Roma 4

1Uho nasi Alat Aho Yahudi dam labe im tai ahobada Abraham bake amu modi ozobohudi figatehe im laba vi ozomale. Alat meia neha, "Om im vamdesu meedam dàt modem bak," lahame ozahit deeli gagu vadam bak lam, "Akatiham labe Aho meia deeli gagu vadàla?" laham bak lam Abraham biemna Alat aba lab modi ozobohudi figatehe bak laba uho mahate vi ozomale. Uho ozom, ame da Abraham labe aho neà bak meedaha labe Alat aba neha, "Am im vamdesu meedam dàt modem bak," lahame ozahit deeli gagu vahe? 2Vabà! Labihaha vabak. Ame da Abraham labe aba aho gi neà bak meedaha labe Alat ame bak laba aame ozo, "Om im vamdesu meedam dàt modem bak," lahame ozahit deeli gagu vameam làhà ame da labe gi dam bake neha, "Em abo neà bak meedam labe Alat eba deeli vaha bak," lahame aba it ozome daetbadam bak. Lahana ba Ala bake labihasu ozome daetbadam biem bak. 3Neham labe labihaha bak. Alat Vameadaha Im Toedahana laba im nehasu toehena ehe bak. "Alat Abraham bake fet gagu vàmadi esuhu im lam Abrahamat aho aime ozo, 'Ba imbodem bak,' lahame Ala bake tu vuzehehemu Alat ame da laba neha, 'Im vamdesu meedam dàt modem bak,' lahame ozahit deeli ab gagu vaham bak," lahame labihasu toehena ehe labe ba Abrahamat it ozome daetbadam bak na vabak. 4Uho nasi ozomale. Meit na meedam bak lodam doi lam gi na modehe bake gohali lodam bak. Ba gi teo lomnat modem vabak. 5Lahana Alat iba neha, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu vadam bak lam ba meit na modehe bake gohali vam doiti uloho vabak. Iho im neà bak meedam labe Alat ba iba deeli gagu vadam vabak. Aho gi ozahit teo deeli gagu vadam bak. Iho Alat Aba Aho gagoho im uledi meedaha vaba gi fai bak meedam damat modemnàme iho Ala bake tu vuzehi meedameam làhà Alat gi ozahit iho Yesus bake lab tu vuzehehe bak labet iba teo deeli neha, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu vadam bak. 6Eho etei lab gagoho bak lam gi dat ahamda Boehàda Daud labe aba aho gagoho bak lamti uloho bak. Damat neà bak mei neà bak meime meedaha bak laba Alat Aho vi ozoho vaba gi damat Aba tu vuzehehemu ame dam labe ibi iho faina meedaha bak lam Aho gi ozahigeàmu fa faamome neha, "Um im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit ame dam laba deeli gagu vadahemu ame dam labe deelehe bohu vuusdam dam am bak. Ame bak lam Daud aho Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehe bak. 7"Alat Aba Aho gagu esuhu im lam damat lab aalahigeàmu mu vooho bak lam Aho gi ozahigeàmu fa faamome vei neàdeda. Labi ame dam labe iho faina lab meedaha bak lam Alat Aho ba vi ozom vaba Aho gi ahit voou sedda. Labihasu meedam dam lam bisi deelehe bohu vuusdam dam am bak. 8Damat ibi iho faina lab meedaha bak lam Alat ba vi ozome vàlu gagom vab labe bisi deelehe bohu vuusdam dam am bak." lahame Daud aham di iube labihasu toedaha im am bak. 9Uho ozom, eho etei Daud aham di iube toehe im uba vi vameadahana lam gi laso aubehà sokba ukboho dam abo Yahudi dam lamota ihimo deelehe bohu vuusdam bak vameahe? Labi Yahudi damat modem vab dam abo im laso aubehà sokba ukboho vab dam lamti deelehe bohu vuusdam bak vameadaha vaba? Vabo. Abo Yahudi damat modem vab damti modem im vameadaha bak. Neham labe labihaha bak. Eho amu uba neha taia? Ame da Abraham lam Alat aba neha, "Om im vamdesu meedam dàt modem bak," lahame ozahit deeli gagu vaha di lam ba ame da labe aho meedaha im laba ozome vaha vabak. Gi aba aho Ala bake lab tu vuzehi meedaha bak labet Alat aba ozahit deeli gagu vaha bak. 10Uho Alat Abraham bake ozahit deeli gagu vaha bak laba vi ozomale. Adi diat aba deeli gagu vahela? Am laso aubehà sokba ukbome neàdi aba deeli gagu vahe? Laham vabameam gi am laso aubehà sokba ukboho vab di iube aba deeli gagu vahe? Uho ozom, adi diat aba deeli gagu vahela? Gi nehaha bak. Am laso aubehà sokba ukboho vab di iube aba deeli gagu vaha bak. Ba ukbome neàdi vaha vabak. 