Roma 9

1Emti vahi Kristus bake tu vuzehi meedam dam oa, emti Kristusti vou ali ahu vàmadehemu eho etei uba vameadalo modem im nim ba giomimot modem vabak. Abo imbote. Abo Alam Aha Nutabe Neàna labe em ahu ad niba vizi vuusdam labe em ahu adat it ozomna nibe eba vi tau uledi vameadam bak. 2Neha: Em Israel dam dua totbaho labe Yesus bake tu vuzehem bak mu bohu vuusdàmu em ahu faidi feà bak fusi bohu vuusu meedalo. Em ba giomim gagom kaio. Em Israel dam totbaho labe fa Kristus bake tu vuzehi Alat ame dam laba soat vausu fa vei neàdemta Alat fa eba nasi neha, "Seee. Kristusti emti vaitesu labaha bohu vuusdase," lahame eba labihasu uloom di em uledem bak. 4Em Israel dam lam aham di iube Alat neà bak abo duana nehi iba modi esuidaha bak. Israel labe aho vou faat ledaha dam lam Alat gi amu di iube fihasi gagu Am damalehe dam zi am bak. Labi laha Alat neha, "Am data aabolehena ozomom damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu vadam dam zi am bak. Labi laha ame dam labe iho aham di iube ame bak aotba baa bohu dam vaba alim bak laba Am feà bak lam aadume tombalehe dam zi am bak. Labi laha ame dam zi lam Alati im fet ot vameadume vàmadi esuidam dam zi am bak. Labi laha ame dam lam Alat aham di iube Sinai Sibu laba Aho gagu fihasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam Musa bake vameadume aho fa ot vai fa vameadam dam zi am bak. Labi laha meit am ahu adat iedi Ala bake vou baedam di, "Akatihasu iademe vou baedàla?" laham bak lam Alat modi ozobohudi figatedaha dam zi am bak. Labi laha Alat fet vameadume vàmadi esuhu bak lam ba fa modi imbodi meedam dam zi am bak. 5Labi laha ame dam labe im tai ahobada lam abo Abrahamti Isakti Yakubti labihasu Alat gagu fihasi im Israel dam debu dualehe dam làtela am bak. Labi ame dam debu labe vou faat ledume Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda lam gi im Israel dam aliholi faaha bak. Labihadaha bak. Lahana akati modi em Israel dam dua zoho labe fa Kristus mu Aba tu vuzehehe vaba mode? Am abo Ala am bak. Na ahebu vuusdamda bisi feàda lam iho gi Aba labaha bohu vou baedam bak lam gi ahole meedam bak. Imbote. 6Eho amu neha, "Em Israel dam dua zoho labe iho Kristus mu vooho bak," lahame eho lab gagoho bak lam uho mu nehi gagoe moio? "Làhà, Alat amu im Yahudi dam labe im tai ahobada lam abo Abrahamti Isakti Yakubti labihasu ame dam laba neha, 'Ubu uho vou faat ladam dam laba Eho neà bak modi esuida tame,' lahame im Yahudi dam ahamda laba amu fet vameadume esuhu im lam Aho gi vagehe taia?" lahame uho eba labi gagomeam làhà eho uba gi nehi fa gagom bak. Um git ozoho. Alaba zoho ba vagem vabak. Neham bak. Ame da Israel labe aho vou faat ledaha dam ahebu iho nehi gagodam bak. "Im abo Israel dam am," lahame daetbadam dam lam Alat ozom di bisi ahebu Am dam aabolehena ozomoho vabak. 7Labi laha Abrahamat aho lab vou faat ledaha bak labet modi ame dam zi ahebu Alat ozom di, "Abrahamam mekehà zoho aabolehena ahebu am bak," lahame ba labi ozome gagodam vabak. Abrahamam adam totbaho labe iho lab vou faat ladaha dam lam, "Abrahamam mekehà zoho aabolehena am bak," lahame ba labi ozome gagodam vabak. Neham labe labihaha bak. Alat amu Abraham bake fet vameadume vàmadi esuhu di lam gi Abraham bake nehi vameadume esuhu bak. "Gi om adat Isakat aba aho vou faat ladam dam lamota om mekehà zi aabolehena am bak," lahame labihasu fet vameadume esuhu labe eho uba labi gagoho bak. 8Labihàmu iho nehi ab ozoham bak. Aham di iube Alat Abraham bake fet vameadume vàmadi esuhu bak laba Abrahamat tu vuzehehe bak labet modi Isak ab faaham bak. Ame bak lamti