1 Коринфынхидтэ 3

1Аха дүүнэр, Һүлдэ тогтооһон хүнүүдтэл адляар таанадта хандан хэлэхэ аргагүй байгааб, харин энэ дэлхэйн хүнүүдтэл, Христосто һүзэглэһэнѳѳрѳѳ нарай үхибүүд байһан хүнүүдтэл мэтэ хандан хэлээ бэлэйб. 2Таанадай хатуу юумэ эдижэ шадахагүй байһан хада би таанадые һүгѳѳр тэжээһэн байгааб. Зүгѳѳр, мүнѳѳшье таанад хатуу юумэ эдижэ шадахагүйт. 3Ушарынь юуб гэхэдэ, таанад үшѳѳл энэ дэлхэйн хүнүүдэй жама ёһоор ажамидарнат. Бэе бэедээ атаархалдадаг, хоорондоо арсалдадаг байһантнай таанадай энэ дэлхэйн хүнүүдэй заншалаар бэеэ абажа ябадаг энэ дэлхэйн хүнүүд байһыетнай харуулна бэшэ аал? 4Нэгэнтнай «Бидэ Павелые даханабди», нүгѳѳдэтнай «Бидэ Аполлосые даханабди» гэжэ байхадаа, таанад энэ дэлхэйн хүнүүд бэшэ аалта? 5Эсэсэй эсэстэ Аполлос гэдэгтнай хэн гээшэб? Тиихэдэ Павел гэдэгтнай хэн гээшэб? Бидэ таанадай Христосто һүзэглэхэдэ туһалһан юрэ Бурханай зарасанар гээшэбди. Бидэ Дээдын Эзэнэй хүн бүхэндэмнай үгэһэн ажалыел бүтээгээбди: 6Би үрэнүүдые тариһан, Аполлос уһалһан, харин Бурхан ургуулһан байгаа. 7Тиимэһээ тариһан, уһалһан хүнүүдынь ямаршье хабаагүй, зүгѳѳр ургуулһан Бурхан гол шухала юм. 8Тариһан, али уһалһан хүнүүдэй хоорондо ямаршье илгаа үгы, Бурхан хүн бүхэниие хэһэн ажалайнь зэргээр шагнаха. 9Бидэ Бурханай түлѳѳ хамтаран ажаллагшад гээшэбди, харин таанад – Бурханай таряалан гээшэт. Тиихэдээ таанад баһа Бурханай барилга гээшэт. 10Бурханай намда үгэһэн абьяас бэлиг хэрэглэн, би сэсэн барилгашандал мэтэ барилгын һуури татааб, үшѳѳ ондоо хүн тэрэ һуурин дээрэ байра барина. Гэхэтэй сасуу хүн бүхэн яажа барижа байһанаа анхарха ёһотой. 11Бурхан гансал Иисус Христосые һуури болгон табиһан байгаа, тиимэһээ ондоо ямаршье һуури табигдаха аргагүй. 12Зарим хүнүүд энэ һуурин дээрэ алта гү, али мүнгэ гү, али эрдэни шулуунуудые хэрэглэн бариха, нүгѳѳ зарим хүнүүд модо гү, али үбһэ гү, али һолоомо хэрэглэн бариха. 13Тиихэдэ хүн бүхэнэй ажалай шанарынь Христосой ерэхэ Үдэр мэдэгдэхэ. Тэрэ Үдэр хүн бүхэнэй ажалые гал дүлэн элирүүлхэ, гал дүлэн тэрэниие туршаха, тиигээд бодото шанарыень харуулха. 14Һуурин дээрэ баригдаһан, гал дүлые тулажа гараһан хүнэй ажал байбал, барилгашань шагналаа абаха. 15Хэрбээ хүнэй ажалынь галда шатабал, тэрэ хүн гарзатай байха, тиигэбэшье тэрэ хүн ѳѳрѳѳ абарагдаха, галда шатахаһаа абарагдаха гэжэ хэлэхэдэ болохо. 16Таанад Бурханай һүмэ гээшэт, зосоотнай Бурханай Һүлдэ оршоно гэжэ таанад мэдэхэгүй аалта? 17Бурханай һүмэ нангин юм, таанад ѳѳһэдѳѳ Бурханай һүмэ гээшэт. Тиимэһээ Бурханай һүмые һандаргаһан хүн бүхэниие Бурхан хэһээхэ. 18Таанад ѳѳһэдыгѳѳ бү мэхэлэгты. Хэрбээ таанадай хэн нэгэн энэ дэлхэйн шатада ѳѳрыгѳѳ сэсэн мэргэнби гэжэ тоолоболнь, үнэндѳѳ сэсэн мэргэн болохын тула тэнэг болохо ёһотой. 19Энэ дэлхэйн сэсэн мэргэн гэжэ тоологдодог юумэнүүд Бурханай урда ямаршье удхагүй юумэнүүд юм. «Бурхан сэсэн мэргэн хүнүүдые мэхэ гохоорнь баридаг», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй байдаг. 20«Сэсэн мэргэн хүнүүдэй һанал бодолынь ямаршье аша туһагүй юм гэжэ Дээдын Эзэн мэдэхэ», – гээд Нангин Бэшэгэй ондоо газартань хэлэгдэнэ. 21Тиимэһээ хэнтнайшье ямар нэгэн бүлгэмэй гэшүүнби гэжэ бү омогорхог лэ, юуб гэбэл, бүхы юумэн таанадай ха юм: 22Павелшье, Аполлосшье, Пётршье, энэ газар дэлхэйшье, аминшье, үхэлшье, оршон үешье, ерээдүй сагшье илгаагүй таанадай ха юм, 23тиихэдэ таанад Христосой ха юмта, тиин Христос Бурханай ха юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\