1 Коринфынхидтэ 1

1Коринф хотын һүзэглэгшэдэй бүлгэм, Иисус Христостой нэгэдэн Бурханда зорюулагдаһан зон, Бурханай хүнүүд болохоор дуудуулагдаһан зон, манай Дээдын Эзэн Иисус Христосто, тэдэнэй болон манай Дээдын Эзэндэ газар бүхэндэ зальбарагша бүгэдэ зон, Бурханай эрхэ мэдэлээр Христос Иисусай элшэн болохоор дуудуулагдаһан Павел, тиихэдэ һүзэглэгшэ Сосфен хоёр таанадта бэшэнэ. 3Манай Эсэгэ Бурхан ба Дээдын Эзэн Иисус Христос таанадта үршѳѳл хайра ба амгалан тайбаниие үршѳѳг лэ! 4Та бүхэнэй түлѳѳ, Христос Иисусаар дамжуулан таанадта үгтэһэн абьяас бэлигүүдэй түлѳѳ би Бурханда үргэлжэ баяр баясхалан хүргэдэгби. 5Христостой нэгэдэхэдээ, таанад алишье талаһаа баяжабат, зондо Бурханай мэдээсэл дуулгахадаашье, тэрэниие ойлгоходоошье эрхим һайн болобот. 6Тиигэжэ Христос тухай гэршэлһэнэймнай үнэн зүб байһаниинь таанадта баталагдаба. 7Тиимэһээ манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ерэхые хүлеэхэ үедээ таанад ямаршье абьяас бэлигээр дуталданагүйт. 8Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ерэхэ үдэр ямаршье гэмгүй байхынтнай тула тэрэ таанадые һүүл хүрэтэрнь батадхажа байхал. 9Ѳѳрынгѳѳ Хүбүүтэй, манай Дээдын Эзэн Иисус Христостой харилсахаар таанадые дуудаһан Бурхан найдабаритай юм. 10Аха дүүнэр, хоорондоо хубааралдажа байхагүйн тула һаналаа нэгэдүүлжэ байгты, нэгэ һанал бодолтой, нэгэ зорилготой байгты гэжэ Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрэ түрѳѳр та бүхэндэ гуйн ханданаб. 11Юундэ тиигэжэ хэлэнэбиб гэхэдэ, та аха дүүнэрэй хоорондо арсалдаан гарана гэжэ намда Хлоягай гэр бүлынхид дуулгаа юм. 12Таанад бэе бэедээ ондо ондоо юумэ хэлэдэг байнат: нэгэ заримантнай «Бидэ Павелые даханабди», нүгѳѳдэтнай «Бидэ Аполлосые даханабди», үшѳѳ нүгѳѳдэтнай «Бидэ Пётрые даханабди», заримантнай «Бидэ Христосые даханабди» гэлдэнэ. 13Тиихэдээ Христос хубаараа гээшэ гү? Тиихэдээ Павел таанадай түлѳѳ хэрээһэн дээрэ саазалуулагдаһан байгаа гээшэ гү? Али Павелай нэрэ алдараар таанад уһаар арюудхагдаһан байгаа гээшэ гүт? 14Крисп Гай хоёрһоо ондоо бэшэ хэнииетнайшье уһаар арюудхаагүй байһандаа би Бурханда баяр хүргэнэб. 15Минии нэрэ алдараар уһаар арюудхагдааб гэжэ нэгэнтнайшье хэлэхэ аргагүй юм. 16Ай, мартааб, үшѳѳ Стефанай гэр бүлые уһаар арюудхаа бэлэйб. Үшѳѳ хэниие уһаар арюудхаһанаа, али үгыгѳѳ һанахагүй байнаб. 17Христос намайе уһаар арюудхахын тула эльгээгээ бэшэ, харин Һайн Мэдээсэл сэсэрхэһэн уран үгэнүүдые хэрэглэнгүй номнохыемни эльгээгээ юм. Хэрбээ сэсэрхэһэн уран үгэнүүдые хэрэглэбэлни, Христосой үхэлһѳѳ эхитэй хүсэн бууража магадгүй байгаа. 