1 Коринфынхидтэ 2

1Аха дүүнэр, Бурханай гэршэлгые номнохоёо таанадта ерэхэдээ, би уран гоё үгэнүүдые гү, али агууехэ ухаа хэрэглээгүй һэнби. 2Таанадтай байха хаһадаа би Иисус Христосһоо, илангаяа тэрэнэй хэрээһэн дээрэ үхэһэн ушарһаа бэшэ бүхы юумые мартахань дээрэ гэжэ бодоо бэлэйб. 3Тиимэһээ таанадта ерэхэдээ би һуларшаһан, ехэл һүрдэһэн амитан байгаа бэлэйб, 4үгэнүүдээ хэлэхэдээ, номноходоо би уран үгэнүүдые хэрэглэн идхаагүйб, харин Бурханай Һүлдын һүр хүсэн хэлэһыемни баталан идхажа байгаа. 5Тиимэһээ танай һүзэг хүнүүдэй сэсэн ухаанһаа эхи татана бэшэ, харин Бурханай һүр хүсэн дээрэ һуурижана. 6Зүгѳѳр сэсэн ухаан тухай мэдээсэлые би һүзэг этигэлээрээ болбосон хүнүүдтэ номнодогби. Гэхэдээ тэрэ сэсэн ухаан энэ дэлхэйн бэшэ юм, эрхэ засагаа алдадаг энэ дэлхэйе захирагшадай бэшэ юм. 7Минии номнодог сэсэн ухаан хүнүүдһээ далда хадагалагдаһан Бурханай нюуса ухаан юм, гэхэтэй зэргэ Бурхан манай магтаал солотой байхын тула газар дэлхэйн үшѳѳ бүтээгдээгүй байхада тэрэ ухаа заяагаа юм. 8Тэрэ сэсэн ухаае энэ дэлхэйн захирагшадай нэгэньшье мэдэрээгүй. Хэрбээ мэдэрһэн байбал, тэдэ алдарта Дээдын Эзэниие саазалхагүй байгаа. 9Яаба тиибэшье, Нангин Бэшэг соо иигэжэ бэшээтэй байдаг: «Нэгэшье хүнэй хараагүй, дуулаагүй, тиимэ юумэн болохо гэжэ нэгэшье хүнэй ойндоо оруулаагүй байһан юумые Бурхан ѳѳртэнь дуратай хүнүүдтэ бэлдээд байна». 10Тэрэ нюусаа Бурхан бидэндэ бүхы юумые харадаг, далда байһан Бурханайшье зорилгые харадаг Һүлдынгѳѳ ашаар нээгээ. 11Гансал зосоомнай оршодог һүлдэ бидэн тухай хамагые мэдэдэг бэшэ аал? Тон тиигэжэл ганса Бурханай Һүлдэ Бурхан тухай хамагые мэдэдэг юм. 12Бидэ энэ дэлхэйн зондол адляар бодомжолхогүйн тула энэ дэлхэйн һүлдые тогтоожо абаагүй хүмди, зүгѳѳр Бурханай эльгээһэн Һүлдые тогтоожо абаа хүмди, тиимэһээ Бурханай маанадта үршѳѳһэн бүхы юумые мэдэхэбди. 13Тиимэһээ бидэ хүнүүдэй сэсэн ухаанай һургаһан үгэнүүдээр дуугарна бэшэбди, харин Һүлдын һургаһан үгэнүүдээр дуугарнабди. Тиигэжэл бидэ Һүлдые тогтоожо абаһан хүнүүдтэ оюун сэдьхэлэй үнэн зүбые Һүлдын үршѳѳһэн үгэнүүдээр тайлбарилна гээшэбди. 14Зүгѳѳр Һүлдые тогтоожо абаагүй хүн Бурханай Һүлдын үгэһэн абьяас бэлигүүдые абажа шадахагүй. Тиимэ хүн тэдэ абьяас бэлигүүдые ойлгохогүй, тэдэниие ямаршье удхагүй гэжэ тоолохо. Ушарынь юуб гэхэдэ, тэдэ юумэнүүдые гансал оюун сэдьхэлээрээ ойлгожо болохо юм. 15Тиихэдэ Һүлдэтэй хүн ямаршье юумые шүүбэрилхэ аргатай, харин тиимэ хүниие нэгэшье хүн шүүбэрилхэ аргагүй юм. 16«Дээдын Эзэнэй һанал бодолые хэн мэдэрээб? Хэн тэрэниие һургажа шадааб?» гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. Гэхэтэй зэргэ бидэ Христосой һанал бодолые мэдэнэбди.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\