1 Коринфынхидтэ 7

1Таанадай намда бэшэһэн юумэн тухай хэлэбэл, эрэ хүнэй һамга абаагүй һаань һайн юм. 2Гэхэтэй сасуу ташаяан хурисалһаа бэеэ һэргылхын тула хүн бүхэн һамгантай байха, эхэнэр хүн нүхэртэй байха ёһотой. 3Эрэ хүн һамганайнгаа урда ѳѳрынгѳѳ уялга гүйсэд дүүргэхэ албатай, тиин эхэнэр хүншье нүхэрэйнгѳѳ урда ѳѳрынгѳѳ уялга гүйсэд дүүргэхэ албатай юм. 4Эхэнэр хүн ѳѳрынгѳѳ бэеын эзэн бэшэ, нүхэрынь һамганайнгаа бэеын эзэн гээшэ, тон тиигэжэл эрэ хүн ѳѳрынгѳѳ бэеын эзэн бэшэ, һамганиинь нүхэрэйнгѳѳ бэеын эзэн гээшэ. 5Бэе бэетэйгээ инаглан харилсажа байгты, зальбаржа сагаа үнгэргэхэ гэжэ хоюулан зүбшэһэн сагтаа инаглан харилсахаяа болигты, тиигээд бэеэ барижа шадахагүй байхадатнай сатанагай таанадые хорхойтуулхагүйн тула дахин бэе бэедээ няалдагты. 6Энээниие би таанадта заабаришална бэшэб, харин зүбшѳѳрэн хэлэнэб. 7Хүн бүхэн намдал адли һамгагүй байһай гэжэ би хүсэнэб, гэхэтэй сасуу хүн бүхэн Бурханһаа ѳѳрын тусгай абьяас бэлигтэй юм, нэгэ хүн иимэ абьяастай, нүгѳѳ хүн тиимэ абьяастай гээшэ. 8Намдал адли саашадаа гансаараа байбалтнай һайн гэжэ би гэрлээгүй хүнүүдтэ, бэлбэһэн хүнүүдтэ хэлэхэ байнаб. 9Харин тэдэ хүнүүдэй бэеэ бариха аргагүй байбал, гэрлэгты гэжэ хэлэхэ байнаб. Хүсэлэнгѳѳр бэеэ туляахын орондо гэрлэһэниинь дээрэ юм. 10Гэрлэһэн хүнүүдтэ ѳѳрһѳѳ бэшэ, харин Дээдын Эзэнһээ иимэ заабари буулганаб: эхэнэр хүн нүхэрһѳѳ һалаха ёһогүй. 11Хэрбээ нүхэрһѳѳ һалабал, дахин хадамда гараха ёһогүй, али үгы һаа нүхэртэйгѳѳ эблэрхэ ёһотой. Эрэ хүн һамгаяа орхихо ёһогүй. 12Бусад зондо ѳѳрһѳѳн (Дээдын Эзэнэй заабари бэшэ) хэлэхэ байнаб: Христосто һүзэглэдэг хүн һүзэггүй һамгантай байбал, тэрэ һамганайнь нүхэртэйгѳѳ һууха дуратай байбал, нүхэрынь тэрэ һамгаяа орхихо ёһогүй. 13Тон тиигэжэл Христосто һүзэглэдэг эхэнэр һүзэггүй нүхэртэй байгаад, тэрэ нүхэрэйнь һамгантайгаа һууха дуратай байбал, тэрэ эхэнэр нүхэрѳѳ орхихо ёһогүй. 14Юундэб гэхэдэ, һүзэглэдэггүй эрэ һүзэглэдэг һамганайнгаа ашаар арюудхагдана, тон тиигэжэл һүзэглэдэггүй эхэнэр һүзэглэдэг нүхэрэйнгѳѳ ашаар Бурханай урда арюудхагдана гээшэ. Тиигээгүй һаа, тэдэнэй үхибүүдынь сэбэр бэшэ байха һэн, үнэндѳѳ болбол тэдэ үхибүүд Бурханай урда арюун сэбэр юм. 15Һүзэглэдэггүй хүн һүзэглэдэг ханиһаан һалаха