1 Коринфынхидтэ 10

1Аха дүүнэр, Моисейе дахажа ябаһан үбгэ эсэгэнэртэймнай юунэй болоһые би таанадта һануулха һанаатайб. Тэдэниие бултыень үүлэн хамгаалжа ябаа, тэдэнэр бултадаа Улаан далайе аюулгүй гаталһан байгаа. 2Үүлэн соо, далай соо тэдэнэр Моисейтэй нэгэдэн «уһаар арюудхагдаһан» байгаа. 3Тэдэнэр булта нэгэ адли гайхамшагтай эдеэ эдижэ, 4нэгэ адли гайхамшагтай унда уужа байгаа һэн. Тэдэнтэй хамта ябаһан гайхамшагтай хабсагайһаа тэдэ уужа байгаа. Тэрэ хабсагай болбол Христос ѳѳрѳѳ байһан юм. 5Тиигэбэшье тэдэнэй олониинь Бурханда һайшаагдаагүй, тиимэһээ тэдэнэр сүл губида хосорһон байгаа. 6Үбгэ эсэгэнэрэйнгээ нүгэлтэ ябадалнуудые дабтаха дураа хүрэхэгүйн тула эдэ бүхэн бидэндэ һэргылэмжэ болоо. 7Тэдэнэй зариманиие һажаажа онгонуудта бү шүтэгты. «Хүн зон эдихэ, уухаяа һууба, найрлажа нааршаажа оробо», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. 8Тэдэнэй зариманиинь янхараад, нэгэ үдэр соо хорин гурбан мянган хүн үхэһэн байгаа. Тиимэһээ бидэ тэдээндэл адли янхарха ёһогүйбди. 9Тэдэнэй зариманиинь Дээдын Эзэниие туршаад, хорото могойнуудта хадхуулан үхэһэн байгаа. Тиимэһээ бидэ тэдэндэл адли Дээдын Эзэниие туршаха ёһогүйбди. 10Тэдэнэй зариманиинь гэмэрэлдээд, Үхэлэй Эльгээмэлээр амяа һүнѳѳлгэһэн байгаа. Тиимэһээ бидэ тэдэндэл адли гэмэрэлдэхэ ёһогүйбди. 11Тэдэ юумэнүүд бусад зониие һэргылхын тула үбгэ эсэгэнэртэймнай тохёолдоһон байгаа, тиин бүхы юумэнэй эсэсэйнь ерэхэ сагта ажамидарһан бидэниие һэргылхын тула бэшэгдэһэн байгаа. 12Тиимэһээ батаар зогсоноб гэжэ ѳѳр тухайгаа бодожо байһан хүн унашахагүйн тула болгоомжотой байг. 13Таанадай дабаһан ямаршье туршалганууд юрэ хүнүүдтэ тулгардаг юумэнүүд юм. Гэхэтэй сасуу Бурхан амалһан юумэеэ дүүргэжэ, даахын аргагүй туршалгануудые таанадта тулгаруулхагүй, тиигээд туршахадаа, тэсэжэ гараха хүсэ шадал таанадта үгэхэ юм. 14Тиимэһээ, инаг хайрата аха дүүнэрни, онгонуудта шүтэхэһѳѳ зайсажа байгты. 15Би таанадые бодомжолхо аргатай хүнүүд гэжэ тоолон хэлэнэб, тиимэһээ хэлэһэн юумэнүүд тухаймни ѳѳһэдѳѳ бодооройгты. 16Бурханда баяр хүргэдэг, тэрэнэй үхэлые дурасаһан аягаһаа уухадаа, бидэ Христосой шуһанда хабаатай болонобди. Хилээмэ хухалаад эдихэдээ, бидэ Христосой бэедэ хабаатай болонобди. 17Хилээмэн ори ганса юм, тиимэһээ ори ганса хилээмэ хубаалсажа байхадаа, бидэ олоороо ганса бэе гээшэбди. 