela? Labi iho neo, "Umti vahi koei esum di medaom labe nimidase," lahame gagoha um akati mohela?' lahame ame data labe data totbaho laba faki tozome gagoda. 33Um dam bada gi ame data labe modem bakti uloho bak. Nehaha bak. Amu Yohanes Mei Vuu Valo Baptis leiamda labe aho lehe di lam aho gi ahit na àm mu izidam bak. Labi laha anggur oo vaksa meona lam ba uddam vabak. Labiham damat modehe labe uho aame vi ozo, 'Ibi iho na àme im gagu igeadam bak lam iho ame da laba gagoha akati aho modem vaba ahit na àm mu izidàla?' lahame faki vedi mu nehi vi tozoda. 'Ea, da lam gi mei ahu oli veimam setan labe am ahu oli veimai meedam dàt modem bak,' lahame tozoda. 34Labi laha Em Abo Asum Ahoba Iubet Bak Niba Li Dateleheda nibe Eho ba lehe di lam Em gi na àda. Labi laha anggur oo vaksa meona udda. Labi im gagu igeadam baket meeda. Eho labihamda modehe labe uho Eba aame vi ozo, 'Ibi iho ahit na àm mu izidam bak lam iho ame da laba gagoha akati Aho modem vaba gi deeli igeadam labe na àdàla?' lahame faki vedi Eba nehi vi tozoda. 'Ea, Da lam abo gi dedehe geàmu na vi àdam bohu vuusdam Dàt moz. Labi laha anggur oo vaksa meona bisi duana uddume bak vabi bobidume iziam Dàt moz. Labi Da lam abo meia gagu gi teo vi vaiam doi pajak gut gagome vaiam damti labi damat neha, "Dam faina meedam damat modem bak," lahame feàtàdaha dam totbaho lamti vazisi ot deeliame meedam Dàt modem bak,' lahame Eba faki mu vi tozoda. Labihàmu Eho ozoha, um dam bada gi Yohanesti Emti li meedam im im gi mohet vanamai mom damat moz. 35Lahana Emti Yohanesti iho li Alat Aho ozobohudi meedam im lam iho fa dam bake lab vahokedaha di meit ame im lam aime vuzehi iademe ulohodesu meedameam làhà ame bak labet modi damat gi nehi ozome gagodam bak. 'Làhà Alat Aba Aho ozobohudi meedaha bak labet modi Yohanesti Emti gagu oluhu bak lam gi ahole meedaha bak,' lahame vi ozobohudi gagom bak am bak," lahame Yesusat ame im lam ame dam zi laba ab vahokedaham. 36Labi ba digat meida iube Farisi dam meida Simonat am na àm bake Yesusat ab gagu leham. Labi Yesusat Farisida labe am numa li na ab tau àdamam. 37Labiham di labe ame num debu laba faina meedam nam laba ehet. Laham nam labe Yesusat Farisida labe am num laba li na tau àm bak ozobohu labe aho doi duana vaha minyak ahana neàna amu ke fauhana ee gagom pualam meit modeme botolilehena laba fedehena lam visoi Yesus na àm bak laba ab vou leham. 38Labi vou li Yesusat aidam obe laba li duzu Yesus Am naba modesdam bak laba ahit ogomasu nom bohusu ab vou meddamam. Vou meddam labe nam labe am fa vaksa lam fa Yesusam naba toha laba babadume eksobuleda. Labihàmu am ohuta bohulana lam it visoi Am naba eksobu bak lam fa footoda. Labi nam nibe am ladehe labe ozo, "Em abo faina meedam namet mode? Labi Yesus abo neàda im ozobohuda ame?" laham bak ozohemu Am naba laba tomoamdi ame minyak ahana neàna lam ve ab noidamam. 39Labi Farisida num deda labe aho nam labe modehe bak lam vi aahemu am ahulat ahamo vi ozo, "Ne, damat neha, 'Da nim Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidam Dàt modem bak,' lahamda akati nam faina meedam namet Aba uladdam bak taho malem vaba vabi modela?" lahame ab vi ozoham. 40Labi ame Farisida labe aho ozoho bak lam Yesusat gi Ahamo ozobohudi ab vi gagoham, "Simon, Em im oba vamease," lahame gagoha Simon fa gago, "Lo, nasi vameamale." 41Labihàmu Yesusat Simon bake im totobe nidi nim ab faasi fikoadamam. "Dat am doi meia lu afoezobe ba ame baleà vouhoiamda meida labe dat meida doi oona perak lima ratus lo. Labi dat meidate lima puluh lo. 42Labi faobe ame dam behàsu fa doi dedate ame baleà vouhom bie. Labihàmu doi deda labe ab gagoham. 'Làhà fa eba ame baleà vouhom bak feidate,' lahame ab gagu moham." Lahame im totobe lada lam fikoadume neàdi Yesusat fa Simon bake neo ab vi ailo gagoham. "Oho ozom, dam behàsu lam dat adidat ame dat doi deda laba bisi deelehela?" 43Lahahat Simonat fa ab vi gagoham. "Eho ozoha, dat doi duana vahada labe aba neha, 'Feidate,' lahame gagoho bak aihemu bisi deeleheda am bak." Lahahat Yesusat fa vi gago, "Lo, oho vi ozome ozobohudi neàdi gagoho bak lam ahole gagoho bak." 44Labi Yesusat fa vaktesi nam laba avaesu gi Simon bake neo ohuset ab it vameadamam. "Nam nibe Eba etei li modehe bak Eho oba gagolo mozo. Eho om numa ahamte olehe di lam mei numa olem di naba kikem vao noai esum baket oho ba Eba ame baket modehe vabak. Lahana nam nimota am fa vaksat Em naba toha babame eksobueme fa am ohutat footoho bak. 45Labi laha Eho om numa ahamte olehe di lam mei numa alimeat li olem di meia si oode tomoamdem baket oho ba Eba ame baket modehe vabak. Lahana nam nimota ba li vi olehe labe Em naba si tomo tomodam lahasuhu bak. 46Labi oho ba Em ohu niba zaitun oo minyak lehena lam Eba noihi vabak. Lahana nam nimota abo minyak ahana neàna ve Em naba toha niba noihi bak. 47Labihadàmu Eho oba nehi gagom bak. Am faina duana meedaha bak lam Eho ozahigeàmu fa ab vei neàdeham bak. Labiha labe aho Eba duana deelem bak. Lahana meit faina meedam bak gi koena modehena Eho ozahigeàmu fa vei neàdemeam làhà ame da labe Eba gi koena deelem bak," lahame ab vameadaham. 48Labi Yesusat fa neo ame nam niba ab gagoham. "Oho faina meedaha bak lam Eho fa ozahigeàmu mu fa vei neàdehe bak," lahame ab gagoham. 49Yesusat nam niba labi gagohemu dam Simon bake na tau àdam dam totbaho labe aime ihimo aa ab ot gagoiaham. "Da nim baka ana modelo modem Dàt labi gagoe? Meit faina meedàmu Alat beolo modem bak lam Alat Ahamo gi vei mu fa faamome vei neàdedam Alat modem labe akati da nibe, 'Aho modeho,' lahame faasi mode?" lahame ab ot gagoiaham. 50Lahana Yesusat gi ailahigeàmu nam niba neo ab gagoham. "Om Eba tu vuzehe labe Alat oba beom bake Eho soat vausuhu bak. Om fa Alati vahehemu obo bake nasi lale," lahame ab gagoham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\