Lukas 8

1Labi ba di iube Yesusat neo Alat Boehàdateboli dam bake vuusu im vahokedam bak lam, "Akatihasu modemna modela?" laham Im Neàna lam dam num debu dua bake esuhu damti dam sii bake esuhu damti laham dam laba Yesusat ame Im Neàna lam vou le iuba vamea. Iuba vamea. Labihada. Labihadam di lam Aho Am im gagu oluiam dam dua belas lam laha vi tau goda. 2Labi lahi totbaho zi amu setan oli veimaha bak ame. Labi so faidehe bak ame. Labihasu meedaha bak amu Yesusat modi fa neàdedaha lahi lam laha Yesus bake tau goda. Ame lahi zi lam meida Maria abo Magdala bake azim nam am. Lahana am ahu amu setan tujuh oedume veimadahemu Yesusat fa gagu futodume ilidaha nam am. 3Labi nam meida Yohana abo Kuzam nam am. Ame Kuza lam Herodes Antipas boehàda labe am nazoh vou aasumda am. Labi nam meida Susana am. Labiham lahi lamti lahi giida totbaho ziti Yesus bake vi tau goda. Yesusat Aho Am im gagu oluiam damti iho iuba le ame Im Neàna vamea. Iuba le ame Im Neàna vamea. Lahadam di labe im na àm bakti im bakti vabalehemu ame lahi labe im doi num dedate lu na ve Yesusat Aho Am im gagu oluiam dam dua belasti àme i. Labi num iudu iuba laha le ame lahi labe im doi neo num dedate lu neo na ve àme i. Labihada. 4Yesusat labihasu bak mei bake le Im Neàna lam vameadam di digat meida labe dam num debu bake esuhu dam zi labe Yesus bake iubet le iubet le lahadume bakamta ab li dozeadaham. Labihàmu Yesusat im totobe meida nidi nim nehame dam zi laba ab faasi fikoadamam. 5"Dat utoho modemda nibe am na dem bak laba na oo neb ab le guladamam. Labi na dem bak laba le guladam di labe ame na oo neb totbaho gi damat lailaidam zie tomba laba ab biddaham. Labi modeha ame na oo neb totbaho damat lailaidam labe gi naot duzui duzuidume vàhàde. Labi oo neb totbaho gi bume faobuda labe visoi àme ab seteham. Lada lam labiha. 6Labi ame na oo neb totbaho lam ke baa bak laba ab biddaham. Labi modeha ke baa bak laba biddahada lam bak vao vaksa vab labe ame na oo neb lam usihita usi. Lahana gi usilo iahamu fa ab aladaham. Lada lam labiha. 7Labi ame na oo neb totbaho lam aliho debu bak laba ab biddaham. Labi modeha na oo neb lamti alihosoti amediat usida. Amediat usihi labe na àm vabda labe nasi kilale. Labi kilalehe labe na àmda lam gi alihosot vi giame ab aladaham. Lada lam labiha. 8Lahana na oo neb totbaho lam fa bak neà bake bidda. Bak neà bake biddaha labe abo neàna usidume kilali abo oo duana ab vaedaham. Labi oo vaedaha di labe abo oo seratus ab vaedaham." Lahame im totobe lada lam labihasu fikoadume neàdi Yesusat neo ab vi gagoham. "Um dogoi im aim bak ehena Eho etei lab vameadaha im lam mahate aime vi ozome ozobohudele," lahame ab vi gagu esuham. 9Labi Yesusat vameadume neàdi dam dua bak fa le seti Aba vi tau meedam dam dua belas nibe ihimo Yesus bake li ab gagoham. "Ame Oho totobet lab fikoadaha im lam am tombu akete?" 