Roma 5

1Iho Kristus bake tu vuzehi meedàmu Alat iba ozom di neha, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu im vadaha bak. Labihàmu im Boehàda Yesus Kristus labe Aba Aho meedaha bak laba tu vuzehi meedaha bak labet modi imti Alati fa vahi ab vou aleham bak. 2Iho Kristus bake tu vuzehi meedàmu Aba Aho tohedateli meedaha bak labet modi imti Alati fa vahi Aho iba ozahit deeli im neà bak bohu meedam bak lam ab faasi meedamam bak. Labihàmu, "Alat Aho diamut Am feà bak lam fa iba modi im tau feà damalem bak," laham bak laba iho tu abehamdi vi ozodam labe im bisi deelehe bohu vuusdam bak am bak. 3Im gi im lada lamota deelehe vabak. Im bedemna zohàme ame iba modi geàdamna labet fa iba modi keàtedi teudidamna am bak. Ame bak lam im ozobohudehe labe na im iba modi geàdam di im gi ozahit deelehe bohu vuusdam bak. 4Labi naat iba modi ozolo meedam di im bedem vaba iho gi keàtedi teudi ozahit neo meedam labe Alat iba, "Neàte," lahame iba deeli vi gagom bak ehe labe im ozobohu bak. Labi Alat iba, "Neàte," lahame deeli vi gagom labe neo modi iho neha, "Alat ba diamut Am feà bak lam iba modi ozobohudi im figate tame," laham bak laba iho tu vi ozodam bohu meedam bak. 5Labi ibi iho lab tu vi ozodam bohu meedam bak lam Alat ba ame bak lam ahi vageme modem vaba im ahu faidi vi ozodam vabak. Neham labe labihaha bak. Alat Am Aha Nutabe Neàna lam iba nom ilu im ahu ad niba vizi neha, "Alat iba abo duana deeleho," lahame iba vameadam bohu meedam labe im ozobohudi im ba ahu faidem vabak. 6Iho amu Alat Aba Aho gagoho im uledi meedaha vaba gi fai bak meedàmu Alat iba beolo modem bak lam ihimo naedamat soat it vausu fa vei neàdem biehemu Alat Aba Aho ozoho di fuhemu Kristus iba gohali ot vai ab eloham bak. 7Neham labe iho labi ozobohudehe bak. Im dam bakda meida nibe fa bakda meida lam meit otelo modem di iedi ba ot vai elom bak mahate uledem vabak. Abo ame da meida lam gi ame fihasi gagu vàmadi esuhu im vamdesu meedam dàt modemnàme ba ot vai elom bak uledem vabak. Lahana ame da labe am da meida lam bisi ahu im neà bak meedamda lam meit otelo modem di aho fa ot vai elom bak iedem vaba fota uledem meo bak. 8Lahana Alat iba deelem bak lam ba labiham vabak. Iho Aba mu faina meedam lahasuhu di labe, "Am abo iba deeleho," laham bak lam Alat modi tombalelo ahit Kristus iba olu ab ot vai eloham bak. 9Labihàmu iho etei nehi ozom bak. Iho faina meedam bak lam Kristus iba gohali ot vai eloi vasea veàtoho labet modi Alat iba neha, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu ab vadaham bak. Im lada lam modi imbodehemu im nidi nim laha neo modi imbodem bak. Alat iba faki ba beodam bak lam Kristusat Aho tohedateli meedam labet iba laha soat vausu fa vei neàdedam bak. 10Ame bak lam gi neham bak. Im dam bakda ahebu amu Ala bake fakemoholi vaitesu lahasuhu di iube Alat Am Adat iba dam bakdate bak niba olu ot vai eloho labe im Alati fa ab vaheham bak. Ame bak lam imbodehelahit iho ozom, im nidi nim laha imbodem bak. Im Alati fa vahi vou ali meedam damat modem labe iho ozom, Kristus Am eloho bak labet Alat modi fa ahedi usaha labe Alat iba faki beodalo modem bak lam Kristusat iba soat vausu fa vei neàdedam bak. 11Gi lada lamota modehe vabak. Im Boehàda Yesus Kristus labe Aho iho faina meedam bake ot vai eloho bak labet modi etei nim imti Alati ot vou aliaha bak laba vi ozome, "Ala abo neàte," lahame deelehe bohu vuusdam bak. 12Aham di iube Alat alimeat modeheda Adam labe aho Alat aba gagu malehena geàmu faina modehe labet faasi im dam bakda ahebu faina meedam bak ab vizedume meedamam bak. Labi ame da Adam labe aho faina modehe labe elohemu ame bak labet faasi im dam bakda ahebu faina meedam bak labet modi elodam bak ab vizi bohu vuusdamam bak. 13Imbote. Abo Alat Musa bake vameadume aho toedume fihasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam Musa bake loho vab di iube im dam bakda amu gi di labe faasi faina meedam bak. Lahana iho ozom, "Na lam a modemule," lahame iba gagu fihasi vàmadi esuhu im vabameam ba Alat iba neha, "Um git modeho," lahame ba vàlu gagom vabiem bak. 14Lahana ba vàlu gagom vabnàme dam gi amu di iube faasi elodam bak. Abo Adam labe faasi faina meedam labe vou elo usdume Musa bake vou fuhu bak. Neham bak. Adamta Alat gagu mali esuhuna geàmu modehe labe elo. Lahana dam ba vou elo usdaha zoho