1 Коринфынхидтэ 5

1Таанадай дунда забхай зальхай ябадал тохёолдоно, нэгэнтнай хойто эхэтэйгээ орёолдоно гэһэн һураг минии һонорто хүрэбэ. Тиимэ бузар забхайралга бусад арадуудайшье дунда дуулдаагүй юм байна. 2Харин тиихэдэ таанад омогорхолдобот! Орондонь таанад уйдаха гашуудаха байгаат, тиимэ бузар юумэ хэһэн хүниие ѳѳһэдһѳѳ холодуулха ёһотой байгаат. 3Танай хажууда байгаагүйшье һаа, һанал бодолоороо таанадтай хамта байнаб. Тиигээд таанадтай хамта байһан мэтэл би манай Дээдын Эзэн Иисус Христосой нэрээр тэрэ бузар булай юумэ хэһэн хүниие гэмнэбэб. Таанад суглархадаа, һанал бодолоороо тантай байхадамни, манай Дээдын Эзэн Иисусай һүр хүсэнэй маанадтай оршохо сагта тэрэ бузар булайе сатанада гардуулан, махабад бэеыень һүнѳѳлгэхэ ёһотойт. Тиигэжэ тэрэ хүнэй һүнэһэ һүлдэ Дээдын Эзэнэй ерэхэ Үдэр абарагдаха. 6Таанадай омогорхолдожо байһантнай буруу. Багахан эһээбэри бүхы эдьхүүр эһээдэг гэдэгые таанад мэдэхэгүй аалта? 7Таанад шэнэ эдьхүүр байхын тула хуушан нүгэлтэ эһээбэриһээ ѳѳһэдыгѳѳ арилгагты. Тиигэбэшье таанад эһээбэригүй арюунта, юундэб гэбэл, манай Паасхын хурьган болохо Христос тахил болгон үргэгдэһэн байгаа ха юм. 8Паасхынгаа Һайндэрые нүгэл шэбэлтэй ба худал хуурмагтай хуушан эһээбэреэр эдьхэһэн хилээмэнтэй бэшэ, харин ямаршье эһээбэригүй, арюун сэбэр, үнэн зүб хилээмэтэйгээр тэмдэглэе. 9Забхай зоноор бү харилсагты гэжэ би бэшэг соогоо бэшээ һэнби. 10Зүгѳѳр, юрэнь забхай, алта мүнгэндэ шунаһан зоноор, дээрмэшэдээр, онгонуудта шүтэдэг зоноор огто бү харилсагты гэһэн удхаар бү ойлгооройт, тэдэ зонһоо зугадабал таанад энэ дэлхэйһээ огто гаража ошохо байгаат. 11Харин ѳѳрыгѳѳ Христосто һүзэглэдэг хүн гэжэ нэрлэжэ байһан мүртѳѳ забхай ябадалтай, али алта мүнгэндэ шунахай, али онгонуудта шүтэдэг, али хорон хэлэтэй, али архинша, али хулгайшан зонтой бү харилсагты гэһэн удхатайгаар бэшэһэн байгааб. Тиимэ хүнүүдээр хамта хоолшье эдихэ хэрэггүй. 12Гаднын хүнүүдые гэмнээд яахабиб даа. Бурхан тэдэниие шиидхэхэ. Харин ѳѳһэдынгѳѳ бүлэгэй хүнүүдые бидэ зэмэлхэ ёһотойбди. «Ѳѳһэдыгѳѳ нүгэл үйлэдэдэг хүнһѳѳ арилгагты», – гэжэ Нангин Бэшэг соо бэшээтэй ха юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\