Roma 11

1Eho etei lab vameadaha im lam uho meit aime vedi nehi gagoe moio? "Làhà, Alat Aho modi Am damalehe dam lam abo ame Yahudi dam lam ahebu Aho mu vooho taia?" lahame uho meit eba labi gagomeam làhà eho fa uba gi nehi gagom bak. Vabà! Ba im Yahudi dam ahebu mu vooho vabak. Um ozom vaba? Em laha Yahudi dàt modem bak. Em tai ahobada Abraham am bak. Labi Benyamin labe vou faat ledaha dam debu meida em am bak. Labihadamnàme Alat em mu vooho vabak. 2Imbote. Alat neha, "Am damalese," lahame Aho amu di iube fet ozome esuhu Yahudi dam lam Aho ba mu vooho vabak. Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Elia labe aho Israel dam bake vàlu fa Ala bake nehi vameadahana Alat Vameadaha Im Toedahana laba toehe bak ehete. 3"Eliat neha, 'Boehàda oa, iho Oba vou baedam di na fiho vou li oteme esu vua vahudam beahuba zi ahebu lam damat fa faamome seddaha bak. Labi laha Om im aime fa dam bake ahate vameaidaha dam dua totbaho ahebu lam damat oddume seddaha bak. Gi emota vekehenàme ame dam labe neo em otelo ozodam bak.' " 4Lahame Eliat labihasu gagoha Alat fa aba nehi gagoho im um ozodào? Alat fa aba gi nehi gagoho taia? "Vabo. Dam Eba tuhuda omota vekehe vabak. Eho, 'Em damalese,' lahame vekesi mali esdam dam abo tujuh ribu vekeho. Ame dam lam damat anekehàt modi ostam alalehena Baal laba vou baedaha vab damat modem bak," lahame labihasu gagoho bak lam um ozodào? 5Alat aham di iube Elia bake lab vameaha bak lam etei di nim laha gi ame baket neo modehe bak. Yahudi dam dua totbaho Yesus bake tu vuzehehe vabnàme etei nim dam Aba tu vuzehehe dam koe zoho ehe bak. Alat abo meia ozahit deeli im neà bak modi esuidam Alat modem labe, "Am damalese," lahame Aho aham di iube gi fet ozome fihasi vaha labe labihaha bak. 6Aho ame dam laba ozahit deeli gagu vadaha dam lam ame dam labe ibi iho im neà bak meedam bak labet modi ba dam lam gagu vadaha vabak. Gi Aba Aho meia ozahit deeli im neà bak modi esuidam bak labet modi Aho ame dam lam gagu vadaha bak. Aho gi dam bakda labe ibi iho im neà bak meedam bak labet modi Aho fa ame bak baleà vouhou deeli gagu vadameam làhà ba Aba Aho meia ozahit deeli im neà bak modi esuidam bak labet modi dam lam gagu vadam vabak. 7Labiham bake eho etei lab vameadaha bak bohu ium iho akatihasu ozoe? Gi neham bak. Ame Israel dam labet iho modelo àhàkehe bak nim, "Iho akatihasu meedam labe Alat iba neha, 'Im im vamdesu meedam damat modem bak,' lahame ozahit deeli gagu vadàla?" laham bak lam modelo àhàki meedume modeha ba Alat Israel dam dua zoho Am damalehe vaba gi koe zohota Am damalehe bak. Abo Alat Aba Aho aham di iube fet ozome fihasi mali esuhu dam lamota labihaha bak. Lahana dam dua totbaho lam Alat ahit modi Aho im gagom di momoholi im aihi vab damalehe bak. 8Eho etei lab gagoho bak lam meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi nasi fet toeme esuhu im lam laha eba tau gagoho im am bak. "Alat ame dam laba ahit modi im ahu im ozom bak ab tamzohobuleham bak." "Abo im fako modi aubesuhu labe na aam biem bakti ulohona modi im imbona ba ozom biem bak meeda. Labi laha im dogoi modi baguamdi im aim biem bakti ulohona modi im imbona ba aim biem bak meeda. Abo