lam Alat im gagu mali esuhu im vabna gi Adam labe modehe im labet modi dam totbaho ahebu ab vizi Adamti uloholi ab elodamam bak. 14Ame da Adam labe aho dam bakda modi vizehe bak lam aho gi dat ba lemda Kristus labe Aho dam bakda modi vizelo modem bak laba nasi vouhoho bak. 15Lahana iho ozom, Alat Aba Aho iba neha, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame teo ilabdi ozahit deeli gagu vadaha bak lam ba Adam labe aho Alat gagu malehena geàmu faina modehe labe dam bakda vizedam bak lamti bisi uloho vabak. Alat Aba zoho bisi feà zoho am bak. Neham bak. Dat vàmtea Adam labe aba aho lab faina modehe bak labet modi dam bakda ahebu vizedume ab elodamam bak. Lahana Alat Aba Aho ozahit dam bake deeli im neà bak meedam bak labet modi dam bakda ahebu im neà bak duana ab vadamam bak. Abo Dat ba leheda Yesus Kristus labe Aba Aho tohedateli ozahit iba im neà bak meedaha bak labet modi fa Alat dam dua bak laba neha, "Um im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit teo deeli ab gagu vadamam bak. 16Labi laha Alat Aba Aho teo ilabdi iba ozahit gagu vadaha bak lam iho vi ozom di Adam labe aba aho Alat gagu malehena geàmu faina modehe bak labet modi damat vizehe bak lamti uloho vabak meidavat ehete. Neham bak. Ame da vàmtea Adam labe aho Alat gagu malehena geàmu faina modehemu Alat dam bake ozom di, "Dam ahebu faina meedàmu Eho ahole beodume vatauda tame," lahame ab gagu esuham bak. Lahana Alat Aba zoho gi nehaha bak. Iho dam bakda faina duana meedamnàme Alat gi ozahigeàmu vei neàdi ilabdi iba neha, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu vadaha bak. 17Dat vàmtea Adam labe aba aho Alat gagu malehena geàmu faina modehe labet faasi dam bakda ahebu elodam bak vizi gi labaha bohu ab vuusdamam bak. Lahana ame Da Yesus Kristus labe Aba Aho tohedateli meedaha bak lam bisi feà labet modi gi nehadam bak. Alat Aba Aho ozahit iba deeli im neà bak duana modi esuidam bak ame. Labi Aho iba neha, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame teo ilabdi ozahit deeli gagu vadam bak ame. Ame bak lam imbodehelahit iho ozom, im nidi nim laha abo imbodem bak. Ba diamut asum ahoba iuba Kristus Aho feà Dateli dam bake vuusdam bak lam iho fa vi tau feà damali dam bake vuusdam bak. 18Labihàmu iho ab ozoham. Dat vàmtea Adam labe aba aho Alat gagu malehena geàmu faina modehe bak vàmtea labet modi Alat dam bake ozom di, "Dam ahebu faina meedaho. Ahole beodume vatauda tame," lahame ab gagu esuham bak. Lahana Dat ba leheda Yesus labe Aho neha, "Im vamdesu meedase," lahame damat Am otem bak uledehe bak labet modi Alat iba dam bakda ahebu iho Kristus bake tu vuzehem dam niba ozom di Aho gi neha, "Im im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu vadam bak. Labi laha iba modi Amti vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak. Labihadaha bak. 19Neham bak. Dat vàmtea Adam labe aho Alat gagu malehena geàmu modehe bak labet modi dam bakda ahebu ab modi faina meedam damaleham bak. Labi laha Yesusat Am Aiat Aba neha, "Elose," lahame gagoho bak lam uledi modehe bak labet modi Alat dam bakdate vi ozom di, "Im vamdesu meedam damat modem bak," lahame gi ozahit deeli gagu vadam bak ab faaham bak. 20Im dam bakda ahebu iho vabi im im neà bak meeda tiba vabi meeda. Labihàmu dam ahebu aame ozo, "Aa làhà! Im bisi faina meedume baleàhà damat mode?" laham bak ozobohu aabodelo Alat ahit Musa bake vameadume aho fa ot vai toedume fihasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam Musat aho fa ot vai dam bake ahate fidesi vameadaha bak. Lahana dam bakda bisi faina meedam bak vi taui vi tauidume dualedam labe Alat Aba zoho lam abo Aho meia ozahit deeli im neà bak meedam bak lam laha vi taui vi tauidume dualedume bohu ab vuusdamam bak. 21Amu di iube im dam bakda ahebu faina meedam bak bisi tombuli meedàmu eloi Alati ot vaitesuiam bak lam dam bakdate modi vizi ab bohu vuusdamam bak. Lahana etei nibe faasi Alat meia ozahit deeli im neà bak modi esuidam bak bisi ab tombuli meedamam bak. Labiha labe Alat neo iba neha, "Im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu ab vadamam bak. Labi ame bak labet modi im Alati vahi gi ahe neàna bohu vuusdam bak. Im Boehàda Yesus Kristus labe Aba Aho tohedateli ot vai meedaha bak labet labihaha bak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\