1 Коринфынхидтэ 9

1Би эрхэ сүлѳѳтэй хүн бэшэ аалби? Би элшэн бэшэ аалби? Манай Дээдын Эзэн Иисус Христосые би хараа бэшэ аалби? Таанад Дээдын Эзэнэй түлѳѳ ажалһанаймни үрэ дүн бэшэ аалта? 2Бусад зон намайе элшэн гэжэ тоолоогүйшье һаа, таанадта би элшэн гээшэб, юундэб гэхэдэ, танай ажамидарал Дээдын Эзэнэй элшэн байһыемни батална. 3Хүнүүдэй намайе шүүмжэлхэдэ би иигэжэ ѳѳрыгѳѳ хамгаалдагби: 4Али хэһэн ажалайнгаа түлѳѳ бидэ эдихэ, ууха эрхэгүй гээшэ гүбди? 5Али бусад элшэнэрые, Дээдын Эзэнэй дүүнэрые, Пётрые һажаан, һүзэглэгшэ һамгаяа замай хани болгон абажа ябаха эрхэгүй аалди? 6Али гансал Варнава бидэ хоёр ажамидархын тула ажаллаха ёһотой гээшэ гүбди? 7Сэрэгшэд ѳѳһэдынгѳѳ түлѳѳ түлэжэ алба хэдэг аал? Али үзэм тарилгашан ѳѳрынгѳѳ сэсэрлигэй үзэмһѳѳ амсадаггүй аал? Һүрэг малаа адуулдаг ямар хүн малайнгаа һүнһѳѳ уудаггүйб? 8Эдэ юрын жэшээнүүдээр би ѳѳрыгѳѳ хизаарлахагүйб, Хуули соошье баһал тиимэ юумэнүүд тухай хэлэгдэнэ. 9«Талха таряа хадажа байһан сарай эдихэдэнь һаалта бү хэ», – гээд Моисейн Хуули соо бэшээтэй байдаг. Бурхан сарнуудта һанаагаа зобоно гээшэ гү? 10Али үнэндѳѳ бидэниие бодожо хэлэнэ гээшэ гү? Зүб даа, энэ бидэндэ зорюулан бэшээтэй. Хахалжа, али хадажа байһан алишье хүн хүдэлмэриингѳѳ эсэстэнь хубияа абаха найдалтайгаар лэ ажаллаха ёһотой юм. 11Бидэ таанад соо оюун сэдьхэлэй үрэһэ тариһан байгаабди. Тиигээд харюудань таанадһаа энэ дэлхэйн юумэнүүдые абабалнай буруу хэрэг гээшэ гү? 12Хэрбээ бусад зоной таанадһаа түлѳѳһэ хүлеэхэ эрхэтэй байхадань, бидэ бүришье ехэ эрхэтэй бэшэ аалди? Тиигэбэшье бидэ энэ эрхэеэ хэрэглээгүйбди. Орондонь бидэ Христос тухай Һайн Мэдээсэл ямаршье уршаг бэрхэшээлгүй тараахын тула бүхы юумые тэсэбэритэйгээр дабанабди. 13Һүмэдэ алба хэгшэдэй Һүмэһѳѳ эдеэ хоолоо олодогые, тиин тахилай газарта ажаллагшадай тахилай юумэнһээ хубаалсажа абадагые таанад мэдэхэгүй аалта? 14Тон тиигэжэл номнолгоороо хоолойгоо тэжээжэ байхыень Дээдын Эзэн Һайн Мэдээсэл номногшодто захираа юм. 15Гэхэтэй зэргэ би энэ дурдаһан эрхэнүүдээ нэгэтэшье хэрэглээгүй һэнби, тиин эрхэеэ мэдүүлхын тулашье энэ бүхэниие мүнѳѳ бэшэнэ бэшэб. Тиигээ һаа, үхэбэлни дээрэ. Хэншье минии хүлһѳѳрѳѳ олоһон магтаалые хооһон үгэ болгожо шадахагүй. 16Тиигээдшье гансал Һайн Мэдээсэлые номножо байһанаараа би омогорхохо эрхэгүйб. Энэ минии уялга юм. Һайн Мэдээсэлые номноогүй һаа, гай гашуудал толгой дээрэмни буухал. 17Хэрбээ би ажалаа һайн дураараа хэжэ байбал, шагналда хүртэхэ байгааб; гэхэдэ би Бурханай намда даалгаһан албые дүүргэжэ байнаб. 18Тиихэдээ би ямар шагналда хүртэхэбиб? Түлѳѳһэгүйгѳѳр Һайн Мэдээсэл номножо байһамни, номногшынгоо эрхэнүүдые мэдүүлэнгүй ажаллажа байһамни минии шагнал гээшэ. 19Эрхэ сүлѳѳтэй хүн байһан аад, би боломжоороо олон хүнүүдые олохын тула ѳѳрыгѳѳ хүн бүхэнэй барлаг болгооб. 20Иудейнүүдтэй байхадаа, би иудейнүүдые татахын тула иудейнүүдтэл адляар ѳѳрыгѳѳ абажа ябааб. Би ѳѳрѳѳ Моисейн Хуулиин мэдэлдэ бэшэшье һаа, тэрэ Хуулиин мэдэлдэ байһан хүнүүдые татахын тула ѳѳрѳѳ тэрэ Хуулиин мэдэлдэ байһанда адляар ажамидаржа байгааб. 21Хуулигүй бусад арадуудай дунда байхадаа, би тэдэниие татахын тула Хуулигүй бусад арадай түлѳѳлэгшэдэл адляар байгааб. Тиихэдээ би Бурханай Хуулиин мэдэлһээ гараагүйб, Христосой Хуули баримталжа байгааб. 22Ахир һүзэгтэй зоной дунда байхадаа, тэдэниие татахын тула ахир һүзэгтэнүүдэй нэгэниинь шэнги болоод ябааб. Хүнүүдэй заримыеньшье шадаха зэргээрээ абархын тула би бүхы хүнүүдтэ бүхы юумэн болоһон байгааб. 23Эдэ бүгэдые би Һайн Мэдээсэлэй түлѳѳ, тэрэнэй буян хэшэгые хубаалсахын түлѳѳ хэжэ байгааб. 24Урилдаанда хабаадалсагшадай бултанайнь нэгэниинь лэ шагналда хүртэдэг юм гэжэ таанад һайн мэдэнэт. Тиимэһээ шагналда хүртэхын тула гүйгты. 25Урилдагшад мүнхэ оршодоггүй титимээр титимнүүлхын түлѳѳ бултадаа хатуу журам баримталдаг, харин бидэ мүнхэдѳѳ оршодог шагналай түлѳѳ урилдана гээшэбди. 26Тиимэһээ би зорилгодоо хүрэхын тула сэхэ гүйнэб, тиимэһээ би хүсэеэ дэмы бууруулдаггүй барилдаашан мэтэ барилданаб. 27Бусад зондо номножо байгаад, ѳѳрѳѳ хаһуулхагүйн тула бэеэ ехээр һорижо, дадаажа, бүрин мэдэлдээ оруулнаб.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\