ulohona iho Alat fet vameadume vàmadi esuhu im zi laba tu vuzehemeam làhà im Alam dam aabolem dam im am bak. Ba Abrahamat aho lab vou faat ledaha bak labet Alat ozome im Am dam aabolem vabak. Iho gi Alat iba lab fet gagu vàmadi esuhu bak laba tu vuzehemeam làhà im bisi Abrahamat aho vou faat ledaha dam aabolemna ozomom dam im am bak. 9Alat Abraham bake nehi fet gagu vàmadi esuhu im ehe labe labihaha bak. "Em abo tahun nidi nim foli neàdi di nimodam di fa neo oba le tame. Labi di labe om nam Sara daboseà faam di am tame," lahame labihasu fet vameadume vàmadi esuhu bak. Labiham labe Abrahamat nehi ab ozoham. Ba am data amu faahada Ismael labet modi aho vou faat ladam dam aabolehena debu dualem bak laba vameadaha vabak. 10Ame bak lam ozom di gi ba im lada lamota vi ozodam vabak. Im meida nidi nim laha ehe bak. Alat Aho ba neo Ribka bake fet vameadume vàmadi esuhu im lam ozom di gi nehaha bak. Abrahamat Isak faasi buduali Ribka ab vaham. Labi am nam Ribka zubuli data tasbana faaseo modem di labe Alat nehi fet vameame vàmadi esuhu im ehe bak. Ame im lam ehe labe eho amu uba lab gagoho bak lam, "Ba Abrahamat aho lab vou faat ledaha bak labet Alat ozome im ba Am dam aabolem vabak," lahaha bak lam ahole gagoho bak. Neha: Ame data tasbana lam am ai gi vàmtea bak. Im tai ahobada Isak am bak. 11- 12Lahana Ribka ame data tasbana Yakubti Esauti faaseo modem di labe abo ame data ahim labe iho fai bak meedào? Neà bak meedào? Labihasu meedaha vab di labe, "Ame data tasbana lam ba ibi iho Israel damat meedume baleàhà im modem vaba gi im mei meeda tame," laham im lam Alat Ribka bake nehi fet vameadume vàmadi esuhu bak. "Oho etei faaseo modem data tasbana lam amu nasi duzu faahada labe aho vou faat ladam dam lam gi data tasbana ba vi faahada labe aho vou faat ladam dam labe im na teo meedam damalem bak meeda tame," lahame labihasu fet vameadume vàmadi esuhu bak. Alat labi fet vameadume vàmadi esuhu bak labe iho nehi ozo, "Alat, 'Dam adida Aho neà bak mode,' laham bak ozome dam fihasi vam di ba, 'Ame dam ibi iho neà bak meedào? Fai bak meedào?' laham bak laba nasi vi ozome ba dam fihasi vadam vabak. Aho gi Aba Aho ozoho baket modi fihasi vadam bak." Laham bak lam tombalelo aho ahit Ribka bake labi fet vameadume vàmadi esuhu bak. 13Eho etei lab gagoho bak lam meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi toehe bakti ulohote. "Alat neha, 'Yakub lam Ebe Eho bisi deeleheda am bak. Lahana am dubu Esau lam Eho bisi deelem kaio.' " lahame labihasu toehe im lam ehe labe eho uba labi gagoho bak. 14Eho etei lab vameadaha bak lam uho meit aime mu nehi gagomeam, "Oo làhà! Alat gi Aba Aho ozoho bak labet modi dat meida voo. Dat meida va. Labihameam làhà ba neà bak modem vaba git modehe taia?" lahame uho meit labi gagomeam làhà eho gi fa uba nehi gagom bak. Vabà! Um git ozoho. Alat ba git modehe vabak. Ahole modehe bak. 15Alat aham di iube Musa bake nehi gagoho im nasi vi ozomale. "Eho ozo, 'Eho da lada laba aam faimu faobekesi im neà bak tau meedase,' lahame Ehemo labi ozomeam làhà Eho ame da laba labihasu modem bak." 16Lahame Alat Musa bake labihasu gagohemu iho nehi ab ozoham bak. Alat gi Ahamo ozoho bak labet modi dam bake fime vadam bak. Ba meit neha, "Em vale," lahame labi gagomeam ba vam vabak. Labi laha meit neha, "Eho gi im nehasu meedam labe Alat eba deeli vam bak," lahame ame da labe aho lab gagu meedam bak labet modi Alat ba dat lada lam laha vam vabak. Gi Alat Ahamo Aba Aho ozoho bak labet modi dam bake aam faimu faobekesi im neà bak tau meedam labet modi dam vadam bak. 17Gi im lada lamota vi ozodam