хүсэлтэй байбал, һалаг лэ. Тиимэ ушарта һүзэглэдэг ханинь, эхэнэршье хүн байг, эрэшье хүн байг, дураараа болог. Бурхан бидэниие энхэ тайбан ажамидархымнай түлѳѳ дуудаа юм. 16Христосто һүзэглэдэг эхэнэр, нүхэрѳѳ абарха магадгүй байһанаа ши мэдэхэ аалши? Али Христосто һүзэглэдэг эрэ, һамганаа абарха магадгүй байһанаа ши мэдэхэ аалши? 17Дээдын Эзэнэй табилангаар лэ хүн бүхэнтнай ажамидаржа байг лэ, Бурханай таанадые дуудахада ямар байгаа һэмта, тиимээрээл үлѳѳрэйгты. Тиигэжэл би бүхы һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ заабаришалжа байдагби. 18Бэлгээ отолуулһан хүниие Бурханай дуудабалнь, тэрэ хүн отолуулһан мүрнүүдээ зайлуулха гэжэ бү оролдог лэ, отолуулаагүй хүниие Бурханай дуудабалнь, тэрэ хүн отолуулха ёһогүй. 19Отолуулһан байна гү, али отолуулаагүй гү, ямаршье илгаагүй юм, гансал Бурханай захяа заабаринуудые дүүргэжэ байһаниинь шухала юм. 20Бурханай таанадые дуудахада ямар байдалтай һэмта, тэрэл хэбээрээ хүн бүхэнтнай үлэхэ ёһотой. 21Бурханай дуудахада барлаг байһан хүн һанаагаа бү зобоорой. Хэрбээ эрхэ сүлѳѳтэй болохо аргатай байбал, тэрэ арга боломжоёо ашаглаарай. 22Юундэб гэхэдэ, Дээдын Эзэнээр дуудуулагдаһан барлаг Дээдын Эзэнэй эрхэ сүлѳѳтэй хүниинь гээшэ, тон тиигэжэл Христосоор дуудуулагдаһан эрхэ сүлѳѳтэй хүн тэрэнэй барлагынь гээшэ. 23Бурхан таанадые худалдажа абаа юм, тиимэһээ хүнүүдэй барлагууд бү бологты. 24Аха дүүнэр, Бурханай таанадые дуудахада ямар байгаа һэмта, тэрэл хэбээрээ хүн бүхэнтнай Бурханай урда үлэхэ ёһотой. 25Хадамда гараагүй басагадай талаар Дээдын Эзэнһээ намда ямаршье заабари үгтѳѳгүй, гэхэтэй сасуу Дээдын Эзэнэй үршѳѳл хайраар найдабаритай байһан хубидаа би ѳѳрынгѳѳ һанал бодолоор таанадтай хубаалсаха һанаатайб. 26Энэ бэрхэшээлтэй байдалай талаар бодоходоо, хүн ямар байгааб, тиигээд лэ байбалнь дээрэ гэжэ бодоноб. 27Һамгатай һаа, тэрээнһээ һалаха шалтагаа бү бэдэрэ. Һамгагүй байгаа һаа, һамга бү бэдэрэ. 28Һамга абаашье һаа, ши нүгэл шэбэлдэ унахагүйш, хадамгүй басаганшье хадамда гарабал, нүгэл шэбэлдэ унахагүй. Гэрлэһэн хүнүүдтэ үдэр бүхэн бэрхэшээлнүүд тулгардаг юм, тиин би таанадые тэдэ бэрхэшээлнүүдһээ һэргылнэб. 29Аха дүүнэр, би таанадта иимэ удхатайгаар хэлэнэб: саг багал үлэжэ байна, тиимэһээ гэрлэһэн хүнүүд гэрлээгүй хүнүүдтэл адли ажамидарха ёһотой. 