10Lahame vi ailo gagoha Yesusat fa neo ab vi vameadamam. "Alat Ahamo Boehàdateboli dam bake deeli vame Am damali vuusu im vahokedam bak lam etei modi fa gàhàlehe bak lam, 'Akatihasu modemna modela?' lahame dam amudate vastehe im lam Em Aiat Eba neha, 'Eho ame im lam fa uba vameadume umota ozobohudi figatedase,' lahame Eba labi gagohemu Eho im dedateli etei fa uba vameadume fidesi um ab ozobohudedamam bak. Lahana Eho dam giida abo Alam damalehe vab dam laba im vameadam di lam 'Ame dam labe Ebe Eho meedam bak lam aam bakta aa. Lahana, "Iho etei aaha im nim akati modemna modela?" laham bak lam ba vi ozome ozobohudedam vabak. Labi laha Em im aim bakta ai. Lahana, "Iho etei aihi im nim akati modemna modela?" laham bak lam ba fetehesu vi ozome ozobohudedam vabak.' Labiham labe Eho gi ahit im totobet fikoadam bak," lahame ab vameadaham. 11Lahame labi vameadume neàdi Yesusat neo ab vi vameadamam, "Ame lab totobet fikoadaha im labe am tombu gi neham bak. Ame na oo neb gulahana lam Alam im am bak. 12Labi na oo neb zie tomba biti bumet visoi àhàda lamti dam Alam im nehi aime meedam damti uloho bak. Neha: Dam nibe iho Alam im lam aimta ai. Lahana Iblis labe ozo, dam nim Alat vameadaha im aime Ala bake tu vuzehi Alat soat vausum bak labna zohàme Iblisit li im ahu ad laba modesuhu im lam ab modi seteham. Lada lam labiha. 13Labi neo na oo neb ke baa bake biteheda lamti dam Alam im nehi aime meedam dam nimti uloho bak. Dam nibe iho Alam im lam aime gi àvodehat deeli tu vuzehe. Lahana abo mahate tu vuzehe vaba gi fota tu vuzehe. Labi iho lab aihi im lam im ahu ad laba modesu teudi omnaoli abehamdehe vab labe naat iba modi ozolo meedam di labe ame dam lam gi Ala bake fota tuhu bak labet modi gi kehàm vaba ab mu voou seteham. Lada lam labiha. 14Labi na oo neb aliho debu bak laba biteheda lamti Alam im nehi aime meedam dam nimti uloho bak. Dam nibe iho Alam im deelehat aime ve àdesda. Lahana bak niba esdam di gi iba modi neàdemna, 'Modem vabna ozomo?' lahame bisi àvodi azi ozoda. Labi laha im nazoh dualelo àhàki neo azi vi ozome meeda. Labi laha ibi iho modelo àhàki ahu gukemna neo azi vi ozome meeda. Labihadam damat modem labe ibi iho amu Alam im aime vaha bak lam gi fa iho ozome meedam im lamti valiheme ab vàhàdeme seteham bak. Abo na oo neb usime bu vali amdehe vaba gi alihosot ot giaiame setem bakti uloho bak. Labiha labe Alam im lam ba ab vi ozome meedam bieham bak. Lada lam labiha. 15Labi na oo neb bak neà bake biti usihida lamti dam Alam im nehi aime meedam damti uloho bak. Dam nibe Alam im aim di abo gi ahu teudi ule neàt abo va. Abo vaha labe iho na im meedam di gi ahate neà baket meeda. Ame Alam im lam ba mu voom vaba abo teudi tu vuzehehe bak bohu vuusdam labe abo na oo neb labe bak neà bak laba biddahada labe oo duana vaedaha bak lamti uloho bak," lahame Yesusat Aba vi tau meedam dam laba ame im tombu lam ab vameadaham. 