1 Иоаннай 1

1Бидэ амидаралгын Үгэ тухай иигэжэ мэдээсэнэбди: анханһаа нааша амидаралгын Үгэ бии байгаа, бидэ тэрэ Үгэ дуулаа шагнаабди, нюдѳѳрѳѳ хараабди, гараараа хүрѳѳбди. 2Тэрэ амидаралга бидэндэ харуулагдаһан байна, тэрэ амидаралгые хараабди. Тиин тэрэ амидаралга тухай гэршэлнэбди. Хэтэ мүнхын тэрэ амидаралга Эсэгэтэй хамта байжа, бидэндэ үзүүлэгдэһэн юм гээд бидэ таанарта мэдээсэнэбди. 3Бидэнтэй таанарай нүхэсэхын тула хараһан, дуулаһан юумэеэ бидэ таанарта мэдээсэнэбди. Харин бидэнэр Эсэгэ Бурхантай, тэрэнэй хүбүүн Иисус Христостой нүхэсэнэбди. 4Ехэтэ баясахынгаа тула бидэ энээн тухай бэшэнэбди. 5Тэрээнһээ дуулаһан мэдээсэлээ бидэ таанарташье дуулганабди: Бурхан хадаа гэрэл туяа мүн, харанхы ямаршье юумэн Бурханда байдаггүй! 6«Бидэ Бурхантай нүхэсэнэбди», – гэжэ хэлээд, урдынхяараал нүгэлэй харанхы соо һуугаа һаа, бидэ худалаар хэлэһэн болонобди, үнэн зүб бэшээр ажаһууна гээшэбди. 7Хэрбээ Бурхандал адляар гэрэл туяа соо бидэн байгаа һаа, хоорондоо бидэ эбтэй гээшэбди, тиин Бурханай Хүбүүн Иисусай шуһаниинь маниие ямаршье нүгэл шэбэлһээ арюудхан сэбэрлэнэ гээшэ. 8Бидэ нүгэл хилэнсэ хээгүйбди гээ һаа, бидэ ѳѳһэдыгѳѳ мэхэлнэбди. Энэнь манда үнэн зүб юумэн үгы гэһэн удхатай болоно. 9Хэрбээ нүгэл шэбэл хэһэнээ бидэнэй мэдэрээ юм һаа, үнэншэ зүб Бурхан нүгэл шэбэл хэһыемнай хүлисэхэ, бүхы муу юумэнһээ маниие арюудхан сэбэрлэхэ. 10«Бидэ нүгэл хээгүйбди», – гэжэ бидэнэй хэлээ һаа, Бурханиие бидэ худалша мэтээр харуулһан болонобди. Бурханай Үгэ бидэнтэй байгаагүй болоно гээшэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\