1 Коринфынхидтэ 14

1Таанад хайра дураяа үүсхэжэ байгты. Оюун сэдьхэлэй абьяастай байхые, илангаяа Бурханай мэдээсэл элирүүлхэ абьяастай байхые хүсэжэ байгты. 2Танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугаржа байһан хүнүүд бусад хүнүүдтэ бэшэ, харин Бурханда хандан дуугарна, тиимэһээ хэншье тэдэниие ойлгоногүй, тэдэ Нангин Һүлдын хүсѳѳр нюуса үнэн зүйлые айладхана гээшэ. 3Харин Бурханай мэдээсэлые зондо элирүүлһэн хүнүүд тэдэ зониие һургана, урмашуулна, һанааень заһана ха юм. 4Танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугардаг хүнүүд ѳѳһэдыгѳѳ һургана, харин Бурханай мэдээсэл элирүүлһэн хүнүүд һүзэглэгшэдэй бүхы бүлгэмые һургана гээшэ. 5Тиимэһээ танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугарһайт гэжэ би та бүхэндэ хүсэнэб, гэхэтэй сасуу Бурханай мэдээсэл элирүүлхэ абьяастай байһайт гэжэ би бүришье ехээр хүсэнэб. Юундэб гэхэдэ, мэдээсэл элирүүлһэн хүн танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугаржа байһан хүнһѳѳ бүри шухала, зүгѳѳр һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ һургаал дамжуулхын тула танигдахагүй хэлэн дээрэ хэлэһэн юумэеэ тайлбарилха аргатай хүниие би энэ тоодо оруулнагүйб. 6Тиимэһээ, аха дүүнэр, мүнѳѳ таанадта ошоходоо би танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугараад, харин Бурханай намда нээһэн мэдээсэл гү, али мэдэлгэ гү, али буулгагдаһан абарал гү, али һургаал заабари асараагүй һаа, таанадта ямар аша туһатай байхабиб? 7Хүгжэм гаргадаг жэмбүүр ба ятага хоёрые абаад үзэе, тэдэнэй аялгануудайнь илгаа эли тодо бэшэ байбалнь, бидэ жэмбүүр дээрэ наадаһые, ятага дээрэ наадаһые ойлгохогүй байгаалди. 8Дохёо үгэдэг бүреэгэй тодо бэшэ абяануудые гаргадаг байбалнь, хэн тулалдаанда бэлдэхэ байгааб? 9Тон тиигэжэл танай хэлэһэн юумэн ойлгосотой бэшэ байбал, хэн таанадые ойлгохоб? Таанад миин лэ агаар доһолгохот. 10Дэлхэй дээрэ элдэб янзын олон хэлэнүүд бии, гэхэдэ тэдэнэй дунда удхагүй нэгэшье хэлэн үгы юм. 11Хүнэй хэлэжэ байһан юумэнэй удхыень ойлгохогүй һаа, би тэрэ хүндэ хариин хүн болоноб, тиин тэрэшье хүн намда хариин хүн болоно. 12Таанад оюун сэдьхэлэй абьяас бэлигтэй байхые хүсэжэ байгаа юм хадаа һүзэглэгшэдэй бүлгэмые бэхижүүлхэ абьяас бэлигүүдтэ элбэгээр хүртэхэеэ оролдогты. 13Тиимэһээ танигдахагүй хэлэн дээрэ дуугардаг хүн хэлэһэн юумэеэ тайлбарилжа шадаха абьяастай байха тухай зальбаржа байг. 14Ушарынь юуб гэхэдэ, танигдахагүй хэлэн дээрэ зальбархадамни һүнэһэ һүлдымни зальбаржа байбашье, ухаан бодолдомни ямаршье аша туһагүй байдаг юм. 15Тиигэхэдээ би яаха болонобиб? Би һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ зальбархаб, гэхэтэй сасуу ухаан бодолоороошье баһа зальбархаб; би һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ дуу дуулахаб, гэхэтэй сасуу ухаан бодолоороошье дуу дуулахаб. 16Хэрбээ шинии һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ Бурханда баясхалан хүргэжэ байбалшни, хэлэһэн юумыешни ойлгохогүй байһан юрын хүн хайшан гээд шинии баясхаланда «болтогой» гэжэ хэлэхэ юм. 17Үлэмжэ һайнаар Бурханда баясхалан хүргэһэншье сагтаа бусад зондо ямаршье туһагүй байхалши. 18Таанадай дундаһаа хэнһээшье үлүү ехээр танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугаржа байһандаа Бурханда баяр хүргэнэб. 19Тиихэдээ һүзэглэгшэдэй бүлгэм соо байхадаа бусад зониие һургахын тула танигдахагүй хэлэн дээрэ олон мянган үгэнүүдые хэлэнхаар ойлгомжотой табан лэ үгэ хэлэхэнь дээрэ гэжэ тоолодогби. 