16Labi ame im tombu lam vameadume neàdi Yesusat im totobe meida neo nehame faasi ab vi fikoadamam. "Meit vuagat usim di ba boloseh visoi ahoba nom suusum vabak. Labi laha damat iho im beahuba ad laba vou oli esum vabak. Gi damat oli aam neà laham bak ozome tom fihaba laba esu fauhaedam bak. Labiham labe damat ame numa olem di gi fauha neàdi modesdamna aam bak. 17Alat Ahamo Boehàdateboli dam bakdate deeli vame Am damali vuusu im vahokedam bak lam, 'Akatihasu modemna modela?' laham im lam amu fizeam bitoi tombalehe vab im lam ba gi labihasu vastem bohu modesdam vabak. Abo ame im lam ahate vameadume fizeam bitoi tombali dam ozobohudem bak ehe bak. 18Labiham bake Eho uba vahokedam im zi lam iademe aime ozodale. Meit ame im lam iademe aime vuzehemeam làhà Alat fa ame da laba vi tau modi aho im duana vi ozobohudedam bak. Lahana meit ame im lam iademe aime vuzehem vabameam làhà Alat Aho ame da labe koena ozobohudehena lam gi fa faatoi vei setem bak. Labiham bake Eho uba nib vahokedam im nim um dogoi balesu mahate iademe aile," lahame Yesusat ab vameadamam. 19Labi ame im lam vameadam di labe Yesus Am oiti Am vahadam ziti Yesus bake li netàdesome modeha dam bà tadi olem bili meeda. 20Làhàmu dat meida labe bak lam aahemu le Yesus bake netàdi ab gagoham. "Ai oa, Om oiti Om vahadamti Oba li tàhi aalo àhàki bako iuba li dozeadume vou faodalo." 21Lahame gagoha Yesusat fa dam zi laba ab vi gagoham. "Ne, uho ozom, Em oiti Em vahadamti ame dam akete? Ame dam gi um neam taia? Meit Em Aiat gagoho im aime vuzehi meedam dam ahebu lam Em oi Em vahada laham dam am bak," lahame Yesusat ab vameadaham. 22Labi ba digat meida iube Yesusat ab gagoham. "Imo itea biou tot iuba lase," làhàmu Aba vi tau meedam damti iho iheba ziddume ab biodamam. 23Biodam di labe Yesusat lavoidume ab iddamam. Labi iddam di labe nutabe fai iubet li itea laba modi fitauledume bubaholedam labe ihe laba tom foadume vao ihe laba zizi noziali tezeo vabali dam folem bak ab fuham. 24Làhàmu Aba vi tau meedam dam labe ihe zoho laba fiai Yesus bake ukeme ab gagoham. "Ai Guru, Om ade? Im ihe vao zizi noziali im folelo mozo." Làhàmu Yesusat keesi usai nutabe fai lamti vao fitauledume bubaholedamna lamti mali, "Setele," lahame gagoha ab bagavai seteham. 25Labi seti neàdi Yesusat Aba vi tau meedam dam laba ab gagoham. "Um Eba akati mahate tu vuzehem vaba mode?" lahame gagoha ame dam labe ame lab modehe bak lam ihimo vi ozome ahu adat iedi ab ot gagoidamam. "Aa làhà! Uho ozom, Da nim ana Dàt mode? Am gi nutabeti vao fitauledume bubaholedamna lamti, 'Setele,' lahame gagom di gi uledi setem meo Dàt modem bak," lahame ab ot gagoidaham. 26Labi ot gagoiame neàdi neo bioda. Biodume bak ee gagom Gerasa laba fusi ab zituham. 27Labi zitu neàdi Yesus Aho usi aaha dat setan zi duana oedume veimahada labe Yesus bake li gut tàh. Ame da lam ame num debu laba azihi dàt moz. Lahana etei gi so bozbuna num aabo bake azim vaba gi koei vahedam ke bumat zi bake azietem dàt Yesus bake li gut tàh. 28- 29Ame da lam amu dam ahe damat am si fa vou li bes botehà niz labe am anekehà ahim gia. Labi nao ahim gia. Labi vou azi aasdam meot. Lahamnàme ame setan zi labe veimai meolehe labe aho ame bes lam ahamo tet ukbodume dam vaba alim bake vou itaidam meot. Labihamda labe Yesus bake li gut tahi modeha Yesusat fa ame setan laba ab gagoham. "Om taho futoi da nim vou esmozi itale," lahame mali ooteha ame da labe geàdume Yesusam naba modesdam laba ahit ogomasu ab biteham. Biti bisteat ab gagoham. "Yesus abo Ala Bisi Feàda labe Am Adat oa, meit ahamo modem im akati Oho li modi faatolo modela? Eba a modi gemule." 