1 Коринфынхидтэ 4

1Бурханай нюуса тайлбарилжа байхаар табигдаһан юрэ Христосой зарасанар байһыемнай таанад ойлгохо ёһотойт. 2Тиимэ зарасанар булта эзэндээ үнэн шударга байха ёһотой. 3Таанадай гү, али ондоо хүнүүдэй намайе шүүмжэлхэ шүүбэрилхэнь намда ямаршье хамаагүй, би ѳѳрѳѳшье ѳѳрыгѳѳ шүүбэрилдэггүйб. 4Сэдьхэлни арюуншье һаа, үнэхѳѳрѳѳ ямаршье гэмгүй байһамни энээгээр баталагданагүй, юундэб гэбэл, гансал Дээдын Эзэн минии заргаша юм. 5Тиимэһээ тогтоогдоһон сагай болоогүйдэ хэнииешье бү шүүбэрилэ. Дээдын Эзэн ерэхэдээ, шэб харанхыда хоргодоһон юумэнүүдые гэрэлтүүлхэ, хүнүүдэй далда һанаа зорилгые элирүүлхэ, тиихэдэ хүн бүхэн хэһэн зэргээрээ Бурханайл магтаалда хүртэхэ. 6Аха дүүнэр, таанадайл аша туһада би эдэ бүхэниие Аполлос бидэ хоёрой жэшээ дээрэ харуулбаб. Хүн бүхэнтнай Бурханай һургаалые гүйсэдхэжэ байһай гэжэ хүсэнэб. Хэнтнайшье нэгэ хүнѳѳ хүндэлѳѳд, нүгѳѳдэеэ баһаад бү ябаһай. 7Хэн таанадые бусадһаа дээгүүр табяа юм? Таанадта байһан бүхы юумые Бурхан лэ таанадта үгѳѳ бэшэ аал? Тиихэдээ танда байһан бүхы юумэнүүд дээрэһээ үгтэһэн бэлэг бэшэ юм шэнгеэр яахадаа ямбархаа хүмта? 8Зай, тиихэдээ таанад садхалдиба гүт? Баяжаба гүт? Бидэнэй хаан шэрээдэ һуугаагүй байхада таанад хаанууд болобо гүт? Үнэхѳѳрѳѳ таанадай хаан шэрээдэ һуухые хүсэнэб, тиигэбэл бидэшье таанадтай хамта захирха һэмди. 9Бүлэг зоной урда үхэхэ табилантай зондол адли Бурхан элшэнэр бидэндэ хамагай һүүлэй һууринуудые үгѳѳ гэжэ намда һанагдадаг. Бурханай Эльгээмэлнүүдэйшье, хүнүүдэйшье, бүхы юртэмсэ дэлхэйн урда үзэсхэлэн болоо ха юмбибди. 10Бидэ Христосой түлѳѳ тэнэг болообди, зүгѳѳр таанад Христостой хамтаран сэсэн мэргэн болобот! Бидэ ахир һулабди, тиихэдэ таанад хүсэтэй болобот! Бидэнэй нэрые гутаагаа, харин таанад алдар солодо хүртэбэт! 11Мүнѳѳ болотор бидэ үлэн хооһон, амаа ангажа, үмхирһэн хахарһан хубсаһатай ябанабди, маанадые сохино, бидэ нэгэ газарһаа нүгѳѳ газарта тэнэжэ ябанабди. 12Бидэ хүшэр хүндэ ажал хэжэ хүлһѳѳ гоожуулнабди. Маанадые хараалда хүртѳѳхэдэ, бидэ үреэнэбди, маанадые хашан мүрдэхэдэ, бидэ тэсэбэритэй байнабди, 13маанадые хардахадань, бидэ энхэргэн үгэнүүдээр харюусанабди. Бидэ энэ дэлхэйн хаягдал гээшэбди, бидэ мүнѳѳ болотор газарай хог болоод байнабди. 14Эшээхэ улайлгаха зорилготойгоор энэниие таанадта бэшэнэ бэшэб, харин инаг хайрата үхибүүдээ һургаһандал адляар таанадта ухаа заанаб. 15Яажа Христостой ажамидархаб гэжэ таанадые һургадаг үй түмэн хүтэлэгшэд байхаданьшье, таанадта гансал эсэгэ байна. Христос Иисустай нэгэдэхэдэтнай би таанадта Һайн Мэдээсэлые хүргэн, эсэгэтнай болооб. 16Тиимэһээ намайе һажаажа ябагты гэжэ таанадые ехэтэ гуйнаб. 17Тиимэл зорилготойгоор Дээдын Эзэндэ үнэн сэхэ Тимофейе таанадта эльгээнэб. Тэрээндэ би Хүбүүндээл адли дуратай хүнби. Хаанашье ябахадаа һүзэглэгшэдэй бүхы бүлгэмүүдые һургадаг байһан тухаймни – Христос Иисустай нэгэдэһэн ажамидаралдаа баримталдаг юумэнүүд тухаймни таанадта тэрэ һануулха. 18Таанадые би эрьежэ ошохогүйб гэжэ бодон заримантнай хамараа үргэшэбэ. 19Гэбэшье Дээдын Эзэнэй үршѳѳбэл би һаядаа таанадта ошохоб, тиигээд тэрэ хамараа үргэһэн зоной хэлэһэн юумэнүүдыень бэшэ, харин хүсыень туршажа мэдэхэб. 20Ушарынь гэхэдэ, Бурханай хаан орондо үгэнүүд бэшэ, харин һүр хүсэн шухала юм. 21Минии таанадта ташууртай ерэхыемни хүсэнэ гүт, али энхэргэн зѳѳлэн, хайра дурын һүлдэтэй ерэхыемни хүлеэнэ гүт?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\