1 Коринфынхидтэ 11

1Христосые һажаажа байһандамни адли таанад намайе һажаажа байгты. 2Намайе ходо һанажа, таанадта дамжуулһан һургаалнуудыемни баримталжа байһанайтнай түлѳѳ би таанадые магтанаб. 3Христос бүхы эрэшүүлэй толгойлогшо, нүхэр һамганайнгаа толгойлогшо, тиин Бурхан Христосой толгойлогшо байһые ойлгоһойт гэжэ хүсэнэб. 4Тиимэһээ толгой дээрээ юумэ табяад зальбарһан, али үгы һаа, Бурханай мэдээсэл элирүүлһэн алишье эрэ толгойгоо гутаана. 5Толгой дээрээ юумэ табингүй зальбарһан, али үгы һаа, Бурханай мэдээсэл элирүүлһэн алишье эхэнэр толгойгоо гутаана, юундэб гэхэдэ, тиимэ эхэнэрэй ба үһэеэ хюһаһан эхэнэрэй хоорондо ямаршье илгаа үгы юм. 6Толгойгоо хушаха дурагүй эхэнэр үһэеэ хюһажа хаяг. Тиигэжэ эхэнэр тайрагдаһан үһэтэй, али хюһагдаһан толгойтой ябахаяа эшэбэл, толгойгоо юумээр хушаг лэ. 7Эрэ хүн Бурханай дүрэ алдар һаргажа байгаа хадаа толгойгоо хушангүй ябаха эрхэтэй. Тиихэдэ эхэнэр хүн нүхэрэйнгѳѳ алдар һаргана. 8Юундэб гэхэдэ, эрэ хүн эхэнэрһээ бүтээгдээгүй, харин эхэнэр хүн эрэ хүнһѳѳ бүтээгдэһэн байгаа. 9Тиихэдэ эрэ хүн эхэнэрэй тула бэшэ, харин эхэнэр хүн эрэ хүнэй тулада бүтээгдэһэн байгаа. 10Энэ ушарһаа, үшѳѳ тиихэдэ Бурханай Эльгээмэлнүүдһээ боложо эхэнэр хүн толгой дээрээ эрхэ засагай тэмдэгтэй байха ёһотой. 11Дээдын Эзэнтэй нэгэдэһэн манай ажамидаралда эхэнэр хүн эрэ хүнһѳѳ дулдыдана, эрэ хүн эхэнэр хүнһѳѳ дулдыдана. 12Ушарынь юуб гэхэдэ, яажа эхэнэр хүн эрэ хүнһѳѳ бүтээгдэһэн байгааб, тон тиигэжэл эрэ хүн эхэнэр хүнһѳѳ түрэдэг юм, тиин бүхы юумэн Бурханһаа юм. 13Ѳѳһэдѳѳ бодожо үзыт, олон зоной дунда эхэнэр хүнэй толгойгоо хушангүй Бурханда зальбархань зохид аал? 14Эрэ хүн ута үһэ табихадаа, ѳѳрыгѳѳ гутаадаг гэжэ оршолон һургана бэшэ аал? 15Харин ута үһэн эхэнэрэй гоёолтонь болоно, толгойгоо хушахынь тула үгтэнэ. 16Хэн нэгэнэй энэ асуудалаар арсалдаха һанаатай байбал, бидэшье, Бурханай һүзэглэгшэдэй бүлгэмшье ондоо тиимэ ёһо заншал үгы юм гэжэ би хэлэхэ байнаб. 17Мүргэлдэ суглархадаа, таанад аша туһа хүргэхын орондо хоро хүргэнэт, тиимэһээ саашадахи заабаринуудые үгэхэдѳѳ, би таанадые магтахагүйб. 18Нэн түрүүн, танай бүлгэм суглархадаа хоорондоо хубаарана гэжэ би дуулааб, нэгэ талаараа тиимэл байха гэжэ би бодоноб. 19Зүб, үнэн бодото хүнүүдэй элирүүлэгдэхын тула таанадай дунда элдэб һанал бодолнууд байха ёһотой. 20Тиигэжэ бүлгэмѳѳрѳѳ суглархадаа, таанад Дээдын Эзэнэй Үдэшын хоол тэмдэглэнэгүйт. 21Юундэб гэхэдэ, хүн бүхэнтнай бусадһаа түрүүн эдеэ хоолоо барина, тиимэһээ заримантнай үлэн хооһон үлэнэ, нүгѳѳ заримантнай амаараа гаратар эдеэлээд, мэдээгээ алдатараа ууна. 22Таанад эдижэ, уужа байхаар гэргүй юм гүт? Али таанад Бурханай һүзэглэгшэдэй бүлгэмые тоонгүй, дуталдаһан зониие доромжолно гүт? Энээн тухай юу гэхыемни хүлеэнэбта? Таанадые магтаха ёһотой гүб? Үгы даа, энээнэй түлѳѳ магтахагүйб! 23Би Дээдын Эзэнһээ абаһан һургаалаа таанадта дамжуулһан байгааб: Дээдын Эзэн Иисуста урбаһан һүни тэрэ хилээмэ абаад, 24Бурханда баяр хүргѳѳд, хилээмээ хухалаад: «Энэ танай түлѳѳ хухалагдаһан махабад бэемни гээшэ. Минии дурасхаалда иимэ юумэ хэжэ байгаарайт», – гэжэ хэлэһэн байгаа. 25Һүүлээрнь аяга абаад: «Энэ аяга болбол минии шуһаар баталагдаһан Бурханай шэнэ хэлсээн гээшэ. Ямаршье сагта уухадаа, минии дурасхаалда уужа байгаарайт», – гэжэ хэлээ юм. 26Энэ хилээмэ эдихэ, энэ аягаһаа ууха бүхэндѳѳ таанад Дээдын Эзэнэй ерэтэр тэрэнэй үхэл тухай айладхажа байнат. 27Дээдын Эзэнэй хилээмэ эдихэдээ, аягаһаань уухадаа ѳѳрыгѳѳ доогуур абажа ябаһан хүн Дээдын Эзэнэй махабад бэеын ба шуһанай урда зэмэтэй байха. 28Тиимэһээ хүн бүхэнтнай түрүүн ѳѳрыгѳѳ шалгаг, тэрэнэй һүүлдэ хилээмэнһээ эдижэ, аягаһаа ууг. 29Хилээмэнһээ эдихэдээ, аягаһаа уухадаа Дээдын Эзэнэй махабад бэеын удха мэдэрээгүй һаа, таанад эдиһэн, ууһанаараа ѳѳһэдыгѳѳ зэмэдэ оруулнат. 30Тиимэ ушарһаа олонтнай үбшэн ядуу, ахир һула байна, заримантнай үхэбэ. 31Хэрбээ бидэ түрүүн ѳѳһэдыгѳѳ шалгабал, Бурханай заргада орохогүй байгаабди. 32Харин бидэ Дээдын Эзэнэй заргада ороод, хэһээлтэдэнь хүртэжэ байнабди, тиимэһээ энэ дэлхэйн зоноор хамта зэмэлэгдэхэгүйбди. 33Тиимэһээ, аха дүүнэрни, Дээдын Эзэнэй Үдэшын хоолдо суглархадаа, бэе бэеэ хүлеэжэ байгты. 34Суглархадаа Бурханай заргада орохогүйнтнай тулада үлэн хооһон байһан зонтнай гэртээ эдеэлжэ байг. Бусад асуудалнуудые таанадта ерэхэдээ тайлбарилжа үгэхэб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\