30Уйлажа байһан хүнүүд гашуудал амсаагүй хүнүүдтэл адляар, баярлажа байһан хүнүүд жаргал амсаагүй хүнүүдтэл адляар, юумэ худалдажа абаһан хүнүүд зѳѳри зѳѳшэгүй хүнүүдтэл адляар ажамидарха ёһотой. 31Энэ дэлхэйн баялигуудые ашаглажа хэрэглэжэ байһан хүнүүд энэ дэлхэйн баялигуудта шуналгүй хүнүүдтэл адляар ажамидарха ёһотой, юундэб гэхэдэ, оршон үеын һүнэхэ сагынь ойртожо байна. 32Ямаршье тухашаралгүй амидарһайт гэжэ таанадта хүсэнэб. Гэрлээгүй хүн Дээдын Эзэндэ һайшаагдаха гэжэ Дээдын Эзэнэй ажалда бүхы һанал бодолоо хандуулдаг. 33Харин гэрлэһэн хүн эхэнэртээ һайшаагдахын тула энэ дэлхэйн юумэнүүдтэ һанаагаа табидаг, 34тиигэжэ тэрэ хоёр ондоо тээшээ татагдадаг юм. Хадамда гараагүй эхэнэр гү, али басаган бэеэ, һүнэһэ һүлдэеэ дууһан Дээдын Эзэндэ зорюулжа, хамаг һаналаа Дээдын Эзэнэй ажалда хандуулдаг. Харин хадамда гараһан эхэнэр нүхэртѳѳ һайшаагдахын тула энэ дэлхэйн юумэнүүдтэ һаналаа табидаг. 35Таанадые дарамталха зорилготойгоор бэшэ, харин үнэн зүб ба хэрэгтэй юумые дүүргэжэ, ѳѳһэдыгѳѳ Дээдын Эзэндэ гүйсэд зорюулан алба хэхыетнай хүсэн, танай аша туһада би эдэ бүгэдые таанадта хэлэнэ гээшэб. 36Гэрлэхэб гэжэ үгѳѳ үгэһэн хүн һамганиинь болохо басаганайнгаа энэ наһандаа хадамгүй байхань аягүй гэжэ тоолоод, заабол гэрлэхэ хэрэгтэй гэжэ бодобол, ѳѳрынгѳѳ дураар болог. Һамга абахадаа, тэрэ хүн ямаршье нүгэл хэнэгүй. 37Харин тиимэ юумэ хэхэ ямаршье хашалтагүйгѳѳр һамга абахагүйб гэжэ досоогоо хатуугаар шиидэһэн, ѳѳрынгѳѳ хүсэлые гүйсэд мэдэлдээ абаһан, юу хэхэеэ һанал бодолдоо шиидээд байһан эрэ хүндэ һамга абангүй байбалнь һайн юм. 38Тиимэһээ гэрлэхэ басагаяа һамга абаһан хүн һайн юумэ хэнэ, гэхэтэй сасуу һамга абаагүй хүн бүришье һайн юумэ хэнэ гээшэ. 39Хадамтай эхэнэр нүхэрэйнгѳѳ элүүр мэндэ байха сагта нүхэртэйгѳѳ холбоотой юм. Харин нүхэрэйнь нүгшэбэл, тэрэ эхэнэр сүлѳѳтэй боложо, дуратай хүндѳѳ дахин хадамда гараха эрхэтэй, гэхэтэй сасуу тэрэ хүниинь заабол Христосто һүзэглэдэг хүн байха ёһотой. 40Хэрбээ тэрэ эхэнэр дахин хадамда гарангүй байбал бүри жаргалтай гээшэ. Энэ миниил һанал юм, гэхэдэ бишье баһа Бурханай Һүлдэтэй байнаб гэжэ ѳѳр тухайгаа бодоноб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\