1 Коринфынхидтэ 15

1Мүнѳѳ, аха дүүнэр, минии таанадта номноһон, таанадай тогтоожо абаһан, этигэл һүзэгэйтнай һуури табиһан Һайн Мэдээсэл таанадта һануулхамни. 2Тэрэнэй ашаар таанад абарагдаһан байгаат. Минии таанадта номноһон Мэдээсэл хатуугаар баримталжа байһандаа таанад абарагдабат, хэрбээ үгы юм һаа, таанад дэмы һүзэглэһэн байгаат. 3Нангин Бэшэг соо уридшалан хэлэгдэһэнэй ёһоор Христос манай нүгэл шэбэлэй түлѳѳ үхэһэн байгаа гэһэн эгээн шухала юумые би ѳѳрѳѳ тогтоожо абаад, һүүлдэнь таанадта дамжуулһан байгааб. 4Тэндэл уридшалан хэлэгдэһэнэй ёһоор Христос хүдѳѳлүүлэгдээд, гурбадахи үдэртѳѳ амидыруулагдаһан байгаа, 5тиигээд Пётрто, һүүлдэнь арбан хоёр шабинартаа бултандань үзэгдэһэн байгаа. 6Тиигээд тэрэ табан зуугаад шахуу һүзэглэгшэдтэ нэгэ зэргэ үзэгдэһэн юм. Тэдэ һүзэглэгшэдэй олониинь мүнѳѳшье хүрэтэр амиды мэндэ, харин зариманиинь наһа бараһан байна. 7Тиигээд тэрэ Яковта, удаань элшэнэртэ бултандань үзэгдэбэ. 8Хамагай һүүлдэ тэрэ намдашье үзэгдѳѳ. Би дутуу гараһан үхибүүндэ адли хүнби. 9Элшэнэрэй эгээн «багань» гээшэб, элшэн гэжэ нэрлэгдэхэшье эрхэгүй байгааб, юундэб гэхэдэ, би һүзэглэгшэдэй бүлгэмые хашан мүрдэдэг байгааб. 10Гэхэтэй сасуу би Бурханай үршѳѳл хайраар мүнѳѳнэй байдалтай байнаб, тиин тэрэ үршѳѳл хайрань дэмы үнгэрѳѳгүй. Би ѳѳрынгѳѳ хүсэ шадалаар бэшэ, харин досоомни ажаллажа байһан Бурханай үршѳѳл хайраар бусад элшэнэрһээ үлүү ехэ хүдэлжэ байгааб. 11Тиимэһээ би байна гүб, али тэдэнэр гү, бидэ булта илгаагүй Мэдээсэлые номнонобди, тиин таанад һүзэглэбэт. 12Христос үхѳѳд амидыруулагдаһан байгаа гэжэ номножо байхадамнай заримантнай юундэ үхэһэн хүнүүд амидырхагүй гэжэ хэлэнэб? 13Хэрбээ үхэһэн хүнэй амидырха аргагүй һаань, Христосшье амидырхагүй байгаал. 14Хэрбээ Христос үхѳѳд, амидыраагүй юм һаа, маанадай номноһон дэмы, таанадай һүзэглэһэн дэмы юм. 15Харин үхэһэн хүнүүд амидырдаггүй юм һаа, бидэ Бурханай Христосые амидыруулаагүй байхадань амидыруулаа гэжэ хэлэхэдээ, Бурхан тухай худалаар гэршэлһэн болонобди. 16Ушарынь юуб гэхэдэ, хэрбээ үхэһэн хүнүүд амидырдаггүй юм һаа, Христосшье амидыруулагдаагүй гээшэ. 17Хэрбээ Христосой амидыруулагдаагүй юм һаа, танай этигэл һүзэг дэмы, таанад нүгэл шэбэлтэйгээ үлэнэ гээшэт. 18Тиихэдээ Христосто һүзэглѳѳд үхэһэн хүнүүд баһал хосороо гэжэ ойлгожо болохо. 19Хэрбээ бидэ гансал энэ амидаралдаа Христосто найдажа байбал, бидэ бүхы дэлхэй дээрэ эгээл аза хубигүй зон гээшэбди. 20Зүгѳѳр Христосой үхѳѳд амидыруулагдаһаниинь үнэн зүб юм. Үхѳѳд амидыруулагдаха зондо энэнь баталалга юм. 21Нэгэ хүнѳѳр дамжан үхэл тудаба, тон тиигэжэл нэгэ хүнѳѳр дамжан үхэлһѳѳ амидыралга тудаха. 