1 Коринфынхидтэ 8

1Мүнѳѳ таанадай бэшэһэн онгонуудта үргэгдэһэн эдеэн тухай хѳѳрэлдэе. Бидэ булта мэдэлгэтэйбди гэжэ тэдэнэй хэлээшэ үнэн зүб юм. Гэхэдэ тиимэ мэдэлгэ хүниие омог бардам болгодог, харин хайра дуран бэхижүүлдэг юм. 2Ехэ юумэ мэдэнэб гэжэ бодоһон хүн үнэндѳѳ болбол юушье мэдэдэггүй. 3Тиихэдэ Бурханда дуратай хүниие Бурхан мэдэхэ юм. 4Онгонуудта үргэгдэһэн хоол бариха тухай хэлэбэл, онгонууд юуншье бэшэ, гансал ори ганса Бурхан бии юм гэжэ бидэ мэдэнэбди. 5Тэнгэри дээрэ гү, али газар дээрэ бурхад гэжэ нэрлэгдэдэг юумэнүүдэй байбашье, олон түрэлэй бурхадай, эзэдэй байбашье, 6бидэндэ ори гансал Эсэгэ Бурхан, ори ганса Эзэн Иисус Христос бии юм. Эсэгэ Бурхан бүхы юумые бүтээһэн байгаа, бидэ тэрэнэй түлѳѳ ажамидарнабди; бүхы юумэн Дээдын Эзэн Иисус Христосой ашаар бүтээгдэһэн байгаа, бидэ тэрэнэй ашаар ажамидарнабди. 7Энэ үнэн юумые зарим зон мэдэдэггүй. Зарим хүнүүд мүнѳѳ болотор онгонуудта үргэгдэһэн хоол эдихые онгонуудые тахиһантай адляар урдынхяараа бододог. Тиин тэрэ эдеэ амсан, ахир һула һэшхэлээ бузарлуулдаг. 8Эдеэ хоол бидэниие Бурханда ойртуулдаггүй юм, тиимэһээ тэрэ эдеэ амсаагүй һаа, бидэ юушье алдахагүйбди, тэрэ эдеэ амсаһан байбал, бидэ юушье олохогүйбди. 9Гэхэтэй сасуу танай эрхэ сүлѳѳтнай ахир һула һүзэгтэй зониие нүгэлдэ бү оруулуужа. 10Тиимэ ахир һула һүзэгтэн онгонуудта шүтэдэг газарта юумэ мэдэрһэн шинии эдеэлжэ байхыешни хараад, онгонуудта үргэгдэһэн эдеэ амсахаяа һанахагүй аал гэжэ бодоод үзыш. 11Тиигэжэ мэдэлгэһээшни боложо ахир һүзэгтэй аха дүүшни хосорхол. Харин Христос тэрэнэй түлѳѳ ами наһаяа үргэһэн байгаа ха юм. 12Тиигэжэ таанад һүзэглэгшэ аха дүүгэйнгээ урда нүгэл абахадаа, ахир һула һэшхэлыень доро даража, Христосой урда нүгэл хэнэ гээшэт. 13Тиимэһээ эдеэ хоол аха дүүемни нүгэлдэ оруулха байбал, аха дүүгээ нүгэлдэ оруулхагүйн тула би дахин хэзээшье мяха эдихэгүйб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\