18Христосой хэрээһэн дээрэ үхэһэн тухай мэдээсэл хосорогшодто ямаршье удхагүй тэнэг юм, харин абарагдажа байһан бидэндэ тэрэ мэдээсэл Бурханай һүр хүсэн болоно. 19Нангин Бэшэг соо: «Сэсэн мэргэн хүнүүдэй сэсэнииень һүнѳѳхэб, ухаатайшуулай ухаан бодолыень буруушаахаб», – гэжэ хэлэгдэнэ. 20Тиимэһээ сэсэн мэргэн хүнүүд хаанаб? Али эрдэмтэй ухаатайшуул хаанаб? Али энэ дэлхэйн уран арсалдагша боосолдогшод хаанаб? Энэ дэлхэйн сэсэн мэргэнэй тэнэг байһыень Бурхан харуулаа бэшэ аал? 21Энэ дэлхэйн зоной ѳѳһэдынгѳѳ ухаагаар Бурханиие мэдэрхын аргагүй байхыень Бурхан ѳѳрѳѳ оюун ухаагаараа заяагаа, тиигээд «тэнэг» гэгдэдэг мэдээсэлээр һүзэглэгшэ зониие абарха гэжэ шиидээ. 22Хэрбээ иудейнүүд гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдээр юумэнүүдэй баталагдахые хүлеэдэг байбалнь, бусад арадууд сэсэн мэргэнээр юумэнүүдэй баталагдахые хүлеэдэг юм. 23Харин бидэ саазалуулагдаһан Христос тухай, еврейнүүдэй дурые гутаадаг, бусад арадуудта, ямаршье удхагүй байдаг мэдээсэлые номнонобди. 24Харин еврейнүүдэйшье, бусад арадуудайшье дундаһаа Бурханай дуудаһан хүнүүдтэ энэ мэдээсэл – Бурханай һүр хүсэн, Бурханай оюун ухаан болохо Христос гээшэ. 25Бурханай тэнэг гүүлэдэг юумэнь хүнүүдэй ухаанһаа сэсэн юм, Бурханай бирагүй һула гүүлэдэг юумэнь хүнүүдэй хүсэ шадалһаа хүсэтэй юм. 26Аха дүүнэр, Бурханай таанадые дуудахада таанад ямар байһанаа һаныт: хүнүүдэй хэмжээгээр харабал, үсѳѳнтнайл сэсэн ухаантай, хэдыхэнтнайл һүр хүсэтэй, хэдыхэнтнайл дээгүүр уг изагууртай байгаа бэлэй. 27Тиимэһээ Бурхан энэ дэлхэйн сэсэн мэргэниие номгоруулхын тула ямаршье удхагүй гэжэ тоологдодог юумэнүүдые шэлэжэ абаа, энэ дэлхэйн һүр хүсые сарахын тула хүнүүдэй дундаһаа ахир һула гэжэ тоологдодогуудыень шэлэжэ абаа. 28Бурхан энэ дэлхэй дээрэ шухала гэжэ тоологдодог юумые болюулхын тула хүнүүдэй дундаһаа ямаршье уг изагуургүй, дарлагдаһануудыень шэлэжэ абаа. 29Эдэ бүхэн Бурханай урда нэгэшье хүн һайрхахагүй гэһэн удхатай юм. 30Юуб гэбэл, Бурхан лэ таанадые Христос Иисустай нэгэдүүлээ, Христосые манай сэсэн ухаан болгоо. Христосой ашаар бидэ үнэн сэдьхэлтэнгүүд, Бурханай нангин хүнүүд, сүлѳѳтэй хүнүүд болообди. 31«Һайрхаһан хүн Дээдын Эзэнэй бүтээһэн лэ юумээр һайрхаг», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэнэй ёһоор бүхы юумэн бүтэжэ байг лэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\