vabak. Im nidi nim laha vi ozomale. Alat aham di iube Firaun abo Mesir boehàdatebo bake nehi vameadaha im Musat toehena ehete. "Om ee vousai boehàdatebolehe bak lam gi modehe vabak. Eho ahit oho Em dam lab isi oudaha vaba odohali moidàmu Eho na feàna oudaha bak labet modi, 'Em feà bak nim modi tombalese. Labi tombali dam ahebu vou susu ladume Em ee vou fidet ladume ozobohudi figatedase,' laham bak ozome oba modi om ee vousai boehàdatebolehe bak." 18Lahame Alat Firaun bake labihasu gagohemu iho nehi ab ozoham bak. Alat Aba Aho ozoho dam laba fihasi neha, "Eho ame dam niba aam faimu faobekesi im neà bak tau meedase," lahame ozom di ame baket meeda. Labi laha neo Aba Aho ozoho dam laba fihasi neha, "Ame dam labe im ahu laba Eho modi odohalese," lahame ozom di laha ame baket meeda. Alat gi Ahamo Aba Aho ozoho bak labet labihadam bak. 19- 20Eho etei lab vameadaha im lam uho meit aime mu nehi gagomeam, "Oo làhà! Alat labihasu meedam Alat mode? Làhà, iho faina meedam bake akati modi Aho iba faki beom bak gagodàla? Im gi Aba Aho amu di iube fet ozome esuhu baket meedaha taia? Akati ba iba fake?" lahame uho meit labi gagomeam làhà eho fa gi uba nehi gagom bak. Vabà! Labihameam um git ozome gagodam bak. Um ba a labi ozome gagodamule. Im gi ekda akati ba Ala bake im vahokedà? Ba labiham biem bak. Um ozom vaba? Ba ohanubu labe ba ahali aba modi nazohaedamda laba neha, "Om ana modi eba nazoh giida meedà?" lahame ba labi gagom vabak. 21Gi nehamta ahole modem bak am. Ame ohanubu modeme nazohaedamda labe ahamo naedat ozome ame ohanubu vàmtea ve guti behàsdi meida na vaheme fihasi esumda mode. Labi meida gi dihasi na vahe. Dihasi na vahe. Lahamda mode. Gi labihadam bak. Ahamo aba aho ozoho baket meedam bak lam ahole modem bak am. Alat laha Aba Aho ozoho bak lam ahole Ahamo meedam bak. 22Labihadam labe iho nehi ozo. Alat neha, "Damat im nehasu meedase. Damat im nehasu meedase," lahame Aba Aho ozoho bak labet modi Ahamo naedat faheme ahala modi ahala modidam bak lam ahole meedam bak. Ba git meedam vabak. Alat im nehasu modi tombalelo àhàki meedam bak. Damat ibi iho faina meedam bak lam, "Am abo faki ahu nemahuho," laham bak lamti labi, "Am feà labe ame dam laba vatau beom meo bak," laham bak lamti, "Labihasu damat fà ozobohudese," lahame Alat modi tombalelo àhàki meedam bak. Lahadamnàme dam Aba fakem dam lam Alat Ahamo ozo, "Aho beodume foli seddase," lahame amu lab fet gagu esuhu dam lam Ahamo ozahigeàmu gi laha vou faodam bak. 23"Am abo gi im neà bak duana meedam Alat modem bak," laham bak lam, "Dam nehamda fà ozobohudese," lahame ame dam laba ozahigeàmu vou faodam bak. Aho aam faimu faobekesi im neà bak tau modelo modem dam lam, abo Aho amu di iube neha, "Dam nim Emti feà damali asum ahoba iuba vahi azise," lahame Aho lab modi neàdi ahumdi esuhu dam lam, 24abo Aba Aho deeli fihasi vaha dam abo im Yahudi dam modeo, Yahudi damat modem vab dam modeo, "Laham dam fà ozobohudese," lahame ahit ozahigeàmu vou faodam bak. 25Alat dam bake fime valo modem di gi Yahudi dam modeo, Yahudi damat modem vab dam modeo, ahebu Ahamo naedat Aba Aho ozoho bak labet modi Am damali vadam bak lam gi Alat Ahole meedam bak. Nehaha bak. Dat ahamda Alat gagoho im aime fa dam bake vameaidahada Hosea labe aho Alat aba fet vameadume esuhu im nehi toehe bak ehe labe eho uba labi gagoho bak. "Dam amu Em damalehe vab dam lam Eho ba etei neha, 'Em dam,' lahame gagu esu tame. Labi Eho meia deeli meedam bak lam Eho modi ozobohudi figatehe vab labe biem lahasuhu dam debu lam Eho ba ame dam debu laba modi ozobohudi figate tame." 26Labi Alat fet vameadume esuhu im Hoseat neo toeheda meida laha neha: "Aham di iube bak mei bak mei lahadume azihi dam laba Alat neha, 'Um Em dam modem vabo,' lahame vou gagotedam bak lam ba diamut dam amomoi laba le nehi gago tame. 