18Үргэлэй юумые эдижэ байһан израильшууд тухай бодоод үзэгты, тэдэнэр үргэлэй газарта Бурханда алба хэхэдэ хабаадалсана бэшэ гү? 19Онгонууд гү, али онгонуудта үргэгдэһэн юумэнүүд үнэндѳѳ ямар нэгэн ушартай юм гэжэ хэлэхэ һанаатай гээшэ гүб? 20Үгыл даа, бусад арадуудай онгонуудта үргэдэг юумэнүүд Бурханда бэшэ, харин ада шүдхэрнүүдтэ зорюулаатай юм гэжэ би хэлэхэ һанаатай байнаб. Тиимэһээ таанадай ада шүдхэрнүүдтэй нэгэдэхые хүсэнэгүйб. 21Таанад Дээдын Эзэнэй аягаһаа ба ада шүдхэрэй аягаһаа нэгэ зэргэ уужа шадахагүйт, таанад Дээдын Эзэнэй шэрээдэ ба ада шүдхэрэй шэрээдэ нэгэ зэргэ хоол барижа шадахагүйт. 22Али бидэ Дээдын Эзэнэй уур сухал хүргэхэмнай гээшэ гү? Ѳѳһэдыгѳѳ тэрээнһээ хүсэтэйбди гэжэ тоолоно гүбди? 23Бидэ ямаршье юумэ хэхэ эрхэтэйбди гэжэ зарим хүнүүд хэлэдэг, гэхэтэй сасуу бүхы юумэн һайн бэшэ юм. «Бидэ ямаршье юумэ хэхэ эрхэтэйбди», гэхэтэй сасуу бүхы юумэн аша туһатай бэшэ юм. 24Нэгэнтнайшье ѳѳрынгѳѳ һайн һайханай түлѳѳ бү оролдог, харин бусадай һайн һайханай түлѳѳ оролдожо байг. 25Худалдаа наймаанай газарһаа абаһан ямаршье юумэн тухайгаа һанаагаа зобонгүй, асуултагүйгѳѳр эдижэ байгты. 26«Газар дэлхэй болон дээрэнь байһан бүхы юумэнүүд Дээдын Эзэнэй юм», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй ха юм. 27Хэрбээ һүзэглэдэггүй хүнэй таанадые урихада, таанад ошохо гэжэ шиидэбэл, һанаагаа зобонгүй, ямаршье асуултагүйгѳѳр урдатнай табиһан бүхы юумэнүүдые эдижэ байгты. 28Харин хэн нэгэнэй: «Энэ эдеэн онгонуудта үргэгдэһэн юм», – гэжэ таанадта хэлэбэлнь, тэрэ хэлэһэн хүнэй аша туһада, бусадай һанаае зобоохогүйн тула тэрэ эдеэнһээ бү амсаарайт. 29Би танай һэшхэл тухай бэшэ, харин бусад зоной һэшхэл тухай бодон хэлэнэб. Минии эрхэ сүлѳѳ бусад зоной һэшхэлээр бү шүүмжэлэгдэһээ гэжэ хүсэнэб. 30Хэрбээ үгтэһэн эдеэ хоолой түлѳѳ Бурханда баяраа хүргэбэлни, баяр хүргэһэн эдеэ хоолоймни түлѳѳ яахадаа намайе хүн шүүмжэлхэ юм? 31Тиихэдээ эдинэ гүт, али ууна гүт, али ямаршьеб даа ондоо юумэ хэнэ гүт, бүхы юумые Бурханай алдарай түлѳѳ хэжэ байгты. 32Иудейнүүдтэшье, бусад арадай зондошье, Бурханай һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэшье ямаршье гомдохол түрүүлэнгүй ажамидарагты. 33Ямаршье юумэ хэхэдээ, би ѳѳрынгѳѳ һайн һайханай түлѳѳ бэшэ, харин бүхы хүнүүдэй абарагдахын тула тэдэнэй һайн һайханай түлѳѳ оролдодогби.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\