22Хүнүүд булта Адамтай холбоотой байһан дээрэһээ яажа үхэдэг бэ, тон тиигэжэл булта Христостой холбоотой байһан дээрэһээ амидыруулагдаха. 23Гэхэдээ хүн бүхэн ѳѳрынгѳѳ ээлжээгээр, хамагай түрүүн Христос, тиигээд тэрэнэй ерэхэдэ бүхы тэрэнэй хүнүүд амидыруулагдаха. 24Тиигээд бүхы юумэнэй эсэс ерэхэ, Христос бүхы хүсэнүүдые, замбуулинай бүхы засаг захиргааниие, засаглагша захирагшадые илаад, хаан түрые Эсэгэ Бурханда барюулха. 25Христос бүхы дайсадаа ула дороо оруултараа захирха. 26Һүүлшынь дайсан болохо үхэл усадхагдаха. 27«Бурхан бүхы юумые ула доронь оруулха», – гээд Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ, зүгѳѳр тэрэ «бүхы юумэнэй» тоодо Христосой ула доро бүхы юумые оруулһан Бурхан ѳѳрѳѳ ороногүй гэжэ ойлгосотой бэзэ даа. 28Христос бүхы юумэнүүдые захирхадаа, бүхы юумые мэдэлдэнь оруулһан Бурханай мэдэлдэ ѳѳрѳѳ орохо, тиигээд Бурхан хамаг юумые бүрин захиржа байха. 29Хэрбээ амидыралгын үгы юм һаань, үхэһэн хүнүүдэй түлѳѳ уһаар арюудхуулһан зон яахань гээшэб? Хэрбээ үхэһэн хүнүүдэй юрэдѳѳ амидырдаггүй юм һаань, яахадаа хүнүүд тэдэнэй түлѳѳ уһаар арюудхуулнаб? 30Бидэшье юундэ аюул оһолтой үргэлжэ нюураараа тулана гээшэбибди? 31Аха дүүнэр, би үдэр бүхэн үхэлтэй нюураараа уулзанаб. Манай Дээдын Эзэн Иисус Христостой нэгэдэһэн ажамидаралтнай минии омогорхол байһан дээрэһээнь би энээн тухай айладханаб. 32Хэрбээ би юрэ хүн шанараараа бодоод, «ан арьяатануудтай» Эфес хотодо тулалдабал, намда ямар аша туһа байгааб? Хэрбээ үхэһэн хүнүүдэй амидырдаггүй юм һаа, хүнүүдэй хэлээшээр «үглѳѳдэр хосорхо юм һаа, мүнѳѳ эдие, ууял». 33Таанад бү эндүүржэ ябагты. «Муу ханинар һайн сэдьхэлтэй хүниие доройтуулдаг». 34Ой ухаандаа орогты, нүгэл хэхэеэ болигты. Заримантнай Бурханиие мэдэхэгүй, тиин эшэжэ зобожо байхаартнай энээниие хэлэнэб. 35«Яажа үхэһэн хүнүүд амидырдаг бэ? Ямар махабад бэетэй байха бэ?» – гээд хэн нэгэн асуужа магадгүй. 36Ямар тэнэг гээшэбта! Үрэһэ тарихадашни тэрэ үрэһэншни хосороогүй һаа, амидыран ургахагүйл. 37Таряа гү, али ямаршьеб ондоо үрэһэ тарихадаа ши бүтэн ургамал бэшэ, зүгѳѳр үрэһэ һуулгана ха юмши. 38Харин Бурхан ѳѳрынгѳѳ дураар тэрэ үрэһэндэ бэе хайрлана, тиин үрэһэ бүхэндэ ѳѳрынь тусхай бэе хайрлана. 39Бэенүүд ондо ондоо байдаг: хүнүүд нэгэ түрэлэй бэетэй, амитад ондоо түрэлэй бэетэй, шубууд баһа ондоо бэетэй, загаһад үшѳѳ ондоо бэетэй байдаг. 