amu di iube gi faasi etei vou fuhu bak." Lahame labihasu toeme esuhu bak lam ame Israel dam dua zoho laba vàlu vameadaha bak. 9Labi laha ame Israel dam dua zoho labe Alat iba im gagom di iho lab momoholi im aihi vab damalehe bak lam dat ahamda Boehàda Daud labe aho aham di iube Ala bake nehi vameadaha im laha ehe bak. "Boehàda oa, ame dam lam Oho modi dam labe ibi iho neà tiba vabi esdam bak lam modi felik lo vààsu naat vabi duzu sim bakti ulohona modi vou fohodume belu udovai vàhàdedale. Ame dam labe iho faina meedam bake belu fa vataule. 10Labi ame dam labe im ahu ad labe neà bak ozomna lam Oho modi fa aibulem bakti ulohona abo ozobohu aabodem biem baket modele. Labi laha ame dam laba oho na asimbuna vohom bakti ulohona modi im toha ozuhusi agutehena bohuti ulohona ààmole." Lahame Daud aham di iube labihasu toeme esuhu im am bak. 11Eho etei lab vameadaha im lam uho meit aime vedi nehi gagoe moio? "Làhà, Yahudi dam labe iho Kristus bake tu vuzehem moudaha labe faina meedàmu Alati ab vaitesu labaha bohu modesda moio?" Lahame eba labi gagomeam làhà eho fa uba gi nehi gagom bak. Vabà! Ba abo vaitesu labaha bohu modesdam vabak. Um ozom vaba? Ame Yahudi dam labe iho Yesus mu vooho labet modi Alat fa Yahudi damat modem vab dam laba ab ozodamam. Aho neha, " 'Ame dam labe iho faina meedàmu Eho beolo modem bak lam fa mu soat vausu fa vei neàdedam bak lam meit fa ame dam laba vameadume iho Yesus bake tu vuzeheo? Vuzehem vabao?' laham bak modi ozose," lahame ame dam laba ab ahumdi vou faodamam. "Ame Yahudi damat ame bak laba vi aame teidi fa vi taulo àhàkedase," lahame Alat ahit labihasu meedam bak. 12Neham labe labihaha bak. Yahudi dam dua totbaho labe Kristus bake tu vuzehem moudume Alam damalehe vabamu Alat Aho vedi fa Yahudi damat modem vab dam lam abo bak mei bak meime ahebu esdam dam laba ilabdi im neà bak duana meedaha bak. Labihàmu iho vi ozom, Alat labihameam làhà Yahudi dam iho Kristus bake mu bohu vuusdameilahit ba abobo tu vuzehe ladam labe Alat amu Yahudi damat modem vab dam laba ilabdi meedam bak laba vafozi dam bakda ahebu im neà bak duana modi esum di am bak. 13Emti vahi Kristus bake tu vuzehehe dam abo Yahudi damat modem vab dam oa, eho etei gagolo modem im nim gi uba vameadalo modem bak. Alat amu eba neha, "Eho fa Yahudi damat modem vab dam laba Am im vou vameatedale," lahame eba gagu oluhemu em ame im modem datelehe bak. Ebe eho lab meedam bak lam eho ba voom biemna abo tombuli meedam imot modem bak. 14Eho gi neham bak ozome labi meedam bak. Ebe eho meedam bak labet modi em Yahudi dam fa um Yahudi damat modem vab dam uho Yesus bake tu vuzehedam bak laba vi aame, "Iho laha ame baket meedase," lahame ahu adat faki teidi fa vi tau lo àhàki meedàmu Alat ame dam totbaho lam soat vausu fa vei neàdedam bak laba ozome eho labi meedam bak. 15Em Yahudi dam ba Alat fa vame Amti vahedam di lam damat deeli vàhàdem di am tame. Neham bak. Yahudi damat Ala moudàmu Alat em Yahudi dam dua bak mu vooho bak. Ame bak labet modi fa Yahudi damat modem vab dam amu Alati vaitesuhu bak lam Aho ame dam labe iho faina meedam bak lam fa faamome vei neàdi fa Amti vahedam bak ab faasi meedamam bak. Lahana