1 Коринфынхидтэ 16

1Мүнѳѳ дуталдажа байһан Иудей можын Бурханай хүнүүдтэ алта мүнгэ суглуулжа туһалха талаар хэлэһүүб. Галадай һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ юу хэхыень захяа һэнби. Таанадшье тэрэ захяае дүүргэгты. 2Гарагай нэгэн, воскресени бүхэндэ хүн бүхэнтнай оролгоһоон боломжоороо мүнгэ гаргаад, тэрэнээ суглуулжа байг. Тиигэбэлтнай, ерэхэдэмни алта мүнгэ суглуулха хэрэг гарахагүй. 3Би ерэхэдээ, шэлэжэ абаһан хүнүүдтэтнай бэшэгээ үгѳѳд, бэлэгүүдтэйнь Иерусалим хото ябуулхаб. 4Хэрбээ тэдэнтэй ябалсахамни зохид байбал, тэдэнтэй ябуужаб. 5Би Македонёор дайраад, һүүлээрнь таанадта ерэхэб. Македони дайраха ёһотой хүнби. 6Нэгэ хэды саг соо таанадтай байхаб, үбэлжэжэшье магадгүйб, һүүлээрнь таанад намайе замдамни үдэшэхэт. 7Би таанадтай халта уулзаад лэ хахасаха дурагүй байнаб. Хэрбээ Дээдын Эзэнэй үршѳѳбэл, таанадтайгаа удаан байһайб гэжэ хүсэнэб. 8Эндэ Эфестэ би Табидахи үдэрэй һайндэр болотор байхаб. 9Эндэ эсэргүүсэгшэдэй олон байгаашье һаань, агууехэ шухала хэрэг бэелүүлхэ боломжо гараад байна. 10Хэрбээ Тимофейн таанадта ошобол, танай дунда айлта зоболтогүй байха тухайнь бодооройт, тэрэ намдал адли Дээдын Эзэнэй аша туһада ажаллажа байна ха юм. 11Хэншье тэрэниие доогуур бү хараг. Тэрэнэй намда бусажа ерэхэ замайнь энхэ тайбан тухай бодон тэрэниие үдэшэхэ ёһотойт. Би тэрэниие һүзэглэгшэ аха дүүнэртэйгээ ерэхыень хүлеэжэ байнаб. 12Мүнѳѳ манай һүзэглэгшэ нүхэр Аполлос тухай хэлэһүүб. Би тэрэниие таанадта һүзэглэгшэ аха дүүнэрээр хамта ошохыень ехэл гуйһан байгааб. Теэд тэрэ мүнѳѳ таанадта ошохо аргагүй байна, гэхэдэ боломжо гарабал, тэрэ таанадта заабол ошохо. 13Һэргэг байгты. Һүзэгѳѳ алдангүй, зоригтой, хатуу байгты. 14Ямаршье юумэ хэхэдээ дуратайгаар хэжэ байгты. 15Таанад Стефан ба тэрэнэй гэр бүлэ тухай мэдэнэт, тэдэнэр Ахайяын зоной дундаһаа анха түрүүн Дээдын Эзэндэ һүзэглэһэн, Бурханай хүнүүдэй алба хэхэдэ ѳѳһэдыгѳѳ бүрин зорюулһан юм. Аха дүүнэрни, 16тиимэл хүнүүдэй ба тэдэнтэй ажаллажа, алба хэжэ байһан хүнүүдэй хүтэлбэри доро ябагты гэжэ таанадые гуйнаб. 17Стефан, Фортунат, Ахаик гурбанай ерэһэндэ би аргагүй ехээр баярлажа байнаб, тэдэнтэй байхадаа, таанадай үгы байһые ойлгонгүй үнгэрбэб. 18Тэдэнэр намайешье, таанадыешье баярлуулаа. Тиимэ зониие хүндэлжэ байгты. 19Аси можын һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүд таанадта мэндые хүргэнэ. Акила Прискилла хоёр, тэдэнэй гэртэ суглардаг һүзэглэгшэдэй бүлгэм таанадта Дээдын Эзэндэ һүзэглэгшэдэй халуун мэндые хүргэнэ. 20Таанадта эндэхи һүзэглэгшэ аха дүүнэр булта мэндые хүргэнэ. Бэе бэеэ арюун нангинаар таалажа мэндэшэлээрэйт. 21Энэ мүрнүүдые ѳѳрынгѳѳ гараар бэшэнэб: Павел таанадта амар мэндые хүргэнэ. 22Дээдын Эзэндэ дурагүй байһан хүнэй толгой дээрэ хараал бууг. Манай Дээдын Эзэн, ерыш даа! 23Дээдын Эзэн Иисусай үршѳѳл хайра таанадтай байһай! 24Минии хайра дуран Иисус Христос соо та бүхэнтэй оршохонь болтогой!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\