40Тиихэдэ огторгойн бэенүүд ба газар дэлхэйн бэенүүд байдаг. Газар дэлхэйн бэенүүдэй һүр жабхаланиинь огторгойн бэенүүдэй һүр жабхаланһаа илгаатай юм. 41Наранай һүр жабхалан нэгэ, һарын һүр жабхалан ондоо, одо мүшэдэйшье һүр жабхалан баһа ондоо, тиихэдэ одо мүшэд бэе бэеһээ баһа һүр жабхалангаараа илгардаг юм. 42Тон тиимэл юумэн үхэһэн хүнүүдэй амидырхада болохо: махабад бэе үхэл соо таригдаад амидырхадаа, үмхирдэггүй мүнхэ болохо. 43Һуулгагдахадаа, тэрэ нэрэ түрэгүй, ахир һула байха, харин амидырхадаа, алдартай, һүр хүсэтэй байха. 44Һуулгагдахадаа, юрэ махабад бэе байгаад, амидырхадаа, оюун сэдьхэлэй бэе байха. Юрэ махабад бэе байбал, оюун сэдьхэлэй бэешье байха. 45«Түрүүшын хүн, Адам, амитан болон бүтээгдээ, харин һүүлшын Адам ами хайрладаг Һүлдэ юм», – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 46Анха түрүүн оюун сэдьхэлтэй бэшэ, харин юрэ махабад бэетэй ерэхэ, тиигээд оюун сэдьхэлтэй болоод ерэхэ. 47Түрүүшын Адам газар хүрьһэнһѳѳ бүтээгдэһэн газар дэлхэйн хүн юм, харин нүгѳѳ Адам тэнгэриһээ юм. 48Газар дэлхэйн хүнүүд газар хүрьһэнһѳѳ бүтээгдэһэн үнѳѳхи хүндэ адли, харин тэнгэриин хүнүүд тэнгэриһээ ерэһэн нүгѳѳ хүндэ адли. 49Газар хүрьһэнһѳѳ бүтээгдэһэн хүнэй түхэл шанартай ябадагтаал адляар бидэ баһа Тэнгэриин хүнэй түхэл шанартай ябахалди. 50Махабад бэе шуһан хоёрһоо бүтээгдэһэн юумэн Бурханай хаан түрые залгамжалха аргагүй, үмхиржэ хосордог юумэн үмхирдэггүй мүнхэ юумые залгамжалха аргагүй юм гэжэл би таанадта хэлэхэ һанаатай байнаб. 51Зай, би таанадта үнэн зүб нюуса нээнэб: бидэ булта үхэхэгүйбди, гэхэтэй сасуу бүреэгээ һүүлшынхиеэ дуугархада бидэ булта нюдэнэй сабшаха зуура гэнтэ хубилгагдахабди. Бүреэгээ дуугархада үхэһэн хүнүүд хэтын хэтэдэ үхэхэгүйгѳѳр амидыруулагдаха, тиин бидэшье хубилгагдахабди. 53Тиигэжэ үмхирэн хосордог юумэн үмхирдэггүй мүнхэ юумэн боложо хубилха ёһотой, үхэлэй юумэн үхэдэггүй юумэн боложо хубилха ёһотой. 54Үмхирэн хосордог юумэнэй мүнхэ боложо хубилхада, үхэлэй юумэнэй үхэдэггүй боложо хубилхада, «Үхэл хосорбо, илалта туйлагдаба», – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэн юумэн бэелхэ. 55«Ай, Үхэл, илалташни хаанаб? Ай, Үхэл, хадхууршни хаанаб?» 56Үхэлэй хадхуурай хорон нүгэл шэбэл соо юм, нүгэл шэбэлэй хүсэн Хуули соо юм. 57Харин манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой ашаар маанадта илалта хайрлаһан Бурханда баяр баясхалан хүргэел! 58Тиимэһээ, инаг хайрата аха дүүнэрни, Дээдын Эзэнэй түлѳѳ хэһэн ямаршье ажалтнай дэмы бэшэ гэжэ мэдэн, Дээдын Эзэнэй ажалда ѳѳһэдыгѳѳ бүрин зорюулагты, нугаршагүй, бата хатуу байгты.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\