1 Коринфынхидтэ 13

1Хэрбээ би хүнүүдэй гү, али Бурханай Эльгээмэлнүүдэй хэлэн дээрэ хэлэжэ байгаад, харин хайра дурагүй байгаа һаа, би ханхинаһан зэд, хонгирһон сан гээшэб. 2Абарал буулгаха абьяастай, бүхы нюусануудтай болон мэдэсэтэй, хада уулануудые һууряарнь һэлгэхэ ехэ һүзэг этигэлтэй аад, хайра дурагүй юм һаа, би юуншье бэшэб. 3Зѳѳри зѳѳшэеэ бултыень тараажа, ами бэеэ тахил болгон шатаалгаһан аад, хайра дурагүй юм һаа, ямаршье ашаг олзо намда тэрээнһээ байхагүйл. 4Хайра дуратай хүн тэсэбэритэй, энэрхы сэдьхэлтэй юм, атаархадаггүй, һайрхадаггүй, бүдүүрхэдэггүй, дээрэлхэдэггүй юм. 5Хайра дуратай хүн бадашадаггүй, ѳѳртѳѳ олзо бэдэрдэггүй, абаһаар сухалдадаггүй, муу юумэ һанаандаа баряад байдаггүй. 6Хайра дуратай хүн нүгэл шэбэлдэ баярладаггүй, харин үнэн зүбтэ баярладаг. 7Хайра дуратай хүн хэзээшье орхидоггүй, ходо этигэдэг, найдадаг, бүхы юумэ тэсэжэ гарадаг. 8Хайра дуран мүнхэ юм. Уридшалан хэлэгдэһэн үгэнүүд байбашье, үнгэржэ ошохо, элдэб хэлэнүүд байбашье, һүнэхэ, мэдэсэ байбашье, үгы болохо. 9Юундэб гэхэдэ, бидэ юумые гүйсэд мэдэхэгүйбди, Бурханай мэдээсэлшье гүйсэд элирүүлэгдэдэггүй. 10Харин бүрин бүтэн юумэнэй ерэхэдэ, бүрин түгэс бэшэ юумэнүүд һүнэхэ. 11Үхибүүн байхадаа, би үхибүүндэл адли дуугардаг, үхибүүндэл адли бодомжолдог байгааб, харин ехэ болоходоо би үхибүүн шанараа орхёоб. 12Мүнѳѳ бидэ Бурханиие бүүдэг гэрэлэй һүүдэртэ адли харанабди, харин һүүлдэнь бидэ тэрээнтэй сэхэ харилсахабди. Мүнѳѳ би юумэ гүйсэд мэдэнэгүйб, харин һүүлдэ Бурханай намайе мэдэһэндэл адляар би юумые бүрин түгэс мэдэдэг болохоб. 13Тиибэ яабашье, би этигэл һүзэгтэй, найдалтай, хайра дуратай байнаб. Эдэ гурбанай тон шухалань хайра дуран юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\