1 Коринфынхидтэ 6

1Та һүзэглэгшэд хоорондоо заргалдахадаа, яахадаа Бурханай хүнүүдтэ ошонгүй, харин һүзэггүй зоноор заргаяа шиидхүүлнэ гээшэбта? 2Бурханай хүнүүд энэ дэлхэйн зониие шиидхэхэ юм гэжэ таанад мэдэхэгүй аалта? Хэрбээ таанад энэ дэлхэйн зониие шиидхэхэ ушартай юм болбол, жэжэ асуудалнуудаар шиидхэбэри гаргаха аргагүй аалта? 3Бидэ Бурханай Эльгээмэлнүүдтэ шиидхэбэри гаргахабди гэжэ таанад мэдэхэгүй аалта? Тиихэдэ энэ дэлхэйн хэрэгүүдые бүришье бэлээр шиидхэхэ бэшэ аалта? 4Харин таанад заргалдаанай хэрэгүүдые шиидхэхэдээ һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ ямаршье нэрэ хүндэгүй хүниие яахадаа заргашанаар табижа, тэрээндэ заргаяа үргэнэбта? 5Ай, эшхэбтэр юумэ байна! Һүзэглэгшэдэй хоорондохи арсалдаае шиидхэхэ аргатай сэсэн ухаантай нэгэшье хүн таанадай дунда олдобогүй гээшэ гү? 6Харин тиихэдэ һүзэглэгшэ хүн һүзэглэгшэ аха дүүгэйнгээ урдаһаа зарга барижа, үшѳѳ тиихэдэ һүзэггүй зоноор асуудалаа шиидхүүлжэ байна. 7Хоорондоо заргалдаһан ушартнай таанадай илагдаһые харуулна. Гомдохуулһан, мэхэлүүлһэн байбалтнай дээрэ байха бэшэ һэн гү? 8Тиигэхын орондо таанад ѳѳһэдѳѳ бэе бэеэ, һүзэглэгшэ аха дүүнэрээ гомдохоонот, мэхэлнэт. 9Харата хэрэг үйлэдэгшэд Бурханай хаан орониие залгамжалхагүй юм гэжэ таанад мэдэхэгүй аалта? Бү эндүүрэгты: забхайралдагшадшье, онгонуудта шүтэгшэдшье, нүхэртѳѳ, али эхэнэртээ урбагшадшье, эрэшүүлтэй гүйлдэдэг эрэ хүнүүдшье, 10хулгайшадшье, алта мүнгэндэ шунагшадшье, архиншадшье, хардагшадшье, мэхэшэдшье, эдэнэй али нэгэньшье Бурханай хаан орониие залгамжалхагүй. 11Танай заримантнай урдань тиимэл нүгэлтэн байһан юм. Гэхэдээ таанад нүгэлнүүдһээ арилгагдаһан, Бурханда зорюулагдаһан, Дээдын Эзэн Иисус Христосой ба манай Бурханай Һүлдын ашаар Бурханай урда сагааруулагдаһан байгаат. 12Бидэ ямаршье юумэ хэхэ эрхэтэйбди гэжэ зарим хүнүүд хэлэхэ, гэхэтэй зэргэ бүхы юумэн таанадта аша туһатай бэшэ юм. Би ямаршье юумэ хэхэ эрхэтэйб гэжэ хэлэхэб, гэхэтэй сасуу би алишье юумэнэй барлагынь болохогүйб. 13Эдеэ хоол ходоододол орохын тула байдаг, харин ходоодо хоол барихын тула байдаг юм гэжэ зарим хүнүүд хэлэхэ. Гэхэдэ Бурхан али алинииеньшье үгы болгохо. Махабад бэе ташаяан хурисалай тулада бүтээгдээ бэшэ, харин Дээдын Эзэндэ алба хэхээр бүтээгдэһэн юм, тон тиигэжэл Дээдын Эзэншье махабад бэеые хаража анхаржа байдаг юм. 14Бурхан Дээдын Эзэниие амидыруулаа, тиин бидэнииешье һүр хүсѳѳрѳѳ амидыруулха. 15Танай махабад бэе Христосой бэеын хэһэгынь юм гэжэ таанад мэдэхэгүй аалта? Тиихэдээ би Христосой бэеын хэһэгые абажа, янханай бэеын хэһэг болгохо аалби? Үгыл даа! 16Янхан эмэтэй ниилэһэн хүн тэрээнтэй нэгэ бэе болоно гэжэ таанад мэдэхэгүй аалта? «Хоёр хүн нэгэ бэе болохо», – гэжэ Нангин Бэшэг соо элеэр бэшээтэй ха юм. 17Харин Дээдын Эзэнтэй ниилэһэн хүн һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ тэрээнтэй нэгэдэдэг юм. 18Ташаяан хурисалһаа зайсажа байгты. Хүнэй үйлэдэдэг бусад нүгэлнүүд махабад бэеые ехэ гэмдэ орууладаггүй юм, харин янхаржа байһан хүн ѳѳрынгѳѳ бэеые ехэл гэмдэ оруулна гээшэ. 19Танай махабад бэе зосоотнай оршодог Бурханһаа таанадта үгтэһэн Нангин Һүлдын һүмэ юм гэжэ таанад мэдэхэгүй аалта? Таанад ѳѳһэдынгѳѳ дураар бэшэт, таанад Бурханай мэдэлдэ байнат. 20Бурхан таанадые үнэтэй сэнгээр худалдажа абаа. Тиимэһээ махабад бэеэрээ Бурханиие алдаршуулжа байгты.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\