20Аха дүүнэр, таанад үхибүүдтэл адляар бодомжолхоёо болигты. Нүгэл шэбэлэй талаар зэмэгүй хүүгэд байгты, харин бодомжолходоо наһаяа хүсэһэн хүнүүд байгты. 21«Танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугардаг хүнүүдээр ба хариин хүнүүдээр дамжуулан би арад зондоо хэлэхэб, теэд тиихэдэмнишье тэдэ намайе дуулахагүйл гэжэ Дээдын Эзэн хэлэнэ», – гээд Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. 22Тиимэһээ танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугарха абьяас һүзэглэгшэдэй аша туһада бэшэ, харин һүзэглэдэггүй хүнүүдтэ дүлгэ тэмдэг болодог, тиин Бурханай мэдээсэл элирүүлхэ абьяас һүзэглэдэггүй хүнүүдэй аша туһада бэшэ, харин һүзэглэдэг зоной аша туһада юм. 23Хэрбээ һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй бүгэдѳѳрѳѳ суглараад, хүн бүхэнэйнь танигдахагүй хэлэн дээрэ дуугаржа эхилхэдэ юрын гү, али һүзэглэдэггүй хүн орожо ерэбэл, таанадые галзуураад байна гэхэгүй аал? 24Хэрбээ хүн бүхэнэй Бурханай үгэ номножо байхада юрын гү, али һүзэглэдэггүй хүн орожо ерэбэл, дуулаһан юумэнүүдынь тэрэнэй нүгэлнүүдые шүүмжэлэн элирүүлхэ, гэмнэхэ. 25Тэрэ хүнэй һанал бодолойнь нюусанууд эли боложо, тэрэ һүгэдэн Бурханай урда унажа, «Үнэхѳѳрѳѳ Бурхан таанадай дунда байна», – гээд айладхаха. 26Тиигээд юун гэжэ хэлэхэбиб, аха дүүнэр? Танай суглархада нэгэнтнай бурханай дуунуудтай, нүгѳѳдэтнай һургаалтай, үшѳѳ нүгѳѳдэтнай Бурханай нээжэ үгэһэн мэдээсэлтэй, заримантнай танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ үгтэһэн мэдээсэлтэй, нүгѳѳ заримантнай хэлэгдэһэн юумэнэй тайлбарилгатай байдаг. Эдэ бүгэдэ булта һүзэглэгшэдэй бүлгэмэй аша туһада юм. 27Хэрбээ хэн нэгэнэй танигдахагүй хэлэн дээрэ дуугаржа эхилбэлнь, хоёр гү, али дээдэ захань гурбан хүн хойно хойноһоон ээлжэлээд хэлэхэ ёһотой, тиин үшѳѳ нэгэ хүн хэлэгдэһэн юумые тайлбарилжа байха ёһотой. 28Харин тайлбарилжа үгэхэ хүнэй үгы байбал, танигдахагүй хэлэн дээрэ дуугарагша абяа гарангүй, гансал ѳѳртѳѳ ба Бурханда хандан зосоогоо дуугарха ёһотой. 29Хоёр гү, али гурбан хүн Бурханай мэдээсэл элирүүлэг, харин бусад зон хэлэһэн тухайнь бодомжолжо байг. 30Хэрбээ суглаан дээрэ һууһан хүнэй Бурханһаа мэдээсэл абабал, дуугаржа байһан нүгѳѳ хүниинь дуугүй болог. 31Таанад булта ээлжэ ээлжээгээр Бурханай мэдээсэл элирүүлхэ, бултанаа һургаха, урмашуулха аргатайт. 32Бурханай мэдээсэл элирүүлхэ абьяас тэрэл хүнэй мэдэлдэ байха ёһотой юм. 33Ушарынь юуб гэхэдэ, Бурхан эмхи гуримгүй бэшэ, харин энхэ тайбанай эхин юм. Һүзэглэгшэдэй бүхы бүлгэмүүд соо Бурханай хүнүүдэй бэеэ абаад ябадаг ёһоор 34эхэнэр хүнүүд суглаан дээрэ дуугүй байха ёһотой. Тэдэнэр юумэ дуугарха эрхэгүй, Моисейн Хуули соо хэлэгдэһэнэй ёһоор тэдэнэр үгѳѳр байха ёһотой. 35Хэрбээ тэдэнэр юумэ һураха гэбэл, гэртээ нүхэрһѳѳн һуража байг. Эхэнэр хүнэй һүзэглэгшэдэй суглаан дээрэ дуугархань ехэ эшхэбтэр юм. 36Али Бурханай үгэ таанадай досоо түрэбэ гү? Али тэрэ үгэ гансал таанадта хүрэбэ гү? 37Хэрбээ хэн нэгэн ѳѳрыгѳѳ Бурханай мэдээсэл элирүүлэгшэб, али оюун сэдьхэлэй абьяастайб гэжэ тоолобол, минии таанадта бэшэһэн юумэн Дээдын Эзэнэй захяа заабари мүн гэжэ мэдэрхэ ёһотой. 38Хэрбээ тэрэ хүнэй энээндэ анхаралаа хандуулаагүй һаань, таанадшье тэрэ хүниие бү анхарагты. 39Тиимэһээ, аха дүүнэрни, Бурханай мэдээсэл элирүүлхые аргагүй ехээр хүсэжэ байгты, танигдахагүй хэлэнүүд дээрэ дуугархые бү хоригты. 40Бүхы юумэн ёһо гуримаараал ябаха ёһотой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\