11Imbot. Am laso aubehà sokba ukboho vab di iube amu nasi Ala bake tu vuzehehe labe Alat aba neha, "Om im vamdesu meedam dàt modem bak," lahame ozahit fet deeli gagu vaha bak. Ame bak lam tombalelo am laso aubehà sokba ba ukboho bak. Labihàmu iho etei nehi ozo. Yahudi damat modem vab dam abo Kristus bake tu vuzehi meedaha dam labe iho ozom, ame da Abraham lam im aiat modemna ozomom dàt modem bak. Nehaha labe labihaha bak. Ame dam labe im laso aubehà sokba ukbom vabnàme iho Abrahamat aho lab nasi tu vuzehi meedaha bak lamti ulohona iho laha meedaha labe Alat ame dam laba neha, "Um im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit fet deeli gagu vadaha bak. 12Ba Yahudi damat modem vab dam lamota um aiat modemna ozomom dàt modem vabak. Im Yahudi dam nibe abo im laso aubehà sokba ukboho dam nibe iho Abraham labe am laso aubehà sokba ukboho vab di iube aho Ala bake nasi tu vuzehi meedam bak lamti ulohona iho Kristus bake tu vuzehi meedameam làhà im laha Abraham bake ozom di im laha, "Im aiat modemna ozomom dàt modem bak," lahame gagom neà bak. 13Aham di iube Alat Abraham bake neha, "Eho omti obo oho vou faat ladam dam lamti labihasu Eho uba modi bak nimti bak niba esdam dam ahebu lamti um naedamali vuusda tame," lahame lab fet vameadume vàmadi esuhu im lam ba Abraham labe aba aho vou faat ledaha dam lamti iho ame da Musat ba toedume fihasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam ulohodesu meedaha bak labet modi ame na vaha vabak. Gi Alat lab fet vameadume vàmadi esuhu bak laba Abrahamat aime tu vuzehehemu Alat aba neha, "Om im vamdesu meedam dàt modem bak," lahame ozahit fet deeli gagu vaha bak. 14Laham vabameam Alat Aba Aho fet vameadume vàmadi esuhuna lam gi ame da Musat lab toedume fihasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam ulohodesu meedam dam lamota modi imbodemeam làhà ibi iho Ala bake lab tu vuzehi meedaha bak lam gi teoli vanamai voomnat mode taia? Ba Alat ozahit iba deeli gagu vadam vab taia? Labi laha Aho lab fet vameadume vàmadi esuhu bak lam iba ba modi imbodem vab taia? Neham labe labihaha bak. Ame Im Feàna zi lam ba dat vàmtea buà ulohodesu meedamda vabak. 15Meit ame Im Feàna zi lam aime uledi ulohodesu meedaha vaba zidazemeam làhà Alat ame da laba faki modesdam bak ehe bak. Labihàmu iho nehi ozom bak. Abraham labe aho ame toedume fihasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam aime uledi meedaha bak labet modi Alat Aho Abraham bake lab fet vameadume vàmadi esuhu im lam Aho ba modi imbodehe vabak. Nasi ozomale. Im etei nehasu meedam bak. Gagu fihasi vàmadi esuhu im ehe di iho bak damat ulohodesu meedam vaba gi zidazem tadedam bak. 16Labihàmu iho nehi ozo. Iho Ala bake tu vuzehi meedàmu Alat Aho amu iba neha, "Im neà bak nim Eho uba modi esu tame," lahame amu fet lab gagu vàmadi esuhu im lam Aho modi imbodi ab modesuham bak. Aho iba, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu valo modemu Aho lab fet vameadume vàmadi esuhu im lam iba ab modi imbodeham bak. Labiham labe Aho lab fet vameadume vàmadi esuhu im lam imbodelo modem di Aho gi im dam bakda ahebu abo Abrahamat tu vuzehi meedaha bakti ulohona meedam dam nim ame im neà bak lam iba modi esuidam bak. Gi im Yahudi dam Kristus bake tu vuzehi meedam dam abo ame lab toedume fihasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam vuusu meedam dam nimota ame im neà bak modi esuhu vabak. Abo Yahudi damat modem vab dam labe iho Abraham labe aho Ala bake nasi lab tu vuzehi meedaha bak lamti ulohona neo Kristus bake tu vuzehi meedam dam lamti laha modi esuhu bak. Labiham labe iho Kristus bake tu vuzehi meedam dam nibe iho Abraham bake vi ozom di am gi im vou faat lehe tai ahobada ozomomda am bak. 17Eho etei lab gagoho bak lam gi Musat aho Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehena nimti uloho bak. Alat Abraham bake neha, "Eho obo oho ba vou faat ladam dam lam modi duali fa faheme dam mei debuti dam mei debuti lahadume ame dam labe fa it ozome oba gagom di gi im tai debu ahamda om am tame," lahame Alat aham di iube Abraham bake labihasu fet vameadume esuhemu iho ozom di imbo bak. Ame da Abraham lam im aiat modemna ozomomda modem bak. 17Alat Abraham bake lab fet gagu vàmadi esuhu bak lam Abrahamat ba ahu behàsdi vi ozodaha vaba abo gi tu vuzehi abehamdehe bak. Am nam Sara lamti amait behàsu aoli data faam bak fotehenàme Abrahamat gi ozahit Alat aba lab gagoho bak laba tu vuzehehe bak. Iho ozom, aba aho tuhu Ala lam abo dam elodahada zi modi fa ahedi usnadam Ala am bak. Labi laha na vabna gi gagu naledam Ala am bak. Labihadam Ala laba Abrahamat tu vuzehehemu Alat aba fet vameadume vàmadi esuhu im lam imbodi dam mei debuti dam mei debuti labihasu dua bak labe Abraham bake ab aialeham bak. Abo Alat amu aba nehi fet vameame esuhu bak lam ab imbodeham bak. "Oho ba vou faat ladam dam lam ba dam debu mei dam debu mei lahadume abo falo zi lamti ulohona dem biemna zi vou faat lada tame," lahaha bak lam ab imbodeham bak. 19Ame da Abraham labe aho naedat it ozo, "Em faidi elom bak fusi seratus tahun folehena akati ba ozome data faadà? Labi em nam fainà Sara laha data faam bi aoli nibeso bugeame setehena akati ba data faadà?" laham bak aho naedat ozobohunàme Alat aba gagoho im laba aho lab tu vuzehehe bak lam, "Modeo? Modem vabao?" laham bak lam ba vi ozoho vabak. Abo tu teudehe bak. 20Aba aho tu vi ozodam bak setehenàme Alat lab fet vameadume vàmadi esuhu im laba aho lab tu vuzehehe bak lam ba ahu behàsdi vi ozodaha vabak. Abo gi tu abehamdehe labe am ahu vi teudi vi teudidume bohu ab vuusdaham bak. Labi laha Abrahamat Alat ba modem im vi ozome, "Ala abo neàte," lahame ab vou baedaham bak. 21Aho ozo, "Alat Aho fet vameadume vàmadi esuhu im ahebu imbodem tadem Alat modem bak," laham bak laba tu abehamdi Ala bake vou baedaha bak. 22Labihàmu Alat lab fet gagu esuhu im lam Abrahamat tu vuzehehemu Alat aame gago, "Abraham abo im vamdesu meedam dàt modem bak," lahame aba lab ozahit fet deeli gagu vaha bak lam Musat Alat Vameadaha Im Toedahana laba ab toeham bak. 23Lahana iho ozom, ame im toehena lam, "Abraham abo im vamdesu meedam dàt modem bak," lahame ozahit fet deeli gagu vaha bak lam gi Abrahamta ozome vameadaha vabak. 24Abo im dam bada ahebu vi ozome vameadaha bak. Iho dam bada nibe laha Kristus bake tu vuzehemeam làhà Aho iba neha, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu vada tame. Abo im Boehàda Yesus eloho bak labet modi fa ahedi usaha Ala laba tu vuzehemeam làhà labihada tame. 25Iho bak damat Alat gagohona modehe vaba geàmu faina meedàmu Yesus Ahamo naedat gohalem bak uledi dam bake ub lu damat oteheda Am am bak. Labi neo ame eloho bak labet Alat modi fa ahedi usaha bak. Alat iba neha, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu vadalo modem bake labihaha bak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\