1 Коринфынхидтэ 12

1Аха дүүнэр, мүнѳѳ Нангин Һүлдэһѳѳ үгтэһэн абьяас бэлигүүд тухай үнэниие таанадта мэдүүлхэ һанаатай байнаб. 2Һүзэглѳѳгүй байхадатнай таанадые оло дахин тѳѳрюулдэг, дуугүй онгонуудта шүтэхэдэ түлхидэг байгаа гэжэ мэдэнэт. 3Бурханай Һүлдѳѳр хүтэлүүлһэн ямаршье хүн: «Иисус хараалда хүртэг лэ», – гэхэгүйл, тон тиигэжэл Нангин Һүлдѳѳр хүтэлүүлһэн хүнһѳѳ ондоо ямаршье хүн: «Иисус болбол Дээдын Эзэн», – гэхэгүйл гэжэ таанадта дуулганаб. 4Оюун сэдьхэлэй абьяас бэлигүүд элдэб янзын байдаг, гэхэтэй сасуу тэдэниие бултыень нэгэл Нангин Һүлдэ үршѳѳдэг юм. 5Элдэб янзын албанууд бии, гэхэтэй сасуу нэгэл Дээдын Эзэндэ алба хэдэг юм. 6Элдэб янзын абьяастайгаар албаяа хэжэ болохо, гэхэтэй сасуу нэгэл Бурхан хүн бүхэндэ тусхай ажал хэхэдэнь абьяас бэлиг хайрладаг юм. 7Нангин Һүлдэ хүн соо оршоходоо, бултанайл аша туһада ямар нэгэн абьяас бэлигээр элирхэйлэгдэдэг. 8Зарим хүнүүдтэ Һүлдэ сэсэн мэргэн үгэ хайрладаг, тэрэл Һүлдэ нүгѳѳ зариманда тусгай мэдэлгэ хайрладаг. 9Тэрэл Һүлдэ хэһэг хүнүүдтэ агууехэ этигэл һүзэг хайрлана, нүгѳѳ хэһэг хүнүүдтэ үбшэн зониие эмнэхэ хүсэ шадал олгоно. 10Тэрэл Һүлдэ нэгэ хүнүүдтэ гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдые бүтээхэ хүсэ шадал үгэнэ, нүгѳѳдүүлдэ Бурханай мэдээсэл тайлбарилха абьяас хайрлана, үшѳѳ нүгѳѳдүүлдэ һүлдэнүүдые хоорондонь илгаха абьяас олгоно, зарим хүнүүдтэ элдэб янзын танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугарха бэлиг хайрлана, үшѳѳ зариманда тэрэ хэлэһэн юумыень тайлбарилжа үгэхэ абьяас олгодог юм. 11Эдэ онсо абьяас бэлигүүдые нэгэл Һүлдэ хүн бүхэндэ ѳѳрынгѳѳ дураар хайрладаг юм. 12Христос олон эрхэтэнһээ бүридэһэн нэгэ махабад бэедэ адли; бэеын эрхэтэнүүд олоншье һаа, тэдэнэр нэгэ бэе бүрилдүүлдэг. 13Бидэшье булта, иудейнүүд байгаа гүбди, али бусад арадууд гү, барлагууд байгаа гүбди, али эрхэ сүлѳѳтэй гү, нэгэл Һүлдѳѳр нэгэ бэе болон уһаар арюудхуулһан байгаабди, зүрхэ сэдьхэлдэмнай нэгэл Һүлдэ үгэһэн байна. 14Махабад бэешье ѳѳрѳѳ нэгэ эрхэтэнһээ бэшэ, харин олон эрхэтэнүүдһээ бүридэдэг. 15«Би гар бэшэб, тиимэһээ бэедэ ямаршье хамаагүйб», – гэжэ хүлэй хэлэбэшье һаа, тэрэ бэеын эрхэтэн байхаяа болихо аал? 16«Би нюдэн бэшэб, тиимэһээ бэедэ ямаршье хамаагүйб», – гэжэ шэхэнэй хэлэбэшье һаа, тэрэ бэеын эрхэтэн байхаяа болихо аал? 17Хэрбээ бүхы бэе ганса нюдэн байбал, тэрэ яажа дуулаха байгааб? Хэрбээ бүхы бэе ганса шэхэн байбал, тэрэ яажа юумэ үнэрдэхэ байгааб? 18Гэхэтэй зэргэ Бурхан бүхы эрхэтэнүүдые махабад бэе соо ѳѳрынгѳѳ дураар байрлуулаа. 19Хэрбээ булта нэгэ адли эрхэтэн байһан байбал, махабад бэе байхагүй байгаал. 20Харин олон эрхэтэнүүд, гэхэдээ нэгэ махабад бэе байна. 21Тиимэһээ нюдэн: «Ши намда хэрэггүйш», – гэжэ гарта хэлэхэ аргагүй юм, али үгы һаа толгой: «Ши намда хэрэггүйш», – гэжэ хүлдэ хэлэхэ аргагүй юм. 22Ахир һула гэжэ һанагдадаг эрхэтэнүүд бидэндэ бүришье хэрэгтэй байдаг. 23Тиимэ хүндэгүй гэжэ тоолодог эрхэтэнүүдээ бидэ бүри ехээр анхардагбди, тиихэдэ эшхэбтэр гэжэ тоолодог эрхэтэнүүдээ тусхайгаар анхардагбди. 24Бэеымнай зохид гэжэ һанагдадаг эрхэтэнүүд тусхай анхарал абадаггүй. Бурхан бэеыемнай зохёоходоо, нэрэ хүндэгүй эрхэтэнүүдтэмнай хамагһаа үлүү хүндэтхэл үзүүлэн бүтээгээ юм. 25Тиимэһээл бэе соо ямаршье илгарал хубаарал үгы, харин олон янзын эрхэтэнүүд бултадаа бэе бэеэ анхаржа байха ёһотой. 26Тиигээд лэ нэгэ эрхэтэнэй зобоходо, нүгѳѳ эрхэтэнүүдынь бултадаа зободог, нэгэ эрхэтэнэй магтуулхада, бусад эрхэтэнүүдынь бултадаа баярладаг. 27Таанад булта Христосой бэе гээшэт, харин ганса гансаараа тэрэнэй эрхэтэнүүдынь гээшэт. 28Һүзэглэгшэдэй бүлгэм соо Бурхан хүн бүхэниие байрадань байлгаба: анха түрүүн, элшэнэрые, хоёрдохи һуурида Бурханай мэдээсэл элирүүлэгшэдые, гурбадахи һуурида һургагшадые, тиигээд гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдые бүтээдэг зониие, хойноһоонь үбшэн хүнүүдые аргалан эдэгээдэг, бусад зондо туһалдаг, бусадые ударидадаг, элдэб танигдахагүй хэлэн дээрэ дуугардаг абьяастай хүнүүдые табиһан юм. 29Тэдэнэр бултадаа элшэнэр, али Бурханай мэдээсэл элирүүлэгшэд, али һургагшад бэшэ юм. Хүн бүхэн гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдые бүтээдэггүй, 30тон тиигэжэл хүн бүхэн үбшэнүүдһээ аргалха абьяастай байдаггүй, элдэб танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугардаггүй, тэрэ хэлэһэн юумэнүүдыень тайлбарилдаггүй. 31Тиимэһээ таанад бүришье агууехэ абьяас бэлигүүдтэ хүртэхые сэдьхэл зүрхэндѳѳ хүсэжэ байгты. Харин мүнѳѳ би таанадта бүри һайн харгы зам харуулхаб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\