'Um abo Ala elom gikina ahe neàna bohu vuusdam Ala labe Am dam um am bak,' lahame ba gagu esu tame." Lahame Hoseat labihasu toeme esuhu bak. Ame im lam gi Yahudi damat modem vab dam bake ozome fet toeme esuhu Alam im am bak. 27Lahana dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Yesaya labe aho laha Israel labe aho vou faat ledaha dam nim abo im Yahudi dam bake ozome nehi fet toeme esuhu bak. "Ame da Israel aho vou faat ladam dam debu dua labe abo itea auobe kebe fau ziti uloholi dem biemna modemnàme Alat gi ame dam koe zohota soat vausu fa vei neàdeda tame. 28Neham labe labiham bak. Alat dam bakda ahebu ibi iho meedaha im vi ozome fahedam digat ba fuhuzobe faheda tame. Am ba, 'Laha vou faodase,' lahame gagom vabak. Abo gi taho modeme vaitom bak." Lahame labihasu fet toeme esuhu bak. 29Labi Yesayat fet toeme esuhu im meida neha: "Iho vou faat ladam bak lahasdam bak lam Boehàda Bisi Feà Datebo Ala labe Aho uledem vaba abo im zoho vekem vabameam làhà im gi ahebu beodume foli seddam bak. Abo Aho amu Sodom damti Gomora damti beodume foli seddaha bakti uloholem bak." Lahame Yesayat aham di iube labihasu fet toeme esuhemu iho nehi vi ozom bak. Alat dam bake fime valo modem di gi Yahudi dam modeo, Yahudi damat modem vab dam modeo, ahebu Ahamo naedat Aba Aho ozoho bak labet modi Am damali vadam bak lam gi ahole meedam bak. 30Làhà, iho labihasu vameadam labe im ba akatihasu ozoe? Gi nehi ozom bak. Yahudi damat modem vab dam, "Alat iba deeli vam bak im akatihasu meedam labe Aho iba deeli vàla?" laham bak lam ba ozodaha vabnàme Alat ozahit ame dam laba neha, "Dam lam im vamdesu meedam damat modem bak," lahame ozahit deeli gagu vadam bak. Kristus labe Aho iba lab tohedateli meedaha bak laba tu vuzehi meedàmu labihaha bak. 31Lahana ame da Israel labe aho vou faat ledaha dam abo im Yahudi dam nimota iho nehi ozo, "Ame da Musat lab toedume fihasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam iho meedam labe Alat iba neha, 'Im im vamdesu meedam damat modem bak,' lahame ozahit deeli gagu vada tiba." Lahana iho ame Im Feàna zi lam la modi le modidaha ba ulohodesum bi ibi iho ozoho bak lam abo Alat iba ozahit deeli vadam bak lam ba modem vabak. 32Neham labe labihaha bak. Vedi ibi iho ozome neà bak meedam bak lam abo ame da Musat toedume fihasi vàmadi esuhu Im Feàna zi lam la modi le modidaha modem bak labet modi Alat iba deeli va tiba. Ba Alat Aba Aho meia soat vausu gàhàlem bak laba tu vuzehem vabak. "Alat Gagu Fihasi Vimteme Oluhu Dat Boehàda ba elom kaio," lahame tu vuzehehe damat modem labe Yesus elohemu ame Yahudi damat vedi ab ahu faidi teidi ozodamam. Ame bak lam gi kebu guezi bitem bakti ulohona modehe bak. 33Ame Yahudi dam labe ibi iho guezi bitehe bak lam gi dat ahamda Yesayat aho nasi fet toeme esuhu im am bak. Yesayat aho aham di iube Alat Aho ba Gagu Fihasi Vimteme Olulo Modem Dat Boehàda laba ozome gagoho im lam Alat Vameadaha Im Toedahana laba nasi nehi fet toeme esuhu bak. "Alat neha, 'Nasi aimale. Ame Israel damat azihi bak Sion laba Eho damat guezi bitem kebuti ulohona ozomomda ab modesuham bak. Abo ame Da labe Aho ba meedam im lam damat ibi iho ozoho bak modehe vabamu damat ahu faidi teidem bak. Lahamnàme ame Da laba tu vuzehem dam lam ba ahu faidi teidem vabak,' " lahame Yesayat labihasu toeme esuhu bak.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\