eho ozom, ame Yahudi dam fa Kristus bake tu vuzehedameam làhà Alat fa deeli vi vadam labe ame dam lam abo elohona ozohomu modesdam bak lam Alat modi fa ahedem bakti ulohona modem bak. 16Roti gaena ahubu guti ahamte vi gutehe zoho lam ohume àdi Ala bake lomeam làhà gi ame ahubu zoho ahebu Ala bake fihasi neàbodehena ozomom bak. Ame bak lam gi neham bak. Im Yahudi dam nibe im tai ahobada zi lam Alat fihasi vame Am damalehemu ame dam zi labe im mekehàda nim laha ba vame Am damalem bak. Uho utot modem bak laha vi ozomale. Ame ut labe am omnao neàdemeam làhà am aasoaedaha bak lam laha neà bak. Ame bak lamti ulohona modi im Yahudi dam nibe im tai ahobada bisi feàda zi lam Alat fihasi vame Am damalehemu ame dam zi labe im mekehàda im laha ba vame Am damalem bak. 17Em etei neo Yahudi dam abo Abraham labe am mekehàda labe modehe bakti ulohona zaitun laba vàlu uba nehi vi vameadalo mozo. Alat ame zaitun damat auet deheda labe am aaso fikbodaha bak lamti ulohona modi im Yahudi dam dua totbaho mu vooho bak. Labi ame aaso fikbodaha bae zi laba meit zaitun damat auet dehe vaba ahamo usihida labe am fikbodaha aaso zi neo visomoame fa laba iademe ot taasuiame susdume usidam bak lamti ulohona modi Alat um Yahudi damat modem vab dam Aho ozahit deeli vame Am damalehe bak. Labi laha etei lab ot taasuiame susdume usidam aaso lam fa ame zaitun damat auet deheda labe am omnao vaksa fa vizi oedam labe ahedi usidam bak lamti ulohona modi Alat Aho amu im Yahudi dam labe im tai ahobada laba im neà bak meedam bak labet modi um Yahudi damat modem vab dam lam uba neo vizi um neàdedam bak. 18Labihadamdaleàmu meit amu fikbodaha aaso zi lamti uloho dam lam abo Alat mu vooho Yahudi dam laba um Yahudi damat modem vab damat a feàtadume neha, "Im uba ot vaha dam am bak," lahame a labi gagu daetbadamule. Um ozom vaba? Ut am aaso labe am vaksa lam ba ame omnao laba vizi neàdem biemnat modem bak. Gi ame ut soabo omnao vaksa labe fa ame aaso susuhuda laba vizi ahedi usidam bak. Ame bak lam gi neham bak. Alat Yahudi dam laba im neà bak meedam bak labet modi vizi Yahudi damat modem vab dam lam fa vei neàdedam bak. Ba uho ame dam laba vizi meedamna na vabak. 19Eho etei lab gagoho bak lam um Yahudi damat modem vab dam uho meit aime vedi nehi gagoe moio? "Imota bisi Alat deelehe dam im am bak. Ne, meit ahit nehalo modehe taia? Ut damat auet deheda labe am aaso fikbodaha bak laba fa ut ahamo usihida labe am aaso vou li ame aaso fikbodaha bae zi laba fa ot taasuiame susdume fa neàdelo mode taia? Abo Alat ahit im Yahudi damat modem vab dam deeli valo fa Yahudi dam mu vooho taia?" 20Lahame uho meit eba labi gagomeam làhà eho fa uba nehi gagom bak. "Lo. Imbote," lahame gagom bak. Lahadamnàme ame Yahudi dam labe iho Kristus bake tu vuzehi meedaha vabake Alat mu vooho bak. Lahana umota Kristus bake tu vuzehi meedam labe ahe neàt vekesi duzuhu bak. Labihàmu um ba a bisi it daetbadamule. Gi iademe iedehebeat vou faodale. 