30Lahame labi gagoha Yesusat da niba neo gago, "Om ee Eba gagomale." Lahame gagoha da nibe fa gago, "Em ee gagom Legion." Aho ozo, setan zi duana labe am ahu oedume veimahemu ee labi taluhu bak. 31Labi ame setan zi labe Yesus bake nehame tauleme gagoda. "Iba a bak bumat zoho novaha bak ozom vabna laba a nom olu geàdam bak tademule," lahame labi tauleda. 32Labi ame di labe aaha doho fiho zi gi netà bak nom otesuhu bak laba dozeadume bakbe àda. Làhàmu ame setan zi nibe Yesus bake neo ab gagodamam. "Làhà Oho iba da nim mali gagu futodume ilidalo modem di im fa doho fiho zi labe im ahu laba fa oedume veimadam neào?" lahame labi tauledume gagoha Yesusat uledi 33ame setan zi laba gagu futodume ilidume ame doho fiho labe im ahu laba ab oedume veimadaham. Labi modeha ame doho zi lam bak nom otesuhu bak labet nom itaome valo nom ilu ab tezi elodaham. 34Labi modeha dam doho fiho vou aasdam dam labe aaha im doho valo tezi elodaha bak aahemu iedi ab iliham. Ilime le im num debu ibidati bàhàgo bake numaedaha damti ab vou fidet ladaham. 35Lab vou fidet ladam labe dam laba esum dam labe ame im lab modehe bak lam aalo ab valadamam. Valadam labe Yesus bake li aaha dat setan zi amu oedume veimahada lam gi Yesusam naba modesdam laba sue fa dusu im ozobohudi aidamna aahemu ab àvodi iedeham. 36Dam na aahada nibe Yesusat ame setan zi laba gagu futodume ilidaha bak lam fa dam iube lehe dam laba vou duzu gut vameada. 37Labi vameadume modeha Gerasa bak laba esuhu dam labe iedi modem faidehemu iho dae vazisi Yesus bake ab gagoham. "Om iba a tau azimule. Om taho fa lale." Lahame labi ootedàmu Yesusat fa biolo iheba ab ziham. 38Zisi fa lasome modeha amu setan zi gagu futodume ilidahada labe Yesus bake neha, "Em Oba tause." Lahame vi tauledume modeha Yesusat mali 39vi gago, "Obo oho azihi bak laba fa le ame dam laba Alat oba abo neàna modehe bak lam vameadale." Lahame labi gagohemu da nibe fa num debu bake le Yesusat aba im neàna modehe bak lam ab vou vameatedaham. 40Labi Yesus Gerasa bak vou esmozi fa Itea Galilea labe Aba Aho amu lehe tot iuba fa ab bioham. Labi fa biou zitu aaha dam zi labe Yesusat fa lem bake li dozeadume vou faodamna ab li zituham. Labi ame dam zi labe Yesus fa iba lehemu gut deeli, "Neàte," lahame ab gagodamam. 41- 42Labi Aho laba li zitu modeha dat meida ee, "Yairus," lahamda labe ab lefuham. Ame da Yairus lam Yahudi dam labe ibi iho fihasi bakamta vahi Alat vameadaha im ahamda dogoit aidam bakti im meiti meedam num laba vou aasdamda meida am. Lahamda labe am adnamat gi vàmtea faahana abo dua belas tahun fuhuna abo duana gaili elolo vabali meeda. Labihàmu li Yesusam alihi aahemu, "Yesus abo feàte," lahame ahu adat iedi Yesusam naba modesdam laba netàdi ogomasu ahit bake ab biteham. Ogomasu biti tauledume gago, "Om Em numa tau lele," lahame ab gagodamam. Labi gagodàmu Yesusat ab tau ladamam. Labi ladam di labe gi dam duali bak kekesi gi mei soat osiddam labe lada. 43Labi ladam di labe nam abo bako itaha bak bohu vuusdume dua belas tahun fuhu nam nibe abo dam amomoit aba modi fa neàdem biehe namet laha ba tau duzu vueda. 44Laham nam labe dam duada soat vatoheme Yesusam ohus tot nibe aa vi vuli Am sue sona ahoba dusuhuda ohus tot bobusbe niba ab vi ulaham. Labi vi ulahemu am bako itaha bak bohu vuusdam bak lam fa vaitoi ab neàdeham. 45Labi nam nibe Yesusam sue ulaha di labe Yesusat ozobohudi ab gagoham. "Eba amat ulahela?" Lahahat dam ahebu veibam tade. Làhàmu Petrusat Yesus bake ab gagoham. "Mm, Guru Om ozom vaba? Dam dua labe bak kekesi Oba ulam tadi modem bak." 46Lahahat Yesusat fa ab gagoham. "Mm vabà! Meit ahit Eba ulaha bak. Eho meia modi neàdemna meia modi neàdehe bak Em naeda it ozoho bak." 47Lahame labi gagoha nam nibe aho Yesus bake aa ulaha bak lam Yesusat Ahamo ozobohudi ahate gagohemu iedi faa ab dododamam. Am faa dododume lehe labe, "Yesus abo feàte," lahame ahu adat iedi Yesusam naba modesdam laba ahit ogomasu ab biteham. Biti gi dam labe fà aisome ahate ab fideham. Aho Yesus bake ulaha bak, "Ana modi ulahela?" laham bak lamti aho Yesus bake ulasi taho neàdehe bak lamti fa ahate ab vameadaham. 48Labi vameadume neàdi Yesusat nam niba ab gagoham. "Oi oho neha, 'Yesusat eba modi fa neàdem bak,' laham bak oho nasi tu vuzehehe labe om fa ab neàdeham bak. Làhà om fa Alati vahehemu obo bake nasi lale," lahame ab gagoham. 49Labi Yesus im lada lam vameadam lahasuhu di labe ame da Yairus abo Yahudi damat ihimo fihasi meedam num laba vou aasdamda labe am dam totbaho labe doait ab leham. Labi li Yairus bake ab gagoham. "Om adnamat eloho. Ba Guru bake a gagu vou lemule. Gi feidate." 50Lahana Yesusat ame lab gagoho bak lam aime fa Yairus bake ab gagoham. "A àvodi vi ozodamule. Om gi ahu teudi Eba tu vuzehi faode. Om adnamat fa neàdem bak." 51Lahame labi gagu neàdi ozahit fa vahi ab laham. Labi le Yairus am numa fusi Yesus dam bisi dua bak numa vi tau olem bak mali gi Petrusti Yohanesti Yakobusti labi ame adnamat labe am aiti oiti labihasu ihimo ab oedaham. 52Labi num zoho laba oli aaha dam laba esdam dam labe adnamat elohemu nimidam labe vou medao. Làhàmu Yesusat dam laba ab gagoham. "Bisi a medaomule. Um data nim elom kaio. Gi iddalo." 53Lahame labi gagoha ame dam labe im koei nim eloho bak ozobohu labe gi Yesus bake vi igeame ab tozodamam. 54Lahana Yesus gi ozahit num zoho laba le koei niba anekehà vuu visoi gago, "Ednamat oa, usale." 55Lahame labi gagoha adnamat nim it oazi lahana fa leheilahit ab ahedi usai duzuham. Usai duzuhuzobe Yesusat dam laba ab gagoham. "Um adnamat niba na àmnavat lu àle." 56Lahame labi gagoha adnamat nibe am aiti oiti gi àvodi aasda. Lahana Yesusat adnamat labe am aiti oiti mali gago, "Etei modehe im nim meia a le fidemule," lahame ab mali vi gagu esuham.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\