21Eho gi neham bak ozome uba labi gagoho bak. Ame ut damat auet dehena labe am aaso meit ozahit fikbodaha bak lamti ulohona modi Alat ozahit ame Yahudi dam mu vooho bak. Aho labiham labe um Yahudi damat modem vab dam Alat gagohona iho neo mu voomeam làhà uho ozom Aho um gi aalahigeàmu moe? Vabo. Ba gi aalahigeàmu mom vabak. Um laha neo fikbodume voedam bak. 22Labiham labe iho nehi ab ozoham bak. Alat meia deeli neà bak meedam Alat modem labe aho laha neo, "Meit fà itaholedase," lahame meoli meeda. Labihadam Alat modem bak. Ame bak lam gi neham bak. Aba mu vooho Yahudi dam laba Aho meoli meeda. Lahana um Yahudi damat modem vab dam laba Aba Aho meia deeli im neà bak meedam bak labet modi Aho uba Yesus oluhemu uho Aba tu vi ozodam lahasdameam làhà Aho uba deeli neà bak meedam lahasdam bak. Lahana uho ame bak laba tu vuzehi lahasdam vabameam um laha fikbodume voedam bak. 23Labi ame Yahudi dam Alat amu mu voedaha dam labe ibi iho faina meedam bak lam mu voou fa vei neàdi fa Kristus bake tu vuzehi meedameam làhà meit ut aaso faitoi fa vi visoi zisu ahedem bakti ulohona modi Alati fa vahem bak. Uho ozom, Alat ba ame bak lam modem bie. Am abo feà labe modem meo bak. 24Um ozomale. Eho etei lab vouhome vameadaha im lam abo zaitun damat auet dehe vaba ahamo usidahana labe am aaso fikbodume fa auet deheda labe amu damat fikbodaha bae laba ot taasuiame susuhu bak lam abo im dam bakda nibe ibi modi baleàhà bak vabak uba vameadam bak. Lahana Alat Ahamo modehe bak. Ame bak lam gi neham bak. Um Yahudi damat modem vab dam abo Alam damalehe vab dam amu Alati vaitesuhuna Alat Aba Aho amu Yahudi dam bake ozahit deeli im neà bak meedam bak labet modi um fa neàdedam bak. Labihadam meo Alat modemeam làhà Yahudi dam amu Am damalehe dam fa faatoho dam lam aho bisi ule neàt fa vi vam meo bak. Abo ut damat auet deheda am aaso amu fikbodume voedahada zi lam fa vi visomoame fa aba amu fikbodaha bae laba ot taasuiame susdume ahedem bakti ulohona modem bak. 25Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, eho etei uba vameadalo modem im imbona nim abo Alat amu dam bake vastehena etei modi fa fizeam bitoho im nim um ozobohudem bake eho ahit uba vameadalo modem bak. Uho daetbadume neha, "Alat dam bake vi ozodam di im Yahudi damat modem vab dam nim Aho bisi deelehe dam im am bak," lahame bisi daetbadume gagom vabake Alat Aba Aho ozoho bak lam eho uba ahit iademe vameadalo mozo. Ame im lam gi neham bak. Yahudi dam labe iho etei odohali im aihi vab damali meedamta meeda. Lahana ame bak lam ba bisi labaha bohu vuusdam vabak. Gi labihasu vou mode ledume Yahudi damat modem vab dam abo Alat amu fet ozome esuhu dam labe iho Ala bake tu vuzehe ladume Alat Aba Aho ozome debe uloholi novam bak vou fusi neàdi vaitom di am bak. 26Labi ame di lam ame Israel dam ahebu ibi iho faina meedàmu Alat Aho beolo meedam bak lam Aho gi vei mu fa soat vausu fa vei neàdedam di am bak. Ame bak lam dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Yesaya labe aho Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi fet toeme esuhu bak ehe bak. Alat neha, "Ba diamut Yakub labe aho vou faat ladam dam meidavat am dam totbaho labe ibi iho faina meedàmu fa Soat Vausu Fa Vei Neàdemda oluhemu Eho ame dam laba beolo meedam bak lam Eho gi fa vei mo tame. Labi Yakub vou faat ladam dam abo Israel dam labe iho Eho gagoho im modehe vaba voedume fa fai bak meedam bak lam ame Da labe Aho fa faamome sedda tame. 27Labi ame di labe, 'Ame dam labe ibi iho faina meedàmu Eho beolo modem bak lam Eho gi vei mu fa faamome vei neàdeda tame,' lahame Eho ame dam laba fet vameadume vàmadi esu tame." 28Lahame amu di iube labihasu fet vameadume esuhuna etei imbodehe vabak. Etei Yahudi dam dua totbaho labe iho Kristus labe Aho meedaha Im Neàna lam mu vooho labe Alat ozomta ame dam lam Aba fakemoholehe dam am bak. Ame bak labet modi Alat fa uba Yahudi damat modem vab dam bake im neà bak fa meeda. Labihadamnàme Aba Aho amu ame Yahudi dam laba, "Am damalese," lahame Aho amu lab fet ozome gagu fihasi vàmadi esuhu bak labet modi Aho ozahit dam laba deeli meedam lahasuhu bak. Labi laha Aho amu aham di iube im Yahudi dam labe im tai ahobada zi laba abo Abrahamti Isakti Yakubti labihasu ame dam laba Aho fet vameadume vàmadi esuhu im lam vi ozodam labe labihadam bak. 29Neham bak. Alat neha, "Eho dam nim gagu fihasi Em damali Eho im neà bak ame dam laba meedase," lahame amu fet ozome vàmadi esumeam làhà ba fa faatom biem Alat modem bak. Abo gagu vàhàdehemu gi ame baket modidam Alat modem bak. 30Um nasi ozomale. Amu di iube um Yahudi damat modem vab dam lam Alat gagoho im lam uho ba uledi meedaha vaba vedi mu vooho damat modem bak. Lahana etei nim Yahudi damat Aho gagoho im mu vooho labe Alat fa um Yahudi damat modem vab dam laba aam faimu faobekesi im neà bak tau meedaha bak. 31Labi etei nim Yahudi dam labe iho laha Alat gagoho im uledi meedaha vaba vedi mu vooho bak. Labihàmu Alat uba lab aame faobekesi im neà bak tau meedaha baket modi fa neo Am Yahudi dam laba laha ame baket meeda tame. 32Neham bak. Alat Aba Aho gagoho im lam dam bakda ahebu uledi meedaha vaba vedi mu voohemu, "Fà beom neàte," lahame ab gagu vàmadi esuham bak. Aho Yahudi dam modeo, Yahudi damat modem vab damat modeo, laham dam ahebu laba, "Aho aam faimu faobekesi im neà bak tau meedase," laham bak modelo ahit labi gagu vàmadi esuhu bak. 33Eho vi ozome àvodi im nehasu Alat bake vou baedam bak. Alat Aba Aho iba dam bakdate im neà bak meedam bak lam ba koe vabak. Abo duana deeli meedam bak. Aba Aho labaha bohu im ozobohu aabodehe bak labet modi na im meedam bak lam abo feàte. Labi laha Aba Aho amu lab fet ozome esuhu im zi lam ba iho bak damat akati ba la gagu ai le gagu ai lahadume im ozobohude? Labi laha Aba Aho iademe ozome iba meedaha im lam ba iho akati modi la ozoi le ozoidume im ozobohude. Am feà labe iho ba modem biem bak. 34"Alat Am ahulat ozom im lam ba amat la ozoi le ozoidume ozobohude?" Labi laha, "Amat Ala bake neha, 'Nehame modele,' lahame Ala bake im vi vahokedà?" 35"Ba amat Ala bake na lu neha, 'Eba ame baleà vouhole,' lahame vi gagoe? Na modehedate ba lom biem bak." 36Iho etei aadamna zi nim ahebu debu Alat modehe bak. Labi laha ame asum ahoba iuba modealahana zi lamti bak niba modealahana zi nimti ahebu Alat Am feà labe Aho naedat vuusdam bak. Alat ahit ame na zi labe, " 'Am abo feàte,' laham bak laba ozome Aba vou baedase," lahame ahit modealadaha bak. Imo dam ahebu ahu adat iedi gi labaha bohu Aba vou baedase. Imbote.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\